Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 109 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osobom wezwanym do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-29
Data wydania:2004-01-14
Data wejscia w życie:2004-02-13
Data obowiązywania:2004-01-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 109 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 12                — 524 —                Poz. 109


109

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osobom wezwanym do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, tryb i wysokość zwrotu kosztów przejazdu osobom wezwanym do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny: a) zgłaszającym wniosek o świadczenia pieniężne z tytułu zaopatrzenia emerytalnego, zwanego dalej „świadczeniem”, b) uprawnionym do świadczeń, c) składającym zeznania w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawach świadczeń;

2) rodzaje środków transportu;

3) rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do zwrotu kosztów przejazdu;

4) terminy wypłaty. §

2. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje:

1) cenę biletu kolejowego drugiej klasy pociągu osobowego z miejsca zamieszkania do siedziby wojskowego organu emerytalnego i z powrotem, a w przypadku braku takiego połączenia — cenę biletu autobusowego w komunikacji zwykłej;

2) cenę biletu na przejazd miejskim środkiem komunikacji (tramwaje, trolejbusy, autobusy, metro) — przy uwzględnieniu zniżek przysługujących wezwanym na mocy odrębnych przepisów. §

3. W przypadku gdy pomiędzy miejscem zamieszkania osoby wezwanej a siedzibą wojskowego organu emerytalnego nie ma osobowej komunikacji kolejowej lub autobusowej komunikacji zwykłej, wysokość zwrotu kosztów przejazdu ustala się według ceny biletu najtańszego dostępnego środka komunikacji. § 4.

1. Zwrot kosztów przejazdu następuje na podstawie przedłożonego wojskowemu organowi emerytalnemu dokumentu wzywającego osobę do osobistego stawiennictwa i biletów.

2. W przypadku nieprzedłożenia biletów, zwrot następuje w wysokości wynikającej z tabel i taryf przewozowych, z uwzględnieniem zasad określonych w §

2. §

5. Zwrotu kosztów przejazdu dokonuje wojskowy organ emerytalny:

1) w kasie wojskowego organu emerytalnego w dniu stawienia się osoby wezwanej albo

2) za pośrednictwem poczty lub na wskazany przez wezwanego rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia przedłożenia dokumentów, o których mowa w §

4. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 109 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 111 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 110 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu współdziałania inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 108 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 107 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 106 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 105 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 104 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sadów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 103 z 20042004-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie zarządzania wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 102 z 20042004-01-29

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

porady prawne online

Porady prawne

 • Koszty stawiennictwa świadka na rozprawie

  Czy jako świadek, którego stawiennictwo na rozprawę jest obowiązkowe mogę się ubiegać o zwrot kosztów przejazdu na tę rozprawę? Jeżeli tak to czy obojętny jest (...)

 • Dochodzenie zwrotu kosztów procesu od pozwanego

  W jakim zakresie powód może domagać się od pozwanego zwrotu kosztów procesu?

 • Zwrot kosztów stawiennictwa świadka

  Prowadzę własną działalność gospodarczą i zostałem powołany na świadka w sprawie. Czy w związku z tym przysługuje mi zwrot kosztów związanych z koniecznością (...)

 • Zwrot kosztów przejazdu świadka

  Czy świadek wezwany na rozprawę sądową do odległego miasta może liczyć na zwrot kosztów dojazdu oraz utraconych korzyści w związku w niewykonywaniem w tym dniu pracy? (...)

 • Zwrot kosztów za stawiennictwo świadka

  W jaki sposób należy ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na rozprawę? Wystarczy okazać przed sądem kupione bilety ? Być może koniecznym jest sporządzenie jakiegoś (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-17 poz. 161

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-17 poz. 1260

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie warunków przejazdu funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu oraz członków jego rodziny na koszt Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 348

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie trybu zwrotu kosztów przejazdu i innych poniesionych kosztów przysługujących policjantowi w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-08 poz. 9

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-08 poz. 1121

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu i wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.