Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1527 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-24
Data wydania:2004-06-08
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-06-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1527 z 2004


1527

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych Na podstawie art. 20 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych (Dz. U. Nr 116, poz. 1247, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1: a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: „8a) w Sądzie Okręgowym w Kaliszu — Wydział Gospodarczy — do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,”, b) pkt 15 otrzymuje brzmienie: „15) w Sądzie Okręgowym w Łodzi — Wydział Gospodarczy — do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu,”; ———————

1)

2) w § 3 w ust. 6: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w Sądzie Rejonowym w Będzinie — Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości tego Sądu,”, b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu — Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości tego Sądu,”;

3) w § 5 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „12. w województwie śląskim: — w Sądach Rejonowych — Sądach Gospodarczych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach tworzy się wydziały gospodarcze — Krajowego Rejestru Sądowego obejmujące łącznie obszar województwa śląskiego:

1) w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej — Wydział Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sądowego — dla spraw z części województwa śląskiego objętej obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,

2) w Sądzie Rejonowym w Częstochowie — Wydział Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sądowego — dla spraw z części województwa śląskiego objętej obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie,

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304 i Nr 130, poz. 1376.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1638, z 2003 r. Nr 51, poz. 448, Nr 110, poz. 1055, Nr 170, poz. 1659 i Nr 219, poz. 2167 oraz z 2004 r. Nr 127, poz. 1330.

Dziennik Ustaw Nr 144                — 10012 — rem właściwości w Katowicach;”.                Poz. 1527


Sądu Okręgowego

3) w Sądzie Rejonowym w Gliwicach — Wydział Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sądowego — dla spraw z części województwa śląskiego objętej obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach,

4) w Sądzie Rejonowym w Katowicach — Wydział Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sądowego — dla spraw z części województwa śląskiego objętej obsza-

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2004 r.

Minister Sprawiedliwości: M. Sadowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1527 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1531 z 20042004-06-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r. sygn. akt SK 21/03

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1530 z 20042004-06-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r. sygn. akt P 17/03

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1529 z 20042004-06-24

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1528 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1526 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1525 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji produkcji jako doświadczalnej

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1524 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1523 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1522 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji producentów

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1521 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym wojewoda może powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1520 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie trybu udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1519 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1518 z 20042004-06-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.