Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 95 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-27
Data wydania:2003-12-18
Data wejscia w życie:2004-02-11
Data obowiązywania:2004-01-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 95 z 2004


Strona 1 z 6
95

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1. Zakład leczniczy dla zwierząt jest placówką ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt utworzoną w celu świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej, zwanych dalej „usługami weterynaryjnymi”, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 3, wyposażoną w środki majątkowe, a w szczególności w pomieszczenia, aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług.

2. Zakład leczniczy dla zwierząt może być utworzony i utrzymywany również w celu realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu ze świadczeniem usług weterynaryjnych.

3. Do zakładów leczniczych dla zwierząt nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.1)). Art. 2.

1. Usługa weterynaryjna jest czynnością mającą na celu zachowanie, ratowanie lub poprawę zdrowia zwierząt i ich produkcyjności, polegającą w szczególności na:

————————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125.

Dziennik Ustaw Nr 11

1) badaniu stanu zdrowia zwierząt;                — 473 —

2) przychodnia weterynaryjna;

3) lecznica weterynaryjna;

4) klinika weterynaryjna;                Poz. 95


2) rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt;

3) leczeniu zwierząt;

4) udzielaniu porad i konsultacji;

5) pielęgnacji zwierząt;

6) wydawaniu opinii i orzeczeń;

7) wykonywaniu czynności związanych z określeniem zdolności rozrodczych zwierząt i ich zaburzeń oraz biotechniką rozrodu;

8) wykonywaniu detalicznego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, paszami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

9) wykonywaniu badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych, zwanym dalej „usługami laboratoryjnymi”.

2. Usługi weterynaryjne mogą być świadczone przez lekarza weterynarii posiadającego prawo wykonywania zawodu, z zastrzeżeniem art. 3, w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Art. 3.

1. W zakładzie leczniczym dla zwierząt osoba, która posiada tytuł technika weterynarii, może wykonywać, z zastrzeżeniem ust. 2, następujące czynności z zakresu świadczonych w nim usług weterynaryjnych:

1) pobieranie prób do badań laboratoryjnych;

2) czynności pomocnicze przy wykonywaniu sekcji zwłok zwierzęcych;

3) udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach: a) niedyspozycji żołądkowo-jelitowych o przebiegu ostrym z zagrożeniem życia zwierzęcia, b) zadławienia, c) zranienia lub złamania, d) porodu niewymagającego cięcia płodu lub zabiegu chirurgicznego;

4) wykonywanie badań klinicznych w zakresie niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy;

5) podawanie leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty;

6) asystowanie przy zabiegach chirurgicznych;

7) opieka nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych;

8) wykonywanie zabiegów sanitarnohigieniczych i fizykoterapeutycznych.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6 i 7, są wykonywane pod nadzorem lekarza weterynarii. Art. 4.

1. Zakładem leczniczym dla zwierząt jest:

1) gabinet weterynaryjny;

5) weterynaryjne laboratorium diagnostyczne.

2. Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne jest przeznaczone do świadczenia usług laboratoryjnych, w szczególności badań diagnostycznych, na rzecz innych zakładów leczniczych dla zwierząt lub innych podmiotów.

3. Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne nie może świadczyć usług weterynaryjnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1—8. Rozdział 2 Tworzenie i organizacja zakładów leczniczych dla zwierząt Art. 5.

1. Zakład leczniczy dla zwierząt może być utworzony i prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

2. Kierownikiem zakładu leczniczego dla zwierząt, zwanym dalej „kierownikiem zakładu”, może być wyłącznie lekarz weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 13.

3. Zakład leczniczy dla zwierząt utworzony i prowadzony przez osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zajmującą się produkcją zwierząt może świadczyć usługi weterynaryjne wyłącznie dla zwierząt hodowanych przez tę osobę lub jednostkę, jednak nie może wystawiać certyfikatów o stanie zdrowia tych zwierząt dla celów związanych z obrotem zwierzętami. Art. 6.

1. Zakład leczniczy dla zwierząt posiada stałą siedzibę spełniającą warunki, o których mowa w art. 7—11, wyposażoną odpowiednio do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych albo w przypadku weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego — usług laboratoryjnych.

2. Podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt jest obowiązany do dbałości o ochronę środowiska oraz do ewidencjonowania i magazynowania odpadów na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Zakłady lecznicze dla zwierząt podlegają oznaczeniu. Szczegółowe zasady oznaczania zakładów leczniczych dla zwierząt określa, w drodze uchwały, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, uwzględniając ich podział, o którym mowa w art. 4 ust.

1. Art. 7.

1. Gabinet weterynaryjny jest wyposażony w szczególności w:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 95 z 2004 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1996

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1021

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1433

  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1790

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1995

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz otrzymywania z niej wypisu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.