Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1285 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie grup według rodzaju przeznaczenia dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-31
Data wydania:2004-04-30
Data wejscia w życie:2004-05-31
Data obowiązywania:2004-05-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1285 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 122                — 8675 —                Poz. 1285


1285

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie grup według rodzaju przeznaczenia dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej2) Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej (Dz. U. Nr 93, poz. 893) zarządza się, co następuje: §

1. Sprzęt elektromedyczny wykorzystywany w medycynie weterynaryjnej, zwany dalej „sprzętem”, dzieli się na:

1) sprzęt diagnostyczny, z wyłączeniem sprzętu podlegającego ochronie przed wyładowaniem defibrylatora;

2) sprzęt terapeutyczny;

3) inny sprzęt. §

2. Do sprzętu diagnostycznego zalicza się:

1) sprzęt przeznaczony do przekazywania informacji z organizmów żywych z ingerencji źródeł zewnętrznych;

2) sprzęt przeznaczony do przekazywania informacji od organizmów żywych za pomocą źródła zewnętrznego;

3) sprzęt i wyposażenie przeznaczone do miejscowego oświetlenia obszaru poddanego badaniu lub interwencji. §

3. Do sprzętu przeznaczonego do przekazywania informacji z organizmów żywych bez ingerencji źródeł zewnętrznych zalicza się:

1) sprzęt przeznaczony do ustalania wartości biopotencjałów, w tym: a) sprzęt i wyposażenie używane do celów diagnostyki lub monitorowania przy badaniu lub nadzorze aktywności elektrycznej lub cech elektrycznych u organizmów żywych: ———————

1)

— elektroencefalografy i elektrokortikografy, — elektromiografy, — elektroretinografy, — elektronystagmografy, b) sprzęt i wyposażenie medyczne;

2) sprzęt i wyposażenie przeznaczone do ustalania innych parametrów niż wartości biopotencjałów — sprzęt i wyposażenie przeznaczone do badania promieniowania podczerwonego wysyłanego przez organizmy żywe w celach diagnostycznych: a) sprzęt do badania termicznego, b) termografy, c) termometry na promieniowanie;

3) sprzęt i wyposażenie przeznaczone do badania aktywności akustycznej lub wrażliwości u organizmów żywych: a) stetoskopy elektroniczne, b) fonokardioskopy i fonokardiografy, jeżeli nie są przeznaczone do dokonywania zabiegów na sercu lub w systemie naczyń krwionośnych, c) audiometry, d) audiofony;

4) sprzęt i wyposażenie: a) balistokardiografy, b) termometry elektroniczne, jeżeli są przeznaczone do zabiegów na sercu lub w systemie naczyń krwionośnych. §

4. Do sprzętu przeznaczonego do przekazywania informacji od organizmów żywych za pomocą źródła zewnętrznego zalicza się:

1) sprzęt wykorzystujący źródło elektroniczne — sprzęt i wyposażenie, które stosują bezpośrednio prąd elektryczny na żywy organizm: a) sprzęt do pomiaru odporności skóry, b) reografy impedancji płucnej i naczyniowej;

2) sprzęt wykorzystujący inne źródło energii: a) sprzęt i wyposażenie używane do celów diagnostyki okulistycznej: — aparaty do oświetlania oka: lampa szczelinowa, lusterka okulistyczne, źródła światła widmowego, oftalmoskopy, — aparaty do oglądu, przedstawienia i pomiaru oka: oftalmometry, refraktometry, tonome-

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 84/539/EWG z dnia 17 września 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu elektromedycznego stosowanego w medycynie weterynaryjnej (Dz. Urz. WE L 300 z 19.11.1984, str. 179 i n.). Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1285 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1290 z 20042004-05-31

  Wyrok Trybunału Konstrukcyjnego z dnia 12 maja 2004 r. sygn. akt U 1/04

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1289 z 20042004-05-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2004 r. sygn. akt SK 34/02

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1288 z 20042004-05-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r. sygn. akt K 4/03

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1287 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących pobierania próbek żywności oraz metod analitycznych stosowanych w badaniach dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn w ramach urzędowej kontroli żywności

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1286 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1284 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1283 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1282 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1281 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1280 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze koniowatych

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1279 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej materiału paszowego z grupy białka, uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grup bakterii i drożdży

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1278 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zaświadczeń hodowlanych dla przywożonych z terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej zwierząt hodowlanych, nasienia, komórek jajowych i zarodków

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1277 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów posiadających akredytację

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1276 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1275 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1274 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1273 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1272 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad oraz trybu przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1271 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1270 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową

porady prawne online

Porady prawne

 • PKD dla sprzedaży komputerów

  Poszukuje kodów PKD które pozwolą na sprzedaż sprzętu komputerowego i akcesoriów w tym sklepie oraz prowadzenie serwisu dla tego sprzętu.

 • Sprzedaż firmowego sprzętu

  Firma ma zużyty sprzęt, który jest przeznaczony do utylizacji, ale są osoby które chciałyby go kupić za np. złotówkę albo po prostu otrzymać. Jak firma ma przekazać (...)

 • Samowolna zmiana przeznaczenia budynku

  Jakie konsekwencje grożą za samowolną zmianę przeznaczenia budynku, bez zgłoszenia do organu nadzoru budowlanego?

 • Korzystanie z prywatnego sprzętu w firmie

  Korzystam z bezpłatnego programu do wystawiania faktur na komputerze. Czy komputer musi być na stanie firmy czy mogę korzystać ze swojego prywatnego sprzętu?

 • Ubezpieczenie jako koszt uzyskania przychodu

  Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych jako osoba fizyczna. W tym celu wykorzystuję samochód, który wpisany jest do ewidencji środków (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-02 poz. 1307

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru znaku zgodności oraz wzoru deklaracji o spełnieniu wymagań dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-16 poz. 1687

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wymagań technicznych i wymagań związanych z bezpieczeństwem dla sprzętu elektromedycznego stosowanego w medycynie weterynaryjnej

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1286

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-23 poz. 1177

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii dotyczących wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań tego wyrobu

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 893

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.