Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1214 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-25
Data wydania:2003-04-08
Data wejscia w życie:2003-10-28
Data obowiązywania:2004-05-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1214 z 2004


Strona 1 z 10
1214

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 29 lipca 2002 r. została podpisana w Starej Lubowni Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, w następującym brzmieniu: UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Słowackiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, mając na uwadze konieczność zagwarantowania wzajemnej ochrony wszystkich informacji niejawnych, które zostały w ten sposób zakwalifikowane zgodnie z prawem państwa jednej z Umawiających się Stron i przekazane państwu drugiej Umawiającej się Strony, kierując się zamiarem stworzenia regulacji w zakresie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, która obowiązywać będzie w odniesieniu do wszystkich umów o współpracy i umów handlowych, zwanych dalej „umowami”, związanych z wymianą informacji niejawnych, uzgodniły, co następuje:

Dziennik Ustaw Nr 117 Artykuł 1 Definicje                — 8235 —                Poz. 1214


W rozumieniu niniejszej umowy następujące określenia mają poniższe znaczenie: a) „informacje niejawne” — są to informacje, które niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, zgodnie z prawem wewnętrznym państwa każdej z Umawiających się Stron, b) „strona umowy niejawnej” — jest to osoba fizyczna lub osoba prawna upoważniona na podstawie prawa państwa każdej z Umawiających się Stron do zawierania i realizowania umów niejawnych, c) „umowa niejawna” — jest to umowa pomiędzy dwoma lub kilkoma stronami, w której regulowane są ich wzajemne prawa i obowiązki oraz która zawiera informacje niejawne lub takich dotyczy, d) „upoważnienie” — jest to upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych wydane przez właściwe organy, zgodnie z prawem państwa każdej z Umawiających się Stron. Artykuł 2 Odpowiedniość klauzul Umawiające się Strony uzgadniają, że odpowiadające sobie są niżej wymienione klauzule tajności: Rzeczpospolita Polska ÂCIÂLE TAJNE TAJNE POUFNE ZASTRZE˚ONE Artykuł 3 Właściwe organy Właściwymi organami w rozumieniu niniejszej umowy są: a) po stronie Rzeczypospolitej Polskiej: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego — w sferze cywilnej i Szef Wojskowych Służb Informacyjnych — w sferze wojskowej, b) po stronie Republiki Słowackiej: Narodowy Urząd Bezpieczeństwa. Artykuł 4 Działania wewnątrzpaństwowe

1. Właściwe organy zgodnie z niniejszą umową oraz z prawem swoich państw podejmą działania w celu ochrony informacji niejawnych, które będą Republika Słowacka PRISNE TAJNÉ TAJNÉ DÔVERNÉ VYHRADENÉ

przekazywane lub powstaną w związku z realizacją umowy niejawnej. Właściwe organy zapewnią tym informacjom taką samą ochronę, jaka obowiązuje w stosunku do własnych informacji niejawnych objętych odpowiednią klauzulą tajności.

2. Otrzymane informacje niejawne będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane.

3. Strony umowy niejawnej nie będą udostępniać otrzymanych informacji niejawnych osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody właściwego organu.

4. Otrzymane informacje niejawne mogą być udostępniane tylko tym osobom, których zadania wymagają zapoznania się z nimi i które posiadają stosowne upoważnienie. Takie upoważnienie jest wydawane po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego wymaganego prawem państwa każdej z Umawiających się Stron.

5. Właściwe organy zapewnią niezbędną kontrolę ochrony informacji niejawnych. Artykuł 5 Przekazywanie informacji niejawnych

1. Informacje niejawne przekazywane będą przez kurierów dyplomatycznych z zastrzeżeniem ustępów 2 i 3.

2. Właściwe organy mogą w szczególnych przypadkach uzgodnić inny tryb przekazywania informacji niejawnych zapewniający ich ochronę.

3. Informacje niejawne mogą być przekazywane również chronionymi systemami i sieciami teleinformatycznymi posiadającymi certyfikat wydany zgodnie z prawem państwa każdej z Umawiających się Stron. Właściwe organy dokonają niezbędnych uzgodnień odnośnie do zapewnienia ochrony przekazywanym informacjom niejawnym w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz warunków organizacyjno-technicznych.

4. Właściwy organ potwierdza odbiór informacji niejawnej. Artykuł 6 Oznaczanie informacji niejawnych

1. Otrzymywane informacje niejawne zostaną oznaczone przez stronę umowy niejawnej klauzulą tajności, stosownie do wymogów wyrażonych w artykule

2. W taki sam sposób będą oznaczane wszelkie informacje niejawne, które powstaną w związku z realizacją umowy niejawnej.

2. Strona umowy niejawnej znosi lub zmienia klauzulę tajności otrzymanej informacji niejawnej tylko na podstawie pisemnego doręczonego zawiadomienia drugiej strony umowy niejawnej.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1214 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1227 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1226 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla wyborców przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1225 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie wzorów oraz terminów składania sprawozdań dotyczących produkcji, przechowywania, obrotu cukrem oraz izoglukozą, wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1224 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1223 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1222 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Wspólnego Komitetu EFTA - Polska Nr 1 z 2003 r. w sprawie zmian do Protokołu B, podpisanej w Genewie w dniu 1 października 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1221 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 14, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1220 z 20042004-05-25

  Protokół dodatkowy Nr 14 podpisany w Bled dnia 4 lipca 2003 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1219 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 13, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1218 z 20042004-05-25

  Protokół dodatkowy Nr 13 podpisany w Bled dnia 4 lipca 2003 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1217 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 12, podpisanym w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1216 z 20042004-05-25

  Protokół dodatkowy Nr 12 podpisany w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1215 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1213 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1212 z 20042004-05-25

  Umowa o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzona w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

 • Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

  Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 196 poz. 1631) wynika, iż postępowanie sprawdzające (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1215

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-01 poz. 233

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Hanoi dnia 9 września 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-26 poz. 395

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-11 poz. 793

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Astanie dnia 5 listopada 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-11 poz. 1749

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, sporządzonej w Gdańsku dnia 30 kwietnia 1999 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.