Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1484 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-19
Data wydania:2004-06-07
Data wejscia w życie:2004-07-04
Data obowiązywania:2004-06-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1484 z 2004


1484

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) zarządza się, co następuje: §

1. Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 101, poz. 1092). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. (poz. 1484)

STATUT URZ¢DU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ §

1. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Urzędem Patentowym”, działa na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu. § 2.

1. Prezes Urzędu Patentowego kieruje Urzędem Patentowym przy pomocy zastępców Prezesa Urzędu Patentowego.

2. Prezes Urzędu Patentowego może powoływać organy doradcze i opiniodawcze oraz komisje i zespo-

Dziennik Ustaw Nr 140                — 9791 —                Poz. 1484


ły robocze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania. § 3.

1. W skład Urzędu Patentowego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa;

2) Departament Badań Patentowych;

3) Departament Badań Znaków Towarowych;

4) Departament Zgłoszeń;

5) Departament Rejestrów;

6) Departament Orzecznictwa;

7) Departament Informatyki;

8) Departament Zbiorów Literatury Patentowej;

9) Departament Wydawnictw;

10) Biuro Dyrektora Generalnego;

11) Biuro Administracyjno-Gospodarcze;

12) Biuro Finansowo-Księgowe;

13) Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

14) Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.

2. Prezes Urzędu Patentowego sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością komórek organizacyj-

nych określonych w ust. 1 pkt 1 i 13, a także innych komórek organizacyjnych w zakresie określonym art. 269 ust. 8 ustawy.

3. Komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1—11, kierują dyrektorzy.

4. Prezes Urzędu Patentowego powierza jednemu z ekspertów, o których mowa w art. 264 ust. 1 ustawy, stanowisko dyrektora i kierowanie komórką organizacyjną określoną w ust. 1 pkt 2—6, w której orzekają eksperci.

5. Biurem Finansowo-Księgowym kieruje główny księgowy — Dyrektor Biura w Urzędzie Patentowym. § 4.

1. Podział zadań między Prezesa Urzędu Patentowego i zastępców Prezesa Urzędu Patentowego określa Prezes Urzędu Patentowego.

2. Zakres zadań z podziałem na ekspertów, urzędników służby cywilnej i innych pracowników oraz tryb pracy komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa Urzędu Patentowego. §

5. Prezes Urzędu Patentowego może upoważniać dyrektora generalnego Urzędu Patentowego oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 1, a także w § 3 ust. 3, do podejmowania decyzji w jego imieniu w określonych sprawach. §

6. Przy Urzędzie Patentowym może działać gospodarstwo pomocnicze.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1484 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1491 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1490 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1489 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pasz leczniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1488 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1487 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1486 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1485 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie lub zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego i trybu jego rozpatrzenia oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1483 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Wojskowym Służbom Informacyjnym informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1482 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1481 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1480 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1479 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1478 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu kontroli przeprowadzanej przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2008 nr 4 poz. 44

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2011 nr 61 poz. 584

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2009 nr 8 poz. 77

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-17 poz. 237

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2013 poz. 695

  Zarządzenie Nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.