Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 202 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2003 r. o nadaniu odznaczeń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-18
Data wydania:2003-11-05
Data wejscia w życie:2003-11-05
Data obowiązywania:2004-03-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 202 z 2004


202

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” w Tarnobrzegu Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych ———————

1)

(Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.

Dziennik Ustaw Nr 23

— 1308 —

Poz. 202

§

1. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” w Tarnobrzegu, zwana dalej „jednostką”, utworzona zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 5 kwietnia 1971 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego pod nazwą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” w Machowie k. Tarnobrzega, zmienionym zarządzeniem nr 18/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 17 lutego 1986 r. oraz zarządzeniem nr 153/Org/91 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 grudnia 1991 r., podlega likwidacji.

2. Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 1 marca 2004 r.

3. Termin zakończenia działalności operatywnej jednostki upływa z dniem 31 lipca 2004 r.

4. Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 31 sierpnia 2005 r. § 2.

1. Mienie jednostki zostanie zbyte w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach dotyczących państwowych osób prawnych.

2. Zobowiązania jednostki zostaną uregulowane ze środków uzyskanych w wyniku zbycia jej mienia.

3. Niezaspokojone zobowiązania likwidowanej jednostki obciążają Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki. §

3. Likwidator przejmie od dyrektora jednostki protokołem zdawczo-odbiorczym mienie jednostki, według stanu na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji. §

4. Likwidator przedstawi ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do zatwierdzenia, harmonogram likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zagospodarowania mienia likwidowanej jednostki, w terminie 45 dni od daty ostatniego ogłoszenia w prasie o otwarciu likwidacji jednostki. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 r. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 202 z 2004 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2008 nr 1 poz. 8

  Postanowienie Przezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2007 r. nr 1131-54-07 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 537

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2004 nr 32 poz. 567

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2003 nr 26 poz. 372

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski 2003 nr 36 poz. 503

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.