Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1216 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół dodatkowy Nr 12 podpisany w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-25
Data wydania:2002-12-05
Data wejscia w życie:2004-04-27
Data obowiązywania:2004-05-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1216 z 2004


Strona 1 z 13
1216

PROTOKÓŁ DODATKOWY Nr 12 podpisany w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r. do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. Przekład PROTOKÓŁ DODATKOWY Nr 12 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA) Przedstawiciele Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Węgierskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej i Republiki Słowenii (zwanych dalej „Stronami”), potwierdzając swoje oddanie zasadom gospodarki rynkowej, stanowiącej podstawę ich stosunków, ADDITIONAL PROTOCOL No. 12 to the Central European Free Trade Agreement Representatives of the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland, Romania, the Slovak Republic and the Republic of Slovenia (hereinafter called the Parties); Reaffirming their commitment to the principles of a market economy, which constitutes the basis for their relations,

Dziennik Ustaw Nr 117                — 8245 —                Poz. 1216


odwołując się do swych intencji stopniowego wyeliminowania przeszkód w ich całym wzajemnym handlu, zgodnie z postanowieniami artykułów 34, 35, 37 i 39 Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, postanawiają, co następuje: Artykuł 1 Załącznik C i D do Protokołu 11 Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu tracą moc i zostają zastąpione nowymi Załącznikami C i D do Protokołu 11, które stanowią integralną część niniejszego Protokołu dodatkowego. Artykuł 2 Niniejszy Protokół dodatkowy stanowi integralną część Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu. Artykuł 3

1. Niniejszy Protokół dodatkowy wejdzie w życie sześćdziesiątego dnia od daty otrzymania przez depozytariusza ostatniej notyfikacji Stron o zakończeniu procedur koniecznych do tego celu.

2. Depozytariusz notyfikuje wszystkim Stronom zakończenie procedur koniecznych do wejścia w życie niniejszego Protokołu dodatkowego.

3. Jeśli niniejszy Protokół dodatkowy nie wejdzie w życie do dnia 1 stycznia 2003 r., to będzie on stosowany prowizorycznie między Republiką Czeską a Republiką Słowenii i między Republiką Słowacką a Republiką Słowenii od tej daty. NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy, będąc należycie upełnomocnieni, podpisali niniejszy Protokół dodatkowy. SPORZĄDZONO w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r. w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim, który będzie zdeponowany przy Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej. Depozytariusz przekaże poświadczone kopie niniejszego Protokołu dodatkowego wszystkim Stronom Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu.

Recalling their intention to eliminate progressively the obstacles to substantially all their mutual trade, In accordance with the provisions of Articles 34, 35, 37 and 39 of the Central European Free Trade Agreement, Have decided as follows: Article 1 Annexes C and D to the Protocol 11 to the Central European Free Trade Agreement shall be abolished and replaced with new Annexes C and D to the Protocol 11, which shall constitute an integral part of this Additional Protocol. Article 2 This Additional Protocol shall constitute an integral part of the Central European Free Trade Agreement. Article 3

1. This Additional Protocol shall enter into force on the sixtieth day from the date of receiving by the Depositary of the last notification of the Parties of the completion of procedures necessary for that purpose.

2. The Depositary shall notify all Parties of the completion of procedures necessary for the entry into force of this Additional Protocol.

3. If this Additional Protocol does not enter into force by 1 January 2003 it shall be applied provisionally between the Czech Republic and the Republic of Slovenia and between the Slovak Republic and the Republic of Slovenia from that date. IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries being duly authorised thereto, have signed this Additional Protocol. DONE at Zagreb this 5 day of December 2002 in a single authentic copy in the English language, which shall be deposited with the Government of the Republic of Poland. The Depositary shall transmit certified copies of this Additional Protocol to all Parties to the Central European Free Trade Agreement.

Z upoważnienia Republiki Bułgarii For the Republic of Bulgaria Z upoważnienia Republiki Czeskiej For the Czech Republic Z upoważnienia Republiki Węgierskiej For the Republic of Hungary Z upoważnienia Rzeczypospolitej Polskiej For the Republic of Poland Z upoważnienia Rumunii For Romania Z upoważnienia Republiki Słowackiej For the Slovak Republic Z upoważnienia Republiki Słowenii For the Republic of Slovenia

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1216 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1227 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1226 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla wyborców przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1225 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie wzorów oraz terminów składania sprawozdań dotyczących produkcji, przechowywania, obrotu cukrem oraz izoglukozą, wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1224 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1223 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1222 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Wspólnego Komitetu EFTA - Polska Nr 1 z 2003 r. w sprawie zmian do Protokołu B, podpisanej w Genewie w dniu 1 października 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1221 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 14, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1220 z 20042004-05-25

  Protokół dodatkowy Nr 14 podpisany w Bled dnia 4 lipca 2003 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1219 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 13, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1218 z 20042004-05-25

  Protokół dodatkowy Nr 13 podpisany w Bled dnia 4 lipca 2003 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1217 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 12, podpisanym w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1215 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1214 z 20042004-05-25

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1213 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1212 z 20042004-05-25

  Umowa o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzona w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na samochody zagraniczne

  W jaki sposób i w zależności od czego naliczane jest cło na samochody sprowadzane z zagranicy?

 • Protokół z badania trzeźwości pracownika

  Jaki dokument należy sporządzić jeżeli pracownik podda się badaniu alkomatem i test będzie pozytywny, wskazujacy na stan nietrzeźwości.

 • Święto w dzień wolny od pracy

  Zatrudniam pracownika w równoważnym systemie czasu pracy. Dni robocze tego pracownika to: poniedziałek ,wtorek ,czwartek ,piątek i sobota. Środa jest dniem wolnym od (...)

 • 2 maja dniem wolnym

  Urząd Gminy nie pracuje w dniach 1 i 3 maja bieżącego roku, są to ustawowo dni wolne od pracy. Czy nastąpiła w ostatnim czasie zmiana w przepisach mówiąca o tym, iż (...)

 • Koniec I semestru w szkole podstawowej

  Jaką datę przyjmuje się jako koniec I semestru w roku szkolnym 2005/2006 w szkole podstawowej? Proszę podać podstawę prawną.

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1217

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 12, podpisanym w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1219

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 13, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1221

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 14, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-09 poz. 697

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Brnie dnia 11 września 1995 r. Porozumienia uzupełniającego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1213

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.