Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1390 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-08
Data wydania:2004-05-24
Data wejscia w życie:2004-06-08
Data obowiązywania:2004-06-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1390 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 130                — 9193 —                Poz. 1390


1390

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych2) Na podstawie art. 71e pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §

1. Zakres informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wy———————

1)

konywania operacji lotniczych określa załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2002/30/WE z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzania ograniczeń działalności w związku z hałasem w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 85 z 28.03.2002). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. (poz. 1390)

ZAKRES INFORMACJI WYMAGANYCH DO WYDANIA DECYZJI O WPROWADZENIU OGRANICZE¡ LUB ZAKAZÓW WYKONYWANIA OPERACJI LOTNICZYCH

1. Opis portu lotniczego zawierający informacje o przepustowości portu lotniczego, jego lokalizacji i otoczeniu, charakterystyce i wielkości ruchu lotniczego oraz charakterystyce poszczególnych dróg startowych.

2. Informacja o zamierzonych celach w zakresie ochrony środowiska w porcie lotniczym.

3. Mapy akustyczne dla obecnego roku oraz z lat poprzednich, w tym ocena liczby osób dotkniętych hałasem emitowanym przez statki powietrzne oraz opis metody obliczeniowej zastosowanej do opracowania map akustycznych wykonanych przy zastosowaniu co najmniej wspólnych wskaźników hałasu Lden i Lnight.

4. Prognozowana mapa akustyczna zawierająca ocenę liczby osób prawdopodobnie dotkniętych hałasem samolotów, wraz z rozróżnieniem obszarów mieszkaniowych istniejących i nowo zbudowanych.

5. Opis działań podjętych w celu zredukowania hałasu emitowanego przez statki powietrzne w porcie lotniczym, w szczególności w zakresie zagospodarowania przestrzennego, programów izolacji dźwiękowej, procedur operacyjnych, wprowadzonych ograniczeń w wykonywaniu operacji lotniczych (limity poziomu hałasu, ograniczenia i zakazy nocne, dodatkowe opłaty, preferencyjne użytkowanie dróg startowych, trasy preferowane ze względu na hałas) oraz monitorowania hałasu.

6. Projekt rozbudowy portu lotniczego, w szczególności w celu zwiększenia przepustowości lotniska, rozbudowy dróg startowych lub terminalu — jeżeli rozbudowa taka jest przewidywana — oraz charakterystyka przewidywanego przyszłego ruchu lotniczego i jego szacowany wzrost.

7. Opis skutków zmiany przepustowości lotniska — w przypadku zmiany tej przepustowości.

8. Opis przewidywanych skutków w przypadku niepodjęcia działań w celu zredukowania hałasu emitowanego przez statki powietrzne w porcie lotniczym.

9. Opis alternatywnych działań możliwych do podjęcia w celu zredukowania hałasu emitowanego przez statki powietrzne w porcie lotniczym, wraz z opisem kosztów ich wprowadzenia, podmiotowego i czasowego zakresu ich działania oraz opisem ich skuteczności.

10. Opis przewidywanych skutków podjęcia działań, o których mowa w pkt 9, w szczególności skutków dla środowiska naturalnego, użytkowników lotniska, pasażerów, przedsiębiorców, osób zamieszkujących w pobliżu lotniska oraz innych portów lotniczych.

11. Opis przyczyn wyboru działań, o których mowa w pkt 9, wraz z uzasadnieniem.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1390 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1401 z 20042004-06-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 2004 r. sygn. akt U 2/03

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1400 z 20042004-06-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 2004 r. sygn. akt K 15/04

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1399 z 20042004-06-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2004 r. sygn. akt SK 44/03

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1398 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1397 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Unia Kapłanów Chrystusa Sługi"

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1396 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1395 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie rejestracji zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1394 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zoonoz oraz czynników zoonotycznych podlegających obowiązkowi rejestracji

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1393 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie sprzedaży bezpośredniej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1392 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu sprzedaży i wzoru deklaracji przejęcia produktów rybnych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1391 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1389 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1388 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania zadań przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1387 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1386 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1385 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1384 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia typów wapna nawozowego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1383 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1382 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maj 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1381 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.