Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1178 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-14
Data wydania:2004-04-22
Data wejscia w życie:2004-05-29
Data obowiązywania:2004-05-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1178 z 2004


1178

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne Na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 24 i Nr 64, poz. 592) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne (Dz. U. Nr 205, poz. 1991) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wykaz, niezwłocznie po sporządzeniu, wykłada się do publicznego wglądu odpowied———————

1)

nio w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim, na okres 30 dni.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. O wyłożeniu wykazu do publicznego wglądu właściwy organ informuje w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu informacji zawierającej miejsce i termin wyłożenia wykazu.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie: „§

5. Wykaz nieruchomości, o którym mowa w § 2 ust. 1, sporządza się w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 97, poz. 868).

Minister Skarbu Państwa: Z. Kaniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1178 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1182 z 20042004-05-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 2004 r. sygn. akt SK 39/03

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1181 z 20042004-05-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2004 r. sygn. akt P 2/03

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1180 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1179 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1177 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1176 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie laboratoriów uprawnionych do przeprowadzania analiz grup i białek krwi lub markerów DNA

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1175 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wydawania zaświadczeń hodowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1174 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1173 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających

 • Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1172 z 20042004-05-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności sprawdzających

porady prawne online

Porady prawne

 • Odwołanie od decyzji SKO do sądu administracyjnego

  Użytkownik wieczysty po opublikowaniu przez gminę wykazu nieruchomości objętych postępowaniem w sprawie stwierdzenia nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy (...)

 • Wydzielenie części działki

  Posiadam działkę budowlaną 0,5 ha. Czy mogę przepisać notarialnie na własność wyznaczoną część działki (15 arów) bratu lub przekazać tą część w darowiźnie (...)

 • Budynki przy współużytkowaniu wieczystym

  Czy jest możliwa sytuacja, w której właściciel ułamkowej części prawa użytkowania wieczystego działki gruntu jest jednocześnie jedynym właścicielem posadowionych (...)

 • Wydatki na cele mieszkaniowe.

  Czy wydatek na zakup gruntu może zostać zaliczony do wydatków na własne cele mieszkaniowe?

 • Podział nieruchomości rolnej

  Jaka jest procedura podziału nieruchomości rolnej na mniejsze działki? Jaka ustawa reguluje tą kwestię? Czy gmina może nie wyrazić zgody na podział?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.