Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 1293 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-31
Data wydania:2004-05-26
Data wejscia w życie:2004-06-01
Data obowiązywania:2004-05-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 1293 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 123                — 8714 —                Poz. 1293


1293

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1) z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa zakres ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do których stosuje się zasadę wzajemności z użyciem środków równoważnych lub ograniczenia wynikające z procedur, o których mowa w Załączniku XII pkt 2 ust. 11 do Traktatu o Przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. §

2. Listę państw, których obywatele objęci są ograniczeniami, o których mowa w § 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

————————

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 106, poz. 1120).

§ 3.

1. Zakres ograniczeń, o których mowa w § 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, stosuje się w takim samym zakresie do członków rodziny obywatela państwa wskazanego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który wykonuje pracę lub prowadzi działalność gospodarczą, o ile przepisy nie przewidują korzystniejszego traktowania członka rodziny ze względu na obywatelstwo. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r.2) Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

————————

2) Dotychczasowe rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 961) utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 maja 2004 r. (poz. 1293)

Załącznik nr 1

LISTA PA¡STW, KTÓRYCH OBYWATELE OBJ¢CI SĄ OGRANICZENIAMI W SFERZE WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1) Republika Austrii;

2) Królestwo Belgii;

3) Królestwo Danii;

4) Republika Finlandii;

5) Republika Francuska;

6) Republika Grecka;

7) Królestwo Hiszpanii;

8) Republika Islandii;

9) Księstwo Liechtensteinu;

10) Wielkie Księstwo Luksemburga;

11) Królestwo Niderlandów;

12) Republika Federalna Niemiec;

13) Królestwo Norwegii;

14) Republika Portugalska;

15) Konfederacja Szwajcarska;

16) Republika Włoska.

Załącznik nr 2

ZAKRES OGRANICZE¡ W SFERZE WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRYM PODLEGAJĄ OBYWATELE PA¡STW OKREÂLONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA

1. Obywatele Republiki Austrii, Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Finlandii, Republiki Francuskiej, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Islandii, Księstwa Liechtensteinu, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Norwegii, Republiki Portugalskiej i Republiki Włoskiej obowiązani są posiadać zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 1293 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 1300 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu produkcji suszu paszowego

 • Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 1299 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 1298 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 1297 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie przekazywania przez pracodawcę organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 1296 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji

 • Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 1295 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji

 • Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 1292 z 20042004-05-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 1291 z 20042004-05-31

  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 1294 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji

porady prawne online

Porady prawne

 • Zatrudnianie cudzoziemców poza terytorium Polski

  Czy konieczne jest pozwolenie na pracę dla obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej firmie, ale wykonującego pracę na terenie Ukrainy?

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Słowacki rezydent podatkowy

  Jestem Polakiem, ale na stałe jestem zameldowany i mieszkam na Słowacji, zatem jestem tam rezydentem. Pracuję także na Słowacji (home office), ale zatrudniony jestem (...)

 • Uchwały polskiej spółki z o.o. w obcym języku

  Czy uchwały wspólników - obcokrajowców polskiej spółki z o.o. - w braku znajomości przez nich języka polskiego, muszą być sporządzone w ich ojczystym języku, czy (...)

 • Działalność gospodarcza obcokrajowca

  Czy obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, nie mający obywatelstwa polskiego może założyć w Polsce działalność gospodarczą jako osoba fizyczna?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 961

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-11 poz. 1507

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-25 poz. 238

  Rozporządzenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 • Monitor Polski 2006 nr 3 poz. 47

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji w sprawie współpracy w zakresie dobrowolnych powrotów cudzoziemców opuszczających terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonego w Warszawie dnia 12 lipca 2005 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1765

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.