Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1340 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i zasad wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk służb porządku publicznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-04
Data wydania:2004-04-30
Data wejscia w życie:2004-06-19
Data obowiązywania:2004-06-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1340 z 2004


1340

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i zasad wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk służb porządku publicznego Na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa zasady i warunki wspólnej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego, zwanych dalej „lotniskami”, eksploatowanych wspólnie przez lotnictwo wojskowe i lotnictwo służb porządku publicznego.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) zarządzający lotniskiem — Ministra Obrony Narodowej w stosunku do lotnisk wojskowych lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych w stosunku do lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego;

2) główny użytkownik lotniska — jednostkę wojskową lub jednostkę służb porządku publicznego, ———————

1)

której zarządzający przekazał lotnisko w użytkowanie;

3) współużytkownik lotniska — jednostkę wojskową lub jednostkę służb porządku publicznego korzystającą z lotniska, niebędącą jego głównym użytkownikiem. § 2.

1. Wspólna eksploatacja lotnisk nie może wpływać na utrzymanie sprawności eksploatacyjnej lotniska oraz gotowości bojowej jednostek wojskowych i jednostek służb porządku publicznego bazujących na tym lotnisku.

2. Wspólna eksploatacja lotnisk, w tym utrzymanie ich w stałej sprawności eksploatacyjnej, odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w „Instrukcji użytkowania lotniska” obowiązującej na danym lotnisku. § 3.

1. Zarządzający lotniskiem może ograniczyć lub okresowo zawiesić starty i lądowania polskich państwowych statków powietrznych współużytkownika lotniska, jeżeli wymaga tego sytuacja zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego albo zagrożenia bezpieczeństwa na lotnisku, a także w razie prowadzenia inwestycji lub prac remontowych na lotnisku.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002.

Dziennik Ustaw Nr 128                — 9012 —                Poz. 1340


2. Zarządzający lotniskiem jest obowiązany niezwłocznie powiadomić współużytkownika lotniska o podjęciu decyzji, o której mowa w ust.

1. §

4. Realizacja zamierzeń inwestycyjnych lub remontowych, dotyczących urządzeń lotniskowych przez współużytkownika lotniska, wymaga pisemnej zgody zarządzającego lotniskiem. § 5.

1. Zarządzający lotniskiem ponosi odpowiedzialność za sprawne działanie urządzeń lotniskowych zapewniających bezpieczne prowadzenie działalności lotniczej.

2. Zarządzający lotniskiem może kontrolować przestrzeganie przez personel współużytkownika lotniska warunków określonych w „Instrukcji użytkowania lotniska”. §

6. Kierowanie ruchem lotniczym polskich państwowych statków powietrznych współużytkownika lotniska w strefach i rejonach kontrolowanych lotnisk wspólnie eksploatowanych realizuje wyznaczony

przez zarządzającego lotniskiem organ kontroli ruchu lotniczego. § 7.

1. Ochrona urządzeń lotniskowych, udostępnionych współużytkownikowi lotniska, należy do tego współużytkownika, w sposób uzgodniony z głównym użytkownikiem lotniska.

2. Zezwolenia wstępu dla osób na teren udostępniony współużytkownikowi lotniska wydaje główny użytkownik lotniska na pisemny wniosek tego współużytkownika. §

8. Zasady korzystania z urządzeń lotniskowych przez współużytkownika lotniska określają umowy cywilnoprawne zawierane pomiędzy głównym użytkownikiem lotniska i jego współużytkownikiem, uzgodnione uprzednio z zarządzającym lotniskiem, lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi organami. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1340 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1351 z 20042004-06-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2004 r. sygn. akt SK 38/03

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1350 z 20042004-06-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2004 r. sygn. akt Sk 32/03

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1349 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia substytucyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1348 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1347 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1346 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1345 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1344 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1343 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1342 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1341 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec żołnierzy zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1339 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1338 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie taryfy maksymalnych wysokości opłat za usługi pilotowe świadczone w pilotażu obowiązkowym oraz trybu ich pobierania

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1337 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1336 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na finansowanie inwestycji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1335 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie współpracy ministra właściwego do spraw rolnictwa z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisją Europejską w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa zootechnicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1334 z 20042004-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Hałas samolotów

  Mieszkam 3 km od lotniska. W lecie przy otwartych oknach hałas lądujących i startujących samolotów znacznie utrudnia życie. W najbliższych 2 latach planuje się trzykrotny (...)

 • Uprawnienia palacza kotłów i SEP do 1 KW

  Chciałbym przeprowadzić szkolenie w zakresie palacz kotłów i SEP do 1 KW. Prowadzę działalność szkoleniową jako osoba fizyczna. Jakie wymagania muszę spełnić (program, (...)

 • Wymagana powierzchnia sklepu

  Czy są przepisy regulujące wielkość powierzchni sklepu do liczby pracowników na danej zmianie. Jakie to liczby (chodzi tutaj głównie o sklepy spożywcze)?

 • Zakłócanie porządku publicznego

  W bloku mieszkalnym wszyscy mieszkańcy (mieszkający w jednej klatce schodowej) mają wykupione mieszkania. Czy w związku z tym klatka schodowa jest również własnością (...)

 • Zwolnienie od służby wojskowej

  Proszę o odpowiedź czy istnieje prawna możliwość odwołania się od decyzji o powołaniu na okresowe ćwiczenia wojskowe osoby będącej jedynym żywicielem rodziny (gospodarstwo (...)

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2010-05-06 nr 117 poz. 235

  Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. (...)

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-04 poz. 910

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-15 poz. 219

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie cywilnych lotnisk, lądowisk i lotniczych urządzeń naziemnych.

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-07 poz. 658

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu ustanawiania sieci portów lotniczych i wspólnego systemu opłat lotniskowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-28 poz. 1184

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2008 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.