Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1171 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-13
Data wydania:2004-04-26
Data wejscia w życie:2004-05-28
Data obowiązywania:2004-05-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1171 z 2004


1171

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADA¡ NAUKOWYCH z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 13, poz. 122) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) wynagrodzeniu bazowym — należy przez to rozumieć kwotę 146 zł, stanowiącą podstawę do obliczenia wynagrodzenia z tytułu opracowania przez recenzentów i ekspertów recenzji naukowych, o których mowa w § 4, lub dokonania przez ekspertów kontroli, o których mowa w § 5,”. §

2. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do ustalania wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2004 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych: M. Kleiber

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1171 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1170 z 20042004-05-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1169 z 20042004-05-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1168 z 20042004-05-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1167 z 20042004-05-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu ustalania właściciela mienia wydobytego z morza

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1166 z 20042004-05-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie urządzeń radiowych, objętych obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1165 z 20042004-05-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie pojazdów wykonujących pilotaż

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Kto powołuje członków zarządu spółki z o.o.?

  Kto powołuje członków zarządu spółki z o.o.?

 • Badania okresowe dla pracowników

  W kontekście zagrożeń czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi na stanowisku pracy, ze względu na długotrwałą (od 4 do 10 godzin) obsługę komputera, proszę o wskazanie (...)

 • Ochrona członków związków zawodowych

  Czy nadal, po znowelizowaniu Kodeksu pracy, pracownikami chronionymi są przewodniczący związków zawodowych i rad pracowniczych?

 • Rejestracja stowarzyszenia

  Rejestrujemy stowarzyszenie. Czy w toku rejestracji w protokole zebrania założycielskiego przewodniczącym zebrania i przewodniczącym komitetu może być ta sama osoba? (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-30 poz. 1070

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-30 poz. 122

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-27 poz. 342

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-03 poz. 1343

  Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-30 poz. 1221

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.