Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1449 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Wojskowe Służby Informacyjne oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskiwanych podczas prowadzenia tej kontroli

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-15
Data wydania:2004-05-24
Data wejscia w życie:2004-06-30
Data obowiązywania:2004-06-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1449 z 2004


Strona 1 z 14
1449

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Wojskowe Służby Informacyjne oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Dokumentowanie kontroli operacyjnej prowadzonej przez Wojskowe Służby Informacyjne, zwane dalej „WSI”, odbywa się w sposób zapewniający ochronę danych identyfikujących żołnierza WSI i osoby udzielającej pomocy WSI przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, form i metod wykonywania zadań WSI oraz zgromadzonych przez nie informacji, a także ochronę ich urządzeń, obiektów i obszarów.

2. Dokumentację dotyczącą prowadzenia kontroli operacyjnej sporządza się i oznacza w sposób przewidziany dla materiałów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową. § 2.

1. Dokumentację kontroli operacyjnej stanowią:

1) wniosek Szefa WSI do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie, zwanego dalej „Sądem”, o zarządzenie lub przedłużenie kontroli operacyjnej;

2) zgoda Prokuratora Generalnego na złożenie przez Szefa WSI wniosku do Sądu o zarządzenie lub przedłużenie kontroli operacyjnej;

3) postanowienie Sądu o zarządzeniu lub przedłużeniu kontroli operacyjnej;

4) zgoda Prokuratora Generalnego na zarządzenie kontroli operacyjnej przez Szefa WSI w przypadkach niecierpiących zwłoki;

5) zarządzenie kontroli operacyjnej przez Szefa WSI w przypadkach niecierpiących zwłoki;

6) wniosek Szefa WSI do Sądu o udzielenie zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej zarządzonej przez Szefa WSI w przypadkach niecierpiących zwłoki;

7) postanowienie Sądu w sprawie udzielenia zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej zarządzonej przez Szefa WSI w przypadkach niecierpiących zwłoki;

8) wniosek Szefa WSI do Sądu o zezwolenie na odstąpienie od zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas prowadzenia kontroli operacyjnej zarządzonej przez Szefa WSI w przypadkach niecierpiących zwłoki, w razie nieudzielenia przez Sąd zgody na kontynuowanie tej kontroli;

9) zgoda Prokuratora Generalnego na złożenie przez Szefa WSI wniosku do Sądu o zezwolenie na odstąpienie od zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas prowadzenia kontroli operacyjnej zarządzonej przez Szefa WSI w przypadkach niecierpiących zwłoki, w razie nieudzielenia przez Sąd zgody na kontynuowanie tej kontroli;

10) postanowienie Sądu w sprawie zezwolenia na odstąpienie od zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas prowadzenia kontroli operacyjnej zarządzonej przez Szefa WSI w przypadkach niecierpiących zwłoki, w razie nieudzielenia przez Sąd zgody na kontynuowanie tej kontroli;

11) zgoda osoby będącej nadawcą lub odbiorcą przekazu informacji na prowadzenie kontroli operacyjnej przez WSI;

Dziennik Ustaw Nr 135                — 9472 —                Poz. 1449


12) informacja Szefa WSI dla Prokuratora Generalnego o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu lub o przebiegu tej kontroli;

13) protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas prowadzenia kontroli operacyjnej;

14) notatka służbowa dotycząca czynności wykonywanych przez żołnierza WSI w ramach prowadzenia kontroli operacyjnej.

2. Wzory druków dokumentów, o których mowa w ust. 1, określają:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia — wzór druku zawierającego dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia — wzór druku zawierającego dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4—7;

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia — wzór druku zawierającego dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 8—10;

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia — wzór druku zawierającego dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 11;

5) załącznik nr 5 do rozporządzenia — wzór druku zawierającego dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 12;

6) załącznik nr 6 do rozporządzenia — wzór druku zawierającego dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 13;

7) załącznik nr 7 do rozporządzenia — wzór druku zawierającego dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt

14.

3. Dokumentację kontroli operacyjnej stanowią także:

1) nośniki, na których utrwalone zostały informacje i dowody uzyskane w wyniku prowadzenia kontroli operacyjnej;

2) kopie wykonane z nośników, o których mowa w pkt 1;

3) dokumenty sporządzone na podstawie przetwarzania informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w pkt

1. § 3.

1. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1—10, sporządza się w trzech egzemplarzach, a dokumenty wymienione w § 2 ust. 1 pkt 12 sporządza się w dwóch egzemplarzach.

2. Sąd przechowuje pierwszy egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1—10.

3. Prokurator Generalny przechowuje drugi egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1—10, oraz pierwszy egzemplarz dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt

12.

4. Szef WSI przechowuje trzeci egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1—10, oraz

drugi egzemplarz dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt

12.

5. Pozostałą dokumentację kontroli operacyjnej przechowuje się w jednostce organizacyjnej WSI prowadzącej sprawę operacyjną. § 4.

1. Szef WSI prowadzi rejestry wniosków, zarządzeń, zgód i postanowień dotyczących kontroli operacyjnej.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, są prowadzone w postaci ksiąg albo w systemie informatycznym, według wzoru określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia. § 5.

1. Przekazywanie dokumentacji kontroli operacyjnej odbywa się za pośrednictwem upoważnionego do tego pisemnie przez Szefa WSI żołnierza WSI, zwanego dalej „upoważnionym żołnierzem WSI”.

2. Upoważniony żołnierz WSI doręcza wniosek, zarządzenie lub informację Szefa WSI bezpośrednio Prokuratorowi Generalnemu oraz sędziemu Sądu, a także, po podjęciu przez Prokuratora Generalnego decyzji co do zgody i wydaniu postanowienia przez Sąd, osobiście odbiera te dokumenty. §

6. Wszystkie materiały zgromadzone podczas prowadzenia kontroli operacyjnej przez WSI, zawierające dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego, Szef WSI przekazuje Prokuratorowi Generalnemu za pośrednictwem upoważnionego żołnierza WSI. §

7. Zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas prowadzenia kontroli operacyjnej przeprowadza się przez:

1) usunięcie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów, a w szczególności danych osobowych. W przypadku gdy usunięcie z nośników utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia;

2) fizyczne zniszczenie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt

3. §

8. Do przechowywania i przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli przez WSI, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1449 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1453 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1452 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1451 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie kierowania i udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz ustalania równowartości kosztów poniesionych w związku z nauką

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1450 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe Służby Informacyjne czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1448 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1447 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1446 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do podmiotów prowadzących kursy początkowe i doskonalące oraz zakresu tych kursów

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1445 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1444 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 17 maja 2004 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1443 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1442 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu obsługi prac Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, wysokości wynagrodzenia jej członków oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i recenzentom

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1441 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych, dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1440 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach aplikantów, asesorów i sędziów sądów wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-02-07 poz. 122

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-14 poz. 491

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-17 poz. 1414

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-13 poz. 1071

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-11 poz. 1502

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.