Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1174 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-14
Data wydania:2004-04-30
Data wejscia w życie:2004-05-14
Data obowiązywania:2004-05-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1174 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 111                — 7774 —                Poz. 1174


1174

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni, z którymi Agencja Rynku Rolnego zawiera umowy w zakresie odkostniania i przechowywania mięsa, zwanych dalej „wykonawcami”. §

2. Przetarg na wybór wykonawców ogłasza Prezes Agencji Rynku Rolnego przez rozesłanie zaproszeń do składania oferty do wszystkich wykonawców posiadających świadectwa autoryzacji, wydane przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego. § 3.

1. W zaproszeniu do składania oferty określa się co najmniej:

1) przedmiot przetargu;

2) wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy;

3) szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać oferta;

4) termin i miejsce składania oferty;

5) termin rozstrzygnięcia przetargu;

6) miejsce lub sposób pobrania formularza oferty;

7) miejsce lub sposób uzyskania dokumentacji określającej szczegółowe warunki przetargu.

2. Termin składania oferty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia wysłania zaproszenia do składania oferty. § 4.

1. Warunki przetargu dotyczące sposobu i kryteriów wyboru oferty ustala Prezes Agencji Rynku Rolnego.

2. W warunkach przetargu określa się w szczególności:

1) dokumenty, jakie wykonawcy są obowiązani złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia wskazanych w tych warunkach wymagań;

2) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także szczegółowy sposób oraz formy jego wniesienia;

3) kryteria wyboru oferty; ——————

1)

4) istotne postanowienia umów zawieranych po rozstrzygnięciu przetargu.

3. Sposób i kryteria wyboru ofert nie podlegają zmianie w trakcie postępowania przetargowego. § 5.

1. Ocena ofert dokonywana jest przez komisję przetargową powołaną przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

2. Przed przystąpieniem do oceny ofert każdy z członków komisji składa oświadczenie, że nie pozostaje z wykonawcami, którzy złożyli oferty, w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

3. Komisja może zażądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty albo usunięcia w wyznaczonym terminie braków w dokumentach, jakie wykonawca był obowiązany złożyć wraz z ofertą. Treść wyjaśnień oraz uzupełnienia w dokumentach nie mogą prowadzić do zmiany złożonej oferty. §

6. Ofertę odrzuca się, jeżeli:

1) nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o przetargu lub w warunkach przetargu;

2) wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie braków w dokumentach. § 7.

1. Z przetargu sporządza się dokumentację przetargową.

2. Na dokumentację przetargową składa się:

1) kopia zaproszenia do składania oferty;

2) dokumenty określające warunki przetargu;

3) protokół z prac komisji przetargowej;

4) złożone oferty przetargowe.

3. Dokumentacja przetargowa jest jawna, z wyjątkiem informacji, których ujawnienie narusza tajemnicę handlową wykonawcy oraz zasady uczciwej konkurencji. §

8. Wykonawcy, których oferty zostały wybrane, są obowiązani do złożenia w Agencji Rynku Rolnego zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach przetargu. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1174 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1182 z 20042004-05-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 2004 r. sygn. akt SK 39/03

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1181 z 20042004-05-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2004 r. sygn. akt P 2/03

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1180 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1179 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1178 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1177 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1176 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie laboratoriów uprawnionych do przeprowadzania analiz grup i białek krwi lub markerów DNA

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1175 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wydawania zaświadczeń hodowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1173 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1172 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności sprawdzających

porady prawne online

Porady prawne

 • Udział w przetargu wójta, burmistrza, prezydenta

  W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami brak jest ograniczeń dotyczących nabywania nieruchomości przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów (...)

 • Termin wpłaty wadium na zakup nieruchomości

  Zamierzam nabyć nieruchomość stanowiącą własność gminy. W ogłoszeniu o przetargu jest wyznaczony termin do wniesienia wadium. Przepis brzmi: "wpłaty wadium należy (...)

 • Wybór przedstawiciela załogi

  Czy są jakieś obowiązujące procedury wyboru przedstawicela załogi, z którym pracodawca powinien uzgadniać zmiany w wewnątrzzakładowym prawie pracy? Jeśli nie, to (...)

 • Akty prawne dotyczące sanatoriów

  Piszę pracę licencjacką na temat sprzedaży sanatorium i niestety nie mogę doszukać się żadnych aktów prawnych na podstawie których można by się oprzeć sprzedając (...)

 • Warunki szkodliwe dla zdrowia

  W przemyśle spożywczym w jaki sposób zalicza się czas pracy w warunkach szkodliwych? Jakie przepisy to regulują? Jeśli np. pracownik przebywa przez kilka godzin w ciągu (...)

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2010-10-29 nr 283 poz. 40

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/651/UE z dnia 26 października 2010 r. zmieniającej decyzję 2010/89/UE w odniesieniu do wykazu niektórych zakładów (...)

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-18 poz. 420

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-11 poz. 844

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-28 poz. 898

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 403

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.