Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1412 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-09
Data wydania:2004-05-24
Data wejscia w życie:2004-06-17
Data obowiązywania:2004-06-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1412 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 131                — 9252 —                Poz. 1412


1412

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób współpracy: a) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, b) podmiotów prowadzących rejestry koniowatych — z organami Inspekcji Weterynaryjnej, zwanymi dalej „Inspekcją”;

2) sposób i zakres dokonywania korekt i uzupełnień w rejestrach koniowatych i rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych. §

2. Główny Lekarz Weterynarii:

1) przekazuje Prezesowi Agencji oraz podmiotom prowadzącym rejestry koniowatych wykaz pracowników Inspekcji, którzy zostali upoważnieni do dostępu do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych oraz do rejestrów koniowatych, zwanych dalej „upoważnionymi pracownikami Inspekcji”;

2) zwraca się do Prezesa Agencji oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. § 3.

1. Agencja oraz podmioty prowadzące rejestry koniowatych zapewniają, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, upoważnionym pracownikom Inspekcji dostęp do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub rejestrów koniowatych.

2. Agencja:

1) przydziela upoważnionym pracownikom Inspekcji identyfikatory i kody dostępu w zakresie wyszukiwania i przeglądania danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych;

2) szkoli upoważnionych pracowników Inspekcji w zakresie przeglądania danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych;

3) udostępnia upoważnionym pracownikom Inspekcji stanowiska pracy w Biurach Powiatowych

————————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

Agencji w celu umożliwienia przeglądania danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych;

4) dokonuje korekty i uzupełnienia danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych na wniosek upoważnionych pracowników Inspekcji.

3. Podmioty prowadzące rejestry koniowatych:

1) przydzielają upoważnionym pracownikom Inspekcji identyfikatory i kody dostępu w zakresie wyszukiwania i przeglądania rejestrów koniowatych;

2) dokonują, na wniosek upoważnionych pracowników Inspekcji, korekt i uzupełnień w rejestrach koniowatych.

4. Dostęp do danych zawartych w rejestrach koniowatych prowadzonych w systemie informatycznym zapewnia się poprzez:

1) udostępnienie elektronicznych nośników informacji albo

2) przekazanie Głównemu Lekarzowi Weterynarii kopii tych danych.

5. Podmioty prowadzące rejestry koniowatych aktualizują dane:

1) udostępnione przy użyciu elektronicznych nośników informacji — nie rzadziej niż raz dziennie;

2) przekazane Głównemu Lekarzowi Weterynarii — nie rzadziej niż co 7 dni. § 4.

1. Upoważniony pracownik Inspekcji może wnioskować o dokonanie korekt lub uzupełnień w:

1) rejestrach koniowatych w zakresie: a) danych poprzedniego posiadacza koniowatego, b) danych posiadacza koniowatego, c) daty zmiany posiadacza koniowatego, d) daty padnięcia, zabicia albo uboju koniowatego w rzeźni, e) daty kastracji — w przypadku ogiera;

2) rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunków bydło, owce i kozy w zakresie: a) danych poprzedniego posiadacza zwierzęcia, b) danych posiadacza zwierzęcia, c) adresu siedziby stada, d) numeru siedziby stada, w której zwierzę przebywa, e) poprzedniego numeru identyfikacyjnego zwierzęcia — w przypadku jego zmiany, f) płci i rasy zwierzęcia,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1412 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1415 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszeniowego do Rejestru wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1414 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie zwrotu funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1413 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie bydła, świń, owiec i kóz oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia takich zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1411 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt oraz pasz leczniczych w ramach kontroli urzędowej

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1410 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań wobec związków hodowców lub innych podmiotów prowadzących księgi zwierząt hodowlanych lub ubiegających się o ich otwarcie lub prowadzenie

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1409 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań wobec podmiotów ubiegających się o otwarcie lub prowadzenie rejestrów zwierząt hodowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1408 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania afrykańskiego pomoru koni

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1407 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1406 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie dopuszczenia do dnia 31 grudnia 2004 r. wyrobów zawierających włókna zabestowe do produkcji lub do wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1405 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracja oraz sposobu rejestrowania tych towarów

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1404 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1403 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1402 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-01-02 poz. 5

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i podmiotów prowadzących rejestry koniowatych oraz dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i rejestrach koniowatych

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-20 poz. 400

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-25 poz. 1527

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1372

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-04 poz. 176

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.