Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1510 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-22
Data wydania:2004-06-03
Data wejscia w życie:2004-06-22
Data obowiązywania:2004-06-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1510 z 2004


Strona 1 z 3
1510

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. ———————

1)

Nr 11, poz. 94 i Nr 96, poz.

959) zarządza się, co następuje:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

Dziennik Ustaw Nr 142 §

1. Rozporządzenie określa:                — 9913 —                Poz. 1510


1) szczegółową organizację Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanej dalej „Inspekcją”;

2) siedziby i obszar działania wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa, zwanych dalej „wojewódzkimi inspektoratami”;

3) wzór legitymacji służbowej pracowników Inspekcji oraz tryb jej wydawania i wymiany. §

2. W skład Inspekcji wchodzą:

1) Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej „Głównym Inspektoratem”;

2) wojewódzkie inspektoraty. § 3.

1. Wojewódzkim inspektoratem kieruje wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przy pomocy zastępców wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz kierowników komórek organizacyjnych, wchodzących w skład wojewódzkiego inspektoratu.

2. W skład wojewódzkiego inspektoratu wchodzą:

1) dział nadzoru fitosanitarnego;

2) dział nadzoru nasiennego;

3) dział ochrony roślin i techniki;

4) laboratorium wojewódzkie;

5) dział finansowy;

6) dział administracyjny;

7) samodzielne stanowiska do spraw: a) obsługi prawnej, b) kadr, c) informatyki, d) bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i spraw obronnych, e) ochrony informacji niejawnych.

3. W skład wojewódzkich inspektoratów w Poznaniu i w Warszawie, oprócz komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 2, wchodzą laboratoria akredytowane przez Międzynarodowy Związek Oceny Nasion (ISTA). §

4. Siedziby i obszar działania wojewódzkich inspektoratów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 5.

1. W przypadku utworzenia oddziału wojewódzkiego inspektoratu w jego skład wchodzi zespół specjalistów do spraw realizacji zadań tego oddziału oraz pracownia laboratoryjna.

2. W przypadku utworzenia delegatury wojewódzkiego inspektoratu w jej skład wchodzą stanowiska do spraw realizacji zadań tej delegatury oraz laboratorium rejonowe. § 6.

1. Szczegółową organizację wojewódzkiego inspektoratu określa regulamin organizacyjny ustalany przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, zaopiniowany przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa i zatwierdzany przez wojewodę.

2. Regulamin organizacyjny wojewódzkiego inspektoratu określa:

1) nazwy i zakres działania komórek organizacyjnych;

2) zakres zadań wykonywanych na samodzielnych stanowiskach;

3) siedziby, zakresy i obszary działania oddziałów i delegatur w przypadku ich utworzenia. § 7.

1. Pracownicy Inspekcji na czas trwania stosunku pracy otrzymują legitymacje służbowe.

2. Legitymacja służbowa może być używana tylko przy wykonywaniu czynności służbowych. §

8. Legitymacje służbowe wydaje:

1) Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa — minister właściwy do spraw rolnictwa;

2) zastępcom Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz pozostałym pracownikom Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa — Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

3) wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa — wojewoda;

4) zastępcom wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz pozostałym pracownikom wojewódzkiego inspektoratu — wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa. §

9. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty legitymacji służbowej pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym organ, który wydał legitymację. § 10.

1. Legitymacja służbowa podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany danych zawartych w legitymacji służbowej;

2) uszkodzenia lub zniszczenia;

3) zmiany stanowiska.

2. Do wymiany legitymacji służbowych stosuje się odpowiednio przepis § 8.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1510 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1514 z 20042004-06-22

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1513 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie trybu powoływania i organizacji oraz orzekania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności diagnosty laboratoryjnego do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej lub ograniczenia w wykonywaniu tych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1512 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu zwierzętami

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1511 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1509 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1508 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących wytwarzania środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1507 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1506 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego ochotniczego zgłaszania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1505 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1504 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1503 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 1502 z 20042004-06-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie

porady prawne online

Porady prawne

 • Ochrona danych osoby wnioskującej o kontrolę PIP

  W celu ochrony praw pracowniczych można przykładowo wnioskować do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem działań pracodawcy. Czy we (...)

 • Adaptacja lokalu pod zakład fryzjerski

  Witam. Niedługo otwieram zakład fryzjerski. Lokal, który wynajmuję został wybudowany parę miesięcy temu. W jaki sposób powinienem zaadoptować go, by spełniał wszelkie (...)

 • Zasady kontroli z inspekcji pracy

  Jako spółka z o. o. posiadam siedzibę spółki i biuro w miejscowości A. Dodatkowo spółka ma własną kopalnię, wydobywającą piasek w miejscowości B. W dniu dzisiejszym (...)

 • Zakaz ujawnienia przez PIP kto złożył skargę

  Złożyłem w Państwowej Inspekcji Pracy skargę na łamanie prawa pracy przez pracodawcę. Skarga dotyczy generalnego łamania prawa pracy w określonym zakresie ze wskazaniem (...)

 • Zatrudnienie niepełnosprawnego a opinia PIP

  Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dotychczas (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-07 poz. 1112

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-30 poz. 1165

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin oraz odznaki tej Inspekcji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 782

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowej organizacji Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-22 poz. 977

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie munduru pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-18 poz. 694

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.