Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1270 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-31
Data wydania:2004-04-15
Data wejscia w życie:2004-06-15
Data obowiązywania:2004-05-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1270 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 122                — 8602 —                Poz. 1270


1270

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z ˚andarmerią Wojskową Na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Straż ochrony kolei, wykonując zadania określone w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, współdziała z ˚andarmerią Wojskową.

2. Współdziałanie straży ochrony kolei z ˚andarmerią Wojskową polega w szczególności na:

1) wspólnym prowadzeniu działań porządkowych i prewencyjnych w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;

2) wzajemnym korzystaniu z będących w dyspozycji straży ochrony kolei i ˚andarmerii Wojskowej środków łączności, środków lokomocji i innych środków technicznych oraz psów służbowych podczas prowadzenia działań, o których mowa w pkt 1;

3) współpracy w zakresie ochrony zdrowia i życia oraz mienia na obszarze kolejowym;

4) współpracy w zabezpieczaniu miejsca przestępstwa w celu niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa przed przybyciem organów uprawnionych do prowadzenia śledztwa lub dochodzenia;

5) współpracy przy prowadzeniu czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;

6) wspólnym prowadzeniu bezpośredniego pościgu za sprawcą przestępstwa; ———————

1)

7) udzielaniu w miarę potrzeby pomocy przy doprowadzaniu do organów Policji sprawców przestępstw i wykroczeń.

3. Współdziałanie straży ochrony kolei z ˚andarmerią Wojskową poza obszarem kolejowym dotyczy przypadków określonych w ust. 2 pkt 6 i

7. §

2. Komendanci straży ochrony kolei i komendanci jednostek organizacyjnych ˚andarmerii Wojskowej realizują współdziałanie, o którym mowa w § 1, poprzez:

1) stałą wymianę informacji w formie pisemnej dotyczącą popełnianych przez żołnierzy przestępstw i wykroczeń na obszarze kolejowym, na dworcach i w pociągach;

2) ustalanie szczegółowego sposobu współdziałania dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w zagrożonych rejonach;

3) organizowanie wspólnych patroli na dworcach, stacjach i odcinkach linii kolejowych, na których występuje nasilenie przestępstw i wykroczeń popełnianych przez żołnierzy;

4) podejmowanie środków zapewniających porządek i bezpieczeństwo na obszarze kolejowym, na dworcach i w pociągach w okresach masowych przejazdów osób powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i zwolnionych z tej służby;

5) organizowanie wspólnych szkoleń oraz spotkań informacyjnych w celu analizy zagrożeń i sposobów ich eliminacji oraz doskonalenia współdziałania. §

3. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zasad współdziałania straży ochrony kolei z ˚andarmerią Wojskową (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 29). §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

2)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1270 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1290 z 20042004-05-31

  Wyrok Trybunału Konstrukcyjnego z dnia 12 maja 2004 r. sygn. akt U 1/04

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1289 z 20042004-05-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2004 r. sygn. akt SK 34/02

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1288 z 20042004-05-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r. sygn. akt K 4/03

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1287 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących pobierania próbek żywności oraz metod analitycznych stosowanych w badaniach dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn w ramach urzędowej kontroli żywności

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1286 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1285 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie grup według rodzaju przeznaczenia dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1284 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1283 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1282 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1281 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1280 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze koniowatych

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1279 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej materiału paszowego z grupy białka, uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grup bakterii i drożdży

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1278 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zaświadczeń hodowlanych dla przywożonych z terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej zwierząt hodowlanych, nasienia, komórek jajowych i zarodków

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1277 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów posiadających akredytację

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1276 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1275 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1274 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1273 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1272 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad oraz trybu przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1271 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-14 poz. 1021

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-13 poz. 860

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-12 poz. 477

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania straży ochrony kolei z Policją i Strażą Graniczną

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-22 poz. 1718

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-04 poz. 159

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.