Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1228 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-26
Data wydania:2004-05-25
Data wejscia w życie:2004-05-26
Data obowiązywania:2004-05-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1228 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 118                — 8306 —                Poz. 1228


1228

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007—2013 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje: §

1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007—2013, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. §

2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1) koordynacja prac służących przygotowaniu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007—2013, w tym: a) pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007—2013, b) opracowanie harmonogramu prac nad przygotowaniem Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007—2013, c) zapewnienie zgodnego z harmonogramem wymienionym w lit. b przygotowania przez właściwe organy prognoz, strategii i innych dokumentów programowych niezbędnych dla przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007—2013, d) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu konsultacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007—2013 z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, e) zapewnienie terminowego i sprawnego przebiegu prac nad przygotowaniem Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007—2013;

2) rozpatrywanie innych spraw określonych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wniesionych przez ministrów w zakresie mającym znaczenie dla przygotowywania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007—2013. §

3. Organy administracji rządowej są zobowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych w realizacji jego zadań. §

4. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, mających znaczenie dla przygotowywania lub realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007—2013, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika. § 5.

1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski, związane z zakresem jego działania;

2) coroczne informacje o swojej pracy.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których mowa w §

2. §

6. Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie ekspertyz. §

7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Gospodarki i Pracy. §

8. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej Ministerstwa Gospodarki i Pracy. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: M. Belka

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1228 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1243 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań technicznych i wymagań związanych z bezpieczeństwem stosowania dla instrumentów i sprzętu weterynaryjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1242 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1241 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1240 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1239 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1238 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1237 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1236 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1235 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań związanych z zapewnieniem dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1234 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1233 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1232 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1231 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1230 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pomocy publicznej, której skuteczność i efektywność będzie podlegać badaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1229 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badania skuteczności i efektywności pomocy publicznej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-24 poz. 1209

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-27 poz. 1040

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-06 poz. 636

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-13 poz. 1352

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-17 poz. 183

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.