Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1387 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-08
Data wydania:2004-05-14
Data wejscia w życie:2004-06-16
Data obowiązywania:2004-06-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1387 z 2004


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 130                — 9175 —                Poz. 1387


1387

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób pobierania oraz badania próbki wyrobu budowlanego;

2) wzór protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej, zwanych dalej „próbką”;

3) sposób zabezpieczenia próbek;

4) wzór sprawozdania z badań;

5) sposób postępowania z pozostałościami po próbkach;

6) sposób ustalania, uiszczania i zwrotu opłaty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

2) właściwym organie — należy przez to rozumieć organy określone w art. 11 ustawy;

3) kontrolującym — należy przez to rozumieć właściwy organ prowadzący kontrolę lub osobę działającą z jego upoważnienia. § 3.

1. Próbkę należy pobrać, w miarę możliwości, w sposób uniemożliwiający zniszczenie lub uszkodzenie wyrobu budowlanego oraz w ilości niezbędnej i umożliwiającej przeprowadzenie jej badań.

2. Pobrane próbki podlegają:

1) zabezpieczeniu przez opatrzenie ich cechami, znakami lub pieczęciami urzędowymi, które uniemożliwiają naruszenie próbki, chyba że przepisy odrębne lub dokumenty normalizacyjne określają inny sposób zabezpieczenia;

2) przechowywaniu w sposób i w warunkach zabezpieczających próbkę przed zmianą jakości i cech charakterystycznych. § 4.

1. Podstawą do przeprowadzenia badań jest protokół pobrania próbki, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. ———————

1)

2. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden przekazuje się, za pokwitowaniem, kontrolowanemu albo osobie go reprezentującej, drugi pozostawia się w aktach sprawy, a trzeci przekazuje się laboratorium przeprowadzającemu badania.

3. Protokół stanowi pokwitowanie pobrania próbki.

4. W przypadku gdy podczas kontroli nie pobrano próbki kontrolnej, należy to odnotować w protokole pobrania próbki. §

5. Kontrolujący dostarcza pobraną próbkę do badań:

1) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia pobrania próbki, chyba że przepisy odrębne określają inny termin dostarczenia;

2) z zachowaniem warunków uniemożliwiających zmianę jakości próbki. §

6. Właściwy organ prowadzący kontrolę niezwłocznie zwalnia próbkę kontrolną, jeżeli w związku z wynikami badań dalsze jej przechowywanie stało się bezprzedmiotowe. § 7.

1. Kierownik akredytowanego laboratorium lub upoważniony przez niego pracownik dokumentuje przyjęcie próbki do badań przez sporządzenie protokołu.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności ocenę prawidłowości pobrania, zabezpieczenia, przechowywania i dostarczenia próbki do badań, dokonaną na podstawie:

1) informacji zawartych w protokole pobrania próbki;

2) oględzin próbki dostarczonej do badań;

3) przepisów odrębnych lub dokumentów normalizacyjnych.

3. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się, za pokwitowaniem, dostarczającemu próbkę do badań, a drugi pozostawia się w aktach laboratorium. W przypadku przekazania próbki do badań za pośrednictwem poczty, pokwitowanie zastępuje zwrotne potwierdzenie odbioru próbki. § 8.

1. Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wykonujący badania sporządza sprawozdanie z badań, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Sprawozdanie z badań sporządza się w trzech egzemplarzach, z których dwa przekazuje się właściwemu organowi zlecającemu przeprowadzenie badań, a trzeci pozostawia się w aktach laboratorium.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1387 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1401 z 20042004-06-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 2004 r. sygn. akt U 2/03

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1400 z 20042004-06-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 2004 r. sygn. akt K 15/04

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1399 z 20042004-06-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2004 r. sygn. akt SK 44/03

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1398 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1397 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Unia Kapłanów Chrystusa Sługi"

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1396 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1395 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie rejestracji zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1394 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zoonoz oraz czynników zoonotycznych podlegających obowiązkowi rejestracji

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1393 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie sprzedaży bezpośredniej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1392 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu sprzedaży i wzoru deklaracji przejęcia produktów rybnych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1391 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1390 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1389 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1388 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania zadań przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1386 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1385 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1384 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia typów wapna nawozowego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1383 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1382 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maj 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1381 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-08 poz. 183

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-04 poz. 1182

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1782

  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

 • Legislacja UE z 2010-11-11 nr 293 poz. 60

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 97/555/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie (...)

 • Legislacja UE z 2010-11-10 nr 292 poz. 55

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 95/467/WE wykonującą art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.