Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1518 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-24
Data wydania:2004-06-08
Data wejscia w życie:2004-07-09
Data obowiązywania:2004-06-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1518 z 2004


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 144                — 9964 —                Poz. 1518


1518

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zarządza się, co następuje: §

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na dofinansowanie, objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury:

1) bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, w ramach programów oraz zadań realizowanych przez instytucje filmowe i instytucje kultury, które zostały przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego w dniu 1 stycznia 1999 r.;

2) zadań realizowanych przez pozostałe instytucje filmowe i instytucje kultury, dla których organami założycielskimi lub organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego;

3) zadań realizowanych w ramach projektów, w tym inwestycyjnych, współfinansowanych z funduszy europejskich realizowanych przez instytucje filmowe i instytucje kultury, dla których organizatorami lub organami założycielskimi są jednostki samorządu terytorialnego. § 2.

1. Programy, w ramach których instytucje filmowe i instytucje kultury, przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego w dniu 1 stycznia 1999 r., realizować będą zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zakres zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury wykonywanych przez instytucje filmowe i instytucje kultury, dla których organem założycielskim lub organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Zakres projektów, o których mowa w § 1 pkt 3, realizowanych przez instytucje filmowe i instytucje kultury, dla których organami założycielskimi lub organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, współfinansowanych z funduszy europejskich określają programy operacyjne. § 3.

1. Jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok, z zastrzeżeniem § 5, składają ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanemu dalej „Ministrem”, wnioski o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 1, wraz z uzasadnieniem oraz informacjami dotyczącymi jednostki samorządu terytorialnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, a także instytucji filmowych oraz instytucji kultury, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) nazwę jednostki samorządu terytorialnego wraz z oznaczeniem (województwo, nr NIP, nr REGON), adres urzędu jednostki samorządu terytorialnego, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego, nazwę programu, zadania lub projektu, nazwę instytucji filmowej lub instytucji kultury wykonującej program, zadanie lub projekt;

2) opis programu, zadania lub projektu uwzględniający termin, cykl i miejsce realizacji, cel, zasięg terytorialny, liczbę uczestników i inne ważne zdaniem wnioskodawcy informacje;

3) szczegółowy, całkowity kosztorys programu, zadania lub projektu, uwzględniający źródła finansowania wraz z harmonogramem realizacji;

4) podpisy osób wskazanych w pkt 1 oraz skarbnika jednostki samorządu terytorialnego. § 4.

1. Minister, rozpatrując wnioski, bierze pod uwagę wysokość środków określonych w ustawie budżetowej na dany rok, znaczenie proponowanych do realizacji programów, zadań dla polityki kulturalnej państwa, w tym szczególnie znaczenie programów realizowanych przez instytucje filmowe i instytucje kultury przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego w dniu 1 stycznia 1999 r., uwzględnia terminy i warunki realizacji, a także sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego i instytucji filmowej albo instytucji kultury.

2. Po rozpatrzeniu wniosków Minister przedstawia jednostce samorządu terytorialnego do uzgodnienia propozycję przyznania dotacji w układzie klasyfikacji budżetowej wraz z podziałem na poszczególne instytucje filmowe i instytucje kultury.

3. Jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania propozycji, przekazują Ministrowi uwagi.

4. Po rozpatrzeniu uwag Minister zawiadamia jednostki samorządu terytorialnego o przyznanych kwotach dotacji.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1518 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1531 z 20042004-06-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r. sygn. akt SK 21/03

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1530 z 20042004-06-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r. sygn. akt P 17/03

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1529 z 20042004-06-24

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1528 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1527 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1526 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1525 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji produkcji jako doświadczalnej

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1524 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1523 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1522 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji producentów

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1521 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym wojewoda może powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1520 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie trybu udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1519 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

porady prawne online

Porady prawne

 • Udzielanie informacji na żądanie Policji

  Komisariat Policji zwrócił się do firmy - sp. z o.o., którą reprezentuję o udzielenie informacji (zadając dwa pytania), podając podstawę prawną art.15 § 2 KPK. (...)

 • Podatek VAT od koncertu

  Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do miejskiego rejestru instytucji kultury. Sprzedając kontrahentowi koncert niebiletowany stosujemy 0 stawkę VAT. Czy (...)

 • Zadania realizowane dla dobra publicznego

  Czy do zadań realizowanych dla dobra publicznego wg art. 23. ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych możemy zaliczyć nauczanie w szkołach niepublicznych, zadania realizowane (...)

 • Przedawnienie roszczeń o dotację

  Jako stowarzyszenie otrzymaliśmy niepełną dotację od gminy za 2003 rok. Po jakim czasie takie roszczenie ulega przedawnieniu?

 • Definicja zadań publicznych

  Jaka jest definicja zadań publicznych? Gdzie można ją znaleźć?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-04 poz. 1617

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-29 poz. 1824

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-08 poz. 450

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-29 poz. 737

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje, oraz sposobu i trybu przyznawania tych dotacji

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-29 poz. 1831


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.