Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1520 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie trybu udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-24
Data wydania:2004-06-07
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-06-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1520 z 2004


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 144                — 9995 —                Poz. 1520


1520

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie trybu udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne Na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa tryb udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne dla potrzeb orzekania przez wojskowe komisje lekarskie. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) placówce medycznej — należy przez to rozumieć zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2));

2) dowódcy jednostki wojskowej — należy przez to rozumieć dowódcę, szefa, komendanta, dyrektora lub kierownika posiadającego uprawnienia dysponenta środków budżetowych;

3) świadczeniach — należy przez to rozumieć badania diagnostyczne lub konsultacje specjalistyczne realizowane dla potrzeb orzekania przez wojskowe komisje lekarskie;

4) umowie — należy przez to rozumieć umowę o realizacji badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych dla potrzeb orzekania przez wojskowe komisje lekarskie. §

3. Upoważniony przez Ministra Obrony Narodowej dowódca jednostki wojskowej udziela zamówie———————

1)

nia na realizację świadczenia placówce medycznej wybranej po przeprowadzeniu konkursu ofert. § 4.

1. Dowódca jednostki wojskowej wysyła zaproszenie do składania ofert, zwane dalej „zaproszeniem”, co najmniej do trzech osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą placówkę medyczną w miejscowości, w której siedzibę ma wojskowa komisja lekarska.

2. W zaproszeniu zamieszcza się:

1) nazwę i adres jednostki wojskowej zapraszającej do składania ofert;

2) przedmiot konkursu ofert oraz jego wartość;

3) wskazanie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert;

4) informację o możliwości zwrócenia się oferenta do dowódcy jednostki wojskowej o wyjaśnienie treści postanowień zawartych w zaproszeniu;

5) warunki zamówienia.

3. Warunki zamówienia, o których mowa w ust. 2 pkt 5, zawierają:

1) formularz oferty;

2) formularz umowy;

3) informację o szczegółowych warunkach konkursu ofert;

4) wskazanie okresu, na jaki zostanie zawarta umowa;

5) informację o obowiązku złożenia oferty na udostępnionym formularzu oferty;

6) informację o obowiązku załączenia do oferty następujących dokumentów: a) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z rejestru właściwego wojewody albo dokumentów z rejestrów podmiotów gospodarczych państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowie-

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1520 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1531 z 20042004-06-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r. sygn. akt SK 21/03

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1530 z 20042004-06-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r. sygn. akt P 17/03

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1529 z 20042004-06-24

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1528 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1527 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1526 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1525 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji produkcji jako doświadczalnej

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1524 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1523 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1522 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji producentów

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1521 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym wojewoda może powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1519 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1518 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-05-16 poz. 579

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców narządu wykonywanych w ramach monitorowania ich stanu zdrowia

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-28 poz. 501

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich

 • Dziennik Ustaw z 2006-05-16 poz. 577

  Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-10 poz. 483

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwość ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-24 poz. 1895

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.