Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1220 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół dodatkowy Nr 14 podpisany w Bled dnia 4 lipca 2003 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-25
Data wydania:2003-07-04
Data wejscia w życie:2004-04-27
Data obowiązywania:2004-05-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1220 z 2004


Strona 1 z 11

Dziennik Ustaw Nr 117                — 8261 —                Poz. 1220


1220

PROTOKÓŁ DODATKOWY Nr 14 podpisany w Bled dnia 4 lipca 2003 r. do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. Przekład PROTOKÓŁ DODATKOWY Nr 14 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu Przedstawiciele Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji, Republiki Czeskiej, Republiki Węgierskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej i Republiki Słowenii (zwanych dalej „Stronami”), potwierdzając swoje oddanie zasadom gospodarki rynkowej, stanowiącej podstawę ich stosunków, odwołując się do swych intencji stopniowego wyeliminowania przeszkód w ich całym wzajemnym handlu, zgodnie z postanowieniami artykułów 34, 35, 37 i 39 Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, uzgodnili, co następuje: Artykuł 1

1. W Protokole 4 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu dotyczącym wymiany koncesji rolnych między Republiką Czeską i Republiką Słowacką z jednej strony a Republiką Węgierską z drugiej strony dodaje się nowe ustępy 3a i 4a w brzmieniu: ADDITIONAL PROTOCOL No. 14 to the Central European Free Trade Agreement Representatives of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland, Romania, the Slovak Republic and the Republic of Slovenia (hereinafter called the Parties), Reaffirming their commitment to the principles of a market economy, which constitutes the basis for their relations, Recalling their intention to eliminate progressively the obstacles to substantially all their mutual trade, In accordance with the provisions of Articles 34, 35, 37 and 39 of the Central European Free Trade Agreement, Have decided as follows: Article 1

1. Protocol 4 to the Central European Free Trade Agreement concerning the exchange of agricultural concessions between the Czech Republic and the Slovak Republic on the one side and the Republic of Hungary on the other side shall be supplemented by new Paragraphs 3a and 4a, which shall be read as follows: ”3a Customs duties on imports applicable in the Czech Republic and in the Slovak Republic to products originating in the Republic of Hungary listed in Annex C1 to this Protocol shall be reduced without quantitative limits or within the limits of quotas specified in Annex C1 to the level set out in Annex C1 as from 15 July 2003.” ”4a Customs duties on imports applicable in the Republic of Hungary to products originating in the Czech Republic or in the Slovak Republic listed in Annex D1 to this Protocol shall be reduced without quantitative limits or within the limits of quotas specified in Annex D1 to the level set out in Annex D1 as from 15 July 2003.”

2. Annex 1 and Annex 2 to this Additional Protocol are hereby established and being attached to Protocol 4 as Annexes C1 and D1 and are integral part thereof.

„3a Cła importowe stosowane w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Węgierskiej wymienionych w Załączniku C1 do niniejszego protokołu zostaną obniżone bez limitu ilościowego lub w ramach limitu ilościowego określonego w Załączniku C1 do poziomu ustanowionego w Załączniku C1 z dniem 15 lipca 2003 r.” „4a Cła importowe stosowane w Republice Węgierskiej w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej wymienionych w Załączniku D1 do niniejszego protokołu zostaną obniżone, bez limitu ilościowego lub w ramach limitu ilościowego określonego w Załączniku D1 do poziomu ustanowionego w Załączniku D1 z dniem 15 lipca 2003 r.”

2. Niniejszym określa się Załącznik 1 i Załącznik 2 do niniejszego Protokołu dodatkowego i załącza się je do Protokołu 4 jako Załączniki C1 i D1 stanowiące jego integralną część.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1220 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1227 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1226 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla wyborców przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1225 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie wzorów oraz terminów składania sprawozdań dotyczących produkcji, przechowywania, obrotu cukrem oraz izoglukozą, wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1224 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1223 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1222 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Wspólnego Komitetu EFTA - Polska Nr 1 z 2003 r. w sprawie zmian do Protokołu B, podpisanej w Genewie w dniu 1 października 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1221 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 14, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1219 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 13, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1218 z 20042004-05-25

  Protokół dodatkowy Nr 13 podpisany w Bled dnia 4 lipca 2003 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1217 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 12, podpisanym w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1216 z 20042004-05-25

  Protokół dodatkowy Nr 12 podpisany w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1215 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1214 z 20042004-05-25

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1213 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1212 z 20042004-05-25

  Umowa o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzona w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Protokół z badania trzeźwości pracownika

  Jaki dokument należy sporządzić jeżeli pracownik podda się badaniu alkomatem i test będzie pozytywny, wskazujacy na stan nietrzeźwości.

 • Święto przypadające w sobotę a dzień wolny

  W pierwszym tygodniu maja br w dniach 1, 3, 4 przypadają ustawowo wolne dni od pracy. Powstaje kontrowersja, czy słuszną jest decyzja o konieczności odpracowania dnia (...)

 • Święto w dzień wolny od pracy

  Zatrudniam pracownika w równoważnym systemie czasu pracy. Dni robocze tego pracownika to: poniedziałek ,wtorek ,czwartek ,piątek i sobota. Środa jest dniem wolnym od (...)

 • Honorowanie prawa jazdy z Hongkongu

  Mam gościa z Hong - Kongu który ma prawo jazdy wydane w tym kraju, a chciałby jeździć samochodem w naszym kraju i innych krajach unii europejskiej. Czy osoba posiadająca (...)

 • Samochód w leasingu i ewidencja przebiegu

  Czy w przypadku posiadania samochodu w leasingu, na podstawie umowy zawartej w dniu 1 marca 2003 roku, która to umowa została zakwalifikowana zgodnie z ustawą o podatku (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1219

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 13, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1221

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 14, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1217

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 12, podpisanym w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-09 poz. 697

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Brnie dnia 11 września 1995 r. Porozumienia uzupełniającego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1367

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia zmieniającego Środkowoeuropejską umowę o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego w Bled dnia 4 lipca 2003 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.