Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1157 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-12
Data wydania:2004-04-14
Data wejscia w życie:2004-05-27
Data obowiązywania:2004-05-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1157 z 2004


1157

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego Na podstawie art. 64 § 6 ustawy z dnia 18 września 2001 r. — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 895) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Za przyjęcie protestu morskiego izby morskie albo sądy rejonowe pobierają opłatę o równowartości 250 jednostek obliczeniowych.

2. Jednostką obliczeniową jest wartość złotowa 1 SDR — Specjalnego Prawa Ciągnienia (SDR), liczona według cen średniego kursu walutowego podanego w tabelach kursowych Narodowego Banku Polskiego. ———————

1)

§

2. Za przyjęcie protestu morskiego polskie urzędy konsularne pobierają opłatę w wysokości określonej w Taryfie Opłat Podstawowych stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. Nr 156, poz. 1530). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) ———————

2)

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 1996 r. w sprawie opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego (Dz. U. Nr 109, poz. 525 oraz z 1998 r. Nr 6, poz. 19), które zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1546) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1157 z 2004 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-02 poz. 441

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości prowizji od opłat drogowych i kar pieniężnych pobieranych przez urzędy celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 832

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-27 poz. 398

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości prowizji od pobieranych opłat w międzynarodowym transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-30 poz. 1766

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich

 • Komunikat UE z 2010-11-11 nr 305 poz. 18

  Wyrok Trybunału z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie E-2/09 – Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Republice Islandii (Uchybienie zobowiązaniom przez Umawiającą (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.