Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1452 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-15
Data wydania:2004-05-24
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-06-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1452 z 2004


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 135                — 9503 —                Poz. 1452


1452

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych Na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb korzystania z prawa do bezpłatnego przejazdu przez: a) żołnierza zawodowego oraz jego małżonka i dzieci pozostających na jego utrzymaniu — raz w roku do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem, b) żołnierza zawodowego korzystającego z zakwaterowania tymczasowego posiadającego rodzinę — raz w miesiącu do miejsca zamieszkania tej rodziny i z powrotem;

2) rodzaj i zakres świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane żołnierzowi zawodowemu, jego małżonkowi i dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu: a) dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierza zawodowego w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym, b) dopłata do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierza zawodowego, c) dopłata do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy”, d) pełne pokrycie kosztów wypoczynku dziecka żołnierza zawodowego. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 2 Przejazd raz w roku do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem § 3.

1. ˚ołnierzowi zawodowemu oraz jego małżonkowi i dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu przysługuje prawo do przejazdu raz w roku z miejscowości stałego zamieszkania lub pełnienia służby wojskowej do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem, zwane dalej „prawem do przejazdu”, publicznym transportem zbiorowym wykonywanym przez:

1) uprawnionych przewoźników kolejowych;

2) uprawnionych przewoźników autobusowych, jeżeli brak jest połączenia kolejowego, o którym mowa w pkt 1, albo gdy przejazd autobusem nie jest droższy.

2. Przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego wykonywany przez przewoźników kolejowych przysługuje:

1) w pierwszej klasie pociągu ekspresowego — oficerom zajmującym stanowiska służbowe o stopniu etatowym od generała brygady (kontradmirała) i wyższych;

2) w pierwszej klasie pociągu pospiesznego lub w drugiej klasie pociągu ekspresowego — oficerom starszym;

3) w drugiej klasie pociągu pospiesznego lub w pierwszej klasie pociągu osobowego — pozostałym żołnierzom zawodowym.

3. Małżonkowi żołnierza zawodowego oraz dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu przysługuje prawo do przejazdu tą samą klasą i rodzajem pociągu, co żołnierzowi zawodowemu, zgodnie z uprawnieniami, o których mowa w ust.

2.

4. W razie odbycia przejazdu innym środkiem transportu niż określono w ust. 1, żołnierzowi zawodowemu wypłaca się ekwiwalent pieniężny w wysokości równej cenie biletu za przejazd, o którym mowa w ust.

2.

5. Podstawę wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w ust. 4, stanowi pisemne oświadczenie żołnierza zawodowego, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. §

4. ˚ołnierzowi zawodowemu — absolwentowi szkoły wojskowej prawo do przejazdu, o którym mowa w § 3 ust. 1, przysługuje z miejsca siedziby szkoły do wybranej miejscowości w kraju, a z niej do miejscowości pełnienia służby. § 5.

1. Małżonkowi żołnierza zawodowego oraz dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu przysługuje prawo do przejazdu na zasadach określonych w § 3 ust. 1 i 3.

2. Przepisy § 3 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. §

6. Za dzieci żołnierza zawodowego posiadające prawo do przejazdu uważa się dzieci własne żołnierza, dzieci jego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do ukończenia szesnastu lat życia albo dwudziestu pięciu lat życia, jeżeli:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1452 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1453 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1451 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie kierowania i udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz ustalania równowartości kosztów poniesionych w związku z nauką

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1450 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe Służby Informacyjne czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1449 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Wojskowe Służby Informacyjne oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskiwanych podczas prowadzenia tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1448 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1447 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1446 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do podmiotów prowadzących kursy początkowe i doskonalące oraz zakresu tych kursów

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1445 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1444 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 17 maja 2004 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1443 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1442 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu obsługi prac Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, wysokości wynagrodzenia jej członków oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i recenzentom

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1441 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych, dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1440 z 20042004-06-15

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach aplikantów, asesorów i sędziów sądów wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-05 poz. 565

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-16 poz. 230

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-21 poz. 565

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-21 poz. 566

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-08 poz. 258

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.