Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1506 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego ochotniczego zgłaszania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-22
Data wydania:2004-06-03
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-06-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1506 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 142                — 9909 —                Poz. 1506


1506

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego ochotniczego zgłaszania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej Na podstawie art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Poborowi, przedpoborowi i mężczyźni, którzy ukończyli siedemnaście lat życia, ochotniczo zgłaszający się do odbycia zasadniczej służby wojskowej, zwani dalej „ochotnikami”, składają pisemny wniosek o powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej, zwany dalej „wnioskiem”, do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące.

2. We wniosku ochotnik podaje następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko oraz imię ojca;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer ewidencyjny PESEL;

4) adres zamieszkania i zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące;

5) wykształcenie, w tym nazwę szkoły, której jest absolwentem, oraz zawód wyuczony i wykonywany;

6) miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko służbowe;

7) posiadane kwalifikacje specjalistyczne i znajomość języków obcych;

8) kategorię zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej, jeżeli została w stosunku do niego określona.

3. We wniosku ochotnik może wskazać:

1) rodzaj sił zbrojnych, rodzaj wojsk i służb lub miejsce, w którym chce odbyć zasadniczą służbę wojskową;

2) jednostkę wojskową, w której chce odbyć zasadniczą służbę wojskową, w tym — w miarę możliwości — stanowisko służbowe lub funkcję; ———————

1)

3) termin, w którym chce rozpocząć odbywanie zasadniczej służby wojskowej.

4. Mężczyzna, który ukończył siedemnaście lat życia, dołącza do wniosku:

1) pisemne oświadczenie swoich rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na odbycie przez niego zasadniczej służby wojskowej;

2) dokument potwierdzający datę jego urodzenia.

5. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje obowiązku powołania ochotnika do odbycia zasadniczej służby wojskowej. §

2. Wojskowy komendant uzupełnień przekazuje imienny wykaz ochotników, będących przedpoborowymi lub mężczyznami, którzy ukończyli siedemnaście lat życia, właściwym wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast), w celu wezwania ich do stawienia się przed powiatową komisją lekarską i powiatową komisją poborową. § 3.

1. Ochotnika, o którym mowa w § 2, uznanego za zdolnego do czynnej służby wojskowej, ujmuje się w ewidencji wojskowej, wydaje książeczkę wojskową i przeznacza do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

2. Ochotnika będącego poborowym przeznaczonym do odbycia zasadniczej służby lub szkolenia poborowych w obronie cywilnej przeznacza się do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli spełnia on wymagania do odbycia tej służby. § 4.

1. Ochotnikowi przysługuje pierwszeństwo w powołaniu do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli jest to zgodne z aktualnymi potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wojskowy komendant uzupełnień, przy rozpatrywaniu wniosku, w miarę możliwości uwzględnienia prośby ochotnika, o których mowa w § 1 ust.

3. §

5. Wojskowy komendant uzupełnień, przed powołaniem ochotnika będącego mężczyzną, który ukończył siedemnaście lat życia, do odbycia zasadniczej służby wojskowej, informuje o obowiązkach związanych z tą służbą. § 6.

1. Wojskowy komendant uzupełnień uchyla kartę powołania poborowemu lub przedpoborowemu, będącemu ochotnikiem, jeżeli złożył on wniosek o uchylenie karty powołania, nie później jednak niż na 14 dni przed terminem stawienia się do odbycia zasadniczej służby wojskowej, o ile nie uniemożliwi to

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1506 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1514 z 20042004-06-22

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1513 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie trybu powoływania i organizacji oraz orzekania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności diagnosty laboratoryjnego do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej lub ograniczenia w wykonywaniu tych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1512 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu zwierzętami

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1511 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1510 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1509 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1508 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących wytwarzania środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1507 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1505 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1504 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1503 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1502 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie

porady prawne online

Porady prawne

 • Powołanie do wojska w trakcie studiów

  Jeżeli w wieku 28 lat jest się na ostatnim roku studiów i dostało się powołanie do WKU, to czy można zostać powołanym do wojska co jest jednoznaczne z przerwaniem (...)

 • Powołanie do wojska a ukończenie 28. roku życia

  23 lipca 2004 kończę 28 lat. Dostałem wezwanie do WKU. Studiuję na wyższej uczelni i prowadzę działalność gospodarczą. Czy otrzymam powołanie do wojska? Jeżeli (...)

 • Absolwent szkoły wyższej a służba wojskowa

  Otrzymałem z Wojskowej Komendy Uzupełnień wezwanie do przedstawienia dyplomu ukończenia studiów licencjackich. Czy po jego okazaniu zostanę automatycznie przeniesiony (...)

 • Służba wojskowa po studiach licencjackich

  Czy jestem zobowiązany do odbycia służby wojskowej (przeszkolenia) ? W czerwcu 2000 r. ukończyłem studia wyższe zawodowe (licencjat). Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Służba wojskowa a urlop w zakładzie pracy

  Pracownik posiada wymiar urlopu 20 dni. Z dniem 1 lutego 2008 roku został powołany do wojska na 9 miesięcy do odbycia służby wojskowej. Z dniem 20 października złożył (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-11 poz. 973

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-10 poz. 733

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-18 poz. 548

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-17 poz. 1466

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2012 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.