Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 110 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu współdziałania inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-29
Data wydania:2004-01-09
Data wejscia w życie:2004-02-13
Data obowiązywania:2004-01-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 110 z 2004


110

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu współdziałania Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt Na podstawie art. 44 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350 oraz z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. 1. Inspekcja Weterynaryjna i Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych współdziałają w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Dziennik Ustaw Nr 12

2. Współdziałanie jest realizowane między:                — 525 —                Poz. 110


— określających inne przeznaczenie środka żywienia zwierząt niż zastosowanie takiego środka w żywieniu zwierząt;

1) Głównym Lekarzem Weterynarii a Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanym dalej „Głównym Inspektorem”;

2) powiatowym lekarzem weterynarii a wojewódzkim inspektorem jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwanym dalej „wojewódzkim inspektorem”. §

2. Współdziałanie, o którym mowa w § 1, polega w szczególności na:

1) przekazywaniu przez powiatowych lekarzy weterynarii wojewódzkim inspektorom informacji o: a) zgłoszeniach, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt, zwanej dalej „ustawą”, b) wydanych zezwoleniach, o których mowa w art. 12 ustawy;

2) wzajemnym przekazywaniu informacji o decyzjach: a) nakazujących usunięcie uchybień w określonym terminie, b) wstrzymujących prowadzenie działalności do czasu usunięcia uchybień — w przypadku stwierdzenia, że działalność podmiotu wytwarzającego środki żywienia zwierząt jest niezgodna z przepisami ustawy;

3) wzajemnym przekazywaniu informacji: a) o wynikach badań laboratoryjnych potwierdzających wystąpienie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi lub zwierząt, b) w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (system RASFF) o wydanych decyzjach: — nakazujących uzdatnienie albo zniszczenie środka żywienia zwierząt,

4) uzgadnianiu kwartalnych planów kontroli podmiotów: a) wytwarzających środki żywienia zwierząt przeznaczone do obrotu, b) wytwarzających środki żywienia zwierząt nieprzeznaczone do obrotu, c) stosujących środki żywienia zwierząt;

5) przeprowadzaniu, w miarę możliwości, wspólnych kontroli: a) zakładów wytwarzających środki żywienia zwierząt oraz miejsc ich stosowania, b) magazynów oraz innych miejsc przechowywania środków żywienia zwierząt, c) środków transportu wykorzystywanych do przewozu środków żywienia zwierząt;

6) przeprowadzaniu kontroli podmiotów, o których mowa: a) w art. 12 ustawy — co najmniej dwa razy w roku, b) w art. 19 ustawy — co najmniej raz w roku;

7) wzajemnym powiadamianiu o konieczności dokonania doraźnej kontroli zakładu podlegającego wspólnemu nadzorowi. §

3. Główny Lekarz Weterynarii i Główny Inspektor dokonują okresowych, nie rzadziej niż raz w roku, ocen współdziałania. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 110 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 111 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 109 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osobom wezwanym do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 108 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 107 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 106 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 105 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 104 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sadów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 103 z 20042004-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie zarządzania wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 102 z 20042004-01-29

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-21 poz. 1876

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-18 poz. 694

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1279

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw z 2006-05-16 poz. 575

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-17 poz. 414

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.