Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1450 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe Służby Informacyjne czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-15
Data wydania:2004-05-24
Data wejscia w życie:2004-06-30
Data obowiązywania:2004-06-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1450 z 2004


Strona 1 z 13

Dziennik Ustaw Nr 135                — 9486 —                Poz. 1450


1450

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe Służby Informacyjne czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe Służby Informacyjne, zwane dalej „WSI”, czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa, zwanych dalej „czynnościami”;

2) sposób przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją czynności;

3) wzory stosowanych druków i rejestrów. § 2.

1. Czynności przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniający ochronę danych identyfikujących żołnierza WSI i osoby udzielającej pomocy WSI przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, form i metod wykonywania zadań WSI oraz zgromadzonych przez nie informacji, a także ochronę ich urządzeń, obiektów i obszarów.

2. ˚ołnierz WSI przeprowadzający czynności i osoba udzielająca mu pomocy przy wykonywaniu czynności mogą, w celu ochrony, o której mowa w ust. 1, posługiwać się dokumentami uniemożliwiającymi ustalenie danych identyfikujących ich oraz środków, jakimi posługują się podczas przeprowadzania czynności. § 3.

1. Przeprowadzanie czynności polega na monitorowaniu:

1) przesyłek, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą zawierać przedmioty przestępstwa;

2) nieruchomości lub przedmiotów ruchomych, w tym pojazdów, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że są wykorzystywane do wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa;

3) osób, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą uczestniczyć w wytwarzaniu, przemieszczaniu, przechowywaniu lub dokonywaniu obrotu przedmiotami przestępstwa.

2. Podczas przeprowadzania czynności WSI mogą dokonywać w sposób niejawny następujących zmian w przesyłkach i innych rzeczach zawierających lub stanowiących przedmioty przestępstwa:

1) wyłączać okresowo przesyłki i inne rzeczy z obrotu lub procesu wytwarzania, otwierać je celem sprawdzenia i oceny zawartości, oznakowania, usunięcia przedmiotów przestępstwa lub zastąpienia ich innymi przedmiotami w całości albo w części oraz celem ujawnienia i utrwalenia śladów kryminalistycznych;

2) zamykać przesyłki i inne rzeczy po otwarciu i włączać je do obrotu lub procesu wytwarzania.

3. Monitorowanie, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzone przy użyciu urządzeń technicznych utrwalających dźwięk lub obraz, a także urządzeń technicznych umożliwiających monitorowanie bez utrwalania dźwięku lub obrazu, w tym przez ustalanie położenia osób lub przedmiotów.

4. Sprawdzenia i oceny zawartości przesyłek i innych rzeczy dokonuje się przez oględziny, badanie organoleptyczne lub w razie potrzeby przez pobranie próbki do badań właściwości fizykochemicznych lub innych cech identyfikacyjnych, istotnych z uwagi na okoliczności przeprowadzania czynności, a także dla upewnienia się, że prowadzenie czynności nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego. § 4.

1. Czynności przeprowadza się przez okres określony w zarządzeniu Szefa WSI, chyba że wcześniej zostanie osiągnięty cel czynności, wystąpi trwały brak możliwości ich wykonywania albo Prokurator Generalny nakaże ich zaniechanie.

2. Zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania wymaga akceptacji Szefa WSI.

3. ˚ołnierz WSI niezwłocznie przerywa czynności i powiadamia o tym Szefa WSI, jeżeli dalsze przeprowadzanie czynności stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego. § 5.

1. Szef WSI występuje z pisemnym zawiadomieniem do właściwych urzędów, instytucji, podmiotów i organów o potrzebie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych, jeżeli jest to niezbędne do skutecznego przeprowadzenia czynności.

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, Szef WSI określa zakres działań niezbędnych do podjęcia przez właściwe urzędy, instytucje, podmioty i organy.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1450 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1453 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1452 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1451 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie kierowania i udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz ustalania równowartości kosztów poniesionych w związku z nauką

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1449 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Wojskowe Służby Informacyjne oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskiwanych podczas prowadzenia tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1448 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1447 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1446 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do podmiotów prowadzących kursy początkowe i doskonalące oraz zakresu tych kursów

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1445 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1444 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 17 maja 2004 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1443 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1442 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu obsługi prac Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, wysokości wynagrodzenia jej członków oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i recenzentom

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1441 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych, dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1440 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach aplikantów, asesorów i sędziów sądów wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-16 poz. 1127

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-21 poz. 1495

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe Służby Informacyjne niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-04 poz. 405

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Inspekcję Celną czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania , przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-15 poz. 1404

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-16 poz. 239

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.