Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1218 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół dodatkowy Nr 13 podpisany w Bled dnia 4 lipca 2003 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-25
Data wydania:2003-07-04
Data wejscia w życie:2004-03-28
Data obowiązywania:2004-05-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1218 z 2004


Strona 1 z 2
1218

PROTOKÓŁ DODATKOWY Nr 13 podpisany w Bled dnia 4 lipca 2003 r. do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. Przekład PROTOKÓŁ DODATKOWY Nr 13 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu Przedstawiciele Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji, Republiki Czeskiej, Republiki Węgierskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej i Republiki Słowenii (zwanych dalej „Stronami”), mając na uwadze Protokół 7 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej, zmieniony przez Protokół dodatkowy 7, 8, 9 i 11 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu i Umowy o akcesji Republiki Słowenii, Rumunii i Republiki Bułgarii do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, mając na uwadze dostosowanie Protokołu 7 do reguł pochodzenia stosowanych w systemie kumulacji paneuropejskiej, wziąwszy pod uwagę, że został wykryty błąd techniczny w regule dla pozycji ex 4114 w Załączniku II do Protokołu 7, uzgodnili, co następuje: ADDITIONAL PROTOCOL No. 13 to the Central European Free Trade Agreement Representatives of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland, Romania, the Slovak Republic and the Republic of Slovenia (hereinafter called the Parties); Having regard to Protocol 7 to the Central European Free Trade Agreement, concerning the definition of the concept of ”originating products” and methods of administrative co-operation, amended by Additional Protocol 4, 7, 8, 9 and 11 to the Central European Free Trade Agreement and the Agreements on accession of the Republic of Slovenia, Romania and the Republic of Bulgaria to the Central European Free Trade Agreement; Having in mind the alignment of Protocol 7 with the rules of origin applicable within the system of pan-european cumulation; Noting that a technical error in the specific list rule for ex 4114 was discovered in Annex II to Protocol 7; Have decided as follows:

Dziennik Ustaw Nr 117 Artykuł 1                — 8259 — Article 1                Poz. 1218


W Załączniku II do Protokołu 7 zapis dla pozycji HS ex 4114 zastępuje się poniższym:

Procesy obróbki lub przetwarzania wykonywane na materiałach niepochodzących nadające im status pochodzenia (3) Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 4104—4106, 4107, 4112 lub 4113 pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu (4)

In Annex II to Protocol 7 the entry for HS heading ex 4114 shall be replaced by the following:

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status (3) or (4)

Numer pozycji HS

Wyszczególnienie

HS heading No

Description of product

(1) ex 4114

(2) Skóry lakierowanej i skóry lakierowanej laminowanej; skóry metalizowanej

(1) ex 4114

(2) Patent leather and patent laminated leather; metallised leather

Manufacture from materials of headings 4104 to 4106, 4107, 4112 or 4113, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

Artykuł 2 Niniejszy Protokół dodatkowy stanowi integralną część Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu. Artykuł 3

1. Niniejszy Protokół dodatkowy wejdzie w życie trzydziestego dnia od daty otrzymania przez depozytariusza ostatniej notyfikacji Stron Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu o zakończeniu procedur koniecznych do tego celu.

2. Depozytariusz notyfikuje wszystkim Stronom zakończenie procedur koniecznych do wejścia w życie niniejszego Protokołu dodatkowego.

3. Jeżeli niniejszy Protokół dodatkowy nie wejdzie w życie do dnia 1 listopada 2003 r., będzie on od tego dnia stosowany prowizorycznie. Jednakże, jeśli Strona nie jest w stanie go stosować od dnia 1 listopada 2003 r., Strona ta poinformuje inne Strony o tym fakcie jak najszybciej, nie później jednak niż dnia 1 października 2003 r. Wobec tej Strony niniejszy Protokół dodatkowy będzie stosowany począwszy od dziesiątego dnia od daty otrzymania przez inne Strony notyfikacji o zakończeniu przez tę Stronę procedur wewnętrznych koniecznych do stosowania niniejszego Protokołu dodatkowego. NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy, będąc należycie upełnomocnieni, podpisali niniejszy Protokół dodatkowy. SPORZĄDZONO w Bled dnia 4 lipca 2003 r. w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim, który będzie zdeponowany przy Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej. Depozytariusz przekaże poświadczone kopie niniejszego Protokołu dodatkowego wszystkim Stronom Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu.

Article 2 This Additional Protocol shall constitute an integral part of the Central European Free Trade Agreement. Article 3

1. This Additional Protocol shall enter into force on the thirtieth day after receiving by the Depositary of the last notification of the Parties to the Central European Free Trade Agreement on the completion of procedures necessary for that purpose.

2. The Depositary shall notify all Parties of the completion of procedures necessary for the entry into force of this Additional Protocol.

3. If this Additional Protocol does not enter into force by 1 November 2003, it shall be applied provisionally from that date. However, if a Party is not in a position to apply it from 1 November 2003, that Party shall inform the other Parties about this fact as soon as possible, but not later than by 1 October

2003. Concerning that Party this Additional Protocol shall be applied on the tenth day from the date of receiving by the other Parties of the notification on the completion by that Party of the internal procedures necessary for the application of this Additional Protocol. IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries being duly authorized thereto, have signed this Additional Protocol. DONE at Bled this 4 day of July 2003 in a single authentic copy in the English language, which shall be deposited with the Government of the Republic of Poland. The Depositary shall transmit certified copies of this Additional Protocol to all Parties to the Central European Free Trade Agreement.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1218 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1227 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1226 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla wyborców przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1225 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie wzorów oraz terminów składania sprawozdań dotyczących produkcji, przechowywania, obrotu cukrem oraz izoglukozą, wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1224 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1223 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1222 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Wspólnego Komitetu EFTA - Polska Nr 1 z 2003 r. w sprawie zmian do Protokołu B, podpisanej w Genewie w dniu 1 października 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1221 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 14, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1220 z 20042004-05-25

  Protokół dodatkowy Nr 14 podpisany w Bled dnia 4 lipca 2003 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1219 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 13, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1217 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 12, podpisanym w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1216 z 20042004-05-25

  Protokół dodatkowy Nr 12 podpisany w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1215 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1214 z 20042004-05-25

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1213 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1212 z 20042004-05-25

  Umowa o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzona w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Protokół z badania trzeźwości pracownika

  Jaki dokument należy sporządzić jeżeli pracownik podda się badaniu alkomatem i test będzie pozytywny, wskazujacy na stan nietrzeźwości.

 • Święto przypadające w sobotę a dzień wolny

  W pierwszym tygodniu maja br w dniach 1, 3, 4 przypadają ustawowo wolne dni od pracy. Powstaje kontrowersja, czy słuszną jest decyzja o konieczności odpracowania dnia (...)

 • Święto w dzień wolny od pracy

  Zatrudniam pracownika w równoważnym systemie czasu pracy. Dni robocze tego pracownika to: poniedziałek ,wtorek ,czwartek ,piątek i sobota. Środa jest dniem wolnym od (...)

 • Honorowanie prawa jazdy z Hongkongu

  Mam gościa z Hong - Kongu który ma prawo jazdy wydane w tym kraju, a chciałby jeździć samochodem w naszym kraju i innych krajach unii europejskiej. Czy osoba posiadająca (...)

 • Samochód w leasingu i ewidencja przebiegu

  Czy w przypadku posiadania samochodu w leasingu, na podstawie umowy zawartej w dniu 1 marca 2003 roku, która to umowa została zakwalifikowana zgodnie z ustawą o podatku (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1219

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 13, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1221

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 14, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1217

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 12, podpisanym w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-09 poz. 697

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Brnie dnia 11 września 1995 r. Porozumienia uzupełniającego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1367

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia zmieniającego Środkowoeuropejską umowę o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego w Bled dnia 4 lipca 2003 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.