Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1165 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie pojazdów wykonujących pilotaż

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-13
Data wydania:2004-04-26
Data wejscia w życie:2004-05-17
Data obowiązywania:2004-05-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1165 z 2004


Strona 1 z 2
1165

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie pojazdów wykonujących pilotaż Na podstawie art. 64 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. 1. Rozporządzenie określa warunki i sposób pilotowania pojazdów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, zwanych dalej „pojazdami”, oraz

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535 i Nr 92, poz. 884.

Dziennik Ustaw Nr 110                — 7746 —                Poz. 1165


wyposażenie i oznakowanie pojazdów wykonujących pilotaż.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) zezwolenie — zezwolenie na przejazd pojazdu;

2) pilotowanie — zespół czynności wykonywanych na drodze przez pilotów korzystających z pojazdów wykonujących pilotaż, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas przejazdu pojazdu;

3) pilot — osobę upoważnioną do wydawania poleceń i sygnałów innym uczestnikom ruchu drogowego, bezpośrednio odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu;

4) pojazd wykonujący pilotaż — odpowiednio wyposażony i oznakowany pojazd samochodowy, przy którego użyciu zabezpiecza się przejazd pojazdu lub kolumny pojazdów. § 2.

1. Pojazd, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

1) długość pojazdu — 23,00 m,

2) szerokość — 3,20 m,

3) wysokość — 4,50 m — powinien być pilotowany przez jeden pojazd wykonujący pilotaż.

2. Pojazd, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

1) długość pojazdu — 28,00 m,

2) szerokość — 3,60 m,

3) wysokość — 4,70 m,

4) masa całkowita — 60 t — powinien być pilotowany przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotaż, poruszających się z przodu i z tyłu pojazdu.

3. Pojazdy poruszające się w kolumnie powinny być pilotowane przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotaż, poruszających się na początku i końcu kolumny. § 3.

1. Pojazdem wykonującym pilotaż może być pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyjątkiem motocykla.

2. Pojazd wykonujący pilotaż powinien być wyposażony w:

1) tablicę oznakowania pojazdu wykonującego pilotaż z napisem PILOT i napisem określającym największą szerokość pojazdu pilotowanego, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia;

2) dwa światła błyskowe barwy żółtej, widoczne ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza i niepowodujące oślepiania innych uczestników ruchu;

3) środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi;

4) urządzenia nagłaśniające.

3. Pojazd wykonujący pilotaż może być wyposażony w:

1) dodatkowe światło barwy białej lub żółtej samochodowej z czarnym napisem PILOT, umieszczone pod tablicą, o której mowa w ust. 2 pkt 1;

2) umieszczone na zewnątrz dodatkowe światło barwy białej lub żółtej selektywnej, umocowane w sposób umożliwiający zmianę kierunku świetlnego (szperacz); światło to powinno być włączane i wyłączane niezależnie od innych świateł.

4. Âwiatła, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powinny być umieszczone na dachu pojazdu wykonującego pilotaż, symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu, w jednej linii z tablicą z napisem PILOT. § 4.

1. Pilotowanie powinno odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz zminimalizowanie utrudnień w ruchu drogowym, które mogą się pojawić podczas pilotowania pojazdów.

2. Podczas pilotowania pilot:

1) zapewnia właściwą organizację przejazdu pojazdów zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu;

2) sprawuje bezpośredni nadzór nad przejazdem pojazdów w czasie przejazdu i postoju;

3) kieruje ruchem drogowym w niezbędnym zakresie określonym przepisami o kierowaniu ruchem drogowym;

4) podejmuje decyzję o wstrzymaniu pilotowania w razie powstania istotnego utrudnienia w ruchu drogowym lub zagrożenia jego bezpieczeństwa. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat ———————

3) Niniejsze

rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie trybu oraz jednostek i warunków ich współdziałania w zakresie pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub nacisk osi przekraczają określone wielkości (Dz. U. Nr 107, poz. 677), które zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798, z 2002 r. Nr 216, poz. 1825 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452) utraciło moc z dniem 2 stycznia 2004 r.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1165 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1171 z 20042004-05-13

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1170 z 20042004-05-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1169 z 20042004-05-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1168 z 20042004-05-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1167 z 20042004-05-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu ustalania właściciela mienia wydobytego z morza

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1166 z 20042004-05-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie urządzeń radiowych, objętych obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-10 poz. 1379

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2013 r. na rzecz obrony państwa

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-08 poz. 1189

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2014 r. na rzecz obrony państwa

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-05 poz. 629

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

 • Legislacja UE z 2009-07-31 nr 200 poz. 52

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczącego homologacji typu pojazdów (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-17 poz. 534

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zaniechania w całości poboru podatku od towarów i usług.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.