Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 125 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-30
Data wydania:2004-01-24
Data wejscia w życie:2004-02-14
Data obowiązywania:2004-01-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 125 z 2004


125

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. ———————

1)

Nr 125, poz. 1371, z późń. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050.

Dziennik Ustaw Nr 14                — 612 —                Poz. 125


§

1. 1. Upoważnia się kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie do pobierania opłat za czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym z tytułu:

1) udzielenia licencji lub zmiany licencji, wydania wypisu z licencji, wydania wtórnika licencji;

2) przeniesienia uprawnień wynikających z licencji, wyrażenia zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji;

3) wydania zezwolenia zagranicznego;

4) wydania zezwolenia zagranicznemu przewoźnikowi na wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewozu w międzynarodowym transporcie drogowym osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

5) wydania świadectwa kierowcy lub jego zmiany oraz wydania wtórnika świadectwa kierowcy.

2. Upoważnia się polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych, upoważnione na mocy od-

rębnych przepisów do wydawania zezwoleń zagranicznych, do pobierania opłat za czynności administracyjne z tytułu wydania zezwolenia zagranicznego. §

2. Jednostki, o których mowa w § 1, obowiązane są posiadać rachunek bankowy przeznaczony do gromadzenia wpływów z tytułu opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Infrastruktury: M. Pol

———————

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym (Dz. U. Nr 68, poz. 626), które na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 211, poz. 2050) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 125 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 127 z 20042004-01-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 126 z 20042004-01-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej "Stolbud" w Wołominie

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 124 z 20042004-01-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 123 z 20042004-01-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 122 z 20042004-01-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie metod badań jakości paliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 121 z 20042004-01-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych surowców do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 120 z 20042004-01-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych paliw do eksploatacji jednostek pływających transportu wodnego

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 119 z 20042004-01-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 118 z 20042004-01-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 117 z 20042004-01-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 116 z 20042004-01-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

porady prawne online

Porady prawne

 • Licencja na przewóz osób

  Czy każdy zarobkowy przewóz osób w kraju (samochodem do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą) wymaga licencji niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej? (...)

 • Dokument niezbędne do kontroli przewoźników

  Kierowca samochodu o ładowności pow.3,5t zostaje zatrzymany przez inspektora kontroli drogowej. Jakich dokumentów od kierowcy może żądać funkcjonariusz Inspekcji Transportu (...)

 • Świadczenie usług transportu drogowego

  Kogo dotyczą nowe przepisy ustawy o transporcie drogowym? Nasza firma prowadzi działalność w zakresie usług elektro-energetycznych w zakresie prac remontowo-budowlanych (...)

 • Obowiązek ukończenia kursu przez kierowcę

  Chcemy zatrudnić kierowcę, który będzie wykonywał krajowy przewóz rzeczy samochodem ciężarowym o masie całkowitej 7,49 tony. Kierowca ten posiada prawo jazdy kategorii (...)

 • Licencja na transport drogowy towarów

  Podatnik zamierza wynajmować samochód ciężarowy z kierowcą. Działalność ta zgodnie z PKD znajduje się pod symbolem 49.41 - transport drogowy towarów. Usługobiorca (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-06 poz. 626

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym.

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-15 poz. 870

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za czynności administracyjne z tytułu wydania zezwolenia zagranicznego

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-17 poz. 1461

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-27 poz. 398

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości prowizji od pobieranych opłat w międzynarodowym transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-15 poz. 869

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.