Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1366 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Porozumienie zmieniające Środkowoeuropejską umowę o wolnym handlu (CEFTA), podpisane w Bled dnia 4 lipca 2003 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-07
Data wydania:2004-02-13
Data wejscia w życie:2004-02-25
Data obowiązywania:2004-06-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1366 z 2004


Strona 1 z 2
1366

POROZUMIENIE zmieniające Ârodkowoeuropejską umowę o wolnym handlu (CEFTA), podpisane w Bled dnia 4 lipca 2003 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 4 lipca 2003 r. zostało podpisane w Bled Porozumienie zmieniające Ârodkowoeuropejską Umowę o wolnym handlu (CEFTA), w następującym brzmieniu: Przekład POROZUMIENIE zmieniające Ârodkowoeuropejską umowę o wolnym handlu (CEFTA) Republika Bułgarii, Republika Chorwacji, Republika Czeska, Republika Węgierska, Rzeczpospolita Polska, Rumunia, Republika Słowacka i Republika Słowenii (zwane dalej „Stronami”), potwierdzając znaczący wkład Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu w umacnianie gospodarczych i handlowych stosunków między Stronami, i w integrację europejską, AGREEMENT amending the Central European Free Trade Agreement The Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland, Romania, the Slovak Republic and the Republic of Slovenia (hereinafter referred to as “the Parties”), Reaffirming the significant contribution of the Central European Free Trade Agreement to the strengthening of economic and trade relations between the Parties, and to European integration,

Dziennik Ustaw Nr 129                — 9123 —                Poz. 1366


biorąc pod uwagę cel Stron zostania członkami Unii Europejskiej, mocno przekonane, że Ârodkowoeuropejska umowa o wolnym handlu wzmocniła gotowość Stron do członkostwa w Unii Europejskiej, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Artykuł 41 Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu otrzymuje brzmienie: „Artykuł 41 Moc obowiązująca i wypowiedzenie

1. a) Każda Strona niniejszej umowy może ją wypowiedzieć, włącznie ze stosowaniem prowizorycznym, w drodze pisemnej notyfikacji depozytariuszowi. Wypowiedzenie nabiera mocy prawnej po upływie sześciu miesięcy od dnia, w którym depozytariusz otrzymał notyfikację. b) Z dniem przystąpienia Strony niniejszej umowy do Unii Europejskiej niniejsza umowa automatycznie przestanie być wiążąca dla tej Strony. Zainteresowana Strona poinformuje o tym pozostałe Strony możliwie jak najwcześniej.

2. Umowa pozostaje w mocy dla pozostałych Stron.” Artykuł 2 W artykule 42 Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu dodaje się nowy ustęp, który otrzymuje brzmienie: „Z dniem 1 kwietnia 2004 r. Rząd Republiki Bułgarii przejmuje obowiązki depozytariusza niniejszej umowy.” Artykuł 3 Niniejsze porozumienie stanowi integralną część Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu. Artykuł 4 Niniejsze porozumienie wejdzie w życie z dniem otrzymania przez depozytariusza ostatniej notyfikacji Stron Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu o zakończeniu procedur koniecznych do tego celu, lecz nie później niż dnia 1 kwietnia 2004 r. Depozytariusz notyfikuje wszystkim Stronom zakończenie procedur koniecznych do wejścia w życie niniejszego porozumienia. NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy, będąc należycie upełnomocnieni, podpisali niniejsze porozumienie. SPORZĄDZONO w Bled dnia 4 lipca 2003 r. w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim, który będzie zdeponowany u depozytariusza, który

Having regard to the aim of the Parties to become European Union members, Firmly convinced that Central European Free Trade Agreement has improved the readiness of the Parties for European Union membership, Have agreed as follows: Article 1 Article 41 of Central European Free Trade Agreement shall read as follows: “Article 41 Validity and withdrawal

1. (a) Each Party to this Agreement may withdraw therefrom, including from the provisional application by means of a written notification to the Depositary. The withdrawal shall take effect six months after the date on which the notification was received by the Depositary. (b) On the date a Party to this Agreement accedes to the European Union this Agreement shall automatically cease to be valid for this Party. The Party concerned shall inform the other Parties about this as soon as possible.

2. The Agreement remains in force for the other Parties.” Article 2 A new paragraph shall be added in the Article 42 of the Central European Free Trade Agreement, which shall read as follows: “On 1 April 2004 the Government of the Republic of Bulgaria shall take over the obligations of the Depositary of this Agreement.” Article 3 This Agreement shall constitute an integral part of the Central European Free Trade Agreement. Article 4 This Agreement shall enter into force on the day of receiving by the Depositary of the last notification of Parties to the Central European Free Trade Agreement on the completion of procedures necessary for that purpose, but not later than on 1 April

2004. The Depositary shall notify all Parties of the completion of procedures necessary for entry into force of this Agreement. IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised thereto, have signed this Agreement. DONE at Bled this 4 day of July 2003 in a single authentic copy in the English language which shall be deposited with the Depositary who shall transmit cer-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1366 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1374 z 20042004-06-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwot A i B cukru oraz kwot A i B izoglukozy

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1373 z 20042004-06-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie księgi rejestracji dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1372 z 20042004-06-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1371 z 20042004-06-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1370 z 20042004-06-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1369 z 20042004-06-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1368 z 20042004-06-07

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Kleszczów w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1367 z 20042004-06-07

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia zmieniającego Środkowoeuropejską umowę o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego w Bled dnia 4 lipca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1365 z 20042004-06-07

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej niektórych umów normujących stosunki handlowe, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1364 z 20042004-06-07

  Dokument Wypowiedzenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), sporządzonej w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1363 z 20042004-06-07

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lipca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1362 z 20042004-06-07

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji, sporządzonej w Ankarze dnia 4 października 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1361 z 20042004-06-07

  Dokument Wypowiedzenia Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Federacją Rosyjską o handlu i współpracy gospodarczej, sporządzonego w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1360 z 20042004-06-07

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1359 z 20042004-06-07

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzonej w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1358 z 20042004-06-07

  Dokument Wypowiedzenia Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Libanu w sprawie handlu i współpracy gospodarczej, podpisanej w Bejrucie dnia 27 maja 1993 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1357 z 20042004-06-07

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1356 z 20042004-06-07

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1355 z 20042004-06-07

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1354 z 20042004-06-07

  Dokument Wypowiedzenia Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1367

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia zmieniającego Środkowoeuropejską umowę o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego w Bled dnia 4 lipca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1219

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 13, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1221

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 14, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-09 poz. 697

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Brnie dnia 11 września 1995 r. Porozumienia uzupełniającego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1217

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 12, podpisanym w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.