Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1173 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-14
Data wydania:2004-04-30
Data wejscia w życie:2004-05-14
Data obowiązywania:2004-05-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1173 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 111                — 7773 —                Poz. 1173


1173

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964) zarządza się, co następuje: §

1. Jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie czynności sprawdzających u przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej, zwane dalej „jednostkami organizacyjnymi”, powinny spełniać następujące warunki organizacyjne:

1) być uprawnione do prowadzenia czynności sprawdzających, wykonywanych w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej;

2) mieć strukturę organizacyjną zapewniającą przeprowadzenie czynności sprawdzających u przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej;

3) posiadać co najmniej jedno akredytowane laboratorium, działające według zasad określonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025: 2001, jeżeli czynności sprawdzające obejmują również wykonywanie analiz laboratoryjnych;

4) mieć opracowane i wdrożone procedury określające zasady i tryb postępowania przy wykonywaniu czynności sprawdzających, w tym także analiz laboratoryjnych;

5) nie mogą być organizacyjnie powiązane z przedsiębiorcami uczestniczącymi w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej. § 2.

1. Jednostki organizacyjne powinny spełniać następujące warunki techniczne:

1) dysponować pomieszczeniami i posiadać środki łączności oraz sprzęt poligraficzny, informatyczny i oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych dotyczących przeprowadzonych czynności sprawdzających;

2) dysponować sprzętem pomiarowym zapewniającym wykonanie pomiarów pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych oraz pomiarów ilości składowanych produktów; ———————

1)

3) posiadać sprzęt do pobierania, pakowania i zabezpieczania próbek produktów.

2. W przypadku gdy czynności sprawdzające obejmują również wykonywanie analiz laboratoryjnych, laboratorium jednostki organizacyjnej powinno spełniać następujące warunki techniczne:

1) dysponować oddzielnymi pomieszczeniami do przyjmowania i przechowywania próbek oraz pomieszczeniami do wykonywania analiz laboratoryjnych;

2) dysponować urządzeniami i wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia analiz laboratoryjnych zgodnie z metodyką określoną w przepisach Unii Europejskiej dla badanych produktów rolnych i żywnościowych oraz innych produktów zawierających w swoim składzie produkty rolne i żywnościowe;

3) posiadać środki łączności oraz sprzęt poligraficzny, informatyczny i oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych dotyczących wykonywanych analiz laboratoryjnych. §

3. Jednostki organizacyjne powinny spełniać następujące warunki kadrowe:

1) zatrudniać pracowników: a) posiadających wykształcenie wyższe z zakresu nauk rolniczych lub ekonomicznych, b) w liczbie zapewniającej samodzielne wykonywanie powierzonych czynności sprawdzających;

2) w laboratorium zatrudniać pracowników: a) posiadających wykształcenie średnie lub wyższe na kierunku rolnictwo, biologia lub chemia, jeżeli czynności sprawdzające obejmują wykonywanie analiz laboratoryjnych, b) w liczbie zapewniającej samodzielne wykonywanie analiz laboratoryjnych;

3) organizować szkolenia dla pracowników z zakresu mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, zapewniające jednolity sposób przeprowadzania czynności sprawdzających. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1173 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1182 z 20042004-05-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 2004 r. sygn. akt SK 39/03

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1181 z 20042004-05-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2004 r. sygn. akt P 2/03

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1180 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1179 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1178 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1177 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1176 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie laboratoriów uprawnionych do przeprowadzania analiz grup i białek krwi lub markerów DNA

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1175 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wydawania zaświadczeń hodowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1174 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1172 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności sprawdzających

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-30 poz. 637

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-05 poz. 812

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym marszałek województwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-05 poz. 813

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-01 poz. 1608

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym marszałek województwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-16 poz. 1138

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.