Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1451 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie kierowania i udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz ustalania równowartości kosztów poniesionych w związku z nauką

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-15
Data wydania:2004-05-24
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-06-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1451 z 2004


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 135                — 9499 —                Poz. 1451


1451

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie kierowania i udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz ustalania równowartości kosztów poniesionych w związku z nauką Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb udzielenia pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki, rodzaj i zakres tej pomocy oraz warunki i tryb jej otrzymywania;

2) szczegółowy zakres i tryb kierowania żołnierzy zawodowych na studia lub naukę oraz organy właściwe w tych sprawach;

3) szczegółowy sposób ustalania zwaloryzowanej na dzień zwolnienia ze służby równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę żołnierzy zawodowych oraz warunki i tryb ich zwrotu. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu mówi się o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

2) dowódcy jednostki wojskowej — należy przez to rozumieć dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy zajmuje stanowisko służbowe, a w przypadku żołnierzy zawodowych przeniesionych do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji, organ, który przeniósł tego żołnierza do rezerwy kadrowej lub dyspozycji, albo dowódcę jednostki, do której żołnierz został skierowany do wykonywania zadań w rezerwie kadrowej, lub organ zwalniający w przypadku skierowania żołnierza do dyspozycji. Rozdział 2 Pobieranie nauki przez żołnierzy zawodowych oraz rodzaj i zakres pomocy, jaka może być im udzielana § 3.

1. ˚ołnierzowi zawodowemu pobierającemu naukę może być udzielona pomoc finansowa w formie:

1) zwrotu kosztów nauki pobieranych przez organ organizujący naukę;

2) zwrotu należności z tytułu kosztów podróży służbowej na obszarze kraju w wysokości i na zasadach określonych w przepisach o należnościach przysługujących z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

2. Dowódca jednostki wojskowej może zmniejszyć żołnierzowi zawodowemu pobierającemu naukę liczbę służb dyżurnych, wyjazdów służbowych lub ograniczyć zlecanie dodatkowych zadań. § 4.

1. ˚ołnierz zawodowy zainteresowany uzyskaniem pomocy od organu wojskowego na naukę składa wniosek o przyznanie pomocy do organu, o którym mowa w art. 52 ust. 5 ustawy.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, żołnierz zawodowy określa, z jakiej formy pomocy chciałby skorzystać, dołączając informację o formie podjętej nauki oraz zaświadczenie ze szkoły (uczelni) o pobieraniu nauki.

3. W informacji, o której mowa w ust. 2, żołnierz zawodowy zamieszcza, w szczególności:

1) nazwę i rodzaj szkoły, a w przypadku studiów wyższych również kierunek studiów;

2) rodzaj i formę pobierania nauki;

3) terminy i miejsce odbywania zajęć;

4) planowany termin ukończenia nauki;

5) kwalifikacje (tytuły), które uzyska po ukończeniu nauki. § 5.

1. ˚ołnierzowi zawodowemu, który spełnia warunki określone w art. 52 ust. 4 ustawy, organ, o którym mowa w art. 52 ust. 5 ustawy, w decyzji w sprawie udzielenia pomocy na naukę określa formy pomocy wymienione w § 3 ust. 1 oraz prawo do urlopu szkoleniowego wymienionego w art. 62 ust. 9 ustawy.

2. W przypadku niespełniania przez żołnierza zawodowego warunków do przyznania pomocy na naukę, o których mowa w art. 52 ust. 4 ustawy, organ wojskowy podaje przyczynę odmowy.

3. Przyczyną odmowy udzielania żołnierzowi zawodowemu pomocy na naukę może być również:

1) brak środków finansowych;

2) istnienie możliwości pobierania nauki w ramach szkolnictwa wojskowego.

4. W sprawach, o których mowa w § 3 ust. 2, decyzji nie wydaje się.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1451 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1453 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1452 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1450 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe Służby Informacyjne czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1449 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Wojskowe Służby Informacyjne oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskiwanych podczas prowadzenia tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1448 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1447 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1446 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do podmiotów prowadzących kursy początkowe i doskonalące oraz zakresu tych kursów

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1445 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1444 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 17 maja 2004 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1443 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1442 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu obsługi prac Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, wysokości wynagrodzenia jej członków oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i recenzentom

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1441 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych, dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1440 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach aplikantów, asesorów i sędziów sądów wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

porady prawne online

Porady prawne

 • Równoważnik za nieodebrany mundur

  Czy żołnierzowi zawodowemu, w związku z przebywaniem na zasiłku chorobowym (ciężki wypadek przy pracy) należy się ekwiwalent za nieodebrany mundur w razie zwolnienia (...)

 • Małżeńskie stosunki majątkowe

  W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie mieli przydział mieszkania służbowego, gdyż jeden z nich był zawodowym żołnierzem. Następnie jednostka wojskowa wypłaciła (...)

 • Zakup komputera jako pomocy naukowej a podatek

  Zamierzam w bieżącym roku zakupić komputer. Aktualnie studiuję i czy mogę odliczyć od podatku zakup komputera jako pomocy naukowej?

 • Wymiar urlopu za okres nauki

  Ile lat należy dodać pracownikowi do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, jeżeli pracownik ma ukończony licencjat (3 lata)?

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-10 poz. 1437

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2011 r. sygn. akt SK 24/09

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-06 poz. 813

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-11 poz. 1269

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-12 poz. 1287

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-08 poz. 10

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych przez funkcjonariusza Służby Więziennej w czasie nauki, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.