Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1526 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-24
Data wydania:2004-06-09
Data wejscia w życie:2004-07-02
Data obowiązywania:2004-06-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1526 z 2004


Strona 1 z 3
1526

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum2) Na podstawie art. 15 ust. 4, art. 20 ust. 2 i 3 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa: ———————

1)

1) obowiązek zaopatrzenia w: a) świadectwo fitosanitarne podatnego drewna i podatnych roślin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz drewna rodzaju Quercus L.,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego decyzję 2002/757/WE z dnia 19 września 2002 r. w sprawie działań zapobiegających wprowadzaniu do i rozprzestrzenianiu się na obszarze Wspólnoty Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in. ‘t Veld sp. nov. (Dz. Urz. WE L 252 z 20.09.2002). Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

Dziennik Ustaw Nr 144 b) paszport roślin:                — 10009 —                Poz. 1526


ugl.), Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Rhamnus californica (Esch), Sequoia sempervirens (D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt.,

— podatnych roślin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, — roślin przeznaczonych do sadzenia, z wyłączeniem ich nasion, rodzajów: Viburnum spp. L., Camelia spp. i Rhododendron spp. L., oprócz gatunku Rhododendron simsii Planch, pochodzących z państw trzecich innych niż Stany Zjednoczone Ameryki lub z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, c) oznakowanie podatnego drewna pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki;

2) organizm szkodliwy Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov., do którego: a) mogą być stosowane odstępstwa od wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, zwanej dalej „ustawą”, b) stosuje się przepisy ustawy dotyczące organizmów kwarantannowych;

3) obowiązek granicznej kontroli fitosanitarnej dla podatnego drewna i podatnych roślin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) sadzenie — każdą czynność, mającą na celu umieszczenie roślin w sposób umożliwiający ich wzrost, reprodukcję lub rozmnożenie;

2) rośliny przeznaczone do sadzenia — rośliny: a) posadzone, które mają pozostać w podłożu uprawowym lub być przesadzone, lub b) nieposadzone w dniu wprowadzania do obrotu lub przemieszczania, lecz przeznaczone do późniejszego sadzenia;

3) drewno: a) drewno, które zachowało w całości lub w części naturalnie zaokrągloną powierzchnię, z korą lub bez kory lub b) drewno w formie zrębów, wiórów, trocin, lub c) drewno sztauerskie, przekładki, palety, lub d) materiały opakowaniowe, używane podczas transportu towarów;

4) podatne rośliny — rośliny, oprócz owoców i nasion: a) gatunków: Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Castanea sativa Mill., Fagus silvatica L., Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Leucothe fontanesiana (Steudel) Sleumer, Lithocarpus densiflorus (H & A), Lonicera hispidula (Do-

b) rodzajów: Arctostaphylos spp. Adans, Camellia spp., Pieris spp., Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., oprócz gatunku Rhododendron simsii Planch.; Taxus spp. Viburnum spp. L.;

5) podatne drewno — drewno roślin gatunków: Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) i roślin z rodzaju Quercus L.;

6) podatna kora — oddzieloną korę roślin gatunków: Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) i roślin z rodzaju Quercus L. §

3. Niedopuszczalne jest:

1) wprowadzanie i rozprzestrzenianie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov.;

2) wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatnej kory ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. § 4.

1. Podatne rośliny mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, jeżeli:

1) przeprowadzona graniczna kontrola fitosanitarna wykazała, że są one wolne od nieeuropejskich izolatów Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. oraz

2) spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 61, poz. 571 i Nr 138, poz. 1466) w załączniku nr 3 w części A w pkt 2 i w załączniku nr 4 w części A w dziale 1 w pkt 11.1, 39 i 40 oraz są zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne: a) potwierdzające, że pochodzą z obszarów, na których nie stwierdzono występowania nieeuropejskich izolatów Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov.; nazwę obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „miejsce pochodzenia”, lub b) wydane po stwierdzeniu, że w czasie urzędowych kontroli, przeprowadzanych przez służbę ochrony roślin w miejscu produkcji od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego, na podatnych roślinach nie były obserwowane objawy występowania nieeuropejskich izolatów Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov.; w przypadku stwierdzenia w czasie urzędowych kontroli objawów

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1526 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1531 z 20042004-06-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r. sygn. akt SK 21/03

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1530 z 20042004-06-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r. sygn. akt P 17/03

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1529 z 20042004-06-24

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1528 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1527 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1525 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji produkcji jako doświadczalnej

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1524 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1523 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1522 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji producentów

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1521 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym wojewoda może powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1520 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie trybu udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1519 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1518 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania

porady prawne online

Porady prawne

 • Zatrudnianie cudzoziemców poza terytorium Polski

  Czy konieczne jest pozwolenie na pracę dla obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej firmie, ale wykonującego pracę na terenie Ukrainy?

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Import spoza Unii Europejskiej

  Mam zamiar zakupić towar w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, a następnie odsprzedać go firmie znajdującej się w kraju Unii (bez VAT). Czy w takim przypadku będę (...)

 • Ukaranie cudzoziemca mandatem

  Czy obywatelowi państwa obcego można wystawić mandat kredytowy za popełnione przez niego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wykroczenie drogowe?

 • Liczba dni pobytu pracownika zagranicą

  Pracownicy zostali zatrudnieniu we wrześniu 2008 r. u polskiego pracodawcy w celu delegowania do Danii. W umowach o pracę mają wpisane miejsce pracy: Dania. Według przepisów (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-21 poz. 570

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-11 poz. 1624

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie wymagań dotyczących roslin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-23 poz. 457

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wzorów świadectw fitosanitarnych dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-07 poz. 892

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-22 poz. 48

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.