Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 111 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-29
Data wydania:2004-01-13
Data wejscia w życie:2004-02-13
Data obowiązywania:2004-01-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 111 z 2004


Strona 1 z 6
111

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu Na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaj substancji istniejących podlegających zgłoszeniu;

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 94.

Dziennik Ustaw Nr 12                — 526 —                Poz. 111


2) osoby, których dotyczy obowiązek poinformowania;

3) zakres i rodzaj wymaganych informacji;

4) wielkość obrotu wymagającą zgłoszenia. §

2. Substancje istniejące, w ich postaci własnej lub jako składnik preparatu, podlegające obowiązkowi zgłoszenia Inspektorowi do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych określone są w wykazie substancji istniejących podlegających zgłoszeniu stanowiącym załącznik do rozporządzenia. §

3. Obowiązek poinformowania dotyczy producentów, którzy wytworzyli taką substancję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i osób, które sprowadziły taką substancję, w jej postaci własnej lub jako

składnik preparatu, na obszar celny Rzeczypospolitej Polskiej w ilości co najmniej 10 ton w 2003 r. §

4. W zgłoszeniu należy przedstawić:

1) nazwę lub imię i nazwisko oraz adres producenta lub importera;

2) nazwę substancji oraz numery EINECS i CAS;

3) wielkość obrotu w 2003 r. §

5. Zgłoszenia substancji należy dokonać do dnia 30 kwietnia 2004 r. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: L. Sikorski

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2004 r. (poz. 111)

WYKAZ SUBSTANCJI ISTNIEJĄCYCH PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU Numer EINECS 1 200-449-4 200-539-3 200-573-9 200-663-8 200-746-9 200-753-7 200-835-2 200-871-9 200-879-2 200-915-7 201-029-3 201-058-1 201-167-4 201-173-7 Numer CAS 2 60-00-4 62-53-3 64-02-8 67-66-3 71-23-8 71-43-2 75-05-8 75-45-6 75-56-9 75-91-2 77-47-4 77-78-1 79-01-6 79-06-1 kwas etylenodiaminotetraoctowy; (EDTA) anilina; (aminobenzen; fenyloamina) kwas etylenodiaminotetraoctowy, sól sodowa; (EDTA, sól sodowa) chloroform; (trichlorometan) propan-1-ol; (alkohol propylowy; n-propanol) benzen acetonitryl; (cyjanek metylu; nitryl kwasu octowego) chlorodifluorometan 1,2-epoksypropan; (metylooksiran; tlenek propylenu) wodoronadtlenek tert-butylu heksachlorocyklopentadien siarczan(VI) dimetylu trichloroetylen; (trichloroetylen; tri) akrylamid; (prop-2-enoamid; amid kwasu akrylowego) Nazwa substancji 3

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 111 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 110 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu współdziałania inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 109 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osobom wezwanym do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 108 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 107 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 106 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 105 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 104 z 20042004-01-29

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sadów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 103 z 20042004-01-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie zarządzania wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 102 z 20042004-01-29

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2004-07-31 nr 255 poz. 40

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie prekursorów i substancji chemicznych często (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1187

  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-22 poz. 140

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-29 poz. 296

  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykazu zwolnionych od cła nieprodukowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej substancji biologicznych lub chemicznych nadających się głównie do celów naukowych przywożonych w ilościach, które nie wskazują na przeznaczenie handlowe.

 • Komunikat UE z 2008-12-12 nr 317 poz. 2

  Komunikat Komisji w sprawie zapytania dotyczącego substancji i rejestracji substancji, które znajdowały się w obrocie zgodnie z prawem przed dniem (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.