Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1388 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania zadań przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-08
Data wydania:2004-05-17
Data wejscia w życie:2004-06-08
Data obowiązywania:2004-06-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1388 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 130                — 9181 —                Poz. 1388


1388

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania zadań przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Wykonywanie zadań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym, o których mowa w art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”, polega w szczególności na:

1) zapewnianiu następujących służb ruchu lotniczego: a) służby kontroli ruchu lotniczego: — obszaru i zbliżania, — lotniska — na podstawie umowy zawartej z zarządzającym lotniskiem, b) służby informacji powietrznej, c) służby alarmowej;

2) kontroli z powietrza systemów nawigacji lotniczej i systemów radiolokacyjnych;

3) prowadzeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem operacyjnym, zgodnie z wymaganiami Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa ˚eglugi Powietrznej (EUROCONTROL), obejmującego: a) doraźne lub okresowe kontrole poziomu zagrożeń dla ruchu lotniczego, które wynikają z pracy służb ruchu lotniczego i służb pomocniczych oraz systemów i urządzeń wykorzystywanych w ruchu lotniczym, b) przyjęcie dopuszczalnych poziomów potencjalnych zagrożeń dla ruchu lotniczego, c) podejmowanie czynności w celu zmian w organizacji służb ruchu lotniczego, ich procedurach pracy lub systemach i urządzeniach, na podstawie bieżących i dopuszczalnych poziomów zagrożeń występujących w ruchu lotniczym, d) kontrolę osiągania zakładanych poziomów zagrożeń dla ruchu lotniczego, będącej wynikiem zmian wprowadzanych w organizacji i procedurach pracy służb lub systemach i urządzeniach wykorzystywanych w ruchu lotniczym, ———————

1)

e) określanie procedur postępowania w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów potencjalnych zagrożeń w zarządzaniu ruchem lotniczym;

4) działalności doradczej w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym;

5) współpracy z: a) Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej, w oparciu o porozumienia zawarte z Dowódcą Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, b) wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego, w oparciu o porozumienia zawarte z dowódcami właściwych terytorialnie jednostek wojskowych, w tym baz lotniczych, c) organami służb ruchu lotniczego na cywilnych lotniskach niekontrolowanych, w oparciu o porozumienia zawarte z zarządzającymi lotniskami, d) organami służb ruchu lotniczego państw sąsiednich oraz z organizacjami międzynarodowymi w zakresie zarządzania ruchem lotniczym, e) organami służb zarządzania przestrzenią powietrzną państw sąsiednich;

6) zapewnianiu służb ruchu lotniczego na rzecz organizacji międzynarodowych lub w przestrzeni powietrznej innych państw lub nad wodami międzynarodowymi, o ile wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe tak stanowią;

7) organizacji i planowaniu szkolenia lotniczego;

8) prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych;

9) zakupie, instalacji, utrzymaniu i modernizacji: a) elektronicznych systemów przetwarzania i zobrazowania danych ruchu lotniczego, b) systemów łączności lotniczej oraz systemów nawigacji lotniczej, c) lotniskowych systemów nawigacji lotniczej w przestrzeni kontrolowanej na podstawie odpowiednich umów z zarządzającymi lotniskami. §

2. Określone w ustawie zadania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym wykonuje jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” — Agencja Ruchu Lotniczego, zwana dalej „Agencją”.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1388 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1401 z 20042004-06-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 2004 r. sygn. akt U 2/03

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1400 z 20042004-06-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 2004 r. sygn. akt K 15/04

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1399 z 20042004-06-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2004 r. sygn. akt SK 44/03

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1398 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1397 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Unia Kapłanów Chrystusa Sługi"

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1396 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1395 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie rejestracji zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1394 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zoonoz oraz czynników zoonotycznych podlegających obowiązkowi rejestracji

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1393 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie sprzedaży bezpośredniej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1392 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu sprzedaży i wzoru deklaracji przejęcia produktów rybnych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1391 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1390 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1389 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1387 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1386 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1385 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1384 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia typów wapna nawozowego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1383 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1382 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maj 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1381 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-03 poz. 132

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

 • Legislacja UE z 2009-04-09 nr 95 poz. 41

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. zatwierdzająca centralny plan zarządzania europejskim ruchem lotniczym projektu badawczego ATM (SESAR) w jednolitej (...)

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-08 poz. 1330

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-04 poz. 157

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

 • Komunikat UE z 2010-05-06 nr 117 poz. 235

  Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.