Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1385 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-08
Data wydania:2004-05-13
Data wejscia w życie:2004-06-23
Data obowiązywania:2004-06-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1385 z 2004


Strona 1 z 2
1385

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze———————

1)

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wzór rejestru decyzji o warunkach zabudowy;

2) wzory rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).

Dziennik Ustaw Nr 130 a) o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, b) o znaczeniu powiatowym i gminnym, c) na terenach zamkniętych.                — 9164 —                Poz. 1385


b) o znaczeniu powiatowym i gminnym — określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, c) na terenach zamkniętych — określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 2.

1. Wzór rejestru decyzji o warunkach zabudowy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: a) o znaczeniu krajowym i wojewódzkim — określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,

Minister Infrastruktury: K. Opawski

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. (poz. 1385)

Załącznik nr 1

WZÓR .............................................................................

(nazwa organu prowadzącego rejestr)

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU ..................

Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd) 2 Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji 7

Lp.

Rodzaj inwestycji

Nazwa i adres wnioskodawcy

Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.) 5

Streszczenie ustaleń decyzji 6

Uwagi

1

3

4

8

Załącznik nr 2

WZÓR .............................................................................

(nazwa organu prowadzącego rejestr)

REJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU KRAJOWYM I WOJEWÓDZKIM WYDANYCH W ROKU ..................

Określenie terenu inwestycji Streszczenie (powiat, ustaleń gmina, obręb, decyzji oznaczenie nieruchomości) 6 7

Lp.

Nazwa organu wydającego decyzję

Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)

Nazwa i adres wnioskodawcy

Rodzaj inwestycji

Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji

Uwagi

1

2

3

4

5

8

9

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1385 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1401 z 20042004-06-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 2004 r. sygn. akt U 2/03

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1400 z 20042004-06-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 2004 r. sygn. akt K 15/04

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1399 z 20042004-06-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2004 r. sygn. akt SK 44/03

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1398 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1397 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Unia Kapłanów Chrystusa Sługi"

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1396 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1395 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie rejestracji zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1394 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zoonoz oraz czynników zoonotycznych podlegających obowiązkowi rejestracji

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1393 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie sprzedaży bezpośredniej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1392 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu sprzedaży i wzoru deklaracji przejęcia produktów rybnych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1391 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1390 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1389 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1388 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania zadań przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1387 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1386 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1384 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia typów wapna nawozowego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1383 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1382 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maj 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1381 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

porady prawne online

Porady prawne

 • Prawo do zabudowy

  Na czym polega prawo do zabudowy?

 • Ustalenie przeznaczenia terenu

  Jakim aktem następuję ustalenie przeznaczenia terenu?

 • Brak warunków zabudowy

  Czy można dołączyć do wniosku o wydanie decyzji na budowę jakiś inny dokument zamiast decyzji o warunkach zabudowy, z którą obecnie jest duży problem?

 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

  Proszę o informację, kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a kto o nią występuje? Czy taki wniosek musi być zgodny z tym, co ktoś (...)

 • Ponowna decyzja o warunkach zabudowy

  Została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zgodnie z zawartymi w niej warunkami inwestor dokonał podziału przedmiotowej nieruchomości. Powstałe w wyniku podziału (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-19 poz. 1589

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-21 poz. 1646

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez huty gruntów będących własnością Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-18 poz. 706

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2002 r. o sprostowaniu błędów.

 • Komunikat UE z 2010-07-17 nr 195 poz. 32

  Sprawa T-74/09: Postanowienie Sądu z dnia 17 maj 2010 r. — Francja przeciwko Komisji

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-30 poz. 1710

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.