Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 106 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-29
Data wydania:2004-01-09
Data wejscia w życie:2004-02-13
Data obowiązywania:2004-01-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 106 z 2004


106

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa tryb sporządzania i aktualizacji przez operatora planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, a w szczególności wprowa———————

1)

dzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego i stanu klęski żywiołowej, zwanego dalej „planem”. § 2.

1. Plan sporządza się po dokonaniu przez operatora:

1) identyfikacji i analizy danych o szczególnych zagrożeniach na obszarze wykonywania działalności pocztowej, uzyskanych od właściwych terytorialnie organów administracji rządowej lub samorządu terytorialnego;

2) oceny wpływu szczególnych zagrożeń na urządzenia i obiekty wykorzystywane przy świadczeniu

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

Dziennik Ustaw Nr 12                — 497 —                Poz. 106


usług pocztowych oraz na ciągłość świadczenia usług pocztowych;

3) analizy potrzeb, warunków i sposobów świadczenia usług pocztowych oraz zasad współpracy operatora z organami koordynującymi działania ratownicze, służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy oraz Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Operator dokonuje weryfikacji danych o szczególnych zagrożeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, co najmniej raz w roku. § 3.

1. Operator, w zależności od obszaru, na którym wykonuje działalność pocztową, sporządza plan odrębnie dla każdego województwa, na obszarze którego wykonuje działalność pocztową.

2. Operator wykonujący działalność pocztową na obszarze przekraczającym granice administracyjne jednego województwa sporządza również plan dla całego obszaru, na którym prowadzi działalność pocztową.

3. Operator świadczący usługi pocztowe w obrocie zagranicznym sporządza plan, w którym przedstawia sposób zachowania ciągłości współpracy z poszczególnymi podmiotami zagranicznymi, w sytuacjach szczególnych zagrożeń. § 4.

1. Plan, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3, sporządza się po uzgodnieniu z:

1) Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w zakresie organizacji doręczania: a) kart powołania, o których mowa w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 122, poz. 1049), b) wezwań do wykonania świadczeń osobistych lub rzeczowych, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony (Dz. U. Nr 18, poz.168);

2) ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, w zakresie wykonywania usług pocztowych na rzecz organów administracji rządowej lub samorządu terytorialnego;

3) Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanym dalej „Prezesem URTiP”, w zakresie: a) procedur działania operatora, wdrażanych podczas sytuacji szczególnych zagrożeń dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług pocztowych, b) struktur organizacyjnych operatora, zabezpieczających działania, o których mowa w lit. a.

2. Plan, o którym mowa w § 3 ust. 1, sporządza się po uzgodnieniu z:

1) szefami wojewódzkich sztabów wojskowych w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) wojewodą, w zakresie usług pocztowych wykonywanych na jego rzecz oraz na rzecz: a) jednostek organizacyjnych podporządkowanych wojewodzie, nadzorowanych przez niego oraz przedsiębiorców, dla których wojewoda jest organem założycielskim, b) organów samorządu terytorialnego;

3) Prezesem URTiP w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt

3. §

5. Po sporządzeniu planu operator przekazuje:

1) po jednym egzemplarzu planu, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3, Prezesowi URTiP oraz, za jego pośrednictwem, ministrowi właściwemu do spraw łączności;

2) po jednym egzemplarzu planu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Prezesowi URTiP;

3) wyciąg z planu, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3, w zakresie organizacji doręczania kart powołania i wezwań do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. § 6.

1. Plan podlega aktualizacji:

1) okresowo, w trybie określonym w § 3 i 4, nie rzadziej niż raz na pięć lat;

2) każdorazowo w przypadku zmian: a) obszaru, na którym operator wykonuje działalność pocztową, lub rodzaju wykonywanej działalności, mających wpływ na realizację planu, b) danych o szczególnych zagrożeniach, mających wpływ na realizację planu.

2. O wprowadzonej w planie aktualizacji operator powiadamia odpowiednio ministra właściwego do spraw łączności, Prezesa URTiP oraz Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. § 7.

1. Operator wykonujący działalność pocztową w dniu wejścia w życie rozporządzenia, sporządza pierwszy plan w terminie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Operator, który rozpoczął świadczenie usług pocztowych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, sporządza pierwszy plan w terminie dziewięciu miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności pocztowej. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 106 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 111 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 110 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu współdziałania inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 109 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osobom wezwanym do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 108 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 107 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 105 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 104 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sadów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 103 z 20042004-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie zarządzania wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 102 z 20042004-01-29

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-07 poz. 667

  Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu sporządzania przez operatorów publicznych planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz jego aktualizacji.

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-15 poz. 32

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie planu współdziałania operatora publicznego z wojskową pocztą polową

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-29 poz. 1406

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie planu współdziałania operatora wyznaczonego z wojskową pocztą polową

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-02 poz. 77

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-17 poz. 542

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.