Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 1546 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-28
Data wydania:2004-05-27
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-06-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 1546 z 2004


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności przez fundusze zagraniczne i spółki zarządzające. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) (uchylony); 1a) ustawie o obrocie instrumentami finansowymi – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538); 1b) ustawie o ofercie publicznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi-

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538, Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych, ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ustawę z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawę z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ustawę z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, ustawę z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539);

2) ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2));

3) towarzystwie - rozumie się przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych spółka akcyjna;

4) Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;

5) EEA – rozumie się przez to Europejski Obszar Gospodarczy;

6) OECD – rozumie się przez to Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju;

7) państwie członkowskim – rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, które jest członkiem Unii Europejskiej;

8) państwie goszczącym - rozumie się przez to państwo członkowskie, na terytorium którego towarzystwo zamierza wykonywać lub wykonuje działalność lub fundusz inwestycyjny otwarty zamierza zbywać lub zbywa jednostki uczestnictwa;

9) funduszu zagranicznym – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty lub spółkę inwestycyjną z siedzibą w państwie członkowskim prowadzące działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;

10) spółce zarządzającej - rozumie się przez to podmiot lub spółkę z siedzibą w państwie członkowskim, której podstawowa działalność polega na zarządzaniu funduszami zagranicznymi;

11) państwie macierzystym - rozumie się przez to państwo członkowskie, na terytorium którego ma siedzibę fundusz zagraniczny lub spółka zarządzająca;

12) prawie wspólnotowym – rozumie się przez to akty prawne wydawane przez instytucje i organy Unii Europejskiej;

13) oddziale – rozumie się przez to oddział w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.3)), przy czym za jeden oddział uważa się wszystkie jednostki organizacyjne spółki zarządzającej lub spółki zarządzającej funduszami inwestycyjnymi otwartymi z siedzibą w państwach należących do EEA, zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wszystkie jednostki organizacyjne towarzystwa zlokalizowane na terytorium państwa członkowskiego lub państwa należącego do EEA;

14) firmie inwestycyjnej – rozumie się przez to firmę inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 145, poz. 1535.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535 i Nr 91, poz. 870.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

15) banku krajowym - rozumie się przez to bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.4));

16) banku zagranicznym - rozumie się przez to bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;

17) instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;

18) instrumentach pochodnych – rozumie się przez to prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych;

19) niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych – rozumie się przez to instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami;

20) bazie instrumentów pochodnych – rozumie się przez to papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także określone indeksy, kursy walut, stopy procentowe, stanowiące podstawę do ustalenia ceny instrumentu pochodnego lub niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego;

21) instrumentach rynku pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia, nie dłuższym niż rok, których wartość może być ustalona w każdym czasie i co do których istnieją popyt i podaż umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego;

22) rynku zorganizowanym – rozumie się przez to wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym system obrotu działający regularnie i zapewniający jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym obrót ten jest dokonywany, a w szczególności obrót zorganizowany, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi; 22a) rynku regulowanym – rozumie się przez to rynek, o którym mowa w art. 14 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

23) bliskich powiązaniach - rozumie się przez to posiadanie bezpośrednio lub pośrednio ponad 20% kapitału innego podmiotu lub prawa do wykonywania co najmniej 20% głosów w organach innego podmiotu, lub sprawowanie

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 594, poz. 68, poz. 623, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1264.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

przez podmiot kontroli, lub współkontroli nad innym podmiotem w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości;

24) grupie kapitałowej – rozumie się przez to podmiot dominujący wraz z podmiotami od niego zależnymi;

25) podmiocie dominującym – rozumie się przez to podmiot dominujący w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej;

26) podmiocie zależnym – rozumie się przez to podmiot zależny w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej;

27) zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie – rozumie się przez to zarządzanie portfelem w rozumieniu art. 75 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

28) doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi – rozumie się przez to doradztwo inwestycyjne w zakresie instrumentów finansowych w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

29) krótkiej sprzedaży - rozumie się przez to technikę inwestycyjną, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych lub tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego lokowania od momentu realizacji zlecenia sprzedaży tych praw, o ile zostały pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych praw, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób praw;

30) puli wierzytelności – rozumie się przez to grupę jednolitych rodzajowo wierzytelności, przynoszących regularny dopływ kapitału, posiadanych i wyodrębnionych przez inicjatora sekurytyzacji, z których każda wierzytelność spełnia kryteria określone w statucie funduszu;

31) inicjatorze sekurytyzacji – rozumie się przez to jednostkę samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zbywające funduszowi sekurytyzacyjnemu pulę wierzytelności albo zobowiązujące się do przekazywania funduszowi sekurytyzacyjnemu wszystkich świadczeń otrzymanych przez nie z określonej puli wierzytelności;

32) sekurytyzowanych wierzytelnościach – rozumie się przez to wierzytelności stanowiące przedmiot lokat funduszu sekurytyzacyjnego oraz wierzytelności wyodrębnione przez inicjatora sekurytyzacji albo inny podmiot, który zawarł z funduszem umowę zobowiązującą go do przekazywania funduszowi świadczeń uzyskanych w związku z tymi wierzytelnościami;

33) danych osobowych - rozumie się przez to imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, a w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej także numer PESEL;

34) papierach wartościowych – rozumie się przez to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

35) zdematerializowanych papierach wartościowych – rozumie się przez to papiery wartościowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

36) publicznych certyfikatach inwestycyjnych – rozumie się przez to certyfikaty inwestycyjne, których emisja jest związana z obowiązkiem uzyskania zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu;

37) niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych – rozumie się przez to certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusz inwestycyjny zamknięty, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. Art. 3.

1. Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

2. Przez publiczne proponowanie nabycia, o którym mowa w ust. 1, rozumie się proponowanie nabycia w sposób określony w art. 3 ustawy o ofercie publicznej.

3. Fundusz inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w ustawie. Art. 4.

1. Towarzystwo tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi.

2. Organem funduszu inwestycyjnego jest towarzystwo, utworzone zgodnie z przepisami ustawy.

3. W przypadkach i na warunkach określonych w ustawie w funduszu inwestycyjnym, jako jego organ, działają również rada inwestorów lub zgromadzenie inwestorów.

4. Fundusz nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa nim zarządzającego ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w zgromadzeniu inwestorów lub w radzie inwestorów. Art. 5. Siedzibą i adresem funduszu inwestycyjnego jest siedziba i adres towarzystwa będącego jego organem.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

Art. 6.

1. Uczestnikami funduszu inwestycyjnego są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

1) na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części albo

2) będące posiadaczami rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane publiczne certyfikaty inwestycyjne, albo

3) w przypadku niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego: a) osoby uprawnione z certyfikatów inwestycyjnych w formie dokumentu, b) osoby wskazane w ewidencji uczestników funduszu jako posiadacze certyfikatów inwestycyjnych, które nie mają formy dokumentu.

2. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego.

3. Uczestnicy funduszu nie odpowiadają za zobowiązania funduszu. Art. 7.

1. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane w formie pieniężnej.

2. Do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione:

1) zdematerializowane papiery wartościowe – jeżeli statut funduszu tak stanowi lub

2) inne niż zdematerializowane papiery wartościowe, lub udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością – jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

3. (uchylony).

4. Ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie do funduszu papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w ust.

2. Art. 8.

1. Fundusz inwestycyjny dokonuje wyceny aktywów funduszu, ustalenia wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny.

2. Wartość aktywów netto funduszu ustala się pomniejszając wartość aktywów funduszu o jego zobowiązania. Art. 9. Depozytariusz wykonuje obowiązki określone w ustawie, w szczególności polegające na prowadzeniu rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

Art. 10. Towarzystwo i depozytariusz działają niezależnie i w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego. Art. 11. W przypadku papierów wartościowych emitowanych za granicą pojęcie „papiery wartościowe” ma w ustawie takie znaczenie, jakie nadają mu przepisy państwa, w którym zostały wyemitowane, lub państwa, w którym emitent ma siedzibę. Art. 12. Do instrumentów pochodnych będących przedmiotem umów zawartych przez fundusz inwestycyjny nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27) oraz art. 413 Kodeksu cywilnego. Art. 13.

1. Aktywa funduszu inwestycyjnego mogą być wyceniane, a zobowiązania ustalane w walucie obcej, określonej w statucie funduszu, jeżeli zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną fundusz lokuje co najmniej 50% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe lub w instrumenty rynku pieniężnego:

1) nabyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za tę walutę obcą lub

2) denominowane w tej walucie obcej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do funduszu nie mają zastosowania przepisy art. 9 oraz art. 45 ustawy o rachunkowości w zakresie odnoszącym się do waluty obcej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wpłaty do funduszu i wypłaty kwot należnych uczestnikom z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa mogą być dokonywane w tej walucie obcej. Dział II Tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych Art. 14.

1. Fundusz inwestycyjny może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo, po uzyskaniu zezwolenia Komisji.

2. Towarzystwo może utworzyć więcej niż jeden fundusz inwestycyjny.

3. Fundusz inwestycyjny może być utworzony jako:

1) fundusz inwestycyjny otwarty;

2) specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty;

3) fundusz inwestycyjny zamknięty.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

4. Oznaczenia „fundusz inwestycyjny”, skrótu tego oznaczenia lub skrótów, o których mowa w ust. 6, ma prawo i obowiązek używać w nazwie, reklamie lub informacji reklamowej lub do określenia wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej jedynie fundusz inwestycyjny utworzony zgodnie z ustawą. Ograniczenie to nie dotyczy narodowych funduszy inwestycyjnych utworzonych zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.5)).

5. Nazwa funduszu inwestycyjnego powinna zawierać określenie rodzaju funduszu inwestycyjnego, zgodnie z ust.

3.

6. Jeżeli statut funduszu inwestycyjnego tak stanowi, fundusz inwestycyjny może zamiast oznaczenia rodzaju funduszu, zgodnie z ust. 3, używać w nazwie następującego skrótu:

1) „fio” - w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego;

2) „sfio” - w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;

3) „fiz” - w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Art. 15.

1. Utworzenie funduszu inwestycyjnego wymaga:

1) nadania funduszowi inwestycyjnemu statutu przez towarzystwo;

2) zawarcia przez towarzystwo umowy z depozytariuszem o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego;

3) wydania zezwolenia przez Komisję;

4) zebrania wpłat do funduszu inwestycyjnego w wysokości określonej w jego statucie;

5) wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

2. Łączna wysokość wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie może być niższa niż 4 000 000 zł.

3. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są zbierane w drodze zapisów.

4. W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, łączną minimalną wysokość wpłat do funduszu oraz sposób zbierania wpłat określa statut tego funduszu.

5. Towarzystwo, tworząc fundusz inwestycyjny, może przeprowadzić zapisy, o których mowa w ust. 3, przez dokonanie wpłat przez towarzystwo lub jego akcjonariuszy.

6. Fundusz inwestycyjny nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Z tą chwilą towarzystwo staje się organem funduszu inwestycyjnego.

5)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz. 691, z 2000 r. Nr 122, poz. 1319, z 2001 r. Nr 63, poz. 637 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2055.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

Art. 16.

1. Rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany dalej „sądem rejestrowym”.

2. Rejestr funduszy inwestycyjnych jest jawny.

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzór tego rejestru oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych, mając na względzie konieczność zapewnienia zgodności danych ujawnionych w rejestrze ze stanem faktycznym i prawnym. Rejestr powinien zawierać aktualne informacje dotyczące w szczególności rodzaju funduszu inwestycyjnego, jego organów i statutu oraz celu inwestycyjnego, a także zmian sytuacji prawnej i organizacyjnej funduszu inwestycyjnego. Art. 17.

1. Wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych obejmuje:

1) nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego;

2) cel inwestycyjny;

3) czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony;

4) firmę, siedzibę i adres towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny, sposób reprezentowania towarzystwa oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorców wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego rejestr;

5) listę członków zarządu towarzystwa oraz pełnomocników, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu inwestycyjnego;

6) firmę, siedzibę i adres depozytariusza.

2. W razie zmiany danych wymienionych w ust. 1, fundusz inwestycyjny składa niezwłocznie wniosek o ich wpisanie do rejestru funduszy inwestycyjnych.

3. Wpisanie zmian związanych z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo może nastąpić po okazaniu:

1) zezwolenia Komisji na odpowiednią zmianę statutu funduszu inwestycyjnego;

2) informacji o braku zastrzeżeń Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu do przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym. Art. 18.

1. Statut funduszu inwestycyjnego sporządza się w formie aktu notarialnego.

2. Statut określa:

1) nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego;

2) firmę, siedzibę i adres towarzystwa;

3) organy funduszu inwestycyjnego i sposób jego reprezentacji;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 10/10

4) firmę, siedzibę i adres depozytariusza; 4a) zasady i zakres zawierania umów z depozytariuszem funduszu;

5) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 46 ust. 1-3;

6) czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony;

7) łączną wysokość wpłat do funduszu inwestycyjnego, ustaloną zgodnie z art. 15 ust. 2 lub ust. 4;

8) typy zdematerializowanych papierów wartościowych oraz ich rodzaje, które mogą być przedmiotem wpłat, a jeżeli przedmiotem tych wpłat mogą być wyłącznie papiery wartościowe określonego emitenta – także nazwę (firmę) tego emitenta, terminy przyjmowania wpłat papierami wartościowymi oraz zasady wyceny papierów wartościowych będących przedmiotem wpłat;

9) typy innych niż zdematerializowane papierów wartościowych oraz ich rodzaje, a także udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

10) cel inwestycyjny funduszu inwestycyjnego albo subfunduszy;

11) zasady polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego;

12) zasady wypłacania dochodów funduszu inwestycyjnego uczestnikom funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa;

13) zasady wypłacania uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego dochodów funduszu - w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów;

14) rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających fundusz inwestycyjny, w tym w szczególności wynagrodzenie towarzystwa, oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów;

15) częstotliwość dokonywania wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego, ustalania wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny; 15a) metody i zasady dokonywania wyceny aktywów – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego; 15b) wskazanie, że metody i zasady dokonywania wyceny aktywów funduszu opisane w prospekcie informacyjnym są zgodne z przepisami dotyczącymi szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych – w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;

16) minimalną wysokość wpłaty do funduszu inwestycyjnego otwartego;

17) inne niż wynikające z ustawy prawa uczestników funduszu inwestycyjnego;

18) sposób udostępniania informacji o funduszu inwestycyjnym do publicznej wiadomości;

19) sposób ogłaszania zmian statutu;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 11/11

20) inne niż wynikające z ustawy przyczyny rozwiązania funduszu inwestycyjnego. Art. 19.

1. Celami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 i 2, mogą być wyłącznie:

1) ochrona realnej wartości aktywów funduszu inwestycyjnego lub

2) osiąganie przychodów z lokat netto funduszu inwestycyjnego, lub

3) wzrost wartości aktywów funduszu inwestycyjnego w wyniku wzrostu wartości lokat.

2. Przy określaniu celu inwestycyjnego należy w statucie zastrzec, że fundusz inwestycyjny nie gwarantuje jego osiągnięcia. Art. 20.

1. Zasady polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego określają sposoby osiągania celu inwestycyjnego, a w szczególności:

1) typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat funduszu;

2) kryteria doboru lokat;

3) zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne;

4) dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez fundusz.

2. Jeżeli fundusz inwestycyjny przekroczy ograniczenia inwestycyjne określone w statucie, jest obowiązany do niezwłocznego dostosowania stanu swoich aktywów do wymagań określonych w statucie, uwzględniając interes uczestników funduszu. Art. 21. Dochodami funduszu inwestycyjnego są przychody z lokat netto funduszu inwestycyjnego lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat. Art. 22. Do wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego załącza się:

1) statut funduszu inwestycyjnego;

2) umowę z depozytariuszem o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego;

3) (uchylony);

4) (uchylony);

5) dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji depozytariusza przez jednostkę organizacyjną banku

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 12/12

wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;

6) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub w podmiotach, o których mowa w art. 46 ust. 1-3, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu;

7) dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie;

8) informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których mowa w pkt 6 i 7, w szczególności w zakresie lokowania w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe stanowiące przedmiot lokat funduszu, oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;

9) odpisy z właściwego rejestru podmiotów, którym towarzystwo powierzyło wykonywanie swoich obowiązków;

10) prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego oraz skrót tego prospektu;

11) wskazanie inicjatora sekurytyzacji oraz podstawowych warunków umów zawartych przez towarzystwo w związku z procesem sekurytyzacji – w przypadku standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego;

12) oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w statucie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Art. 23.

1. Komisja wydaje zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

2. Komisja odmawia zezwolenia, jeżeli z analizy dokumentów załączonych do wniosku wynika, że osoby, o których mowa w art. 22 pkt 5 - 7, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu albo jeżeli statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie uwzględniają należycie interesów uczestników funduszu lub statut funduszu zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Udzielając zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut funduszu. Art. 24.

1. Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który przy dokonywaniu lokat funduszu nie stosuje zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w zakresie:

1) o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 13/13

2) wskazania rynku zorganizowanego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 lub art. 94 ust. 1 pkt 1;

3) wskazania lokat, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2;

4) wskazania podmiotów, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. d);

5) dotyczącym możliwości zwiększenia limitu inwestycyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 96 ust. 3 oraz w art. 98 ust. 2 i 4;

6) możliwości odstąpienia od stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2, oraz wskazania emitenta, poręczyciela lub gwaranta, w przypadku, o którym mowa w art. 100 ust. 3.

2. Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który przy dokonywaniu lokat funduszu stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zakresie, o którym mowa:

1) w art. 18 ust. 2 pkt 14;

2) w art. 139 ust. 3;

3) w art. 198 ust.

2.

3. Komisja wydaje zezwolenie w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

4. Komisja odmawia zezwolenia, jeżeli zmiana statutu jest sprzeczna z prawem lub interesem uczestników funduszu inwestycyjnego.

5. O zmianie statutu funduszu inwestycyjnego towarzystwo ogłasza w sposób określony w statucie.

6. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie statutu lub od dnia ostatniego ogłoszenia, jeżeli statut przewiduje więcej niż jedno ogłoszenie.

7. Komisja może zezwolić na skrócenie terminu określonego w ust. 6, jeżeli nie naruszy to interesu uczestników funduszu inwestycyjnego.

8. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, która nie wymaga zezwolenia Komisji, wchodzi w życie:

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 14/14

1) w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie statutu – w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10 i 11;

2) z dniem ogłoszenia – w pozostałych przypadkach.

9. Fundusz inwestycyjny zawiadamia Komisję o dokonaniu ogłoszeń i ich terminach oraz składa wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie do rejestru zmiany statutu, dołączając do wniosku jego jednolity tekst wraz z informacją o dokonaniu ogłoszeń i o terminach ich dokonania. Art. 25. (uchylony). Art. 26.

1. Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia na utworzenie funduszu. Termin przyjmowania zapisów nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

2. Osoby zapisujące się na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne dokonują wpłat do funduszu inwestycyjnego i otrzymują pisemne potwierdzenie wpłat.

3. Zapis na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne jest nieodwołalny i bezwarunkowy, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. Art. 27.

1. Towarzystwo prowadzi zapisy na jednostki uczestnictwa oraz na niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską.

2. Przy prowadzeniu zapisów na jednostki uczestnictwa towarzystwo udostępnia bezpłatnie prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego i skrót tego prospektu.

3. Za zgodą Komisji towarzystwo może prowadzić zapisy na jednostki uczestnictwa oraz na niepubliczne certyfikaty inwestycyjne za pośrednictwem podmiotu innego niż wymieniony w ust.

1. W takim przypadku do wniosku, o którym mowa w art. 22, towarzystwo załącza umowę zawartą z tym podmiotem oraz dokumenty, o których mowa w art. 32 ust. 4, dotyczące tego podmiotu.

4. Komisja odmawia zgody, o której mowa w ust. 3, jeżeli z analizy umowy i dokumentów, o których mowa w ust. 3, wynika, że podmiot pośredniczący w prowadzeniu zapisów może wykonywać te czynności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się na jednostki uczestnictwa oraz na niepubliczne certyfikaty inwestycyjne.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 15/15

Art. 28.

1. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane na wydzielony rachunek bankowy lub rachunek papierów wartościowych towarzystwa prowadzony przez depozytariusza, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. W przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych lub w udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów lub udziałów na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.

3. Towarzystwo nie może rozporządzać, przed zarejestrowaniem funduszu inwestycyjnego, wpłatami do funduszu, pobranymi opłatami manipulacyjnymi ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą. Art. 29.

1. Jeżeli w terminie na dokonanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne dokonano wpłat w wysokości określonej w statucie, towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne.

2. W przypadku gdy z wyceny wniesionych do funduszu inwestycyjnego papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonanej w dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, wynika, że wartość tych papierów wartościowych lub udziałów przewyższa cenę emisyjną certyfikatu albo wielokrotność tej ceny, sposób postępowania określa statut funduszu inwestycyjnego, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Zwrot nadpłaty ponad cenę emisyjną albo wielokrotność tej ceny w środkach pieniężnych jest możliwy tylko w przypadku, gdy nadpłata nie przekracza 10% odpowiednio ceny emisyjnej certyfikatu albo wielokrotności ceny emisyjnej certyfikatu.

4. Przydział jednostek uczestnictwa następuje przez wpisanie do rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego liczby jednostek uczestnictwa przypadającej na dokonaną wpłatę do funduszu inwestycyjnego, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.

5. Wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 4, wywołuje skutki prawne z chwilą wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

6. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo składa do sądu rejestrowego wniosek o wpisanie funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, należy dołączyć:

1) zezwolenie Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego;

2) statut funduszu inwestycyjnego;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 16/16

3) statut towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny oraz odpis z rejestru przedsiębiorców;

4) listę członków zarządu towarzystwa;

5) oświadczenie depozytariusza o zebraniu wymaganych statutem wpłat oraz o zgodności sposobu ich zebrania z ustawą, statutem funduszu inwestycyjnego oraz zezwoleniem wydanym przez Komisję.

8. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego uzupełnienia.

9. Sąd rejestrowy odmawia wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ustawie, statucie funduszu inwestycyjnego lub w zezwoleniu wydanym przez Komisję.

10. Niezwłocznie po wpisaniu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych, fundusz wydaje certyfikaty inwestycyjne, na warunkach i w sposób określony w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym albo w warunkach emisji, oraz doręcza Komisji wypis z tego rejestru. Art. 30.

1. Do dnia wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych Komisja może cofnąć zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, jeżeli przy zbieraniu wpłat towarzystwo naruszyło przepisy ustawy, statut funduszu inwestycyjnego lub warunki zezwolenia.

2. Zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego wygasa, jeżeli:

1) w określonym w statucie terminie na dokonanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne, licząc od dnia doręczenia zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, towarzystwo nie zebrało wpłat w wysokości określonej w statucie;

2) przed upływem 6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia zezwolenia na jego utworzenie, towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

3. Towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia:

1) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne lub

2) w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego stała się ostateczna, lub

3) upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2 - zwraca wpłaty do funduszu inwestycyjnego, w tym przenosi prawa z papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt 1-3, oraz pobrane opłaty manipulacyjne.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 17/17

Art. 31.

1. Do dnia wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych towarzystwo dokonuje czynności prawnych, mających na celu utworzenie funduszu, we własnym imieniu i na własny rachunek.

2. Z chwilą wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru fundusz inwestycyjny wstępuje w prawa i obowiązki z tytułu:

1) wpłat;

2) umowy z depozytariuszem o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego;

3) umowy z podmiotem prowadzącym rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego;

4) umowy o subemisję inwestycyjną;

5) umowy o subemisję usługową. Art. 32.

1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundusz inwestycyjny zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem towarzystwa zarządzającego tym funduszem inwestycyjnym lub podmiotu prowadzącego działalność maklerską, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Za zezwoleniem Komisji jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA mogą być zbywane i odkupywane za pośrednictwem podmiotu innego niż podmiot prowadzący działalność maklerską.

3. Zezwolenie jest udzielane na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust.

2.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5, załącza się:

1) statut, umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną wnioskodawcy oraz odpis z właściwego rejestru;

2) schemat i opis powiązań kapitałowych;

3) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania, inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową wnioskodawcy;

4) wskazanie funduszy, których jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa będą zbywane i odkupywane za pośrednictwem wnioskodawcy;

5) dokumenty określające sposób i warunki prowadzenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

6) dokumenty określające szczegółowo sposób dokonywania wpłat i wypłat związanych z prowadzeniem zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 18/18

7) wskazanie miejsc, w których będzie prowadzone zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

8) opis warunków technicznych i organizacyjnych wykonywania działalności w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

9) wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonywanie działalności w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

10) informacje o przeszkoleniu pracowników w zakresie procedur zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

11) procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz procedury kontroli wewnętrznej;

12) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z prowadzeniem zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

13) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;

14) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.6)).

5. Bank krajowy załącza do wniosku dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4, 7, 9 i 10, oraz oświadczenie, że dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 5 i 6, są zgodne ze statutem funduszu inwestycyjnego, ustawą, a także należycie uwzględniają interes uczestników funduszu inwestycyjnego lub funduszu zagranicznego, funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach EEA oraz funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA.

6. Komisja odmawia zezwolenia w przypadku, gdy:

1) dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 4;

2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

3) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że wnioskodawca może wykonywać czynności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się na jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa lub interesy uczestników funduszy.

7. Zezwolenie wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji podmiotu.

6)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660, Nr 228, poz. 2225 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1205, Nr 122, poz. 1288 i Nr 123, poz. 1291.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 19/19

8. O ogłoszeniu upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot lub jego likwidator niezwłocznie informuje Komisję.

9. Podmiot jest obowiązany poinformować Komisję o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 13, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 4 pkt 5 i 6, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia o nich wiadomości. Art. 32a. Podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2, są obowiązane prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników tych funduszy. Art. 33.

1. Oświadczenia woli związane z nabywaniem i żądaniem odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego, funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do EEA oraz funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, w tym zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, mogą być składane za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z towarzystwem, podmiotem prowadzącym działalność maklerską lub podmiotem, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. Osoba fizyczna nie może przyjmować wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia.

2. Za czynności dokonane przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, odpowiadają, jak za działania własne, odpowiednio:

1) towarzystwo – w trybie art. 228 ust. 1;

2) podmiot prowadzący działalność maklerską – w trybie art. 170 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

3) podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 – w trybie art. 233 ust.

1.

3. Za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską lub podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2, odpowiadają solidarnie towarzystwo i ten podmiot, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które ten podmiot nie ponosi odpowiedzialności.

4. Za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące jednostki uczestnictwa za pośrednictwem banku krajowego lub instytucji kredytowej odpowiada wyłącznie ten bank krajowy lub instytucja kredytowa, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które bank krajowy lub instytucja kredytowa nie ponosi odpowiedzialności.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 20/20

5. Odpowiedzialność podmiotu prowadzącego działalność maklerską lub podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jak również banku krajowego lub instytucji kredytowej nie może być wyłączona, ograniczona lub w inny sposób zmieniona w drodze umowy. Umowy wyłączające odpowiedzialność0są nieważne. Art. 34.

1. Podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2, mają obowiązek prowadzić rejestr pełnomocnictw udzielonych przez uczestników tych funduszy pracownikom tych podmiotów oraz osobom fizycznym, o których mowa w art. 33 ust.

1.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane osobowe pracowników lub osób fizycznych, o których mowa w ust. 1, oraz informacje o zakresie pełnomocnictwa. Art. 35.

1. Oświadczenia woli składane w związku z nabywaniem i żądaniem odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa mogą być wyrażone za pomocą elektronicznych nośników informacji z zachowaniem wymogów gwarantujących autentyczność i wiarygodność oświadczenia woli.

2. Dokumenty związane z nabywaniem i żądaniem odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa mogą być sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.

3. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w formie, o której mowa w ust. 1, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności.

4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zasady tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów, o których mowa w ust. 2, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia poufności i integralności przechowywanych dokumentów, w szczególności zabezpieczenia ich przed odczytaniem, modyfikowaniem lub usunięciem przez osoby nieupoważnione, a ponadto zasad zabezpieczenia urządzeń i systemów informatycznych przed utratą danych spowodowaną awarią lub zdarzeniem losowym. Art. 36.

1. Fundusz inwestycyjny może dokonać podziału jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego na to zezwala. Podział jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego jest dokonywany na równe części, tak aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego przed podziałem.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 21/21

2. Statut funduszu inwestycyjnego określa sposób podziału jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych oraz sposób dokonywania ogłoszeń o zamiarze dokonania podziału.

3. Fundusz inwestycyjny może dokonać łączenia jednostek uczestnictwa tej samej kategorii w przypadku znacznego spadku ich wartości, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego tak stanowi.

4. Fundusz inwestycyjny może dokonać łączenia certyfikatów inwestycyjnych reprezentujących jednakowe prawa majątkowe, jeżeli statut funduszu tak stanowi.

5. W przypadku gdy z zasad łączenia wynika, że przydzielona uczestnikowi liczba certyfikatów nie byłaby liczbą całkowitą, fundusz inwestycyjny zwraca uczestnikowi w środkach pieniężnych kwotę wynikającą z iloczynu nadwyżki ponad całkowitą liczbę certyfikatów oraz wartości aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny po połączeniu certyfikatów.

6. Statut funduszu inwestycyjnego określa warunki i sposób łączenia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, sposób dokonywania ogłoszeń o zamiarze dokonania łączenia, sposób poinformowania uczestników o liczbie jednostek uczestnictwa, które uczestnik będzie posiadał po połączeniu, a także tryb i termin zwrotu kwoty, o której mowa w ust.

5. Art. 37.

1. Rachunkowość funduszy inwestycyjnych oraz terminy sporządzania, badania, przeglądu i składania do ogłoszenia rocznych lub półrocznych sprawozdań finansowych, połączonych sprawozdań finansowych funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy regulują odrębne przepisy.

2. Roczne sprawozdania finansowe funduszu inwestycyjnego, roczne połączone sprawozdania finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy zatwierdza, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 6, walne zgromadzenie akcjonariuszy towarzystwa.

3. Półroczne sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych, w tym półroczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy podlegają przeglądowi. Dział III Towarzystwo funduszy inwestycyjnych Art. 38.

1. Towarzystwem funduszy inwestycyjnych może być wyłącznie spółka akcyjna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie Komisji na wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust.1.

2. Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1, wraz z wnioskiem o udzielenie takiego zezwolenia, składa jednocześnie wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 22/22

3. Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1 może jednocześnie złożyć wnioski o udzielenie zezwoleń na wykonywanie działalności, o których mowa w art. 45 ust.

2.

4. Komisja, udzielając zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, może jednocześnie udzielić zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego oraz na wykonywanie działalności, o których mowa w art. 45 ust.

2. Art. 39.

1. Siedziba zarządu towarzystwa powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do towarzystw stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych. Art. 40. Jednoosobowym założycielem towarzystwa może być wyłącznie osoba prawna. Art. 41.

1. Firma towarzystwa zawiera dodatkowe oznaczenie „towarzystwo funduszy inwestycyjnych”. Jeżeli statut towarzystwa tak stanowi, towarzystwo może zamiast tego dodatkowego oznaczenia używać w firmie skrótu „tfi”.

2. Oznaczenia „towarzystwo funduszy inwestycyjnych” lub skrótu tego oznaczenia może używać wyłącznie towarzystwo działające na podstawie ustawy. Art. 42.

1. Zarząd towarzystwa składa się z co najmniej dwóch członków.

2. Członkiem zarządu towarzystwa może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

3) posiada dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami.

3. Co najmniej dwóch członków zarządu, w tym prezes zarządu, oprócz wymogów, o których mowa w ust. 2, musi spełniać następujące warunki:

1) posiada wyższe wykształcenie lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego, o którym mowa w art. 126 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

2) legitymować się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach finansowych lub pełnieniem przez ten okres funkcji w organach tych instytucji.

4. Przez instytucję finansową rozumie się bank krajowy, bank zagraniczny, instytucję kredytową, firmę inwestycyjną, spółkę prowadzącą giełdę lub rynek pozagiełdowy w zakresie obrotu papierami wartościowymi, spółkę zarządzającą, podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową, podmiot zarządzający po2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 23/23

wierzonymi aktywami, towarzystwo, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne, fundusz zagraniczny, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną, Krajową Izbę Rozliczeniową Spółkę Akcyjną. Art. 43. O powołaniu nowego członka zarządu oraz o zmianach w składzie zarządu przewodniczący rady nadzorczej towarzystwa lub inna osoba wskazana w uchwale rady nadzorczej niezwłocznie powiadamia Komisję, dołączając do powiadomienia dane osobowe tej osoby wraz z opisem jej kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego. Art. 44.

1. Członkiem rady nadzorczej towarzystwa może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w art. 42 ust.

2. 2. Co najmniej połowa członków rady nadzorczej towarzystwa powinna posiadać wyższe wykształcenie lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego, o którym mowa w art. 126 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

3. O powołaniu nowego członka rady nadzorczej towarzystwo niezwłocznie powiadamia Komisję, dołączając do powiadomienia dane osobowe tej osoby wraz z opisem jej kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego. Art. 45.

1. Przedmiotem działalności towarzystwa jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

2. Za zezwoleniem Komisji towarzystwo może rozszerzyć przedmiot działalności o:

1) zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie;

2) doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi;

3) (uchylony);

4) (uchylony). 2a. Towarzystwo bez zezwolenia Komisji może rozszerzyć przedmiot działalności o:

1) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych;

2) pełnieniea funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, o którym mowa w art. 253 ust. 2 pkt 6.

3. Towarzystwo jest obowiązane zatrudniać co najmniej:

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 24/24

1) dwóch doradców inwestycyjnych – do wykonywania czynności zarządzania funduszami inwestycyjnymi, zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, z zastrzeżeniem ust. 4;

2) jednego doradcę inwestycyjnego – do wykonywania czynności doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi.

4. Towarzystwo nie musi zatrudniać doradców inwestycyjnych, jeżeli zarządza wyłącznie funduszami, o których mowa w art. 183 lub 196.

5. Wyłącznym przedmiotem działalności towarzystwa nie może być wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 2, oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

6. O rozszerzeniu przedmiotu działalności, o którym mowa w ust. 2a, towarzystwo niezwłocznie informuje Komisję.

7. (uchylony). Art. 46.

1. Towarzystwo może, na podstawie umowy, zlecić zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią wyłącznie:

1) podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską w zakresie wynikającym z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

2) podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską mającemu siedzibę w innym państwie członkowskim,

3) podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską z siedzibą w państwie należącym do OECD niebędącym państwem członkowskim – jeżeli: a) do portfela inwestycyjnego funduszu lub jego części, zgodnie ze statutem funduszu, będą nabywane papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego notowane na rynku regulowanym w państwie należącym do OECD, b) podmiot prowadzący działalność maklerską podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym w tym państwie, c) jest zapewniona, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem nadzoru.

2. Towarzystwo zarządzające funduszem inwestycyjnym, który lokuje aktywa w nieruchomości, może również, na podstawie umowy, zlecić czynności związane z zarządzaniem nieruchomościami wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym uprawnienia wymagane przez ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm. 7) ), a także zlecić inne czynności związane z gospodarowaniem nieruchomo7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 25/25

ściami, w szczególności realizację procesów inwestycyjnych, wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym doświadczenie w tym zakresie.

3. Towarzystwo zarządzające funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 196, może również, na podstawie umowy, zlecić zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym doświadczenie w tym zakresie innym niż podmiot prowadzący działalność maklerską.

4. W skład przekazanego do zarządzania przez podmioty, o których mowa w ust. 3, portfela inwestycyjnego funduszu lub części tego portfela nie mogą wchodzić zdematerializowane papiery wartościowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

5. Przepis ust. 4 nie wyłącza możliwości zlecenia podmiotom, o których mowa w ust. 3, w drodze umowy, podejmowania decyzji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jak również zbywania i nabywania akcji spółki, której akcje wchodziły w skład przekazanego do zarządzania portfela inwestycyjnego funduszu lub części tego portfela przed dniem rozpoczęcia oferty publicznej dotyczącej tych papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

6. Zawarcie przez towarzystwo umów, o których mowa w ust. 1-3, nie zwalnia towarzystwa z odpowiedzialności wobec uczestników funduszu określonej w art. 64 ust.

1.

7. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, o których mowa w ust. 1-3, towarzystwo odpowiada wobec uczestników funduszu solidarnie z podmiotem, z którym zawarło umowę, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.

8. Przepisu art. 45 ust. 3 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy na podstawie umowy lub umów, o których mowa w ust. 1-3, towarzystwo zleciło zarządzanie całością portfeli inwestycyjnych wszystkich zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych oraz nie wykonuje czynności zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych i zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie.

9. Towarzystwo nie może zlecić zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią depozytariuszowi funduszu oraz podmiotowi, którego interesy mogą być sprzeczne z interesem towarzystwa lub interesem uczestników funduszu inwestycyjnego. Art. 47.

1. Towarzystwo, wykonując działalność w zakresie zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, nie może inwestować przekazanych do zarządzania środków klientów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, którymi towarzystwo zarządza, chyba że umowa z klientem stanowi inaczej.

2. Towarzystwo wycenia aktywa wchodzące w skład przekazanego do zarządzania cudzego pakietu papierów wartościowych zgodnie z przepisami określającymi zasady i metody dokonywania wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych, chyba że umowa z klientem stanowi inaczej.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 26/26

3. Towarzystwo, wykonując działalność, o której mowa w ust. 1, jest obowiązane do:

1) prowadzenia odrębnej ewidencji zawartych transakcji;

2) organizacyjnego wyodrębnienia działalności w zakresie zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie albo doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi, w celu uniemożliwienia przepływu informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszyć interes uczestników funduszu inwestycyjnego lub klientów, dla których towarzystwo świadczy usługi zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie lub doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi.

4. Towarzystwo, które prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1, podlega obowiązkowi uczestnictwa w systemie rekompensat, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, w takim samym zakresie co dom maklerski prowadzący działalność wyłącznie w zakresie zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie lub doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o obowiązkowym systemie rekompensat stosuje się odpowiednio. Art. 48.

1. W towarzystwie, z wyjątkiem towarzystwa zarządzającego wyłącznie funduszami, o których mowa w art. 196, działa kontrola wewnętrzna, która sprawdza legalność i prawidłowość wykonywanej przez towarzystwo działalności oraz prawidłowość i rzetelność sporządzanych przez towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne sprawozdań i informacji.

2. Członkowie zarządu, rady nadzorczej towarzystwa, pracownicy towarzystwa oraz inne osoby pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia, albo w innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie lub doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi, są obowiązani, przy prowadzeniu działalności inwestycyjnej na własny rachunek lub na rachunek innych osób, do powstrzymania się od zawierania transakcji, które mogłyby powodować wystąpienie konfliktu interesów z funduszem inwestycyjnym lub interesami klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie lub doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia:

1) sposób działania kontroli wewnętrznej w towarzystwie;

2) sposób prowadzenia ewidencji zawartych transakcji przez fundusze inwestycyjne oraz transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa lub zbiorczego portfela papierów wartościowych, albo na rachunek klientów, którzy podpisali z towarzystwem umowę o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie;

3) sposoby zapobiegania występowaniu konfliktów interesów, w tym zasady zawierania transakcji przez pracowników, członków zarządu oraz rady nad2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 27/27

zorczej towarzystwa albo przez inne osoby pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo w innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie lub doradztwa w zakresie obrotu tymi papierami;

4) sposób dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych - w celu zapewnienia ochrony interesów uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie lub doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi.

4. Towarzystwo powinno przygotować oraz stosować procedury przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Art. 49.

1. Kapitał początkowy towarzystwa na wykonywanie działalności wynosi co najmniej wyrażoną w złotych równowartość 125 000 euro przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosków, o których mowa w art. 38 ust.

2. 2. Jeżeli towarzystwo wykonuje działalność, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1, kapitał początkowy ulega zwiększeniu do wysokości wyrażonej w złotych równowartości 730 000 euro przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosków, o których mowa w art. 38 ust.

3. 2a. Z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli towarzystwo wykonuje działalność, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 2, kapitał początkowy ulega zwiększeniu do wysokości wyrażonej w złotych równowartości 175 000 euro przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosków, o których mowa w art. 38 ust.

3. 3. Przez kapitał początkowy rozumie się sumę kapitału zakładowego, w wielkości, w jakiej został wpłacony łącznie z premią emisyjną, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, a także zysku netto w trakcie zatwierdzania, o ile zysk ten wynika ze zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego, oraz kapitału rezerwowego, pomniejszoną o niepokrytą stratę z lat ubiegłych. Art. 50.

1. Towarzystwo ma obowiązek utrzymywania kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji poniesionych w poprzednim roku obrotowym, wykazanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 ust. 1, a jeżeli towarzystwo nie prowadziło działalności lub prowadziło ją krócej niż rok – na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji określonych w analizie eko-

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 28/28

nomiczno-finansowej, o której mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Towarzystwo jest zobowiązane utrzymywać kapitały własne na poziomie nie niższym niż określony w art. 49.

3. Od chwili, gdy wartość aktywów funduszy inwestycyjnych oraz wartość aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych zarządzanych przez towarzystwo przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 250 000 000 euro na dzień wystąpienia zdarzenia, towarzystwo ma obowiązek niezwłocznie zwiększać poziom kapitału własnego o kwotę dodatkową, stanowiącą 0,02% różnicy między sumą wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych a kwotą stanowiącą równowartość w złotych 250 000 000 euro.

4. Towarzystwo nie ma obowiązku zwiększania poziomu kapitału własnego, o którym mowa w ust. 3, jeżeli suma kapitału początkowego towarzystwa i kwoty dodatkowej, o której mowa w ust. 3, przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 10 000 000 euro.

5. O zmniejszeniu wartości kapitałów własnych poniżej poziomu określonego w ust. 1 i w przepisach wydanych na podstawie ust. 10 towarzystwo zawiadamia niezwłocznie Komisję.

6. Komisja może cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo, jeżeli wartość kapitałów własnych towarzystwa nie zostanie, w terminie 3 miesięcy, uzupełniona do wymaganego poziomu, z zastrzeżeniem ust.

7. 7. Jeżeli w wyniku zmiany kursu euro wartość kapitału własnego towarzystwa ulegnie obniżeniu poniżej poziomu wymaganego zgodnie z ust. 1-3, towarzystwo jest obowiązane zwiększyć wartość kapitału własnego do wymaganego poziomu w terminie 6 miesięcy.

8. Do kosztów towarzystwa zarządzającego wyłącznie funduszami sekurytyzacyjnymi nie zalicza się kosztów związanych z umową pożyczki lub kredytu, o której mowa w art. 65 ust. 5, w takiej proporcji, w jakiej odpowiadają one określonej w tej umowie części kredytu lub pożyczki, która może być zaspokajana wyłącznie z certyfikatów podporządkowanych, nabytych za środki pochodzące z tego kredytu lub pożyczki.

9. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do towarzystwa zarządzającego wyłącznie funduszami sekurytyzacyjnymi lub funduszami aktywów niepublicznych, pod warunkiem że certyfikaty inwestycyjne emitowane przez te fundusze nie są certyfikatami publicznymi.

10. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, uwzględniając należytą ochronę interesów uczestników funduszy, określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, które muszą spełniać koszty dystrybucji, aby można było zaliczyć je do kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego, o którym mowa w ust.

1. Art. 51.

1. Towarzystwo, które prowadzi działalność w zakresie zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, jest obowiązane do spełniania wymogów kapitałowych uwzględniających ryzyko związane z tą działalnością.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 29/29

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia, zakres i zasady ustalania wymogów kapitałowych dla towarzystw zarządzających cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie oraz tryb, formę, zakres i terminy dostarczania informacji ujawnianych przez towarzystwa w związku z wyznaczaniem wymogów kapitałowych, w celu umożliwienia Komisji wykonywania nadzoru nad sytuacją finansową towarzystw oraz ochrony interesów klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w szczególności przez określenie rodzajów ryzyk związanych z działalnością inwestycyjną towarzystwa. Art. 52.

1. Kapitał zakładowy towarzystwa może pochodzić wyłącznie ze źródeł udokumentowanych. Środki na pokrycie kapitału zakładowego lub na nabycie akcji nie mogą pochodzić z pożyczki lub kredytu.

2. Osoby obejmujące lub nabywające akcje towarzystwa są obowiązane do udokumentowania źródeł pochodzenia kwot wpłacanych na pokrycie kapitału zakładowego towarzystwa lub tytułem zapłaty ceny nabycia oraz do złożenia zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzającego stan zaległości, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt

14. W przypadku nierezydentów niepodlegających obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednie zaświadczenie powinno być wydane przez właściwy organ kontroli skarbowej państwa miejsca zamieszkania lub siedziby tych osób. Art. 53. Akcje towarzystwa mogą być wyłącznie imienne, chyba że są zdematerializowane. Art. 54.

1. Bezpośrednie lub pośrednie nabycie lub objęcie akcji towarzystwa w liczbie, która spowoduje osiągnięcie lub przekroczenie 10%, 20%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy towarzystwa lub udziału w kapitale zakładowym, wymaga zawiadomienia Komisji, przy czym posiadanie akcji towarzystwa przez podmioty pozostające w tej samej grupie kapitałowej uważa się za ich posiadanie przez jeden podmiot.

2. Przez pośrednie nabycie lub objęcie akcji towarzystwa rozumie się nabycie lub objęcie akcji lub udziałów podmiotu posiadającego w sposób pośredni lub bezpośredni akcje towarzystwa, jeżeli w wyniku nabycia lub objęcia dojdzie do osiągnięcia lub przekroczenia 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników lub 50% udziału w kapitale zakładowym tego podmiotu.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest nie później niż na 3 miesiące przed planowanym nabyciem lub objęciem akcji.

4. Komisji przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia lub objęcia w terminie 2 miesięcy od dnia dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust.

1.

5. Komisja zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, w którym podmiot zawiadamiający ma siedzibę, jeżeli ten podmiot jest:

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 30/30

1) spółką zarządzającą lub firmą inwestycyjną posiadającą zezwolenie w państwie członkowskim;

2) podmiotem dominującym wobec spółki zarządzającej lub firmy inwestycyjnej posiadającej zezwolenie w państwie członkowskim;

3) podmiotem kontrolującym spółkę zarządzającą lub firmę inwestycyjną posiadającą zezwolenie w państwie członkowskim.

6. Komisja może zgłosić sprzeciw, jeżeli:

1) wpływ zawiadamiającego lub podmiotu z grupy kapitałowej zawiadamiającego może okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy lub

2) przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania zawiadamiającego mogłyby uniemożliwiać lub utrudniać Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru nad towarzystwem, lub

3) jeżeli opinia wydana przez właściwy organ państwa członkowskiego, o której mowa w ust. 5, jest negatywna.

7. Niezgłoszenie przez Komisję sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 4, oznacza zgodę na nabycie lub objęcie akcji towarzystwa, na warunkach wskazanych w zawiadomieniu.

8. Czynności, o których mowa w ust. 1, dokonane pomimo zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, są ważne, jednakże podmiot, który nabył lub objął akcje, nie może wykonywać prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy towarzystwa. Art. 55.

1. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, zawiera w szczególności:

1) oświadczenie określające liczbę akcji, które zawiadamiający zamierza nabyć lub objąć, ich udział w kapitale zakładowym oraz liczbę głosów, jaką zawiadamiający osiągnie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;

2) informacje o osobach nabywających lub obejmujących akcje: a) w przypadku osób fizycznych - dane osobowe, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub prowadzonej działalności gospodarczej, b) w przypadku osób prawnych - informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa;

3) informacje o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej co zawiadamiający, obejmujące wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu;

4) oświadczenia o źródle pochodzenia środków przeznaczonych na nabycie lub objęcie akcji towarzystwa, ze wskazaniem, że środki te nie pochodzą z pożyczek, kredytów lub z nieudokumentowanych źródeł.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 31/31

2. W przypadku bezpośredniego nabycia lub objęcia akcji towarzystwa zawiadomienie zawiera także oświadczenie zawiadamiającego co do:

1) możliwości i zamiarów dofinansowywania działalności towarzystwa, jeżeli jego działalność przynosiłaby straty;

2) planowanej działalności oraz perspektyw rozwoju towarzystwa. Art. 56.

1. Jeżeli wpływ wywierany przez akcjonariusza lub akcjonariuszy towarzystwa posiadających akcje reprezentujące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub udziału w kapitale zakładowym może okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy, Komisja może zakazać wykonywania prawa głosu przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy na okres nie dłuższy niż 2 lata. W takim przypadku wykonywanie prawa głosu z akcji jest bezskuteczne.

2. Jeżeli po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, przyczyny będące podstawą decyzji zakazującej wykonywania prawa głosu nie ustały, Komisja może nakazać akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym w decyzji, zbycie całości albo części akcji.

3. Jeżeli wpływ osób, które nabyły pośrednio akcje towarzystwa, jest niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy, Komisja może nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując termin oraz warunki i zakres podjęcia stosownych czynności.

4. W przypadku niewykonania przez akcjonariusza towarzystwa nakazu, o którym mowa w ust. 2, Komisja może nałożyć na tego akcjonariusza karę pieniężną do wysokości 100 000 złotych.

5. W przypadku niewykonania przez osobę, która nabyła pośrednio akcje towarzystwa nakazu, o którym mowa w ust. 3, Komisja może nałożyć na tę osobę karę pieniężną do wysokości 100 000 złotych. Art. 57.

1. Zawiadomienia Komisji wymaga zbycie akcji towarzystwa przez podmiot posiadający akcje towarzystwa w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 10%, 20%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub stanowiącej co najmniej 10%, 20%, 33% lub 50% udziału w kapitale zakładowym, jeżeli w wyniku tego zbycia podmiot ten będzie posiadał akcje w liczbie uprawniającej do wykonywania mniej niż 10%, 20%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub stanowiącej mniej niż 10%, 20%, 33% lub 50% udziału w kapitale zakładowym, przy czym posiadanie akcji towarzystwa przez podmioty pozostające w tej samej grupie kapitałowej uważa się za ich posiadanie przez jeden podmiot.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności wskazanie liczby akcji, które mają zostać zbyte, ich udział w kapitale zakładowym, liczbę

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 32/32

głosów, jaką zbywca osiągnie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w wyniku zbycia, oraz wskazanie osób nabywających akcje.

3. Zawiadomienie dokonywane jest nie później niż na 3 miesiące przed planowanym zbyciem akcji.

4. Komisji przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego zbycia w terminie 2 miesięcy od dnia dokonania zawiadomienia.

5. Do sprzeciwu oraz do skutków sprzeciwu stosuje się odpowiednio art. 56.

6. Niewyrażenie przez Komisję sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 4, oznacza zgodę na zbycie akcji towarzystwa na warunkach wskazanych w zawiadomieniu.

7. Brak sprzeciwu Komisji wobec planowanego zbycia akcji towarzystwa nie wyłącza obowiązku dokonania zawiadomienia, o którym mowa w art. 54 ust.

1. Art. 58.

1. Do wniosków spółki o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo oraz na utworzenie funduszu inwestycyjnego załącza się:

1) statut towarzystwa oraz odpis z rejestru przedsiębiorców;

2) schemat organizacji towarzystwa oraz regulamin zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszać interes uczestników funduszu inwestycyjnego lub interes nabywców papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;

3) analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres roku;

4) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego, ze wskazaniem dwóch członków zarządu, w tym prezesa, którzy mają zostać zatwierdzeni przez Komisję;

5) dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji depozytariusza przez jednostkę organizacyjną banku wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;

6) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub podmiotach, o których mowa w art. 46 ust. 1-3, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego;

7) dane osobowe doradców inwestycyjnych, którzy zostaną zatrudnieni przez towarzystwo, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego, a także oświadczenia tych osób o wyrażeniu zgody na zatrudnienie;

8) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania w przypadku, gdy wnioskodawca wykonywał działalność w innej dziedzinie przed złożeniem wniosku;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 33/33

9) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy – dane osobowe tych osób, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub wykonywanej działalności gospodarczej;

10) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy - informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i raportem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową;

11) informacje o podmiotach dominujących i zależnych wobec akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 5% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy, obejmujące wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania oraz opisu wykonywanej działalności gospodarczej;

12) odpisy z właściwych rejestrów podmiotów, którym towarzystwo zamierza powierzyć wykonywanie swoich obowiązków;

13) statut funduszu inwestycyjnego;

14) umowę z depozytariuszem o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego;

15) dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie wraz z informacjami o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym tych osób oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;

16) prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego i skrót tego prospektu;

17) (uchylony);

18) wskazanie inicjatora sekurytyzacji oraz podstawowych warunków umów zawartych przez towarzystwo w związku z procesem sekurytyzacji – w przypadku standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego,

19) oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w statucie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

2. W celu ustalenia, czy wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy nie będzie niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy, Komisja może żądać przedstawienia innych danych dotyczących sytuacji finansowej tej osoby.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 34/34

Art. 59.

1. Przepisy art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 31, art. 41-49, art. 52 i 53 stosuje się odpowiednio do spółki akcyjnej ubiegającej się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Przepisu art. 52 nie stosuje się do spółki ubiegającej się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, jeżeli przed dniem złożenia wniosku spółka ta wykonywała działalność w innej dziedzinie. W takim przypadku do wniosku należy załączyć zaświadczenia wydane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 32 ust. 4 pkt 14, o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości akcjonariuszy tej spółki. Art. 60. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie lub na doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi towarzystwo załącza:

1) regulamin wykonywania działalności;

2) schemat oraz regulamin, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2, uwzględniające wykonywanie wnioskowanej działalności;

3) informację o liczbie doradców zatrudnionych do wykonywania wnioskowanej działalności. Art. 61.

1. Komisja wydaje decyzje w sprawie zezwoleń, o których mowa w art. 58, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosków.

2. Komisja, przed udzieleniem zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, jeżeli towarzystwo jest:

1) spółką zależną od innej spółki zarządzającej, firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej lub podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;

2) spółką zależną od podmiotu dominującego wobec innej spółki zarządzającej, firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej lub podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową posiadającego zezwolenie w państwie członkowskim;

3) kontrolowane przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują inną spółkę zarządzającą, firmę inwestycyjną, instytucję kredytową lub podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową posiadający zezwolenie w państwie członkowskim.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, termin określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu do 6 miesięcy.

4. Komisja odmawia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo w przypadku, gdy:

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 35/35

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-12 i 17, nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

2) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że wnioskodawca lub osoby, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 4-7, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu, lub osoby wchodzące w skład zarządu towarzystwa nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 44 ust. 2;

3) z analizy dokumentów załączonych do wniosku wynika, że wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 10% udziału w kapitale zakładowym może okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy;

4) pozostawanie towarzystwa w bliskich powiązaniach z innym podmiotem mogłoby uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru nad towarzystwem lub gdy sprawowanie takiego nadzoru byłoby utrudnione lub niemożliwe ze względu na przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tego podmiotu.

5. Odmowa udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo jest równoznaczna z odmową zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego.

6. Komisja odmawia zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, jeżeli z analizy dokumentów załączonych do wniosku wynika, że osoby, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 5-6 i 15, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu inwestycyjnego albo statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie uwzględnia należycie interesów uczestników funduszu lub statut funduszu zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku Komisja może udzielić zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo.

7. (uchylony).

8. Udzielając zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut funduszu. Art. 62.

1. Komisja wydaje decyzje w sprawie zezwoleń, o których mowa w art. 60, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosków.

2. Komisja odmawia zezwolenia na wykonywanie przez towarzystwo działalności zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie lub doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi, jeżeli wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym, lub z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że towarzystwo może wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 36/36

lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy klientów lub uczestników zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Art. 63. Towarzystwo niezwłocznie zawiadamia Komisję o każdej zmianie danych zawartych we wniosku i dokumentach, o których mowa w art. 22 i

58. Art. 64.

1. Towarzystwo odpowiada wobec uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz uczestników funduszu inwestycyjnego za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych lub funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi.

2. Za szkody z przyczyn, o których mowa w ust. 1, fundusz inwestycyjny nie ponosi odpowiedzialności.

3. Powierzenie wykonywania niektórych obowiązków osobie trzeciej nie ogranicza odpowiedzialności towarzystwa. Art. 65.

1. Towarzystwo nie może:

1) nabywać lub obejmować udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, ani być wspólnikiem w spółkach nieposiadających osobowości prawnej;

2) udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z wyjątkiem pożyczek z funduszu utworzonego na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.8)), z zastrzeżeniem ust. 4;

3) zaciągać pożyczek i kredytów, w tym także dokonywać emisji obligacji, w wysokości przekraczającej łącznie 10% wartości kapitałów własnych, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do:

1) papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;

2) jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych nabywanych w drodze zapisów, o których mowa w art. 15 ust. 3;

8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 oraz z 2003 r. Nr 213, poz. 2081.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 37/37

3) jednostek uczestnictwa nabywanych w celu zwiększenia wartości aktywów netto funduszu, w przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego poniżej poziomu 2 500 000 zł;

4) jednostek uczestnictwa zarządzanych przez dane towarzystwo: a) funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego, b) funduszy inwestycyjnych, które lokują co najmniej 85% swoich aktywów w papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego;

5) certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz sekurytyzacyjny, o którym mowa w art. 183, zarządzany przez dane towarzystwo, jeżeli towarzystwo zarządza wyłącznie funduszami sekurytyzacyjnymi;

6) udziałów lub akcji spółek: a) prowadzących rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego, zarządzanych przez dane towarzystwo, b) rozliczających transakcje zawierane na rynku regulowanym, jeżeli na skutek nabycia towarzystwo nie stanie się podmiotem dominującym wobec tych spółek, c) będących podmiotami, o których mowa w art. 32 ust. 2 – do wartości nieprzekraczającej łącznie 10% kapitałów własnych towarzystwa;

7) akcji spółek prowadzących giełdę lub rynek pozagiełdowy w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

8) papierów wartościowych, walut, instrumentów pochodnych, praw majątkowych, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6, instrumentów rynku pieniężnego, jednostek uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą - nabywanych do zbiorczego portfela papierów wartościowych;

9) akcji własnych towarzystwa nabywanych w celu umorzenia lub nabywanych w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a, towarzystwo nie może dokonać umorzenia albo zamiany jednostek uczestnictwa funduszu na jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego otwartego w sposób powodujący spadek wartości aktywów funduszu poniżej wartości 2 000 000 zł.

4. Towarzystwo zarządzające wyłącznie funduszami, o których mowa w art. 183, może zaciągać pożyczki i kredyty oraz dokonywać emisji obligacji do wysokości kapitałów własnych tego towarzystwa, a także może udzielać poręczeń za zobowiązania funduszu sekurytyzacyjnego zarządzanego przez to towarzystwo oraz udzielać pożyczek takiemu funduszowi.

5. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się, jeżeli zgodnie z warunkami umowy pożyczki lub kredytu, zawartej z bankiem krajowym, instytucją kredytową, uzyskana kwota pieniężna może być wykorzystana przez towarzystwo wyłącznie na nabycie certyfikatów podporządkowanych emitowanych przez fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez to towarzystwo.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 38/38

6. Towarzystwo może nabyć pulę wierzytelności lub prawa do świadczeń z tytułu puli wierzytelności, w celu ich wniesienia do funduszu sekurytyzacyjnego, albo prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1, w celu ich wniesienia do funduszu zamkniętego, pod warunkiem że:

1) zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie fundusz inwestycyjny może lokować swoje aktywa w wierzytelności lub prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności albo w prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1;

2) umowa nabycia przez towarzystwo wierzytelności lub praw do świadczeń z tytułu wierzytelności albo umowa zobowiązująca do nabycia praw, o których mowa w art. 147 ust. 1, będzie zawarta pod warunkiem, że fundusz inwestycyjny zostanie zarejestrowany;

3) towarzystwo zamieści w prospekcie emisyjnym lub w warunkach emisji informację o zawarciu lub zamiarze zawarcia, przed rejestracją funduszu, umowy zobowiązującej do nabycia takich wierzytelności lub praw.

7. Wniesienie przez towarzystwo do funduszu puli wierzytelności lub praw do świadczeń z tytułu puli wierzytelności albo praw, o których mowa w art. 147 ust. 1, następuje za zwrotem uiszczonej przez towarzystwo ceny nabycia tych wierzytelności lub praw, w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania funduszu.

8. Towarzystwo nie może zawierać umów, o których mowa w ust. 6 pkt 2, z podmiotami, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 lit. b-e. Przepis art. 107 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Art. 66. Jeżeli umowa, o której mowa w art. 65 ust. 5, stanowi, że roszczenia z tytułu określonej w tej umowie części kredytu lub pożyczki mogą być zaspokajane z majątku towarzystwa innego niż certyfikaty podporządkowane nabyte za środki pochodzące z tego kredytu lub pożyczki, wówczas do tej części kredytu lub pożyczki nie stosuje się art. 65 ust.

5. Art. 67. Zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości towarzystwa lub otwarcia jego likwidacji albo gdy towarzystwo przez 6 miesięcy od dnia wydania zezwolenia nie wykonuje działalności. Art. 68.

1. Od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na działalność towarzystwa, o której mowa w art. 228 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia fundusz inwestycyjny jest reprezentowany przez depozytariusza. W tym czasie fundusz nie zbywa jednostek uczestnictwa ani nie emituje certyfikatów inwestycyjnych.

2. Fundusz inwestycyjny ulega rozwiązaniu, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia inne towarzystwo nie przejmie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 39/39

3. Towarzystwo, które zamierza przejąć zarządzanie funduszem inwestycyjnym, składa do Komisji wniosek o udzielenie zezwolenia na zmianę statutu funduszu w zakresie określonym w art. 18 ust. 2 pkt 2 wraz z załącznikami wymienionymi w art. 22 pkt 6, 8 i

9. Art. 69.

1. Towarzystwo przechowuje i archiwizuje dokumenty oraz inne nośniki informacji dotyczące:

1) funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza;

2) działalności w zakresie zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych;

3) zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie;

4) doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi;

5) pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych;

6) pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, o którym mowa w art. 253 ust. 2 pkt 6 - przez dziesięć lat od zakończenia roku, w którym sporządzono dany dokument lub inny nośnik informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania.

2. W przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego towarzystwo ma obowiązek przechowywać dokumenty i inne nośniki informacji, o których mowa w ust. 1, przez pięć lat od dnia rozwiązania funduszu.

3. Jeżeli zezwolenie wygasło z mocy prawa lub cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności przez towarzystwo, depozytariusz przechowuje i archiwizuje dokumenty oraz inne nośniki informacji funduszy co najmniej przez pięć lat od dnia rozwiązania funduszu.

4. W przypadku upadłości lub likwidacji depozytariusza do dokumentów i innych nośników informacji, związanych z zarządzaniem funduszem inwestycyjnym, stosuje się przepis art. 476 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Właściwy sąd niezwłocznie zawiadamia Komisję o wyznaczonym przechowawcy. Art. 70.

1. Towarzystwa, a także domy maklerskie prowadzące działalność wyłącznie w zakresie zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie lub doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi, w liczbie co najmniej 10, mogą utworzyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, izbę gospodarczą o nazwie „Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami”, zwaną dalej „izbą”.

2. Do zadań izby należy w szczególności:

1) określanie i kodyfikacja zasad uczciwego obrotu oraz przyjętych w obrocie zwyczajów w działalności funduszy inwestycyjnych;

2) określanie standardów prezentacji wyników funduszy inwestycyjnych;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 40/40

3) określanie standardów reklamy funduszy inwestycyjnych;

4) określanie standardów prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych i skrótów tych prospektów;

5) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem standardów określonych przez izbę oraz zasad uczciwej konkurencji na rynku funduszy inwestycyjnych;

6) reprezentowanie towarzystw, a także domów maklerskich prowadzących działalność wyłącznie w zakresie zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie lub doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi w odpowiednich organizacjach międzynarodowych.

3. Organizację władz izby, tryb ich powoływania, zakres kompetencji oraz zadania izby określa statut izby. Dział IV Depozytariusz Art. 71. Umowę o prowadzenie rejestru aktywów funduszu można zawrzeć wyłącznie z:

1) bankiem krajowym, którego fundusze własne wynoszą co najmniej 100 000 000 zł;

2) oddziałem instytucji kredytowej, posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli fundusze przydzielone do dyspozycji tego oddziału wynoszą co najmniej 100 000 000 zł, albo

3) Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną. Art. 72.

1. Obowiązki depozytariusza wynikające z umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego obejmują:

1) prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, w tym aktywów zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez depozytariusza i inne podmioty na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie umów zawartych na polecenie funduszu przez depozytariusza;

2) zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa lub emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego;

3) zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu;

4) zapewnienie, aby wartość netto aktywów funduszu inwestycyjnego i wartość jednostki uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego;

5) zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 41/41

6) wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem funduszu inwestycyjnego.

2. W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 159, depozytariusz oprócz rejestru aktywów funduszu prowadzi subrejestry aktywów każdego z subfunduszy.

3. Depozytariusz może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, również z bankami krajowymi, instytucjami kredytowymi lub bankami zagranicznymi.

4. Depozytariusz zapewnia zgodne z prawem i statutem wykonywanie obowiązków funduszu, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, co najmniej przez stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz oraz nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych czynności z prawem i statutem funduszu.

5. Depozytariusz jest obowiązany do występowania, w imieniu uczestników, z powództwem przeciwko towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji. Art. 73.

1. Członkowie organów depozytariusza i jego pracownicy nie mogą być członkami zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa.

2. Depozytariusz nie może być akcjonariuszem towarzystwa zarządzającego funduszem inwestycyjnym, którego aktywa rejestruje.

3. Jeżeli uczestnicy funduszu inwestycyjnego ponieśli szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków towarzystwa w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji, domniemywa się, że depozytariusz, będący podmiotem z grupy kapitałowej towarzystwa, świadomie zaniechał wykonywania swoich obowiązków wynikających z ustawy oraz umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego. Art. 74.

1. Umowa o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego określa szczegółowe obowiązki depozytariusza i funduszu inwestycyjnego oraz sposób ich wykonywania, a także wynagrodzenie depozytariusza i sposób kalkulacji kosztów obciążających fundusz.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, nie może ograniczyć obowiązków depozytariusza określonych w ustawie. Art. 75.

1. Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i 5.

2. Odpowiedzialność depozytariusza nie może być wyłączona albo ograniczona w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 42/42

Art. 76.

1. Fundusz inwestycyjny lub depozytariusz mogą rozwiązać umowę o prowadzenie rejestru aktywów funduszu, za wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy.

2. O wypowiedzeniu umowy wypowiadający zawiadamia niezwłocznie Komisję. Art. 77.

1. Jeżeli depozytariusz nie wykonuje obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu albo wykonuje je nienależycie:

1) fundusz inwestycyjny wypowiada umowę i niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję;

2) Komisja może nakazać funduszowi inwestycyjnemu zmianę depozytariusza.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wypowiedzenie może nastąpić w terminie krótszym niż 6 miesięcy. Art. 78. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości depozytariusza, fundusz inwestycyjny niezwłocznie dokonuje zmiany depozytariusza. Przepisu art. 76 ust.1 nie stosuje się. Art. 79.

1. Zmiana depozytariusza jest dokonywana w sposób zapewniający nieprzerwane wykonywanie obowiązków określonych w art. 72 ust.

1.

2. Depozytariusz, z którym rozwiązano umowę, jest obowiązany wydać depozytariuszowi, z którym fundusz inwestycyjny zawarł umowę, rejestr aktywów, przechowywane aktywa funduszu inwestycyjnego oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 w terminach uzgodnionych przez strony, jednakże bez zbędnej zwłoki. Art. 80. Zmiana depozytariusza wymaga zgody Komisji. Art. 81. Przechowywane przez depozytariusza aktywa funduszu inwestycyjnego albo wpłaty dokonane na rachunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i art. 130 ust.1, nie mogą być przedmiotem egzekucji kierowanej przeciwko depozytariuszowi lub podmiotom, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, i nie wchodzą do masy upadłości depozytariusza lub tych podmiotów i nie mogą być objęte postępowaniem naprawczym.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 43/43

Dział V Rodzaje funduszy inwestycyjnych Rozdział 1 Fundusze inwestycyjne otwarte Art. 82. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa. Art. 83.

1. Fundusz nie może różnicować praw majątkowych uczestników funduszu posiadających jednostki uczestnictwa tej samej kategorii.

2. Jednostka uczestnictwa nie może być zbyta przez uczestnika na rzecz osób trzecich.

3. Jednostka uczestnictwa podlega dziedziczeniu.

4. Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Zaspokojenie zastawnika nie wymaga przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, jeżeli zaspokojenie to następuje na podstawie umowy zastawu ustanowionego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. Nr 91, poz. 871). W takim przypadku fundusz dokonuje wypłaty na rachunek zastawnika kwoty należnej z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.

5. Ustanowienie zastawu na jednostkach uczestnictwa staje się skuteczne z chwilą dokonania, na wniosek zastawcy lub zastawnika, odpowiedniego zapisu w rejestrze uczestników funduszu, po przedstawieniu funduszowi umowy zastawu.

6. Przed datą wymagalności wierzytelności zabezpieczonej zastawem zastawca nie może bez zgody zastawnika zgłosić funduszowi żądania odkupienia jednostek uczestnictwa obciążonych zastawem.

7. Jeżeli wierzytelność zabezpieczona zastawem stała się wymagalna, zastawca może zgłosić funduszowi żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa obciążonych zastawem, jednakże wypłata na rzecz zastawcy środków pieniężnych z tytułu odkupienia przez fundusz tych jednostek może nastąpić po przedstawieniu pokwitowania wierzyciela, stwierdzającego wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej zastawem.

8. Przepisy ust. 4-7 stosuje się odpowiednio do zastawu skarbowego i zastawu rejestrowego, którego przedmiotem są jednostki uczestnictwa, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami ustaw regulujących ustanowienie i wygaśnięcie zastawu skarbowego i zastawu rejestrowego.

9. W zakresie nieuregulowanym w ust. 4-8 do zastawu na jednostkach uczestnictwa stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 44/44

Art. 84.

1. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż raz na 7 dni.

2. Statut funduszu inwestycyjnego może określać wartość aktywów netto, po której przekroczeniu fundusz może zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa. W takim przypadku statut funduszu określi warunki wznowienia zbywania jednostek uczestnictwa.

3. Fundusz inwestycyjny może zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa na 2 tygodnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu z przyczyn niezależnych od funduszu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję zbywanie jednostek uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy. Art. 85. Z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż w każdym dniu zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa, fundusz inwestycyjny otwarty dokonuje:

1) wyceny aktywów funduszu;

2) ustalenia wartości aktywów netto funduszu;

3) ustalenia ceny zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa;

4) ustalenia wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa. Art. 86.

1. Jednostki uczestnictwa są zbywane i odkupywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto funduszu przez liczbę jednostek ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny.

2. Przy zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą być pobierane opłaty manipulacyjne, jeżeli statut funduszu tak stanowi i określa maksymalną wysokość i sposób pobierania tych opłat. Art. 87.

1. Fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi rejestr uczestników funduszu.

2. Rejestr uczestników funduszu zawiera w szczególności:

1) dane identyfikujące uczestnika funduszu;

2) liczbę jednostek uczestnictwa należących do uczestnika;

3) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa;

4) datę odkupienia, liczbę odkupionych jednostek oraz kwotę wypłaconą uczestnikowi za odkupione jednostki;

5) datę oraz kwotę dochodów funduszu wypłaconych uczestnikowi;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 45/45

6) informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez uczestnika funduszu;

7) wzmiankę o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa. Art. 88.

1. Osobom, które dokonały wpłaty na jednostki uczestnictwa, fundusz jest obowiązany zbyć liczbę jednostek ustaloną zgodnie z art. 86 ust.

1.

2. Zbycie jednostek uczestnictwa następuje w chwili wpisania do rejestru uczestników funduszu liczby zbytych jednostek uczestnictwa.

3. Statut funduszu inwestycyjnego może określać minimalną kwotę, za jaką jednorazowo można nabyć jednostki uczestnictwa. Art. 89.

1. Fundusz jest obowiązany odkupić jednostki uczestnictwa od uczestników, którzy zażądali odkupienia tych jednostek, po cenie ustalonej zgodnie z art. 86 ust.

1.

2. Odkupienie jednostek uczestnictwa następuje w chwili wpisania do rejestru uczestników funduszu liczby odkupionych jednostek uczestnictwa i kwoty należnej uczestnikowi z tytułu odkupienia tych jednostek.

3. Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w ust. 2, w sposób określony w statucie funduszu.

4. Fundusz może zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa na 2 tygodnie, jeżeli:

1) w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów funduszu albo

2) nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu z przyczyn niezależnych od funduszu.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję:

1) odkupywanie jednostek uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy;

2) fundusz może odkupywać jednostki uczestnictwa w ratach w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.

6. W przypadku zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są zbywane lub odkupywane również na obszarze państw członkowskich, fundusz ten jest obowiązany poinformować o tym fakcie Komisję, a także właściwe organy tych państw.

7. Komisja zawiadamia właściwe organy państwa członkowskiego, na którego terytorium fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa, o zawieszeniu zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 46/46

Art. 90.

1. Statut określa terminy, w jakich najpóźniej nastąpi:

1) zbycie przez fundusz jednostek uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te jednostki;

2) odkupienie przez fundusz jednostek uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, nie mogą być dłuższe niż 7 dni. Art. 91.

1. Fundusz inwestycyjny otwarty sporządza i niezwłocznie doręcza uczestnikowi funduszu pisemne potwierdzenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, chyba że uczestnik wyraził pisemną zgodę na doręczanie tych potwierdzeń w innych terminach lub na ich osobisty odbiór.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) dane identyfikujące uczestnika funduszu;

2) nazwę funduszu;

3) datę zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa;

4) liczbę zbytych lub odkupionych jednostek uczestnictwa i ich wartość;

5) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika po zbyciu lub odkupieniu jednostek uczestnictwa. Art. 92.

1. Wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego nie może być niższa niż 2 000 000 zł.

2. O każdym przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego poniżej poziomu 2 500 000 zł fundusz ogłasza niezwłocznie w sposób określony w statucie.

3. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, fundusz określa:

1) przyczyny zmniejszenia wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego poniżej poziomu, o którym mowa w ust. 2;

2) rodzaj działań, jakie fundusz podejmie w celu zwiększenia wartości aktywów netto funduszu. Art. 93.

1. Fundusz inwestycyjny otwarty, z zastrzeżeniem ust. 2, art. 94 oraz art. 101, może lokować aktywa funduszu wyłącznie w:

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 47/47

rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, pod warunkiem że statut funduszu wskazuje ten rynek;

2) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów, pod warunkiem że statut funduszu przewiduje dokonywanie takich lokat;

3) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, z zastrzeżeniem ust. 3;

4) instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w pkt 1, lub d) emitowane przez inne podmioty określone w statucie funduszu, pod warunkiem że inwestycje w takie papiery wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej do określonej w lit. a-c oraz emitent spełnia łącznie następujące warunki: - jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej 10 000 000 euro, - publikuje roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, dotyczące rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, - należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 48/48

- zajmuje się finansowaniem grupy, o której mowa w tiret trzecie, albo finansowaniem mechanizmów przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowej linii kredytowej;

5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4, z tym że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości aktywów funduszu.

2. Lokowanie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione, w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska lub państwo należące do OECD, wymaga uzyskania zgody Komisji na dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub rynku.

3. Komisja może udzielić zgody na lokowanie aktywów funduszu w depozyty w bankach zagranicznych pod warunkiem, że bank ten podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym. Art. 94.

1. Fundusz inwestycyjny otwarty może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem że:

1) takie instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym określonym w statucie funduszu, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz

2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które fundusz zamierza nabyć w przyszłości, b) kursów walut w związku z lokatami funduszu, c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań funduszu;

3) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym funduszu określonym w statucie funduszu.

2. Fundusz inwestycyjny otwarty może zawierać umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

3. Fundusz inwestycyjny otwarty, który zamierza zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu, jest obowiązany określić w statucie rodzaje instrumentów pochodnych, kryteria wyboru tych instrumentów oraz warunków ich zastosowania.

4. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 96–100, fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany uwzględniać wartość papierów war2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 49/49

tościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których bazę stanowią uznane indeksy.

6. Jeżeli papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego zawiera wbudowany instrument pochodny, wartość instrumentu uwzględnia się przy stosowaniu przez fundusz limitów inwestycyjnych.

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne;

2) sposób zarządzania ryzykiem inwestycyjnym związanym z instrumentami pochodnymi;

3) warunki, jakie powinny spełniać niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz podmioty będące stroną umowy z funduszem;

4) warunki i zasady zajmowania przez fundusz pozycji w instrumentach pochodnych;

5) sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji niewystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi;

6) sposób wyznaczenia maksymalnego zaangażowania funduszu w instrumenty pochodne;

7) rodzaje ryzyk związanych z instrumentami pochodnymi, w tym niewystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi, podlegające pomiarowi;

8) warunki, jakie muszą spełniać uznane indeksy - w celu zapewnienia ochrony interesów uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego. Art. 95.

1. Fundusz inwestycyjny otwarty, który zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, jest obowiązany opracować i wdrożyć szczegółowe procedury podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących tych instrumentów oraz procedury umożliwiające monitorowanie i mierzenie w każdym czasie ryzyka związanego z poszczególnymi instrumentami pochodnymi oraz ryzyka portfela inwestycyjnego funduszu.

2. Procedury, o których mowa w ust. 1, fundusz inwestycyjny otwarty przekazuje depozytariuszowi. Art. 96.

1. Z zastrzeżeniem art. 97 - 100, fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 5% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 50/50

2. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 20% wartości swoich aktywów w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.

3. Limit, o którym mowa w ust. 1, może być zwiększony do 10%, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego podmiotów, w których fundusz ulokował ponad 5% wartości aktywów, nie przekroczy 40% wartości aktywów funduszu oraz gdy statut funduszu to przewiduje.

4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.

5. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 20% wartości aktywów funduszu. Art. 97.

1. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 25% wartości aktywów funduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919).

2. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80 % wartości aktywów funduszu.

3. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może przekroczyć 35% wartości aktywów funduszu.

4. Lokat w listy zastawne nie uwzględnia się przy ustalaniu limitu, o którym mowa w art. 96 ust.

3. Art. 98.

1. Podmioty należące do grupy kapitałowej, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.

2. Fundusz może lokować do 20 % wartości aktywów łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1, jeżeli statut funduszu tak stanowi.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 51/51

4. Limit, o którym mowa w ust. 3, może być zwiększony do 10% wartości aktywów funduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi.

5. Łączna wartość lokat funduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w których fundusz ulokował ponad 5% wartości aktywów funduszu nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości aktywów funduszu. Art. 99.

1. Fundusz inwestycyjny otwarty może lokować do 20% wartości aktywów w akcje lub dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez ten sam podmiot jeżeli, zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie, fundusz będzie odzwierciedlał skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

2. Fundusz może zwiększyć limit, o którym mowa w ust. 1, do 35% wartości aktywów funduszu, gdy udział akcji jednego emitenta w indeksie wzrośnie, jeżeli statut funduszu tak stanowi. Limit ten może dotyczyć akcji lub dłużnych papierów wartościowych wyłącznie jednego emitenta. Art. 100.

1. Fundusz inwestycyjny otwarty może lokować do 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

2. Fundusz inwestycyjny otwarty może lokować do 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości aktywów funduszu.

3. Fundusz inwestycyjny otwarty może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli statut tak stanowi oraz wskazuje emitenta, poręczyciela lub gwaranta.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji jednego emitenta, z tym że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości aktywów funduszu. Art. 101.

1. Fundusz inwestycyjny otwarty może nabywać:

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 52/52

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne;

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem, c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w niniejszym rozdziale, d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych - pod warunkiem że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.

2. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 20% wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w ust. 1, a jeżeli ten fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną – więcej niż 20% wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa jednego subfunduszu. W przypadku lokat w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa jednego subfunudszu, o których mowa w zdaniu poprzednim, prospekt informacyjny funduszu powinien zawierać informację o dodatkowym ryzyku związanym z takimi lokatami funduszu.

3. Łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania innych niż jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych nie może przewyższać 30% wartości aktywów funduszu.

4. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zarządzanych przez to samo towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej towarzystwa, towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej towarzystwa nie może pobierać opłat za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa.

5. Fundusz inwestycyjny otwarty, który lokuje powyżej 50% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w ust. 4, ma obowiązek ujawnić maksymalny poziom wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego inwestowania, o których mowa w ust. 4, w pro2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 53/53

spekcie informacyjnym oraz w rocznym i półrocznym sprawozdaniu finansowym, połączonym sprawozdaniu finansowym funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz w sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy. Art. 102.

1. Fundusz inwestycyjny otwarty może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe wyłącznie w trybie określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, pod warunkiem że:

1) fundusz otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych lub papierach wartościowych, w które fundusz może lokować zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie;

2) wartość zabezpieczenia będzie co najmniej równa wartości pożyczonych papierów wartościowych w każdym dniu wyceny aktywów funduszu do dnia zwrotu pożyczonych papierów wartościowych;

3) pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

2. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% wartości aktywów netto funduszu.

3. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym funduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 3, art. 97 ust. 1, art. 98 ust. 2-4, art. 99 lub art.

100. Art. 103. Fundusz inwestycyjny może zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym funduszem zarządzanym przez to samo towarzystwo. Art. 104.

1. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może nabyć papierów wartościowych dających więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w którymkolwiek organie emitenta tych papierów.

2. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może nabyć więcej niż 10% wyemitowanych przez jeden podmiot akcji, z którymi nie jest związane prawo głosu.

3. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może nabyć więcej niż 25% ogólnej liczby jednostek uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub tytułów uczestnictwa jednej instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą oferującej publicznie tytuły uczestnictwa i umarzającej je na żądanie uczestnika.

4. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może nabyć więcej niż 10% wartości nominalnej instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez jeden podmiot.

5. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może nabyć więcej niż 10% wartości nominalnej papierów dłużnych wyemitowanych przez jeden podmiot.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 54/54

6. Limitów, o których mowa w ust. 3-5, fundusz może nie stosować w chwili nabycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub tytułów uczestnictwa, jeżeli nie można ustalić wartości brutto papierów dłużnych lub instrumentów rynku pieniężnego albo wartości netto papierów wartościowych w emisji.

7. W przypadku gdy papiery wartościowe nabyte przez fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez to samo towarzystwo dawałyby więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w organach emitenta, fundusze te mogą wykonywać prawo głosu z papierów wartościowych dających łącznie 10% ogólnej liczby głosów. Art. 105. Fundusz inwestycyjny otwarty, nabywając papiery wartościowe w wykonaniu umowy o subemisję inwestycyjną, nie może naruszyć ograniczeń, o których mowa w art. 96 -

100. Art. 106.

1. Czynności prawne dokonane z naruszeniem ograniczeń określonych w art. 93 ust. 1 pkt 5, art. 96 ust. 1-3 lub ust. 5, art. 97 ust. 1-3, art. 98, art. 99, art. 100, art. 101 ust. 2 lub ust. 3, art. 102 ust. 2 lub ust. 3, art. 104 ust. 1-5 oraz przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 7 są ważne.

2. Ograniczenia inwestycyjne nie muszą być zachowane w przypadku wykonywania przez fundusz inwestycyjny otwarty prawa poboru z papierów wartościowych będących w portfelu inwestycyjnym funduszu, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w ustawie oraz statucie funduszu w terminie 6 miesięcy od dnia rejestracji funduszu.

4. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty przekroczy ograniczenia określone w przepisach wymienionych w ust. 1, jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie, uwzględniając należycie interes uczestników funduszu. Art. 107.

1. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może:

1) zobowiązywać się do przeniesienia praw, które w chwili zawarcia umowy jeszcze nie zostały przez fundusz nabyte, chyba że ma roszczenie o nabycie takich praw;

2) dokonywać krótkiej sprzedaży;

3) udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z zastrzeżeniem art. 102;

4) nabywać papierów wartościowych lub zbywalnych praw majątkowych, reprezentujących prawa do metali szlachetnych.

2. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może:

1) lokować aktywów funduszu w papiery wartościowe i wierzytelności towarzystwa zarządzającego tym funduszem, jego akcjonariuszy oraz podmio2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 55/55

tów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do tego towarzystwa lub jego akcjonariuszy;

2) zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, z: a) członkami organów towarzystwa, b) osobami zatrudnionymi w towarzystwie, c) osobami wyznaczonymi przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu, d) osobami pozostającymi z osobami wymienionymi w lit. a-c w związku małżeńskim, e) osobami, z którymi osoby wymienione w lit. a-c łączy stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie;

3) zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z: a) towarzystwem, b) depozytariuszem, c) podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do towarzystwa lub depozytariusza, d) akcjonariuszami towarzystwa, e) akcjonariuszami lub wspólnikami podmiotów dominujących lub zależnych w stosunku do towarzystwa lub depozytariusza.

3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

4. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. d i e, nie stosuje się w przypadku, gdy podmioty, o których mowa w tym przepisie, są spółkami publicznymi, a fundusz zawiera umowę z akcjonariuszem posiadającym mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

5. Fundusz inwestycyjny może dokonać lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1, lub zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli dokonania lokaty lub zawarcia umowy wymaga interes uczestników funduszu, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.

6. Fundusz powinien przechowywać dokumenty pozwalające na stwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 5, w szczególności dotyczące zasad ustalenia ceny i innych istotnych warunków transakcji. Art. 108. Fundusz inwestycyjny otwarty może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% wartości aktywów netto funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 56/56

Art. 109. Fundusz inwestycyjny otwarty utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań funduszu, część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Art. 110.

1. Do celu stosowania limitów inwestycyjnych papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez emitentów z siedzibą za granicą lub notowane na rynku zorganizowanym za granicą zalicza się do typu oraz rodzaju określonych w ustawie papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego, które najbardziej odpowiadają treści praw lub obowiązków ich posiadaczy lub emitentów inkorporowanych w tych papierach lub instrumentach.

2. Fundusz niezwłocznie informuje Komisję o każdym przypadku zastosowania przepisu ust.

1. Art. 111.

1. W razie śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego, fundusz jest obowiązany na żądanie:

1) osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem uczestnika – odkupić jednostki uczestnictwa uczestnika zapisane w rejestrze uczestników funduszu, do wartości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia;

2) osoby, którą uczestnik wskazał w umowie z funduszem - odkupić jednostki uczestnictwa uczestnika zapisane w rejestrze uczestników funduszu do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią uczestnika funduszu dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze uczestnika, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy jednostek uczestnictwa zapisanych we wspólnym rejestrze uczestnika i innej osoby.

3. Kwoty oraz jednostki uczestnictwa nie wykupione przez fundusz, odpowiednio do wartości, o których mowa w ust. 1, nie wchodzą do spadku po uczestniku.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 57/57

Rozdział 2 Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte Art. 112. Do specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosuje się przepisy o funduszach inwestycyjnych otwartych, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Art. 113.

1. Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stanowi, że uczestnikami funduszu mogą zostać podmioty określone w statucie lub takie, które spełniają warunki określone w statucie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego może także określać warunki, w jakich uczestnik może żądać odkupienia jednostki uczestnictwa przez fundusz, w tym w szczególności termin, w którym uczestnik powinien zgłosić zamiar żądania odkupienia jednostki uczestnictwa, lub termin, w którym nastąpi wypłata kwoty z tytułu odkupienia tych jednostek.

3. Jeżeli statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego przewiduje, że jego uczestnikami mogą być wyłącznie:

1) osoby prawne;

2) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

3) osoby fizyczne, które dokonają jednorazowej wpłaty do funduszu w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40 000 euro, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski - fundusz może, przy dokonywaniu lokat aktywów, stosować zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, jeżeli statut tak stanowi.

4. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może lokować aktywa funduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą spełniające wymogi określone w art. 101 ust. 1 pkt 3, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują powyżej 10% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania, jeżeli, zgodnie ze statutem funduszu, uczestnikami funduszu nie mogą być fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą zarządzane przez towarzystwo zarządzające funduszem lub podmiot z grupy kapitałowej towarzystwa.

5. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może lokować powyżej 20% swoich aktywów, nie więcej jednak niż 50% wartości aktywów, w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 58/58

art. 101 ust. 1, jeżeli statut funduszu to przewiduje i wskazuje ten fundusz lub instytucję wspólnego inwestowania.

6. Jeżeli statut tak stanowi, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może lokować do 100% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 101 ust. 1, pod warunkiem że statut:

1) wskazuje ten fundusz lub instytucję wspólnego inwestowania;

2) określa, zgodnie z art. 20 ust. 1, zasady polityki inwestycyjnej tego funduszu lub instytucji wspólnego inwestowania;

3) wskazuje wysokość opłat za zarządzanie pobieranych przez podmiot zarządzający funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 101 ust.

1.

7. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, dokonującego lokat w sposób określony w ust. 6, dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 253 ust. 2 pkt 1-4, dotyczące funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, których tytuły uczestnictwa będą przedmiotem lokat funduszu.

8. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, o którym mowa w ust. 6, jest obowiązany przy zbywaniu jednostek uczestnictwa udostępniać roczne i półroczne sprawozdania finansowe dotyczące funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, których tytuły uczestnictwa są przedmiotem jego lokat. Art. 114.

1. Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego może przewidywać utworzenie rady inwestorów jako organu kontrolnego.

2. Tryb działania rady inwestorów określa statut funduszu oraz regulamin przyjęty przez radę.

3. Rada inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego funduszu i polityki inwestycyjnej oraz stosowanie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu rada inwestorów może przeglądać księgi i dokumenty funduszu oraz żądać wyjaśnień od towarzystwa.

4. Księgi i dokumenty specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego powinny być udostępniane członkom rady inwestorów w sposób uniemożliwiający identyfikację innych uczestników funduszu przez tych członków, z tym że obowiązek udostępnienia nie obejmuje rejestru uczestników funduszu.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub stosowaniu ograniczeń inwestycyjnych, rada inwestorów wzywa towarzystwo do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadamia o nich Komisję.

6. Rada inwestorów może postanowić o rozwiązaniu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego. Uchwała o rozwiązaniu funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem funduszu oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby jednostek uczestnictwa danego funduszu.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 59/59

Art. 115.

1. Członkiem rady inwestorów specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego może być wyłącznie:

1) uczestnik funduszu posiadający jednostki uczestnictwa reprezentujące ponad 5% ogólnej liczby jednostek w danym funduszu lub

2) przedstawiciel uczestników funduszu, ustanowiony zgodnie z ust. 2 - jeżeli wyraził pisemną zgodę na udział w radzie.

2. Uczestnicy specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego reprezentujący łącznie ponad 5% ogólnej liczby jednostek uczestnictwa tego funduszu mają prawo wyboru wspólnego przedstawiciela do rady inwestorów, jeżeli statut tak stanowi. O zamiarze dokonania wyboru wspólnego przedstawiciela uczestnicy informują fundusz, który niezwłocznie zawiadamia o spełnieniu przez nich wymagań statutowych, po uprzednim zbadaniu uprawnień tych uczestników.

3. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty niezwłocznie zawiadamia uczestnika o posiadaniu przez niego jednostek uczestnictwa reprezentujących ponad 5% ogólnej liczby jednostek w danym funduszu. Rada inwestorów rozpoczyna działalność w przypadku, gdy co najmniej trzy osoby spełnią warunki określone w ust. 1 lub ust.

2.

4. Fundusz niezwłocznie zawiadamia członka rady inwestorów o zmniejszeniu liczby jednostek uczestnictwa poniżej wielkości określonej w ust. 1 lub ust.

2.

5. Członkostwo w radzie inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka rady rezygnacji lub z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust.

4.

6. Rada inwestorów zawiesza działalność w przypadku, gdy mniej niż trzy osoby spełniają warunki, o których mowa w ust. 1 lub ust.

2.

7. Rada inwestorów wznawia działalność, gdy co najmniej trzy osoby spełnią warunki, o których mowa w ust. 1 lub ust.

2.

8. Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w radzie inwestorów członek rady wykonuje osobiście, a w przypadku członków niebędących osobami fizycznymi - przez osoby uprawnione do jego reprezentacji.

9. Każda jednostka uczestnictwa posiadana przez członka rady lub uczestników, którzy ustanowili przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1, daje prawo do jednego głosu w radzie. Uchwały rady są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych. Art. 116. Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego może zezwolić na dokonywanie wpłat zdematerializowanymi papierami wartościowymi, które uczestnicy nabyli na zasadach preferencyjnych lub nieodpłatnie, zgodnie z odrębnymi przepisami. W takim przypadku przepisu art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.9)) nie stosuje się.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123,

2006-09-27

9)

©Kancelaria Sejmu

s. 60/60

Rozdział 3 Fundusze inwestycyjne zamknięte Art. 117.

1. Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje:

1) publiczne certyfikaty inwestycyjne albo

2) niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

2. Statut funduszu określa, czy emitowane przez fundusz certyfikaty są publicznymi certyfikatami inwestycyjnymi, czy niepublicznymi certyfikatami inwestycyjnymi.

3. Certyfikaty inwestycyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą zostać przekształcone w publiczne certyfikaty inwestycyjne wyłącznie w przypadku, gdy przekształcenie będzie obejmować również certyfikaty wcześniejszych emisji. Przekształcenie certyfikatów wymaga zmiany statutu funduszu oraz zatwierdzenia przez komisje prospektu emisyjnego obejmującego wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne funduszu. Art. 118.

1. Do sporządzenia oraz zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub niezgłoszenia sprzeciwu oferty publicznej na podstawie zawiadomienia w rozumieniu przepisów rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej dotyczącego publicznych certyfikatów inwestycyjnych lub dopuszczenia publicznych certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia publicznych certyfikatów inwestycyjnych do alternatywnego systemu obrotu stosuje się przepisy ustawy o ofercie publicznej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

2. Do obrotu publicznymi certyfikatami inwestycyjnymi stosuje się przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

3. Z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, o którym mowa w ust. 1, lub z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, występuje towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 2, spółka akcyjna ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo. Art. 119.

1. Wydanie przez Komisję zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego funduszu lub niezgłoszeniem sprzeciwu do zawiadomienia o ofercie publicznej funduszu zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej.

poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722 oraz z 2005 r. nr 168, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418 i Nr 178, poz. 1479.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 61/61

2. Fundusz inwestycyjny zamknięty, który wyemitował publiczne certyfikaty inwestycyjne, jest obowiązany do emitowania wyłącznie publicznych certyfikatów inwestycyjnych.

3. W przypadku gdy wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego obejmuje certyfikaty inwestycyjne więcej niż jednej emisji, statut funduszu powinien określać liczbę emisji, maksymalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych kolejnych emisji oraz termin, przed upływem którego fundusz zaoferuje certyfikaty inwestycyjne kolejnych emisji.

4. W przypadku publicznych certyfikatów inwestycyjnych do zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub niezgłoszenia sprzeciwu do zawiadomienia nie stosuje się terminów, o których mowa w ustawie o ofercie publicznej. Art. 120.

1. Fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący publiczne certyfikaty inwestycyjne jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia wpisania funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych oraz od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji certyfikatów, do złożenia wniosku o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym.

2. Komisja może przedłużyć termin określony w ust. 1 o 7 dni na uzasadniony wniosek funduszu inwestycyjnego.

3. W przypadku odmowy dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, obrót nimi może być prowadzony w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Art. 121.

1. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela, z tym że publiczne certyfikaty inwestycyjne mogą być wyłącznie na okaziciela.

2. Certyfikat inwestycyjny jest niepodzielny.

3. Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela danego funduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe, z zastrzeżeniem art. 163 pkt 2, art. 189 oraz art. 190.

4. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przyznać certyfikatom imiennym różnych serii różne uprawnienia, w szczególności certyfikaty inwestycyjne poszczególnych serii mogą różnić się od siebie związanym z nimi sposobem pobierania opłat obciążających aktywa funduszu, wysokością udziału w dochodach funduszu, wysokością udziału w aktywach netto funduszu w przypadku jego likwidacji.

5. Certyfikaty inwestycyjne umarza się wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

6. Certyfikat inwestycyjny daje na zgromadzeniu inwestorów prawo do jednego głosu, z zastrzeżeniem ust.

7. 7. Statut funduszu może określać, że certyfikaty inwestycyjne imienne są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, z tym że jednemu certyfikatowi można przyznać nie więcej niż dwa głosy.

8. Zbycie certyfikatu inwestycyjnego imiennego statut funduszu może:

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 62/62

1) uzależnić od zgody zgromadzenia inwestorów, oznaczając: a) formę udzielenia zgody, b) termin do wskazania nabywcy w przypadku odmowy zgody, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia, c) cenę lub sposób jej określenia oraz termin zapłaty ceny albo

2) w inny sposób ograniczyć, oznaczając termin oraz szczegółowy tryb i warunki stosowania takiego ograniczenia.

9. W przypadku braku któregokolwiek z postanowień statutu wymienionych w ust. 8 ograniczenie jest bezskuteczne.

10. Statut może uzależnić ustanowienie zastawu na certyfikacie inwestycyjnym imiennym od zgody zgromadzenia inwestorów. Art. 122.

1. Niepubliczny certyfikat inwestycyjny w formie dokumentu powinien zawierać:

1) nazwę funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz wskazanie siedziby funduszu;

2) numer wpisu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych;

3) datę zarejestrowania funduszu i datę wyemitowania certyfikatu inwestycyjnego;

4) czas trwania funduszu, jeżeli jest ograniczony;

5) serię i numer certyfikatu inwestycyjnego;

6) oznaczenie, czy certyfikat inwestycyjny jest na okaziciela, czy imienny;

7) wskazanie, czy certyfikat inwestycyjny imienny jest uprzywilejowany w zakresie prawa głosu, z określeniem zakresu tego uprzywilejowania;

8) wskazanie ograniczeń zbywalności certyfikatu inwestycyjnego.

2. Certyfikat inwestycyjny jest opatrzony pieczęcią towarzystwa i podpisami członków jego zarządu. Podpisy mogą być mechanicznie odtwarzane.

3. Jeżeli certyfikaty inwestycyjne imienne w formie dokumentu mają ograniczoną zbywalność lub mogą być wydane bez opłacenia w całości ceny emisyjnej, fundusz inwestycyjny jest obowiązany prowadzić księgę certyfikatów inwestycyjnych, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres uczestnika lub adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu certyfikatów inwestycyjnych na inną osobę wraz z datą wpisu. Art. 123.

1. Jeżeli statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego tak stanowi, niepubliczne certyfikaty inwestycyjne mogą nie mieć formy dokumentu; w takim przypadku wszystkie certyfikaty inwestycyjne funduszu nie mają formy dokumentu.

2. Prawa z certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które nie mają formy dokumentu, powstają z chwilą dokonania wpisu w ewiden-

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 63/63

cji uczestników funduszu i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz certyfikatu inwestycyjnego.

3. Ewidencja uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego zawiera w szczególności dane identyfikujące uczestnika funduszu oraz w odniesieniu do certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych emisji należących do uczestnika:

1) liczbę, rodzaj i serię certyfikatów;

2) liczbę głosów przypadających na certyfikat imienny, który jest uprzywilejowany w zakresie prawa głosu;

3) wskazanie ograniczeń zbywalności certyfikatu;

4) datę i czas zawarcia transakcji.

4. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia ewidencji uczestników funduszu są:

1) towarzystwo zarządzające tym funduszem;

2) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;

3) dom maklerski;

4) bank krajowy lub instytucja kredytowa.

5. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego określa jeden podmiot, spośród wymienionych w ust. 4, prowadzący ewidencję uczestników funduszu.

6. Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z certyfikatów inwestycyjnych nieposiadających formy dokumentu przenosi te prawa z chwilą dokonania w ewidencji uczestników funduszu wpisu wskazującego nabywcę oraz liczbę, rodzaj i serię nabytych certyfikatów inwestycyjnych.

7. W przypadku gdy nabycie certyfikatów inwestycyjnych nieposiadających formy dokumentu nastąpiło na podstawie zdarzenia powodującego, z mocy prawa, przeniesienie praw z tych certyfikatów, wpis w ewidencji uczestników funduszu jest dokonywany na żądanie nabywcy. Art. 124. (uchylony). Art. 125. (uchylony). Art. 126.

1. Do propozycji nabycia niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych należy dołączyć:

1) informację o miejscach, w których można zapoznać się z treścią statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

2) warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych.

2. Warunki emisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny zawierać w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres emitenta certyfikatów inwestycyjnych;

2) datę i numer decyzji o udzieleniu zezwolenia na utworzenie funduszu;

3) podstawowe dane o emitencie;

4) podstawowe dane o emisji;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 64/64

5) wskazanie czynników ryzyka dla nabywców certyfikatów inwestycyjnych;

6) podstawowe dane o depozytariuszu;

7) podstawowe dane o towarzystwie oraz o podmiotach, o których mowa w art. 46 ust. 1-3;

8) zbadane sprawozdanie finansowe funduszu za ostatni rok obrotowy w przypadku drugiej i następnych emisji certyfikatów inwestycyjnych.

3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółową treść warunków emisji niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych, w celu udostępnienia nabywcom certyfikatów informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w te certyfikaty. Art. 127. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może dopuszczać możliwość jednoczesnego przeprowadzania kilku emisji niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych. Art. 128.

1. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przewidywać dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi lub udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, papiery wartościowe i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością będą wyceniane według metody przyjętej przez fundusz dla wyceny aktywów netto. Art. 129. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne drugiej i następnych emisji wymaga zmiany statutu funduszu w zakresie danych wymienionych w art. 18 ust. 2 pkt 7-9, w odniesieniu do każdej z tych emisji. Art. 130.

1. Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne drugiej i następnych emisji funduszu inwestycyjnego zamkniętego są dokonywane na wydzielony rachunek bankowy lub rachunek papierów wartościowych funduszu prowadzony przez depozytariusza, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. W przypadku wpłat do funduszu dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych lub udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów lub udziałów na fundusz oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych – także te papiery, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.

3. Do dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych, wpłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, nie powiększają wartości aktywów funduszu.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 65/65

Art. 131. Fundusz inwestycyjny zamknięty dokonuje wyceny aktywów funduszu i ustala wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące oraz na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji, a także w dniu wykupywania certyfikatów. Art. 132.

1. Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych drugiej i następnych emisji nie może być niższa niż wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji, chyba że statut funduszu określi maksymalną wysokość różnicy między wartością aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny według tej wyceny a ceną emisyjną certyfikatu kolejnej emisji.

2. Przy zapisach na certyfikaty inwestycyjne mogą być pobierane opłaty manipulacyjne, jeżeli statut funduszu tak stanowi i określa maksymalną wysokość i sposób pobierania tych opłat.

3. Opłata manipulacyjna nie może być uwzględniana w cenie emisyjnej. Art. 133. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przyznać dotychczasowym posiadaczom certyfikatów inwestycyjnych prawo pierwszeństwa do objęcia nowych certyfikatów inwestycyjnych kolejnej emisji w stosunku do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych. Sposób, tryb i zasady wykonania prawa pierwszeństwa określa statut funduszu. Art. 134.

1. Emisja certyfikatów inwestycyjnych jest zamknięta po dokonaniu wpłat na certyfikaty w liczbie i terminie określonym w statucie i prospekcie emisyjnym albo warunkach emisji. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.

2. Kolejna emisja certyfikatów inwestycyjnych jest możliwa po zamknięciu poprzedniej emisji, z zastrzeżeniem art. 127, albo po dokonaniu zwrotu wpłat do funduszu w przypadku, o którym mowa w ust. 4.

3. Druga i następne emisje certyfikatów inwestycyjnych nie dochodzą do skutku, jeżeli nie zebrano wpłat na certyfikaty w liczbie i terminie, o których mowa w ust.

1.

4. W przypadku niedojścia do skutku drugiej i następnych emisji certyfikatów inwestycyjnych, fundusz w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, zwraca wpłaty do funduszu, w tym przenosi prawa z papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez depozytariusza

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 66/66

do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, oraz pobrane opłaty manipulacyjne. Art. 135. Fundusz inwestycyjny zamknięty dokonuje przydziału certyfikatów inwestycyjnych drugiej i następnych emisji w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów. Art. 136.

1. Osobom, które dokonały wpłaty na certyfikaty inwestycyjne drugiej i następnych emisji, fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany wydać przydzielone certyfikaty na warunkach i w sposób określony w statucie funduszu i w prospekcie emisyjnym albo warunkach emisji.

2. Wydanie, o którym mowa w ust. 1, następuje:

1) w chwili wpisania certyfikatu na rachunku papierów wartościowych uczestnika – w przypadku publicznych certyfikatów inwestycyjnych;

2) w przypadku niepublicznego certyfikatu inwestycyjnego: a) przez wręczenie dokumentu w przypadku certyfikatu w formie dokumentu albo b) z chwilą wpisania certyfikatu w ewidencji uczestników funduszu w przypadku certyfikatu niemającego formy dokumentu.

3. Na żądanie uczestnika podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszu wydaje mu zaświadczenie o wpisaniu certyfikatu w tej ewidencji. Art. 137.

1. Niepubliczny certyfikat inwestycyjny imienny funduszu inwestycyjnego zamkniętego może być wydany uczestnikowi, który nie opłacił w całości ceny emisyjnej certyfikatu, jeżeli statut funduszu tak stanowi.

2. Do zarejestrowania funduszu inwestycyjnego zamkniętego wymagane jest zebranie wpłat do funduszu w wysokości określonej w statucie.

3. Uczestnik funduszu jest obowiązany do całkowitego opłacenia certyfikatu inwestycyjnego, z wyjątkiem przypadku, w którym otwarcie likwidacji funduszu nastąpi przed dokonaniem wezwania, o którym mowa w ust. 5.

4. Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne nie opłacone w całości powinny być dokonywane równomiernie na wszystkie certyfikaty w terminach i w wysokości określonej w statucie funduszu.

5. Uczestnik jest obowiązany wnieść wpłatę na certyfikaty nieopłacone w całości po otrzymaniu od funduszu, listem poleconym, wezwania do dokonania wpłaty. Statut funduszu może określić inny sposób doręczenia wezwania, w tym przesłanki uznania niedoręczonego wezwania za doręczone, w przypadku niemożności doręczenia wezwania w sposób określony w statucie funduszu. Wezwanie powinno być dokonane na miesiąc przed terminem wpłaty, jeżeli statut nie określi innego terminu.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 67/67

6. Jeżeli uczestnik nie dokonał wpłaty w terminie, jest on obowiązany do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie lub odszkodowania, chyba że statut stanowi inaczej. Statut funduszu może określać wysokość odszkodowania lub sposób ustalenia wysokości odszkodowania.

7. Jeżeli uczestnik w terminie określonym w statucie funduszu, nie dłuższym jednak niż 6 miesięcy, po upływie terminu płatności nie uiścił zaległej wpłaty wraz z odsetkami lub odszkodowaniem przewidzianym przez statut, fundusz inwestycyjny zamknięty umarza certyfikat inwestycyjny i zwraca uczestnikowi różnicę między wartością aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny z dnia umorzenia certyfikatu a sumą należności funduszu z tytułu nieopłacenia w pełni certyfikatu, odsetek lub odszkodowania, w terminie określonym w statucie funduszu, nie dłuższym jednak niż rok od dnia umorzenia certyfikatu inwestycyjnego. Fundusz inwestycyjny zawiadamia uczestnika oraz jego prawnych poprzedników, którzy w okresie ostatnich pięciu lat byli wpisani do księgi certyfikatów inwestycyjnych, o umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych wraz ze wskazaniem serii i numerów tych certyfikatów. Zawiadomienia należy wysyłać listami poleconymi na adresy wskazane w księdze certyfikatów inwestycyjnych.

8. Po upływie terminu płatności uczestnik nie może wykonywać prawa głosu z nieopłaconych certyfikatów inwestycyjnych, chyba że w terminie określonym w statucie funduszu, nie dłuższym jednak niż 6 miesięcy po upływie terminu płatności, uiścił zaległą wpłatę wraz z odsetkami lub odszkodowaniem. Art. 138. Fundusz inwestycyjny zamknięty nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych, które wyemitował, z wyjątkiem wykupu certyfikatów inwestycyjnych, w przypadku określonym w art.

139. Art. 139.

1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi.

2. Fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać tylko certyfikaty w pełni opłacone.

3. W statucie funduszu inwestycyjnego zamkniętego należy określić przesłanki, tryb i warunki wykupywania certyfikatów inwestycyjnych oraz terminy i sposób dokonywania ogłoszeń o wykupie certyfikatów. W szczególności należy określić, czy wykup certyfikatów inwestycyjnych następuje na żądanie uczestnika, czy niezależnie od zgłoszenia takiego żądania, oraz przypadki, w których wykup certyfikatów może nastąpić niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu.

4. Cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego jest równa wartości aktywów netto funduszu, przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupu.

5. Przy wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych mogą być pobierane opłaty manipulacyjne, jeżeli statut funduszu tak stanowi i określa maksymalną wysokość i sposób pobierania tych opłat.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 68/68

6. Z chwilą wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikaty inwestycyjne są umarzane z mocy prawa.

7. Fundusz inwestycyjny zamknięty niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w ust. 4, w sposób określony w statucie funduszu. Art. 140.

1. W funduszu inwestycyjnym zamkniętym działa rada inwestorów, jako organ kontrolny, lub zgromadzenie inwestorów.

2. Tryb działania rady inwestorów określa statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz regulamin przyjęty przez radę.

3. Rada inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu członkowie rady inwestorów mogą przeglądać księgi i dokumenty funduszu oraz żądać wyjaśnień od towarzystwa.

4. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może rozszerzyć uprawnienia rady inwestorów, przy czym statut może przyznawać radzie inwestorów wpływ na politykę inwestycyjną funduszu, w tym w szczególności przyznawać prawo wiążącego dla towarzystwa sprzeciwu wobec przedstawianych projektów inwestycyjnych, jeżeli w skład rady inwestorów wchodzą uczestnicy posiadający łącznie co najmniej 50% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych funduszu.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub przestrzeganiu ograniczeń inwestycyjnych, rada inwestorów wzywa towarzystwo do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadamia o nich Komisję.

6. Rada inwestorów może postanowić o rozwiązaniu funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Uchwała o rozwiązaniu funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem funduszu oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu.

7. Statut funduszu, o którym mowa w art. 196, emitującego niepubliczne certyfikaty inwestycyjne albo publiczne certyfikaty inwestycyjne o cenie emisyjnej jednego certyfikatu tego funduszu nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 40 000 euro, może przewidywać, że w przypadku, o którym mowa w ust. 6, towarzystwo zarządzające tym funduszem będzie uprawnione do pobrania opłaty dodatkowej celem pokrycia kosztów organizacji funduszu i utraconych zysków. Art. 141.

1. Członkiem rady inwestorów może być wyłącznie uczestnik funduszu inwestycyjnego zamkniętego reprezentujący ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych w danym funduszu, który wyraził pisemną zgodę na udział w radzie oraz:

1) dokonał blokady certyfikatów inwestycyjnych w liczbie stanowiącej ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów: a) na rachunku papierów wartościowych – w przypadku publicznych certyfikatów inwestycyjnych,

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 69/69

b) w ewidencji uczestników – w przypadku niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych niemających formy dokumentów albo

2) złożył u depozytariusza niepubliczne certyfikaty inwestycyjne w formie dokumentu w liczbie stanowiącej ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów.

2. Rada inwestorów rozpoczyna działalność, gdy co najmniej trzech uczestników spełni warunki, o których mowa w ust.

1.

3. Członkostwo w radzie inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka rady rezygnacji lub z dniem odwołania blokady, o której mowa w ust.

1.

4. Rada inwestorów zawiesza działalność w przypadku, gdy mniej niż trzech członków rady spełnia warunki, o których mowa w ust.

1.

5. Rada inwestorów wznawia działalność, gdy co najmniej trzech uczestników spełni warunki, o których mowa w ust.

1.

6. Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w radzie inwestorów uczestnik wykonuje osobiście, a w przypadku uczestników niebędących osobami fizycznymi - przez osoby uprawnione do reprezentacji uczestnika. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, każdy certyfikat inwestycyjny objęty blokadą daje prawo do jednego głosu w radzie. Art. 142.

1. Zgromadzenie inwestorów odbywa się w miejscu siedziby funduszu albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonym w statucie.

2. Zgromadzenie inwestorów zwołuje towarzystwo zarządzające funduszem, ogłaszając o tym co najmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia.

3. Uczestnicy funduszu posiadający co najmniej 10% wyemitowanych przez fundusz certyfikatów inwestycyjnych mogą domagać się zwołania zgromadzenia inwestorów, składając takie żądanie na piśmie zarządowi towarzystwa.

4. Jeżeli zarząd towarzystwa nie zwoła zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania zgromadzenia, na koszt towarzystwa, uczestników występujących z tym żądaniem. Art. 143.

1. Uprawnionymi do udziału w zgromadzeniu inwestorów są:

1) uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia złożą towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

2) uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia złożą towarzystwu zaświadczenie wydane przez depozytariusza o złożeniu certyfikatów w depozycie u depozytariusza;

3) uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. b, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia:

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 70/70

a) złożą towarzystwu zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszu o zablokowaniu certyfikatów inwestycyjnych uczestnika w tej ewidencji, zawierające informacje określone w art. 123 ust. 3 pkt 1 i 2, albo b) zgłoszą towarzystwu zamiar udziału w zgromadzeniu w przypadku, gdy ewidencję uczestników funduszu prowadzi towarzystwo.

2. Sposób i warunki zwołania zgromadzenia oraz podejmowania uchwał określa statut funduszu.

3. Do czasu zakończenia zgromadzenia inwestorów uczestnik nie może żądać wydania złożonych u depozytariusza certyfikatów inwestycyjnych.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, towarzystwo blokuje certyfikaty inwestycyjne uczestnika w ewidencji uczestników funduszu do czasu zakończenia zgromadzenia inwestorów. Art. 144.

1. Zgromadzenie inwestorów może podjąć uchwałę o rozwiązaniu funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Uchwała o rozwiązaniu funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem funduszu oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu.

2. Statut funduszu, o którym mowa w art. 196, który emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, albo publiczne certyfikaty inwestycyjne, których cena emisyjna jednego certyfikatu wynosi nie mniej niż równowartość w złotych kwoty 40 000 euro, może przewidywać, że w przypadku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo zarządzające tym funduszem będzie uprawnione do pobrania opłaty dodatkowej celem pokrycia kosztów organizacji funduszu i utraconych zysków.

3. Zgromadzenie inwestorów wyraża zgodę na:

1) zmianę depozytariusza;

2) emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych;

3) zmiany statutu funduszu w zakresie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej emisji certyfikatów inwestycyjnych;

4) emisję obligacji.

4. Uchwała o emisji obligacji jest podjęta, jeżeli głosy za emisją obligacji oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu.

5. Jeżeli statut funduszu nie stanowi inaczej, decyzja inwestycyjna dotycząca aktywów funduszu, których wartość przekracza 15% wartości aktywów funduszu, wymaga dla swojej ważności zgody zgromadzenia inwestorów.

6. Zgromadzenie inwestorów, w terminie 4 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe funduszu, połączone sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami, o którym mowa w art. 159, oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy za ten rok.

7. Statut funduszu może rozszerzyć uprawnienia zgromadzenia inwestorów.

8. Uchwały zgromadzenia inwestorów wymagają dla swojej ważności zaprotokołowania przez notariusza.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 71/71

Art. 145.

1. Fundusz inwestycyjny zamknięty, z zastrzeżeniem ust. 2–8, art. 146 oraz art. 147, może lokować aktywa w:

1) papiery wartościowe;

2) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych;

3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością;

4) waluty;

5) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne;

6) prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych;

7) instrumenty rynku pieniężnego - pod warunkiem że są zbywalne.

2. Fundusz inwestycyjny zamknięty, o którym mowa w art. 183 oraz art. 196, może lokować aktywa w zbywalne wierzytelności wobec osób fizycznych.

3. Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić, z zastrzeżeniem ust. 4, łącznie więcej niż 20% wartości aktywów funduszu, przy czym w przypadku zawarcia przez fundusz sekurytyzacyjny umowy, o której mowa w art. 183 ust. 5, ograniczenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, odnosi się do poszczególnych wierzytelności będących przedmiotem sekurytyzacji.

4. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25 % wartości aktywów funduszu.

5. Fundusz inwestycyjny zamknięty może lokować aktywa w depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych.

6. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów funduszu.

7. Waluta obca jednego państwa lub euro nie może stanowić więcej niż 20% wartości aktywów funduszu.

8. Ograniczeń, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.

9. Do lokat funduszu inwestycyjnego zamkniętego stosuje się przepisy art. 107 ust. 2-6. Art. 146.

1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może lokować nie więcej niż 50% wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 72/72

funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą.

2. Jeżeli statut tak przewiduje, fundusz inwestycyjny zamknięty może lokować do 100% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą, pod warunkiem że statut:

1) wskazuje ten fundusz lub instytucję wspólnego inwestowania;

2) określa, zgodnie z art. 20 ust. 1, zasady polityki inwestycyjnej tego funduszu lub instytucji wspólnego inwestowania;

3) wskazuje wysokość opłat za zarządzanie, pobieranych przez podmiot zarządzający funduszem inwestycyjnym lub instytucją wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą.

3. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego, dokonującego lokat w sposób określony w ust. 2, dołącza się:

1) regulamin;

2) prospekt informacyjny lub emisyjny oraz skrót tego prospektu;

3) ostatni raport roczny i raport półroczny, jeżeli zostały sporządzone - dotyczące instytucji wspólnego inwestowania, mającej siedzibę za granicą, której tytuły uczestnictwa będą przedmiotem lokat funduszu.

4. Fundusz inwestycyjny zamknięty może nabywać jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to samo towarzystwo, gdy możliwość nabywania jednostek uczestnictwa w takich funduszach została określona w statucie funduszu; możliwość ta nie dotyczy nabywania jednostek uczestnictwa w trybie art. 26 ust.

1.

5. Fundusz inwestycyjny zamknięty nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych innego funduszu zamkniętego zarządzanego przez to samo towarzystwo w ramach pierwszej emisji papierów wartościowych tego funduszu.

6. Certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez to samo towarzystwo nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów funduszu.

7. Towarzystwo nie może pobierać wynagrodzenia ani obciążać funduszu kosztami związanymi z lokowaniem aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to towarzystwo.

8. Fundusz inwestycyjny zamknięty, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany udostępniać roczne i półroczne sprawozdania finansowe dotyczące instytucji wspólnego inwestowania, których tytuły uczestnictwa są przedmiotem jego lokat:

1) przy prowadzeniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszu;

2) niezwłocznie po ich sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie podawania do publicznej wiadomości raportów okresowych zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, emitującego publiczne certyfikaty inwestycyjne;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 73/73

3) na żądanie uczestnika – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, emitującego niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Art. 147.

1. Przedmiotem lokat funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być:

1) własność lub współwłasność: a) nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, b) budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości, c) statków morskich;

2) użytkowanie wieczyste.

2. W skład aktywów funduszu wchodzą również przedmioty i urządzenia, w tym urządzenia infrastruktury technicznej, potrzebne do korzystania z przedmiotu praw określonych w ust. 1 zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz niezbędne do zachowania przedmiotu tych praw w stanie niepogorszonym lub zwiększające jego wartość.

3. Dochody i pożytki z lokat, o których mowa w ust. 1, są przeznaczane w pierwszej kolejności na realizację celów wynikających z ust.

2. Art. 148.

1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może nabywać wyłącznie prawa do nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym i niebędących przedmiotem zabezpieczenia lub egzekucji. Fundusz może nabywać nieruchomości obciążone wyłącznie takimi prawami osób trzecich, których realizacja nie spowoduje ryzyka utraty własności nieruchomości.

2. Liczba nabytych przez fundusz nieruchomości oraz użytkowania wieczystego nie może być mniejsza niż cztery.

3. Fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany nabyć wszystkie nieruchomości zgodnie z określonymi w statucie funduszu zasadami dywersyfikacji lokat w terminie 24 miesięcy od dnia rejestracji funduszu, z zastrzeżeniem art. 197 ust.

2.

4. Fundusz nie może przeznaczyć więcej niż 25% wartości aktywów funduszu łącznie na nabycie jednego z przedmiotów lokat, o których mowa w art. 147 ust. 1, oraz na inwestycje w ten przedmiot lokat.

5. Przez inwestycje, o których mowa w ust. 4, rozumie się budowę lub remont w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.10)). Art. 149. Fundusz inwestycyjny zamknięty może ustanawiać obciążenia na aktywach określonych w art. 147 ust. 1 i 2 o łącznej wysokości nieprzekraczającej 50% wartości ak10)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 74/74

tywów netto funduszu w chwili ustanowienia obciążenia, za zgodą depozytariusza i na warunkach określonych w statucie. Art. 150.

1. Wycena aktywów funduszu określonych w art. 147 ust. 1 i 2 jest dokonywana przez zespół co najmniej trzech osób, w skład którego wchodzą wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi uprawnieni do szacowania nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, wybierani przez radę nadzorczą towarzystwa.

2. Szczegółowy tryb i warunki pracy zespołu, o którym mowa w ust. 1, określa statut funduszu.

3. Wycena aktywów określonych w art. 147 ust. 1 i 2 jest dokonywana na jeden miesiąc przed zawarciem umowy kupna tych aktywów oraz po upływie 2 lat od dokonania poprzedniej wyceny, a także w każdym przypadku, w którym istnieje uzasadnione przypuszczenie, że nastąpiły okoliczności powodujące istotną zmianę ich wartości.

4. Nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy dokonuje się aktualizacji wartości aktywów określonych w art. 147 ust. 1 i 2 z uwzględnieniem zmian cen na rynku nieruchomości, odpowiednio do rodzaju tych aktywów.

5. Do ustalenia wartości aktywów netto funduszu lub wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny przyjmuje się wartość aktywów określonych w art. 147 ust. 1 i 2 według ich ostatniej wyceny albo ostatniej aktualizacji, jeżeli taka aktualizacja była dokonana. Art. 151.

1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe.

2. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego zamkniętego nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art. 145 ust. 3 i

4. Art. 152.

1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% wartości aktywów netto funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Jeżeli statut funduszu tak stanowi, fundusz inwestycyjny zamknięty, w którym działa zgromadzenie inwestorów, może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15% wartości aktywów netto funduszu na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez zgromadzenie inwestorów uchwały o emisji obligacji, z zastrzeżeniem art. 188 ust. 4.

3. W przypadku wyemitowania przez fundusz inwestycyjny obligacji łączna wartość pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji nie może przekraczać 75% wartości aktywów netto funduszu.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 75/75

4. Emisja obligacji przez fundusz zamknięty emitujący publiczne certyfikaty inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym w ustawie o ofercie publicznej. Art. 153.

1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego funduszu, udzielać:

1) pożyczek pieniężnych do wysokości nie wyższej niż 50% wartości aktywów funduszu, z tym że wysokość pożyczki pieniężnej udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 20% wartości aktywów funduszu;

2) poręczeń lub gwarancji do wysokości nie wyższej niż 50% wartości aktywów funduszu, z tym że wysokość poręczenia lub gwarancji udzielanych za zobowiązania jednego podmiotu nie może przekroczyć 20% wartości aktywów funduszu.

2. Pożyczkobiorca jest obowiązany umożliwić funduszowi podejmowanie czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej pożyczkobiorcy oraz kontrolę wykorzystania i spłaty pożyczki.

3. Statut funduszu powinien określać:

1) kryteria, jakie powinien spełniać pożyczkobiorca, zasady spłaty pożyczki oraz wskazywać rodzaje i minimalną wysokość zabezpieczeń, jakich ustanowienia fundusz będzie wymagał – w przypadku udzielania przez fundusz pożyczek;

2) kryteria, jakie powinien spełniać podmiot, któremu fundusz może udzielić poręczenia lub gwarancji, warunki udzielenia poręczenia lub gwarancji oraz wskazywać rodzaje i minimalną wysokość zabezpieczeń, jakich ustanowienia fundusz będzie wymagał – w przypadku udzielania przez fundusz poręczeń lub gwarancji. Art. 154.

1. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 145 ust. 3, 4 lub 7, fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego, lub walut stanowiących bazę instrumentów pochodnych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których bazę stanowią uznane indeksy.

3. Jeżeli papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego zawiera wbudowany instrument pochodny, instrument ten uwzględnia się przy stosowaniu przez fundusz limitów inwestycyjnych.

4. Jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty zamierza dokonywać lokat, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6, statut funduszu powinien określać warunki, jakie powinny spełniać niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz podmioty będące stroną umowy z funduszem, warunki i zasady zajmowania przez fundusz pozycji w instrumentach pochodnych, sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, sposób wyznaczenia maksymal2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 76/76

nego zaangażowania funduszu w instrumenty pochodne oraz rodzaje ryzyk związanych z instrumentami pochodnymi. Art. 155.

1. Fundusz inwestycyjny zamknięty, zawierający umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, oraz prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6, jest obowiązany opracować i wdrożyć szczegółowe procedury podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących tych instrumentów oraz procedury umożliwiające monitorowanie i mierzenie w każdym czasie ryzyka związanego z poszczególnymi instrumentami pochodnymi oraz ryzyka portfela inwestycyjnego funduszu.

2. Procedury, o których mowa w ust. 1, fundusz inwestycyjny zamknięty przekazuje depozytariuszowi. Art. 156. Fundusz inwestycyjny zamknięty, obejmując papiery wartościowe w wykonaniu umowy o subemisję inwestycyjną, nie może naruszyć ograniczeń, o których mowa w art. 145 ust. 3 i

4. Art. 157.

1. Czynności prawne dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w art. 145 ust. 2-8, art. 146, art. 148 oraz art. 149, są ważne.

2. Jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty przekroczy ograniczenia, o których mowa w art. 145 ust. 2-8, art. 146, art. 148 oraz art. 149, jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w tych przepisach, uwzględniając należycie interes uczestników funduszu.

3. Fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w ustawie oraz statucie funduszu w terminie 12 miesięcy od dnia rejestracji funduszu, z zastrzeżeniem art. 197 ust.

2. Dział VI Szczególne konstrukcje funduszy inwestycyjnych Rozdział 1 Fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa Art. 158.

1. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty mogą zbywać jednostki uczestnictwa różniące się od siebie związanym z nimi sposobem pobierania opłat manipulacyjnych lub opłat obciążających aktywa funduszu.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 77/77

2. Jeżeli jednostki uczestnictwa funduszu różnią się od siebie związanym z nimi sposobem pobierania opłat obciążających aktywa funduszu, jednostki uczestnictwa danej kategorii są zbywane i odkupywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto funduszu przypadających na tę kategorię jednostek uczestnictwa przez liczbę jednostek uczestnictwa tej kategorii ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny.

3. Statut funduszu powinien określać kategorie jednostek zbywanych przez fundusz przez wskazanie praw i obowiązków, jakie z nich wynikają.

4. Jednostki uczestnictwa, o których mowa w ust. 2, można łączyć wyłącznie w ramach tej samej kategorii. Rozdział 2 Fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami Art. 159.

1. Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako fundusz składający się z subfunduszy różniących się w szczególności tym, że każdy może stosować inną politykę inwestycyjną.

2. Z wpłat do funduszu, w wysokości określonej w art. 15 ust. 2 lub 4, towarzystwo tworzy portfele inwestycyjne subfunduszy.

3. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej. Art. 160.

1. Statut funduszu z wydzielonymi subfunduszami powinien zawierać informacje, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10 - 12, pkt 14 oraz pkt 16 i 17, w odniesieniu do każdego subfunduszu oddzielnie, a ponadto wskazywać oznaczenia poszczególnych subfunduszy.

2. Ograniczenia inwestycyjne, zasady dotyczące polityki w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek, udzielania pożyczek papierów wartościowych określone w ustawie dla danego rodzaju funduszu stosuje się osobno w odniesieniu do wartości aktywów każdego subfunduszu, a w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego także w odniesieniu do wartości aktywów funduszu.

3. Do portfela inwestycyjnego subfunduszu nie mogą być nabywane jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne związane z innym subfunduszem wydzielonym w tym samym funduszu inwestycyjnym.

4. Częstotliwość i sposób dokonywania wyceny aktywów funduszu są takie same we wszystkich subfunduszach. Art. 161.

1. Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze.

2. Egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 78/78

3. Zobowiązania, które dotyczą całego funduszu, obciążają poszczególne subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto subfunduszu w wartości aktywów netto funduszu. Art. 162.

1. Jeżeli funduszem z wydzielonymi subfunduszami jest fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty:

1) fundusz wydziela w ramach rejestru, o którym mowa w art. 87, subrejestry uczestników funduszu dla każdego subfunduszu;

2) fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa subfunduszy po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto każdego z subfunduszy przez liczbę jednostek uczestnictwa w tym subfunduszu ustaloną na postawie subrejestru uczestników tego subfunduszu w dniu wyceny;

3) we wszystkich subfunduszach powinny obowiązywać jednakowe zasady zbywania i odkupywania oraz zawieszania i wznawiania odkupywania jednostek uczestnictwa, w tym jednakowe warunki odkupywania jednostek uczestnictwa tej samej kategorii;

4) jednostki uczestnictwa subfunduszu nie mogą różnić się od siebie związanym z nimi sposobem pobierania opłat obciążających aktywa subfunduszu;

5) jednostki uczestnictwa subfunduszu mogą być zamieniane na jednostki uczestnictwa innych subfunduszy funduszu, na zasadach określonych w statucie, z zastrzeżeniem pkt 7;

6) jednostki uczestnictwa subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą nabywać wyłącznie osoby, o których mowa w art. 113 ust. 3;

7) jednostki uczestnictwa subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego nie mogą być zamieniane na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady inwestycyjne określone dla funduszu otwartego.

2. Przepisy art. 89 ust. 4 i 5 mogą mieć zastosowanie oddzielnie do każdego subfunduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi.

3. Przez zamianę, o której mowa w ust. 1 pkt 5, rozumie się jednoczesne umorzenie jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego umorzenia, jednostek uczestnictwa innego subfunduszu tego funduszu inwestycyjnego. Art. 163. Jeżeli funduszem z wydzielonymi subfunduszami jest fundusz inwestycyjny zamknięty:

1) prawa uczestników funduszu związane z inwestowaniem w dany subfundusz są inkorporowane w certyfikatach inwestycyjnych wskazanych w statucie (certyfikaty związane z danym subfunduszem);

2) certyfikaty inwestycyjne na okaziciela związane z danym subfunduszem reprezentują jednakowe prawa majątkowe;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 79/79

3) cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych emitowanych w związku z istniejącym subfunduszem nie może być niższa niż wartość aktywów netto danego subfunduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny związany z danym subfunduszem według wyceny aktywów subfunduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na te certyfikaty, chyba że statut funduszu określi maksymalną wysokość różnicy między wartością aktywów netto subfunduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny związany z danym subfunduszem według tej wyceny a ceną emisyjną certyfikatu kolejnej emisji;

4) cena wykupu certyfikatów inwestycyjnych związanych z danym subfunduszem jest równa wartości aktywów netto subfunduszu, przypadającej na certyfikat inwestycyjny związany z danym subfunduszem, według wyceny aktywów subfunduszu z dnia wykupu;

5) statut funduszu powinien zawierać dodatkowo informacje, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 198 ust. 2, w odniesieniu do każdego subfunduszu oddzielnie, a także określać zasady tworzenia, w tym oznaczenie i liczbę subfunduszy, minimalną i maksymalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych związanych z danym subfunduszem oraz prawa przysługujące uczestnikom z tytułu ich posiadania. Art. 164.

1. Fundusz z wydzielonymi subfunduszami może tworzyć nowe subfundusze.

2. Utworzenie nowego subfunduszu wymaga zmiany statutu funduszu, a w przypadku funduszu zamkniętego emitującego publiczne certyfikaty inwestycyjne także emisji certyfikatów inwestycyjnych, które będą związane z tym subfunduszem jako publicznych certyfikatów inwestycyjnych.

3. Statut funduszu powinien określać zasady tworzenia nowych subfunduszy, w szczególności sposób i termin dokonywania wpłat do subfunduszu.

4. Utworzenie subfunduszy określonych w statucie funduszu nie wymaga zmiany statutu funduszu. Art. 165.

1. Fundusz z wydzielonymi subfunduszami może dokonać likwidacji subfunduszu, o ile statut funduszu to przewiduje. W takim przypadku statut funduszu określa czas, na jaki subfundusz jest utworzony, lub przesłanki jego likwidacji oraz szczegółowy tryb, zasady i warunki likwidacji subfunduszu.

2. Statut funduszu może dopuszczać likwidację subfunduszu w przypadku zbycia przez fundusz wszystkich lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego tego subfunduszu.

3. W trybie, o którym mowa w ust. 1, fundusz nie może zlikwidować wszystkich subfunduszy.

4. Uchwała właściwego organu towarzystwa o likwidacji ostatniego istniejącego subfunduszu stanowi przesłankę rozwiązania funduszu inwestycyjnego.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 80/80

Art. 166. Jeżeli statut funduszu z wydzielonymi subfunduszami przewiduje, że subfundusze mogą być denominowane w różnych walutach, powinien wskazywać walutę, w której denominowany będzie fundusz inwestycyjny. Art. 167.

1. W przypadku gdy subfundusze różnią się stosowaną polityką inwestycyjną, mogą one być zarządzane przez więcej niż jeden podmiot, o którym mowa w art. 46 ust. 1-3.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo obowiązane jest do stosowania procedur, których celem jest uniknięcie naruszenia przepisów odnoszących się do dywersyfikacji lokat funduszu inwestycyjnego. Art. 168. Subfundusze funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami mogą być łączone. Do łączenia subfunduszy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące łączenia funduszy inwestycyjnych otwartych. Art. 169. Fundusz z wydzielonymi subfunduszami jest obowiązany sporządzać roczne i półroczne połączone sprawozdania finansowe obejmujące wszystkie jego subfundusze oraz roczne i półroczne jednostkowe sprawozdania finansowe dla każdego subfunduszu. Rozdział 3 Fundusze inwestycyjne podstawowe i powiązane Art. 170.

1. Towarzystwo może utworzyć fundusz inwestycyjny (fundusz podstawowy), który będzie zbywał jednostki uczestnictwa albo emitował certyfikaty inwestycyjne wyłącznie określonym w statucie innym funduszom inwestycyjnym utworzonym przez to samo towarzystwo (fundusze powiązane).

2. Fundusze powiązane mogą lokować swoje aktywa wyłącznie w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne funduszu podstawowego.

3. Fundusze powiązane mogą utrzymywać, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań funduszu, część swoich aktywów na rachunkach bankowych.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 81/81

Art. 171.

1. Fundusz podstawowy lub fundusz powiązany może być utworzony jako jeden z funduszy inwestycyjnych, o których mowa w art. 14 ust. 3.

2. Fundusz podstawowy i fundusze powiązane mogą być funduszami różnego rodzaju.

3. Fundusz podstawowy stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w ustawie odpowiednio do rodzaju funduszu, w jakim został utworzony.

4. Fundusz powiązany nie może zaciągać kredytów i pożyczek, udzielać pożyczek papierów wartościowych lub środków pieniężnych oraz udzielać poręczeń lub gwarancji.

5. Jeżeli fundusz podstawowy jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, a fundusze powiązane są funduszami inwestycyjnymi otwartymi, fundusz podstawowy jest obowiązany utrzymywać część swoich aktywów w instrumentach rynku pieniężnego lub na rachunkach bankowych, w celu zapewnienia sprawnego odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusze powiązane. Art. 172.

1. Fundusz podstawowy ma prawo i obowiązek używania w nazwie oznaczenia „podstawowy”.

2. Fundusz powiązany ma prawo i obowiązek używania w nazwie oznaczenia „powiązany”. Art. 173.

1. Wraz z wnioskiem o utworzenie funduszu podstawowego towarzystwo składa wniosek o utworzenie co najmniej dwóch funduszy powiązanych.

2. Jeżeli Komisja nie udzieli zezwolenia na utworzenie funduszu podstawowego, nie udziela zezwolenia na utworzenie funduszy powiązanych.

3. Do utworzenia funduszu podstawowego jest wymagane złożenie zapisów na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne przez fundusze powiązane.

4. Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne funduszu podstawowego rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu doręczenia postanowień sądu o wpisie funduszy powiązanych do rejestru funduszy inwestycyjnych. Termin przyjmowania zapisów nie może być dłuższy niż 7 dni.

5. W przypadku gdy funduszem podstawowym jest fundusz inwestycyjny zamknięty, do oferowania certyfikatów inwestycyjnych nie stosuje się przepisów ustawy o ofercie publicznej.

6. Uprawnionymi do złożenia zapisu na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszu podstawowego są wyłącznie fundusze powiązane, o których mowa w statucie funduszu podstawowego.

7. Wpis wszystkich funduszy powiązanych z tym samym funduszem podstawowym do rejestru funduszy inwestycyjnych następuje jednocześnie.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 82/82

Art. 174. W przypadku rozwiązania funduszu podstawowego ulegają rozwiązaniu fundusze powiązane. Art. 175.

1. Fundusz podstawowy utworzony jako fundusz inwestycyjny otwarty albo specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty nie ma obowiązku sporządzania prospektu informacyjnego lub skrótu tego prospektu.

2. Fundusz podstawowy utworzony jako fundusz inwestycyjny zamknięty nie ma obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego lub warunków emisji.

3. Fundusz powiązany utworzony jako fundusz inwestycyjny otwarty albo specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty ma obowiązek zamieszczenia w prospekcie informacyjnym oraz w skrócie tego prospektu dodatkowo informacji o funduszu podstawowym oraz ryzyku inwestycyjnym związanym z polityką inwestycyjną tego funduszu w takim samym zakresie, jaki jest wymagany dla funduszu powiązanego.

4. Fundusz powiązany, utworzony jako fundusz inwestycyjny zamknięty, ma obowiązek zamieszczenia w prospekcie emisyjnym albo w warunkach emisji dodatkowo informacji o funduszu podstawowym oraz ryzyku inwestycyjnym związanym z polityką inwestycyjną tego funduszu w takim samym zakresie, jaki jest wymagany dla funduszu powiązanego. Art. 176. Wymogi dotyczące minimalnej wysokości aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego nie mają zastosowania do funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem powiązanym. Art. 177. Fundusz podstawowy oraz fundusze powiązane nie mogą być utworzone jako fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami. Dział VII Szczególne typy funduszy inwestycyjnych Rozdział 1 Fundusz rynku pieniężnego Art. 178.

1. Fundusz inwestycyjny otwarty może być utworzony jako fundusz rynku pieniężnego pod warunkiem, że fundusz lokuje aktywa wyłącznie w:

1) instrumenty rynku pieniężnego;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 83/83

2) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa.

2. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu nie może być dłuższy niż 90 dni.

3. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, ma wyłączne prawo używania w nazwie oznaczenia „rynku pieniężnego”.

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki, jakie muszą spełniać lokaty funduszu, emitenci, poręczyciele lub gwaranci instrumentów rynku pieniężnego, banki krajowe oraz instytucje kredytowe;

2) zasady oceny bezpieczeństwa lokat z uwzględnieniem zdolności do wywiązywania się emitentów lub banków krajowych, instytucji kredytowych z zobowiązań, w tym przez wskazanie minimalnego poziomu oceny inwestycyjnej (ratingu) dokonanej przez wyspecjalizowane instytucje określone w rozporządzeniu;

3) przypadki, w których fundusz jest obowiązany zbyć instrumenty rynku pieniężnego;

4) sposób obliczania maksymalnego średniego ważonego wartością lokat terminu do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu - w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lokat funduszu rynku pieniężnego. Rozdział 2 Fundusz portfelowy Art. 179.

1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz portfelowy dokonujący w sposób ciągły emisji publicznych certyfikatów inwestycyjnych, pod warunkiem że fundusz lokuje swoje aktywa wyłącznie w sposób określony w art. 182.

2. Fundusz portfelowy nie może być utworzony jako fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami.

3. Do emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz do certyfikatów inwestycyjnych funduszu portfelowego nie stosuje się przepisów art. 119 i 120, art. 129 i 130, art. 132 oraz art. 134.

4. Wydanie przez Komisję zezwolenia na utworzenie funduszu portfelowego jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego obejmującego certyfikaty inwestycyjne pierwszej i następnych emisji tego funduszu, pod warunkiem zarejestrowania funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych.

5. Fundusz portfelowy jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia wpisania funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, do złożenia wniosku o dopuszczenie

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 84/84

certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, przy czym dopuszczenie certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym dotyczy certyfikatów inwestycyjnych pierwszej i następnych emisji tego funduszu. Art. 180.

1. Statut funduszu portfelowego określa szczegółowo zasady emisji certyfikatów inwestycyjnych, w szczególności sposób ustalenia ceny emisyjnej, oraz zasady wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

2. Emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu portfelowego może następować w wyniku wniesienia do funduszu, na zasadach określonych w statucie, odpowiadającego certyfikatowi funduszu pakietu papierów wartościowych lub jego wielokrotności lub pakietu tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą lub jego wielokrotności oraz środków pieniężnych, jeżeli statut funduszu tak stanowi.

3. Wykupienie certyfikatów inwestycyjnych funduszu portfelowego może nastąpić w drodze przeniesienia, na żądanie uczestnika funduszu, własności odpowiadającego certyfikatowi inwestycyjnemu pakietu papierów wartościowych lub pakietu tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą oraz środków pieniężnych w proporcji określonej w statucie, jeżeli statut funduszu tak stanowi.

4. Do papierów wartościowych, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się wymogu dokonywania obrotu na rynku regulowanym, określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Art. 181.

1. Jeżeli statut funduszu portfelowego stanowi, że jeden certyfikat inwestycyjny funduszu odzwierciedla ściśle określony pakiet papierów wartościowych, uczestnik funduszu może wykonywać prawo głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy emitentów papierów wartościowych wchodzących w skład pakietu osobiście, pod warunkiem złożenia u danego emitenta, najpóźniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia akcjonariuszy, świadectwa depozytowego wydanego przez fundusz, bądź przez wydanie funduszowi dyspozycji dotyczących wykonywania prawa głosu z papierów wartościowych wchodzących w skład pakietu odzwierciedlonego w posiadanych przez uczestnika certyfikatach inwestycyjnych.

2. Fundusz wydaje świadectwo depozytowe po zablokowaniu na rachunku papierów wartościowych funduszu liczby papierów wartościowych, z których uczestnik może wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta, którego dotyczy świadectwo depozytowe, na podstawie przedstawionego przez uczestnika dokumentu wydanego przez dom maklerski potwierdzającego blokadę certyfikatów inwestycyjnych na rachunku papierów wartościowych tego uczestnika.

3. Liczbę papierów wartościowych, z których uczestnik może wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta, fundusz ustala przez pomnożenie liczby papierów danego emitenta odzwierciedlonych w certyfikacie inwestycyjnym przez liczbę wszystkich zablokowanych przez uczestnika certyfikatów inwestycyjnych. Jeżeli ustalona w ten sposób liczba papierów warto2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 85/85

ściowych nie jest liczbą całkowitą, liczbę tę fundusz zaokrągla w dół do liczby całkowitej.

4. Wydanie przez fundusz świadectwa depozytowego jest równoznaczne z upełnomocnieniem uczestnika funduszu do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta i wykonywania prawa głosu z papierów wartościowych wskazanych w świadectwie.

5. Fundusz nie może wydawać uczestnikowi żadnych instrukcji w zakresie sposobu głosowania.

6. Statut funduszu określa tryb i terminy wydawania świadectwa depozytowego, o którym mowa w ust.

1.

7. Do świadectwa depozytowego stosuje się przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

8. Liczbę papierów wartościowych danego emitenta znajdujących się w portfelu inwestycyjnym funduszu, z których fundusz może wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tego emitenta, pomniejsza się o łączną liczbę papierów wartościowych tego emitenta wskazanych we wszystkich wydanych przez fundusz świadectwach depozytowych dotyczących papierów wartościowych tego emitenta. Art. 182.

1. Statut funduszu określa zasady konstrukcji i skład portfela inwestycyjnego.

2. Portfel inwestycyjny funduszu powinien:

1) opierać się na składzie portfela papierów wartościowych stanowiącego podstawę do ustalania wartości uznanego indeksu regulowanego rynku urzędowego papierów wartościowych (portfel indeksowy) albo

2) stanowić portfel o składzie określonym w statucie funduszu nie opartym na indeksie, o którym mowa w pkt 1 (portfel bazowy).

3. Zmiana składu portfela inwestycyjnego funduszu jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku:

1) zmiany sposobu konstrukcji lub składu portfela papierów wartościowych, na którym oparty jest portfel indeksowy;

2) przekształcenia, połączenia, podziału lub innego zdarzenia o podobnym charakterze dotyczącego emitenta papierów wartościowych, które wchodzą w skład portfela bazowego, lub podziału, wymiany, zmiany wartości nominalnej lub innej zmiany warunków emisji takich papierów wartościowych lub zajścia innego zdarzenia o podobnym charakterze powodującego zmianę wartości lub praw z papierów wartościowych wchodzących w skład portfela bazowego;

3) wycofania z obrotu na regulowanym rynku urzędowym papierów wartościowych, w które zgodnie ze statutem fundusz dokonuje lokat;

4) zajścia innych zdarzeń określonych szczegółowo w statucie funduszu.

4. Limit, o którym mowa w art. 145 ust. 3, może być podwyższony do 35% wartości aktywów funduszu, w przypadku, gdy udział akcji lub dłużnych papierów wartościowych jednego emitenta w indeksie wzrośnie. Limit ten może dotyczyć akcji lub dłużnych papierów wartościowych wyłącznie jednego emitenta.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 86/86

Rozdział 3 Fundusz sekurytyzacyjny Art. 183.

1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz sekurytyzacyjny dokonujący emisji certyfikatów inwestycyjnych w celu zgromadzenia środków na nabycie wierzytelności, w tym wierzytelności finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu odrębnych przepisów, lub praw do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności.

2. Fundusz sekurytyzacyjny może być utworzony jako:

1) standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny;

2) niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny.

3. Fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek oraz wyłączne prawo używania w nazwie oznaczenia:

1) „standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny” – w przypadku funduszu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;

2) „niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny” - w przypadku funduszu, o którym mowa w ust. 2 pkt

2.

4. Umowa o przekazywanie funduszowi wszystkich świadczeń otrzymywanych przez inicjatora sekurytyzacji lub uprawnionego z sekurytyzowanych wierzytelności z określonej puli wierzytelności lub z określonych wierzytelności (umowa o subpartycypację) powinna zawierać zobowiązanie tych podmiotów do przekazywania funduszowi:

1) pożytków z sekurytyzowanych wierzytelności w całości;

2) kwot głównych z sekurytyzowanych wierzytelności;

3) kwot uzyskanych z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzytelności - w przypadku gdy zaspokojenie się inicjatora sekurytyzacji lub uprawnionego z sekurytyzowanych wierzytelności nastąpiło przez realizację zabezpieczeń.

5. Umowa zobowiązująca do nabycia puli wierzytelności oraz umowa o subpartycypację powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Umowa o subpartycypację nie może zawierać postanowień o odroczeniu zapłaty lub o dokonywaniu zapłaty w ratach za wierzytelności będące jej przedmiotem. Art. 184.

1. Towarzystwo lub fundusz sekurytyzacyjny mogą zawrzeć z:

1) bankiem krajowym lub instytucją kredytową, posiadającymi fundusze własne w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 10 000 000 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski lub

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 87/87

2) podmiotem, którego zdolność do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań jest oceniona na poziomie inwestycyjnym przez wyspecjalizowaną agencję ratingową, uznaną na międzynarodowym rynku kapitałowym - umowę poręczenia lub gwarancji wypłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz uczestników funduszu sekurytyzacyjnego posiadających certyfikaty inwestycyjne danej serii w dniu otwarcia likwidacji funduszu albo subfunduszu.

2. Wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek i za pośrednictwem likwidatora funduszu, a w przypadku likwidacji subfunduszu - na wniosek i za pośrednictwem depozytariusza. Art. 185.

1. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny jest tworzony jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami.

2. Do momentu utworzenia drugiego subfunduszu aktywa i zobowiązania subfunduszu stanowią aktywa i zobowiązania funduszu.

3. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny nie może dokonywać kolejnych emisji certyfikatów związanych z danym subfunduszem.

4. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek lokować co najmniej 75% wartości aktywów danego subfunduszu wyłącznie w jedną pulę wierzytelności lub prawa do wszystkich świadczeń otrzymywanych przez inicjatora sekurytyzacji z tytułu jednej puli wierzytelności, z zastrzeżeniem ust.

5. 5. Jeżeli statut standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego tak stanowi, fundusz może lokować co najmniej 75% wartości aktywów danego subfunduszu w kilka pul wierzytelności lub w prawa do świadczeń otrzymywanych z tytułu kilku pul wierzytelności, pod warunkiem że:

1) inicjatorami sekurytyzacji są banki krajowe lub instytucje kredytowe;

2) wierzytelności wchodzące w skład wszystkich pul są jednolite rodzajowo;

3) umowy, o których mowa w art. 183 ust. 5, w odniesieniu do każdej z pul wierzytelności zostaną zawarte w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania funduszu.

6. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania funduszu zawrzeć:

1) umowę zobowiązującą do nabycia puli wierzytelności lub umowę o subpartycypację lub

2) umowy zobowiązujące do nabycia puli wierzytelności lub umowy o subpartycypację – w przypadku, o którym mowa w ust.

5. Art. 186.

1. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek dokonać likwidacji subfunduszu w przypadku, gdy:

1) wszystkie wierzytelności wchodzące w skład nabytych przez niego pul wierzytelności zostały zaspokojone;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 88/88

2) fundusz otrzymał od inicjatorów sekurytyzacji wszystkie świadczenia należne mu z tytułu określonych pul wierzytelności.

2. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny może dokonać likwidacji subfunduszu w przypadku, gdy:

1) większość wierzytelności została zaspokojona, a przewidywane koszty uzyskania zaspokojenia roszczeń wynikających z pozostałych wierzytelności przewyższałyby wartość należnych funduszowi świadczeń;

2) fundusz otrzymał od inicjatora albo inicjatorów sekurytyzacji większość należnych mu świadczeń, a koszty funkcjonowania subfunduszu do przewidywanego momentu uzyskania pozostałych należnych funduszowi świadczeń przewyższałyby wartość tych świadczeń;

3) co do wierzytelności, które nie zostały zaspokojone, istnieje orzeczenie wydane przez właściwy organ stwierdzające brak możliwości zaspokojenia się z wierzytelności, które nie zostały zaspokojone - pod warunkiem że likwidacja subfunduszu nie naruszy praw uczestników standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego określonych w statucie funduszu. Art. 187.

1. Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny nie może być utworzony jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami.

2. Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny jest obowiązany lokować nie mniej niż 75% wartości aktywów funduszu w:

1) określone wierzytelności;

2) papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne;

3) prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności.

3. Lokaty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nie mogą stanowić więcej niż 25 % wartości aktywów netto funduszu.

4. Uczestnikami niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego mogą być wyłącznie:

1) osoby prawne;

2) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

5. Statut funduszu może przewidywać, że uczestnikami niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego mogą być osoby fizyczne. W takim przypadku cena emisyjna jednego certyfikatu nie może być niższa niż równowartość w złotych 40 000 euro. Art. 188.

1. Z zastrzeżeniem art. 185 ust. 4 i 5, art. 187 ust. 2 oraz przepisów postępowania egzekucyjnego, fundusz sekurytyzacyjny może lokować aktywa wyłącznie w:

1) dłużne papiery wartościowe;

2) jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 89/89

3) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych;

4) instrumenty rynku pieniężnego;

5) instrumenty pochodne.

2. Lokaty, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mogą być dokonywane wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

3. Fundusz sekurytyzacyjny nie może udzielać pożyczek, poręczeń lub gwarancji.

4. Fundusz sekurytyzacyjny, w którym działa zgromadzenie inwestorów, może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej:

1) 25% wartości aktywów netto - w przypadku standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego;

2) 75% wartości aktywów netto - w przypadku niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego - na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez zgromadzenie inwestorów uchwały o emisji obligacji, pod warunkiem że statut funduszu sekurytyzacyjnego, załączony do wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie funduszu, będzie dopuszczał dokonywanie emisji obligacji. Przepisy art. 144 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. Art. 189.

1. Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz sekurytyzacyjny mogą reprezentować różne prawa w zakresie:

1) wysokości udziału w dochodach funduszu albo subfunduszu;

2) wysokości udziału w aktywach netto funduszu albo subfunduszu, w przypadku ich likwidacji;

3) kolejności zaspokojenia roszczeń z tytułu posiadania certyfikatów inwestycyjnych.

2. Statut funduszu sekurytyzacyjnego może określać minimalną wysokość udziału w dochodach lub aktywach netto funduszu albo subfunduszu przypadającego na certyfikaty inwestycyjne danej serii.

3. Statut funduszu sekurytyzacyjnego może określać, że zaspokojenie roszczeń wynikających z tytułu posiadania danej serii certyfikatów inwestycyjnych jest uzależnione od uprzedniego zaspokojenia roszczeń tego samego rodzaju wynikających z tytułu posiadania innej serii certyfikatów inwestycyjnych funduszu, w szczególności roszczeń dotyczących wypłaty minimalnego udziału, o którym mowa w ust.

2. Art. 190.

1. Statut funduszu sekurytyzacyjnego może stanowić, że fundusz emituje serię certyfikatów inwestycyjnych podporządkowanych dających prawo do udziału w dochodach lub aktywach netto funduszu albo subfunduszu w przypadku ich likwidacji po zaspokojeniu roszczeń wynikających z wszystkich pozostałych serii certyfikatów inwestycyjnych funduszu albo subfunduszu.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 90/90

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, statut określa minimalną wysokość udziału w dochodach lub aktywach netto funduszu albo subfunduszu w przypadku ich likwidacji przypadającego na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych niebędących certyfikatami podporządkowanymi.

3. Minimalny udział w dochodach lub aktywach netto funduszu albo subfunduszu w przypadku ich likwidacji przypadający na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych niebędących certyfikatami podporządkowanymi nie może być niższy niż udział w tych dochodach lub aktywach netto przypadający na certyfikaty podporządkowane. Art. 191. Fundusz sekurytyzacyjny może, uwzględniając interes uczestników funduszu, zawierać umowy związane z procesem sekurytyzacji, w szczególności:

1) o nadanie oceny inwestycyjnej (rating);

2) ubezpieczenia, w tym od ryzyka niewypłacalności dłużników;

3) o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności;

4) o udzielenie poręczenia za zobowiązania funduszu;

5) gwarancji udzielane na rzecz funduszu. Art. 192.

1. Zawarcie umowy, o której mowa w art. 191 pkt 3, z podmiotem innym niż bank krajowy wymaga uzyskania przez ten podmiot zezwolenia Komisji.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek o uzyskanie zezwolenia za pośrednictwem funduszu.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1) statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną wnioskodawcy oraz odpis z właściwego rejestru;

2) projekt umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności;

3) schemat i opis powiązań kapitałowych wnioskodawcy;

4) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową wnioskodawcy;

5) opis posiadanych przez wnioskodawcę warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności;

6) wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonywanie umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności;

7) procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 91/91

8) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności;

9) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;

10) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 32 ust. 4 pkt 14.

4. Komisja odmawia zezwolenia w przypadku, gdy:

1) dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 3;

2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

3) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że wnioskodawca może wykonywać umowę o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu sekurytyzacyjnego. Art. 193. Fundusz sekurytyzacyjny oraz podmiot, z którym fundusz zawarł umowę o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności, mogą zbierać i przetwarzać dane osobowe dłużników sekurytyzowanych wierzytelności jedynie dla celów związanych z administrowaniem wierzytelnościami sekurytyzowanymi i ich obrotem. Art. 194. Księgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu i opatrzone pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych. Art. 195.

1. W przypadku nabycia przez fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności albo puli wierzytelności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem rejestrowym sąd prowadzący księgę wieczystą lub rejestr zastawów, na wniosek funduszu o wpis zmiany dotychczasowego wierzyciela, dokonuje wpisu w księdze wieczystej lub w rejestrze zastawów o zmianie wierzyciela, na rzecz którego była ustanowiona hipoteka lub zastaw rejestrowy. Fundusz, składając wniosek do sądu, dołącza wyciąg z ksiąg rachunkowych, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu i opatrzony pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym, po-

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 92/92

twierdzający nabycie przez fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności albo puli wierzytelności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem rejestrowym.

2. Wpis, o którym mowa w ust. 1, podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł. Rozdział 4 Fundusz aktywów niepublicznych Art. 196. Fundusz inwestycyjny zamknięty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne funduszu zamkniętego może być utworzony jako fundusz aktywów niepublicznych lokujący co najmniej 80% wartości swoich aktywów w aktywa inne niż:

1) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez fundusz;

2) instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego funduszu. Art. 197.

1. W przypadku, o którym mowa w art. 119 ust. 3, do czasu upływu terminu do zaoferowania certyfikatów inwestycyjnych wskazanego w statucie funduszu, do lokat funduszu nie stosuje się art. 145 ust. 3.

2. W przypadku funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych termin określony w art. 148 ust. 3 lub art. 157 ust. 3 wynosi 36 miesięcy. Art. 198.

1. Statut funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych może przewidywać wypłacanie na rzecz uczestników funduszu przychodów ze zbycia lokat funduszu, pomniejszonych o koszty działania funduszu związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami oraz o część kosztów działania funduszu przypadającą na takie lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do wartości portfela inwestycyjnego funduszu.

2. Jeżeli statut funduszu przewiduje wypłacanie na rzecz uczestników funduszu przychodów ze zbycia lokat, zgodnie z ust. 1, powinien on określać szczegółowo:

1) warunki oraz tryb dokonywania wypłat przychodów na rzecz uczestników funduszu, w tym kategorie przychodów funduszu podlegających wypłacie, sposób ustalenia kwot przypadających na każdego uczestnika, terminy dokonywania wypłat i zasady ustalania uczestników uprawnionych do otrzymania wypłaty oraz

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 93/93

2) rodzaje kosztów zaliczanych do kosztów działania funduszu związanych bezpośrednio z lokatami, rodzaje kosztów zaliczanych do kosztów działania funduszu oraz zasady ustalania wysokości takich kosztów przypadających na poszczególne lokaty.

3. Fundusz aktywów niepublicznych, który wypłacił uczestnikom przychody ze zbycia lokat, jest obowiązany do dostosowania, w terminie 12 miesięcy od dnia wypłaty przychodów, stanu swoich aktywów do wymogów określonych w ustawie oraz statucie funduszu, uwzględniając należycie interes uczestników funduszu.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli do określonego w statucie funduszu dnia rozpoczęcia likwidacji funduszu pozostało nie więcej niż 36 miesięcy.

5. Do lokat funduszu aktywów niepublicznych, który wypłacił uczestnikom przychody ze zbycia lokat, art. 145 ust. 3 nie stosuje się:

1) do dnia dostosowania stanu aktywów funduszu do wymogów ustawy oraz statutu funduszu, jednak nie później niż do upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty przychodów, albo

2) gdy do określonego w statucie funduszu dnia rozpoczęcia likwidacji funduszu pozostało nie więcej niż 36 miesięcy. Art. 199.

1. W przypadku funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych statut funduszu może określać, że cena wykupu certyfikatów inwestycyjnych może być równa wartości aktywów netto funduszu, przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia określonego w statucie, pod warunkiem że w statucie zostaną zawarte postanowienia zabezpieczające interesy wierzycieli funduszu, na wypadek powstania nowych zobowiązań funduszu przed dniem wykupu certyfikatów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz uczestników, którzy nie zażądali wykupienia certyfikatów inwestycyjnych.

2. Towarzystwo nie może być obowiązane do spłaty więcej niż 5% ogólnej wartości zobowiązań funduszu powstałych między dniem wyceny aktywów funduszu wskazanym w statucie funduszu a dniem wykupu certyfikatów. Dział VIII Łączenie funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych Art. 200.

1. Za zgodą Komisji może nastąpić połączenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych albo dwóch specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, zarządzanych przez to samo towarzystwo, z zastrzeżeniem art.

208. Z wnioskiem o udzielenie zgody występuje towarzystwo.

2. Połączenie następuje przez przeniesienie majątku funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 94/94

3. W wyniku połączenia funduszy inwestycyjnych fundusz przejmowany podlega wykreśleniu z rejestru funduszy. Art. 201.

1. O zamiarze połączenia funduszy inwestycyjnych towarzystwo ogłasza w dziennikach wskazanych w statutach łączących się funduszy, niezwłocznie po uzyskaniu zgody Komisji na połączenie funduszy inwestycyjnych.

2. Ogłoszenie o zamiarze połączenia:

1) wskazuje fundusz przejmujący i fundusz przejmowany;

2) wskazuje termin, po upływie którego fundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa; termin ten nie może być krótszy niż miesiąc od dnia ogłoszenia;

3) zawiera treść statutu funduszu przejmującego.

3. Od dnia ogłoszenia zamiaru połączenia funduszy inwestycyjnych:

1) towarzystwo nie pobiera opłat za odkupienie jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego;

2) do funduszu przejmowanego nie stosuje się art.

246. Art. 202.

1. W pierwszym dniu po upływie terminu, o którym mowa w art. 201 ust. 2 pkt 2, towarzystwo:

1) przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadającego na jednostkę uczestnictwa w dniu poprzedzającym dzień przydziału przez wartość aktywów netto funduszu przejmującego przypadającego na jednostkę uczestnictwa w tym funduszu w dniu poprzedzającym dzień przydziału oraz

2) niezwłocznie składa do sądu wniosek o wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych; do wniosku towarzystwo dołącza zgodę Komisji, o której mowa w art. 200 ust.

1.

2. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego uzupełnienia. Art. 203.

1. Przydział, o którym mowa w art. 202 ust. 1 pkt 1, następuje przez wpisanie do rejestru uczestników funduszu przejmującego uczestnika funduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych mu jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego.

2. Od chwili przydziału, o którym mowa w art. 202 ust. 1 pkt 1, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszu przejmu-

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 95/95

jącego ustala się z uwzględnieniem aktywów i zobowiązań funduszu przejmowanego.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy postanowienie sądu odmawiające wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru stanie się prawomocne.

4. W przypadku przydziału, o którym mowa w art. 202 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się przepisu art. 86 ust.

2. Art. 204. Z dniem wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych:

1) fundusz przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki funduszu przejmowanego;

2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 203 ust. 1, wywołuje skutek prawny. Art. 205.

1. Depozytariusz funduszu przejmowanego wydaje depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 niezwłocznie po wykreśleniu funduszu przejmowanego z rejestru.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innych podmiotów przechowujących, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1, aktywa funduszu przejmowanego. Art. 206. Fundusz przejmujący, w terminie 6 miesięcy od dnia połączenia funduszy, dostosowuje stan swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie i statucie. Art. 207. Sprawozdanie finansowe funduszu przejmowanego sporządza się na dzień poprzedzający dzień przydziału jednostek uczestnictwa. Art. 208.

1. Nie mogą być połączone fundusze inwestycyjne otwarte albo specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, które zbywają jednostki uczestnictwa różniące się od siebie sposobem pobierania opłat manipulacyjnych lub opłat obciążających aktywa funduszu, chyba że przed rozpoczęciem procedury połączenia wszystkie jednostki uczestnictwa zarówno w funduszu przejmującym, jak i funduszu przejmowanym zostaną zamienione na jednostki uczestnictwa tej samej kategorii.

2. Nie mogą być połączone fundusze inwestycyjne otwarte albo specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte utworzone jako:

1) fundusze z wydzielonymi subfunduszami;

2) fundusze podstawowe;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 96/96

3) fundusze powiązane. Dział IX Zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych Art. 209. Za zezwoleniem Komisji, wydanym na wniosek towarzystwa, towarzystwo może zarządzać zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Art. 210. Do wniosku, o którym mowa w art. 209, załącza się:

1) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie, które mają istotny wpływ na zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne towarzystwa w tym zakresie;

2) firmę, siedzibę i adres depozytariusza;

3) listę osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie;

4) informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których mowa w pkt 1 i 3, w szczególności w zakresie lokowania w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, które mogą wchodzić w skład zbiorczego portfela papierów wartościowych, oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;

5) regulamin zbiorczego portfela papierów wartościowych. Art. 211. Do zezwolenia, o którym mowa w art. 209, stosuje się odpowiednio art.

23. Art. 212.

1. Zbiorczy portfel papierów wartościowych stanowi współwłasność łączną posiadaczy tytułów uczestnictwa.

2. Składniki zbiorczego portfela papierów wartościowych nie podlegają egzekucji prowadzonej z majątku uczestnika zbiorczego portfela papierów wartościowych. Egzekucja następuje wyłącznie przez odkupienie tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych.

3. Uczestnik zbiorczego portfela papierów wartościowych nie może rozporządzać udziałem w zbiorczym portfelu papierów wartościowych ani udziałem w poszczególnych składnikach tego portfela. Art. 213.

1. Do utworzenia zbiorczego portfela papierów wartościowych jest niezbędne:

1) uchwalenie regulaminu, o którym mowa w art. 210 pkt 5;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 97/97

2) zebranie w drodze zapisów wpłat na tytuły uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych w wysokości określonej w regulaminie, o którym mowa w art. 210 pkt 5;

3) przydzielenie tytułów uczestnictwa osobom, które dokonały wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych;

4) nabycie składników zbiorczego portfela papierów wartościowych za środki wpłacone do tego portfela w ramach zapisów.

2. W ramach zapisów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wpłaty na nabycie tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych są dokonywane na wydzielony rachunek bankowy towarzystwa.

3. Po zebraniu wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, towarzystwo przydziela tytuły uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych osobom, które dokonały wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa.

4. Do chwili przydzielenia pierwszego tytułu uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami na tytuły uczestnictwa, pobranymi opłatami manipulacyjnymi ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą, w innym celu niż na nabycie składników zbiorczego portfela papierów wartościowych zgodnie z regulaminem, o którym mowa w art. 210 pkt

5. 5. Towarzystwo tworzy zbiorczy portfel papierów wartościowych przez nabycie składników tego portfela na rachunek własny towarzystwa.

6. W ramach zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych towarzystwo może lokować środki w kategorie lokat określone w art. 145 ust. 1 pkt 1, 47 oraz art. 146.

7. Tytuł uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych reprezentuje prawo jego posiadacza do żądania zbycia proporcjonalnej części aktywów zbiorczego portfela papierów wartościowych i przeniesienia na rzecz tego posiadacza środków pieniężnych uzyskanych w wyniku tego zbycia.

8. Towarzystwo wykonuje we własnym imieniu prawa i obowiązki wynikające z poszczególnych składników zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz obowiązki wynikające z zarządzania tym portfelem. Art. 214.

1. Zasady działania, zarządzania i likwidacji zbiorczego portfela papierów wartościowych określa regulamin, o którym mowa w art. 210 pkt 5, do którego stosuje się art. 384 Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin, o którym mowa w art. 210 pkt 5, określa w szczególności:

1) kategorie lokat zbiorczego portfela papierów wartościowych;

2) procentowy udział poszczególnych kategorii lokat w zbiorczym portfelu papierów wartościowych;

3) sposób i zasady przyjmowania wpłat do zbiorczego portfela papierów wartościowych;

4) sposób i zasady przydziału tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 98/98

5) minimalną i maksymalną liczbę tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych;

6) liczbę tytułów uczestnictwa pozostałych w zbiorczym portfelu papierów wartościowych, która stanowi przesłankę likwidacji tego portfela;

7) okoliczności, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 3;

8) politykę inwestycyjną stosowaną przez zbiorczy portfel papierów wartościowych;

9) sposób zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych, z uwzględnieniem pożytków z papierów wartościowych i praw majątkowych wchodzących w skład zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz kosztów związanych z zarządzaniem tym portfelem, w tym kosztów transakcji dotyczących poszczególnych składników portfela oraz kosztów związanych ze zbywaniem i umarzaniem tytułów uczestnictwa tego portfela.

3. Postanowienia regulaminu, o którym mowa w art. 210 pkt 5, nie mogą uprzywilejować towarzystwa w stosunku do innych posiadaczy tytułów uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych. Art. 215.

1. Maksymalną liczbą tytułów uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych jest liczba określona w regulaminie, o którym mowa w art. 210 pkt 5.

2. Tytuł uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych jest niezbywalny i podlega umorzeniu na żądanie jego posiadacza.

3. Po utworzeniu zbiorczego portfela papierów wartościowych towarzystwo może przyjmować kolejne wpłaty na nabycie tytułów uczestnictwa. W takim przypadku przepisy art. 213 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. Art. 216.

1. Procentowy skład portfela papierów wartościowych nie może podlegać zmianom, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Zmiana składu portfela papierów wartościowych jest dopuszczalna w przypadku:

1) wystąpienia zdarzenia losowego lub prawnego, które powoduje umorzenie, wykup lub utratę z innej przyczyny przez dany składnik portfela dotychczasowego statusu;

2) wystąpienia takiej relacji wartości składników portfela papierów wartościowych do składu procentowego określonego w regulaminie, o którym mowa w art. 210 pkt 5, która uniemożliwia dokładne ustalenie tego składu; w takim przypadku towarzystwo jest obowiązane do dokonywania transakcji zbycia składników w sposób zapewniający jak najmniejsze odchylenie rzeczywistego składu portfela od składu procentowego określonego w regulaminie;

3) wystąpienia okoliczności, które ze względu na ważny interes ekonomiczny uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych wymagają zmiany składu portfela, w szczególności w razie znacznego spadku wartości składników portfela poniżej wysokości określonej w regulaminie, o którym mowa w art. 210 pkt 5;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 99/99

4) gdy zmiana wynika ze stosowanej przez zbiorczy portfel papierów wartościowych polityki inwestycyjnej, a możliwość dokonania tej zmiany została określona w regulaminie, o którym mowa w art. 210 pkt

5. Art. 217.

1. Towarzystwo prowadzi rejestr tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych. Przepis art. 87 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Do zbywania lub odkupywania tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych.

3. Do wyceny aktywów zbiorczego portfela papierów wartościowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego.

4. Do aktywów zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz do wpłat dokonanych na rachunek, o którym mowa w art. 213 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepis art. 81.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wykonywania przez towarzystwo działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych, z uwzględnieniem warunków finansowych i organizacyjnych, jakie musi spełnić towarzystwo w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania tej działalności. Art. 218.

1. Towarzystwo jest obowiązane do sporządzania półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz do udostępniania tych sprawozdań na żądanie uczestnika tego portfela.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych, w celu umożliwienia nabywcom tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych dokonania oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w te tytuły. Dział X Obowiązki informacyjne funduszy inwestycyjnych i nadzór Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Art. 219.

1. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty mają obowiązek publikowania prospektów informacyjnych oraz skrótów tych prospektów oraz półrocznych sprawozdań finansowych, w tym połączonych sprawozdań funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 100/100

2. Fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący publiczne certyfikaty inwestycyjne publikuje prospekt emisyjny oraz skrót tego prospektu w sposób określony przepisami ustawy o ofercie publicznej.

3. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty publikuje półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy w terminie 2 miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego. Art. 220.

1. Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego powinien zawierać statut funduszu, oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny aktywów funduszu, w tym wynikających ze zmiany przyjętej przez fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego.

2. Na żądanie uczestnika towarzystwo ma obowiązek udzielić dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat funduszu. Art. 221. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrót tego prospektu, mając na uwadze umożliwienie nabywcom jednostek uczestnictwa dokonania oceny ryzyka związanego z lokatami funduszu oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te jednostki. Art. 222.

1. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa fundusz inwestycyjny otwarty bezpłatnie udostępnia skrót prospektu informacyjnego.

2. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany doręczyć uczestnikowi funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe, połączone sprawozdania finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy, a także prospekt informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie.

3. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, połączone sprawozdania finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy, a także prospekt informacyjny powinny być dostępne w miejscach

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 101/101

zbywania jednostek uczestnictwa wskazanych w prospekcie informacyjnym lub skrócie tego prospektu.

4. Fundusz inwestycyjny otwarty przekazuje Komisji:

1) prospekty informacyjne i skróty tych prospektów - po ich sporządzeniu;

2) roczne sprawozdania finansowe, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami – roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy - niezwłocznie po ich zbadaniu przez biegłego rewidenta;

3) półroczne sprawozdania finansowe, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami – półroczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu oraz półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy - niezwłocznie po dokonaniu ich przeglądu przez biegłego rewidenta.

5. Fundusz inwestycyjny otwarty przekazuje Komisji informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym lub skrócie tego prospektu niezwłocznie po ich wprowadzeniu.

6. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany udostępniać we wszystkich miejscach zbywania jednostek uczestnictwa oraz na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym lub skrócie tego prospektu. Art. 223. Biegły rewident jest obowiązany, za pośrednictwem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

1) towarzystwa;

2) funduszu inwestycyjnego;

3) innego podmiotu wykonującego na podstawie umowy zawartej z towarzystwem lub funduszem inwestycyjnym czynności w zakresie zarządzania lub obsługi funduszu - powiadomić Komisję o stwierdzonych podczas badania lub przeglądu sprawozdań finansowych tych podmiotów istotnych uchybieniach w działalności badanego podmiotu oraz naruszeniach obowiązujących przepisów. Art. 224. Fundusz inwestycyjny ma obowiązek ogłaszać, w sposób określony w statucie, wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny oraz cenę zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, niezwłocznie po ich ustaleniu. Art. 225.

1. Towarzystwo i fundusz inwestycyjny mają obowiązek dostarczania Komisji okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących ich działalności i sytuacji finansowej.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 102/102

2. Towarzystwo i fundusz inwestycyjny mają obowiązek dostarczania, na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, innych informacji, dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych do wykonywania efektywnego nadzoru.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres sprawozdań i informacji, o których mowa w ust. 1, formę oraz terminy ich dostarczania z uwzględnieniem konieczności wykonywania przez Komisję nadzoru nad działalnością towarzystwa i funduszu w zakresie określonym ustawą oraz oceny, czy działalność ta jest wykonywana w interesie uczestników funduszu, uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych albo klientów, dla których towarzystwo świadczy usługi zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie lub doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Art. 226.

1. Na podstawie upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji osoba w nim wskazana ma prawo wstępu do pomieszczeń:

1) towarzystwa - w celu sprawdzenia, czy jego działalność jest zgodna z prawem, statutem lub udzielonym zezwoleniem;

2) depozytariusza - w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków depozytariusza jest zgodna z prawem lub z umową o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego;

3) podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 - w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych jest zgodna z prawem, umową zawartą z funduszem i udzielonym zezwoleniem;

4) podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie swoich obowiązków – w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z towarzystwem jest zgodna z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego;

5) podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego – w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z funduszem inwestycyjnym jest zgodna z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego;

6) spółki zarządzającej, oddziału spółki zarządzającej lub funduszu zagranicznego, spółki zarządzającej funduszami inwestycyjnymi otwartymi z siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD, oddziału tej spółki lub funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w celu sprawdzenia, czy ich działalność jest wykonywana zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) podmiotu, o którym mowa w art. 192 ust. 1 – w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z funduszem inwestycyjnym jest zgodna z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego.

2. (uchylony).

3. (uchylony).

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 103/103

4. Do postępowania kontrolnego lub wyjaśniającego wobec podmiotów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu kontrolnym i wyjaśniającym, o których mowa w przepisach ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Art. 227.

1. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, który zaprzestał wykonywania działalności określonej w ustawie, ma obowiązek archiwizowania i przechowywania, przez 5 lat od dnia zaprzestania tej działalności, dokumentów oraz innych nośników informacji związanych z wykonywaniem tej działalności.

2. Upoważniony przedstawiciel Komisji ma prawo wstępu do siedziby lub lokalu podmiotu przechowującego dokumenty i inne nośniki informacji, o których mowa w ust. 1 lub art. 69, celem wglądu do tych dokumentów i nośników.

3. Na pisemne żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela podmiot przechowujący dokumenty, o których mowa w ust. 1 lub art. 69, jest obowiązany do niezwłocznego sporządzenia i przekazania kopii tych dokumentów. Art. 228.

1. W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu, przekracza zakres zezwolenia lub narusza interes uczestników funduszu inwestycyjnego lub uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych, Komisja może, w drodze decyzji:

1) cofnąć zezwolenie albo

2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł, albo

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i

2. 2. Komisja może nałożyć na towarzystwo sankcje, o których mowa w ust. 1, jeżeli stwierdzi, że fundusz inwestycyjny narusza przepisy regulujące działalność funduszy inwestycyjnych, przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie przestrzega przepisów statutu lub warunków określonych w zezwoleniu, a także w przypadku, gdy statut funduszu zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub nieuwzględniające należycie interesu uczestników funduszu. 2a. Komisja może nakazać funduszowi zmianę statutu w terminie określonym przez Komisję, jeżeli statut zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub nieuwzględniające należycie interesu uczestników funduszu.

3. W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie lub w zezwoleniu na wykonywanie doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi, przekracza zakres zezwolenia, nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza interes zleceniodawcy, Komisja może, w drodze decyzji:

1) cofnąć zezwolenie na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie lub zezwolenie na wykonywanie doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi albo

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 104/104

2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł, albo

3) zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i

2.

4. W przypadku gdy umowa lub umowy, o których mowa w art. 185 ust. 6, nie zostaną zawarte w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania funduszu, Komisja może nałożyć na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł.

5. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. Komisja może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

6. Decyzja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja może nakazać jej ogłoszenie w dwóch dziennikach ogólnopolskich na koszt towarzystwa, jeżeli jest to szczególnie istotne ze względu na ochronę interesów uczestników.

7. Wydane przez Komisję decyzje dotyczące funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne są zbywane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, a poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja niezwłocznie przekazuje organom państwa właściwym dla nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi, w którym te jednostki lub certyfikaty są zbywane. Art. 229.

1. Informacje dotyczące funduszu inwestycyjnego albo zbiorczego portfela papierów wartościowych publikowane przez towarzystwo, w tym informacje reklamowe, powinny rzetelnie przedstawiać sytuację finansową funduszu albo zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz ryzyko związane z uczestnictwem w funduszu albo zbiorczym portfelu papierów wartościowych, a w przypadku, o którym mowa w art. 100 ust. 3, także wskazywać emitenta, poręczyciela lub gwaranta papierów wartościowych. Publikowane informacje nie mogą wprowadzać w błąd.

2. Każda informacja reklamowa odnosząca się do nabywania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych musi wskazywać na istnienie odpowiednio prospektu informacyjnego, skrótu prospektu informacyjnego, prospektu emisyjnego albo warunków emisji i wskazywać miejsce, w którym dany dokument jest publicznie dostępny.

3. Jeżeli wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego cechuje się lub będzie się cechować dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem, w informacjach o funduszu, o których mowa w ust.1, należy zamieścić wyeksponowane stwierdzenie wskazujące na tę cechę.

4. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty lokuje większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego albo odzwierciedla skład indeksu papierów wartościowych, zgodnie z art. 99 ust. 1, w informacjach o funduszu, o których mowa w ust. 1, należy zamieścić wyeksponowane stwierdzenie wskazujące na tę cechę.

5. Jeżeli Komisja stwierdzi, że publikacje, o których mowa w ust. 1, wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd, może zakazać ich ogłaszania i nakazać ogłoszenie odpowiednich sprostowań w wyznaczonym terminie.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 105/105

6. Jeżeli zakaz lub nakaz, o których mowa w ust. 5, nie zostanie wykonany, Komisja nakłada na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. W takim wypadku Komisja dokona ogłoszenia odpowiednich sprostowań na koszt towarzystwa.

7. Fundusze inwestycyjne inne niż fundusze inwestycyjne otwarte, jak również fundusze inwestycyjne otwarte działające jako fundusze podstawowe lub powiązane, nie mogą w swoich statutach, w prospektach lub w innych publikowanych i dostępnych w sposób publiczny informacjach reklamowych wskazywać, że spełniają wymagania określone w przepisach prawa wspólnotowego regulującego zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe lub sugerować, że ich działalność jest zgodna z tymi przepisami. Art. 230.

1. W uzasadnionych przypadkach Komisja może nakazać funduszowi inwestycyjnemu zmianę osób, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 4, 6 i 15, wyznaczając termin na dokonanie tej zmiany, nie krótszy niż 14 dni.

2. Jeżeli zmiana, o której mowa ust. 1, nie zostanie dokonana w określonym terminie, Komisja może nałożyć na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł.

3. Jeżeli pomimo nałożenia kary pieniężnej zmiana nie zostanie dokonana, Komisja może cofnąć zezwolenie na utworzenie towarzystwa. W takim przypadku stosuje się przepis art.

68. Art. 231. Depozytariusz jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Komisję, że fundusz działa z naruszeniem prawa lub nienależycie uwzględnia interes uczestników funduszu. Art. 232.

1. Jeżeli depozytariusz narusza przepisy ustawy lub nie wypełnia obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, Komisja może nakazać funduszowi zmianę depozytariusza lub nałożyć na depozytariusza karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł.

2. Jeżeli depozytariusz nie wypełnia określonych w ustawie obowiązków przekazywania informacji Komisji, Komisja może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł.

3. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdań finansowych towarzystwa lub funduszu inwestycyjnego albo innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia wynika z odrębnych przepisów, lub prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, Komisja może zlecić kontrolę tych sprawozdań, informacji i ksiąg rachunkowych podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych. W przypadku gdy kontrola wykaże, że wątpliwości były uzasadnione, towarzystwo zwraca Komisji koszty przeprowadzenia kontroli.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 106/106

Art. 233.

1. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, narusza przepisy ustawy, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub wykonuje działalność z naruszeniem interesów uczestników funduszy, Komisja może, w drodze decyzji:

1) cofnąć zezwolenie albo

2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł, albo

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i

2. 2. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 4, wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z towarzystwem niezgodnie z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego, Komisja może nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł lub nakazać towarzystwu odstąpienie od umowy.

3. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 5, wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z funduszem niezgodnie z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego, Komisja może nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł lub nakazać funduszowi odstąpienie od umowy. Art. 234.

1. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, narusza przepisy prawa w związku z wykonywaniem umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności, Komisja może:

1) nałożyć na ten podmiot karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł;

2) zobowiązać fundusz do zmiany tego podmiotu w terminie określonym w decyzji;

3) zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i

2. 2. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności towarzystwo odpowiada wobec uczestników funduszu solidarnie z podmiotem, o którym mowa w art. 192 ust. 1, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności. Art. 235. (uchylony). Art. 236.

1. Udzielenie przez Komisję zezwolenia albo zgody, o której mowa w art. 80, art. 93 ust. 2 i 3, podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość 4.500 euro, ustalanej przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

2. Wpis do rejestrów, o których mowa w art. 263 lub art. 278, odpowiednio funduszu zagranicznego, funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do EEA lub funduszu otwartego z siedzibą w państwie należącym do OECD, innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, podle2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 107/107

ga opłacie w wysokości nie większej niż równowartość 4 500 euro, ustalanej przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

3. PPrzeznaczenie i rozdysponowanie wpływów z opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz ustalenie wysokości, naliczanie i uiszczanie tych opłat następuje na zasadach, w trybie i na warunkach określonych w art. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

4. (uchylony). Art. 237. (uchylony). Dział XI Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym, przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja funduszu inwestycyjnego Art. 238.

1. Towarzystwo może na podstawie umowy zawartej z innym towarzystwem będącym organem funduszu inwestycyjnego przejąć zarządzanie tym funduszem.

2. Przejęcie zarządzania wymaga zmiany statutu funduszu przejmowanego w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt

2.

3. Towarzystwo przejmujące zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki towarzystwa będącego dotychczas organem funduszu, z chwilą wejścia w życie zmian w statucie w zakresie, o którym mowa w ust.

2. Postanowienia umowy wyłączające przejęcie określonych obowiązków są bezskuteczne wobec osób trzecich. Art. 239.

1. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może zostać przekształcony w fundusz inwestycyjny otwarty.

2. Przekształcenia funduszu dokonuje towarzystwo funduszy inwestycyjnych przez zmianę statutu funduszu. Art. 240.

1. Za zezwoleniem Komisji fundusze inwestycyjne otwarte albo specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez to samo towarzystwo, nie będące funduszami inwestycyjnymi o szczególnej konstrukcji określonej w dziale VI, z wyjątkiem funduszy zbywających jednostki uczestnictwa różniące się od siebie związanym z nimi sposobem pobierania opłat, mogą być przekształcone w jeden fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami, o ile rejestr aktywów dla tych funduszy jest prowadzony przez tego samego depozytariusza.

2. Przekształcenie może polegać wyłącznie na:

1) przekształceniu funduszy inwestycyjnych otwartych w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 108/108

2) przekształceniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych w jeden specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.

3. Fundusze inwestycyjne podlegające przekształceniu stają się subfunduszami funduszu inwestycyjnego powstałego w wyniku przekształcenia.

4. Statut funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami powinien wskazywać nazwy funduszy inwestycyjnych, które zostały przekształcone w fundusz z wydzielonymi subfunduszami, oraz nazwy subfunduszy, które odpowiadają przekształconym funduszom inwestycyjnym. Art. 241. Przekształcenie funduszy inwestycyjnych w jeden fundusz z wydzielonymi subfunduszami wymaga:

1) nadania przez towarzystwo statutu funduszowi z wydzielonymi subfunduszami;

2) zawarcia przez towarzystwo umowy z depozytariuszem o prowadzenie rejestru aktywów funduszu z wydzielonymi subfunduszami;

3) wydania przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w art. 240 ust. 1;

4) wpisania funduszu z wydzielonymi subfunduszami do rejestru funduszy inwestycyjnych. Art. 242. Do wniosku o uzyskanie zezwolenia na przekształcenie funduszy inwestycyjnych w jeden fundusz z wydzielonymi subfunduszami towarzystwo dołącza dokumenty określone w art.

22. Art. 243.

1. Po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 240 ust. 1, towarzystwo dokonuje dwukrotnego ogłoszenia o zamiarze przekształcenia funduszy inwestycyjnych w fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami, z tym że drugiego ogłoszenia należy dokonać po upływie co najmniej trzydziestu dni od dnia pierwszego ogłoszenia.

2. W ogłoszeniach należy zamieścić informację o tym, że z chwilą przekształcenia funduszy inwestycyjnych w fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami:

1) fundusze inwestycyjne podlegające przekształceniu stają się subfunduszami funduszu inwestycyjnego powstałego w wyniku przekształcenia;

2) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się jednostkami uczestnictwa funduszu związanymi z poszczególnymi subfunduszami odpowiadającymi, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconym funduszom inwestycyjnym.

3. Po upływie trzech miesięcy od dnia dokonania drugiego ogłoszenia towarzystwo składa do sądu rejestrowego wniosek o wpis funduszu z wydzielonymi subfun-

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 109/109

duszami do rejestru funduszy inwestycyjnych; przepisy art. 29 ust. 7-9 stosuje się odpowiednio.

4. Od dnia ogłoszenia zamiaru przekształcenia funduszy inwestycyjnych w fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami:

1) towarzystwo nie pobiera opłat za odkupienie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu;

2) do funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu nie stosuje się art.

246. Art. 244. Z chwilą wpisu funduszu z wydzielonymi subfunduszami do rejestru funduszy inwestycyjnych:

1) fundusz nabywa osobowość prawną;

2) fundusz wstępuje w prawa i obowiązki funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu;

3) aktywa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się aktywami funduszu wchodzącymi w skład aktywów poszczególnych subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconym funduszom inwestycyjnym;

4) zobowiązania funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się zobowiązaniami funduszu obciążającymi poszczególne subfundusze odpowiadające, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconym funduszom inwestycyjnym;

5) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się jednostkami uczestnictwa funduszu związanymi z poszczególnymi subfunduszami odpowiadającymi, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconym funduszom inwestycyjnym;

6) rejestry uczestników funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się subrejestrami funduszu;

7) fundusze inwestycyjne podlegające przekształceniu wykreśla się z rejestru funduszy inwestycyjnych;

8) rejestry aktywów funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się subrejestrami aktywów subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconym funduszom inwestycyjnym. Art. 245. Powstanie skutków, o których mowa w art. 244 pkt 5, nie stanowi ani nie jest następstwem:

1) odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy otwartych podlegających przekształceniu w fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami;

2) nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami powstałego z przekształcenia funduszy inwestycyjnych;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 110/110

3) zmiany jednostek funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu na jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami. Art. 246.

1. Rozwiązanie funduszu powoduje:

1) upływ okresu, na który, zgodnie ze statutem, fundusz został utworzony;

2) nieprzejęcie zarządzania funduszem przez inne towarzystwo w trybie i terminie określonym w art. 68 ust. 2;

3) zaprzestanie wykonywania przez depozytariusza obowiązków, jeżeli nie zawarto umowy o prowadzenie rejestru z innym depozytariuszem;

4) spadek wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego poniżej wartości określonej w art. 92 ust. 1;

5) podjęcie przez radę inwestorów albo zgromadzenie inwestorów uchwały o rozwiązaniu funduszu;

6) wystąpienie innych przyczyn określonych w statucie funduszu inwestycyjnego.

2. Fundusz nie ulega rozwiązaniu, jeżeli na wniosek towarzystwa, złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, Komisja udzieli zgody na połączenie funduszu inwestycyjnego z innym funduszem inwestycyjnym w trybie i na warunkach określonych w przepisach działu VIII.

3. Rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny nie może zbywać jednostek uczestnictwa albo emitować certyfikatów inwestycyjnych, a także odkupywać jednostek uczestnictwa albo wykupywać certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłacać dochodów lub przychodów funduszu.

4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, otwarcie likwidacji funduszu inwestycyjnego następuje z dniem, w którym decyzja Komisji o odmowie zgody na połączenie funduszy inwestycyjnych stała się ostateczna. Art. 247.

1. Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania funduszu powinna być niezwłocznie opublikowana przez towarzystwo lub depozytariusza, w sposób określony w statucie funduszu, oraz przekazana Komisji.

2. Jeżeli publikacja informacji, o której mowa w ust. 1, nie zostanie dokonana przez podmiot wskazany w ust. 1, Komisja dokonuje publikacji na koszt towarzystwa.

3. W zakresie określonym w ust. 1 i 2 w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych stosuje się również przepisy ustawy o ofercie publicznej. Art. 248.

1. Likwidatorem funduszu inwestycyjnego jest depozytariusz.

2. Likwidatorem funduszu inwestycyjnego, który został utworzony na czas określony, może być towarzystwo zarządzające tym funduszem pod warunkiem, że

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 111/111

statut funduszu inwestycyjnego będzie wskazywał towarzystwo jako likwidatora funduszu inwestycyjnego, w dniu złożenia wniosku o utworzenie funduszu inwestycyjnego.

3. Komisja może wyznaczyć innego likwidatora.

4. Likwidator zgłasza niezwłocznie do rejestru funduszy otwarcie likwidacji funduszu i dane likwidatora. Art. 249.

1. Likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

2. Zbywanie aktywów funduszu powinno być dokonywane z należytym uwzględnieniem interesów uczestników funduszu inwestycyjnego. Art. 250. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, likwidator przekazuje do depozytu sądowego. Art. 251. O dokonaniu czynności określonych w art. 249 ust. 1 i art. 250 likwidator niezwłocznie zawiadamia Komisję. Po dokonaniu tych czynności likwidator składa wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych. Art. 252. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb likwidacji funduszy inwestycyjnych, z uwzględnieniem sposobu i terminów dokonywania poszczególnych czynności w ramach postępowania likwidacyjnego, w celu sprawnego przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz zapewnienia ochrony uczestników funduszu inwestycyjnego oraz jego wierzycieli. Dział XII Zbywanie tytułów i jednostek uczestnictwa oraz tworzenie oddziałów Rozdział 1 Zbywanie tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych na terytorium państw członkowskich Art. 253.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 112/112

1. Jeżeli fundusz zagraniczny zamierza zbywać emitowane przez siebie tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, fundusz lub spółka nim zarządzająca są obowiązane do pisemnego zawiadomienia Komisji o tym zamiarze.

2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się, sporządzony w języku polskim lub przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski:

1) dokument sporządzony przez właściwe organy państwa macierzystego funduszu zagranicznego stwierdzający, że fundusz zagraniczny działa zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;

2) regulamin funduszu zagranicznego;

3) prospekt informacyjny funduszu zagranicznego oraz skrót tego prospektu;

4) ostatni raport roczny i raport półroczny funduszu zagranicznego, jeżeli zostały sporządzone;

5) szczegółowy opis sposobów zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusz zagraniczny, w tym zasad i warunków wpłacania i wypłacania kwot związanych z nabywaniem i umarzaniem tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz sposobu udostępniania informacji o funduszu;

6) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy (nazwy) oraz miejsca zamieszkania lub siedziby oraz adresu w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) wskazanie firmy oraz siedziby i adresu agenta płatności funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Przez regulamin funduszu zagranicznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, rozumie się również statut tego funduszu lub też statut albo regulamin spółki, jeżeli fundusz utworzony jest w formie spółki.

4. Przez siedzibę funduszu zagranicznego rozumie się siedzibę spółki zarządzającej, jeżeli fundusz ten nie jest osobą prawną.

5. Zbywanie tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusz zagraniczny może rozpocząć się po upływie 2 miesięcy od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust.

6. 6. Komisja może zakazać, w drodze decyzji wydanej przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa, jeżeli:

1) przewidywane sposoby zbywania tytułów uczestnictwa nie spełniają warunków określonych w przepisach prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) fundusz nie zapewnia sprawnego wpłacania i wypłacania kwot związanych z nabywaniem i umarzaniem tytułów uczestnictwa;

3) fundusz nie zapewnia uczestnikom dostatecznie łatwego dostępu do informacji o funduszu.

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy fundusz zagraniczny prowadzący działalność jako fundusz składający się z subfunduszy zamierza zbywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytuły uczestnictwa związane z

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 113/113

subfunduszem, który nie był wskazany w dokumentach, o których mowa w ust.

2. Art. 254.

1. Fundusz zagraniczny jest obowiązany do publikowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz udostępniania przy zbywaniu tytułów uczestnictwa, w języku polskim, prospektu informacyjnego, skrótu tego prospektu, zmian dokonanych w prospekcie informacyjnym i skrócie tego prospektu, rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego oraz innych informacji i dokumentów, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie macierzystym.

2. Każda informacja reklamowa, ogłoszenie oraz inna informacja przekazana przez fundusz zagraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny być opublikowane w języku polskim.

3. Do informacji reklamowych, ogłoszeń oraz innych informacji udostępnianych przez fundusz zagraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepis art. 229.

4. Na żądanie uczestnika fundusz zagraniczny lub spółka nim zarządzająca mają obowiązek udzielić, w języku polskim, dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat funduszu. Art. 255. Fundusz zagraniczny może używać w nazwie oznaczeń w rodzaju „fundusz inwestycyjny” lub „spółka inwestycyjna”, których używa w państwie macierzystym, z tym że oznaczenie to powinno być użyte w języku polskim oraz uzupełnione o określenie odpowiednio „zagraniczny” albo „zagraniczna”. Art. 256.

1. Fundusz zagraniczny jest obowiązany zapewnić uczestnikom funduszu:

1) sprawne wpłacanie i wypłacanie kwot związanych z nabywaniem i umarzaniem tytułów uczestnictwa funduszu;

2) dostęp do informacji o funduszu;

3) co najmniej taki sam poziom ochrony jak w państwie macierzystym;

4) dostarczanie potwierdzeń zbycia lub umorzenia tytułów uczestnictwa w języku polskim, z częstotliwością obowiązującą fundusz zagraniczny zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie macierzystym.

2. Przedstawiciel funduszu zagranicznego, na podstawie umowy z funduszem zagranicznym, jest obowiązany w szczególności do:

1) reprezentowania funduszu zagranicznego w postępowaniu przed Komisją;

2) reprezentowania funduszu zagranicznego wobec uczestników funduszu zagranicznego;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 114/114

3) wykonywania czynności koniecznych do obsługi uczestników funduszu zagranicznego, w tym przyjmowania reklamacji uczestników;

4) zapewnienia uczestnikom funduszu zagranicznego dostępu do informacji o funduszu na zasadach określonych w ustawie;

5) informowania Komisji o zmianach w dokumentach, o których mowa w art. 253 ust.

2.

3. Złożenie oświadczenia woli, dokumentu urzędowego lub pisma procesowego przedstawicielowi uznaje się za złożenie go funduszowi zagranicznemu.

4. Przedstawiciel może również pośredniczyć w zbywaniu i umarzaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego, jeżeli posiada zezwolenie Komisji, o którym mowa w art. 32 ust.

2. Art. 257.

1. Agentem płatności może być wyłącznie bank krajowy lub krajowy oddział instytucji kredytowej.

2. Agent płatności, na podstawie umowy z funduszem zagranicznym, jest obowiązany w szczególności do:

1) przyjmowania wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego;

2) dokonywania wypłat środków z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego;

3) dokonywania wypłat dochodów lub innych świadczeń należnych uczestnikom funduszu zagranicznego.

3. Agent płatności może również pośredniczyć w zbywaniu i umarzaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego, jeżeli posiada zezwolenie Komisji, o którym mowa w art. 32 ust.

2. Art. 258. Fundusz zagraniczny może zbywać tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio, za pośrednictwem spółki zarządzającej lub oddziału tej spółki po spełnieniu warunków określonych w rozdziale 2 niniejszego działu, podmiotu prowadzącego działalność maklerską, towarzystwa oraz podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust.

2. Art. 259.

1. Nadzór nad funduszami zagranicznymi wykonują właściwe organy państwa macierzystego tych funduszy, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Wyłącznie właściwe organy państwa macierzystego funduszu zagranicznego są uprawnione do podejmowania środków nadzorczych w przypadku naruszenia przez ten fundusz przepisów prawa, regulaminu, o którym mowa w art. 253 ust. 2 pkt 2, lub zasad uczciwego obrotu, z zastrzeżeniem ust. 5.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 115/115

3. Komisja informuje właściwe organy państwa macierzystego funduszu zagranicznego o naruszeniu przez ten fundusz, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów prawa, regulaminu lub zasad uczciwego obrotu.

4. Komisja wykonuje nadzór nad zbywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne zgodnie z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu.

5. W przypadku naruszenia przepisów prawa, regulaminu lub zasad uczciwego obrotu przy zbywaniu tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusz zagraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja może w drodze decyzji:

1) zakazać dalszego ich zbywania albo

2) nałożyć na fundusz zagraniczny karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł, albo

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i

2. Art. 260. Do zbywania tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne nie stosuje się przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej. Art. 261.

1. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamierza zbywać i odkupywać jednostki uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego, jest on zobowiązany do pisemnego zawiadomienia właściwych organów tego państwa o tym zamiarze.

2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) zaświadczenie Komisji, że fundusz działa zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;

2) statut funduszu;

3) prospekt informacyjny funduszu oraz skrót tego prospektu;

4) ostatni raport roczny i raport półroczny funduszu, jeżeli zostały sporządzone;

5) szczegółowy opis sposobów zbywania na terytorium państwa goszczącego jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego, w tym zasad i warunków wpłacania i wypłacania kwot związanych z nabywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa oraz sposobu udostępniania informacji o funduszu. Art. 262. Przepisy art. 253-261 stosuje się również do zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, pod warunkiem że fundusze te działają zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 116/116

wartościowe, oraz do zbywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo na terytorium tych państw. Art. 263.

1. Komisja prowadzi rejestr funduszy zagranicznych oraz funduszy, o których mowa w art. 262, które zbywają tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres funduszu oraz spółki zarządzającej tym funduszem;

2) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz adres w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu;

3) firmę oraz siedzibę i adres agenta płatności.

4) w przypadku, gdy fundusz prowadzi działalność jako fundusz składający się z subfunduszy -– nazwy wszystkich subfunduszy, z którymi są związane tytuły uczestnictwa, które mogą być zbywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 2 Tworzenie oddziałów i wykonywanie działalności przez towarzystwo na terytorium państw członkowskich oraz tworzenie oddziałów i wykonywanie działalności przez spółki zarządzające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Oddział 1 Tworzenie oddziałów i wykonywanie działalności przez towarzystwo na terytorium państw członkowskich Art. 264.

1. Towarzystwo, które zarządza co najmniej jednym funduszem inwestycyjnym otwartym niebędącym funduszem podstawowym lub powiązanym, może prowadzić na terytorium państwa członkowskiego działalność w formie oddziału.

2. Jeżeli towarzystwo zamierza ustanowić oddział na terytorium państwa członkowskiego, jest obowiązane do pisemnego zawiadomienia Komisji o tym zamiarze.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać:

1) nazwę państwa członkowskiego, na którego terytorium towarzystwo planuje utworzenie oddziału;

2) siedzibę i adres oddziału.

4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1) strukturę organizacyjną oddziału;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 117/117

2) plan prowadzenia działalności, określający zakres usług świadczonych przez oddział;

3) dane osobowe osób odpowiedzialnych za zarządzanie oddziałem;

4) dokumenty, o których mowa w art. 261 ust. 2, jeżeli zgodnie z planem, o którym mowa w pkt 2, oddział będzie zbywał jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo.

5. Komisja, w terminie 3 miesięcy od otrzymania wszystkich informacji, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje je właściwym organom państwa goszczącego wraz z informacją o obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemie rekompensat oraz informuje o tym towarzystwo, z zastrzeżeniem ust.

6. 6. Komisja, w terminie 2 miesięcy od otrzymania wszystkich informacji, o których mowa w ust. 3 i 4, może, w formie decyzji, odmówić przekazania tych informacji właściwym organom państwa goszczącego, jeżeli stwierdzi, że:

1) sytuacja finansowa towarzystwa nie pozwala na prowadzenie działalności w zakresie wynikającym z planu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2;

2) ze sposobu organizacji oddziału wynika, że może on prowadzić działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu;

3) osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3, nie dają rękojmi prowadzenia przez towarzystwo działalności w sposób należyty.

7. Oddział może być utworzony, po otrzymaniu przez towarzystwo, od właściwych organów państwa goszczącego, informacji o warunkach i zasadach prowadzenia działalności obowiązujących w tym państwie albo bez otrzymania takich informacji, po upływie 2 miesięcy od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 3 - 5, przez właściwe organy państwa goszczącego.

8. Od chwili utworzenia oddziału towarzystwo może rozpocząć zbywanie jednostek uczestnictwa zarządzanego przez siebie funduszu inwestycyjnego otwartego, chyba że właściwe organy państwa goszczącego nie wyrażą na to zgody.

9. W przypadku planowanej zmiany w zakresie określonym w ust. 3 pkt 2 i ust. 4, towarzystwo ma obowiązek zawiadomić o tym, w formie pisemnej:

1) Komisję - na co najmniej 2 miesiące przed jej wprowadzeniem;

2) właściwe organy państwa goszczącego – na co najmniej miesiąc przed jej wprowadzeniem.

10. Komisja, w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wszystkich informacji o planowanych zmianach:

1) przekazuje te informacje właściwym organom państwa goszczącego albo

2) odmawia, w formie decyzji administracyjnej, przekazania tych informacji właściwym organom państwa goszczącego, jeżeli stwierdzi, że: a) sytuacja finansowa towarzystwa nie pozwala na prowadzenie działalności w zakresie wynikającym ze zmienionego planu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, b) z planowanych zmian w sposobie organizacji oddziału wynika, że może on prowadzić działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu, c) osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3, nie dają rękojmi prowadzenia przez towarzystwo działalności w sposób należyty.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 118/118

11. Komisja informuje właściwe organy państwa goszczącego o zmianach dotyczących systemu rekompensat. Art. 265.

1. Towarzystwo zarządzające co najmniej jednym funduszem inwestycyjnym otwartym niebędącym funduszem podstawowym lub powiązanym, które zamierza prowadzić działalność na terytorium państwa członkowskiego w formie innej niż oddział, jest obowiązane do pisemnego zawiadomienia Komisji o tym zamiarze.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) nazwę państwa goszczącego;

2) plan prowadzenia działalności, określający zakres świadczonych usług.

3. Komisja, w terminie miesiąca od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 2, przesyła je właściwym organom państwa goszczącego wraz z informacją o obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemie rekompensat.

4. Komisja informuje towarzystwo o dacie wysłania informacji, o których mowa w ust.

3.

5. Towarzystwo może rozpocząć działalność na terytorium państwa goszczącego po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 4, przy czym zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych na terytorium tego państwa wymaga uprzedniego spełnienia warunku, o którym mowa w art. 261.

6. W przypadku zmiany w zakresie planu prowadzenia działalności, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, towarzystwo zawiadamia o tym, w formie pisemnej, Komisję, przed jej wprowadzeniem.

7. Komisja niezwłocznie przekazuje informacje, o których mowa w ust. 6, właściwym organom państwa goszczącego.

8. Powierzenie osobie trzeciej zbywania jednostek uczestnictwa w państwie goszczącym nie zwalnia towarzystwa z obowiązku zastosowania trybu, o którym mowa w ust.

1. Art. 266. Towarzystwa, które utworzyły oddział lub prowadzą działalność na terytorium państwa goszczącego w formie innej niż oddział, mają obowiązek dostarczać właściwym organom tego państwa informacje wymagane przez przepisy państwa goszczącego. Art. 267. W przypadku powiadomienia Komisji przez właściwe organy państwa goszczącego, że towarzystwo, które prowadzi na terytorium tego państwa działalność w formie oddziału lub w formie innej niż oddział, narusza przepisy prawa obowiązujące w tym państwie i nie usunęło nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez te organy, Komisja może:

1) wezwać towarzystwo do zaprzestania naruszania przepisów prawa na terytorium państwa członkowskiego;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 119/119

2) nałożyć na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł;

3) zakazać wykonywania przez towarzystwo działalności na terytorium państwa członkowskiego;

4) zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 2 i 3;

5) zakazać zbywania na terytorium państwa goszczącego jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo. Art. 268.

1. Jeżeli towarzystwo prowadzi działalność na terytorium państwa goszczącego w formie oddziału, upoważnieni przedstawiciele Komisji mają prawo, po uprzednim poinformowaniu właściwych organów tego państwa, wstępu do pomieszczeń tego oddziału w celu sprawdzenia, czy jego działalność jest zgodna z przepisami prawa.

2. Komisja może zwrócić się do właściwych organów państwa goszczącego o przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust.

1. Art. 269.

1. Cofnięcie przez Komisję zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo jest równoznaczne z utratą przez towarzystwo prawa do wykonywania działalności w innym państwie członkowskim.

2. W przypadku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, Komisja informuje o tym właściwe organy państwa goszczącego. Oddział 2 Tworzenie oddziałów i wykonywanie działalności przez spółki zarządzające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Art. 270.

1. Spółka zarządzająca może utworzyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział, pod warunkiem otrzymania przez Komisję od właściwego organu państwa macierzystego spółki zarządzającej informacji, o których mowa w art. 264 ust. 3, ust. 4 pkt 1-3 oraz ust. 5, a jeżeli, zgodnie z planem prowadzenia działalności oddziału, oddział będzie zbywał tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez spółkę zarządzającą, także dokumenty, o których mowa w art. 253 ust.

2. 2. Komisja informuje spółkę zarządzającą o dniu otrzymania informacji, o których mowa w ust.

1.

3. Komisja może, w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, wskazać warunki prowadzenia przez oddział działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zasady:

1) zbywania tytułów uczestnictwa;

2) prowadzenia działalności reklamowej;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 120/120

3) postępowania, których należy przestrzegać w wypadku świadczenia usług zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie lub doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi, lub przechowywania i administrowania tytułami uczestnictwa.

4. Oddział może zostać utworzony po upływie 2 miesięcy od dnia otrzymania przez Komisję informacji, o których mowa w ust.

1.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, od chwili utworzenia oddziału spółka zarządzająca może rozpocząć zbywanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, którymi zarządza.

6. Komisja może zakazać spółce zarządzającej, w drodze decyzji, wydanej przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, jeżeli:

1) przewidywane sposoby zbywania tytułów uczestnictwa nie spełniają warunków określonych w przepisach prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) fundusz zagraniczny, którym zarządza spółka zarządzająca, nie zapewnia sprawnego wpłacania i wypłacania kwot związanych z nabywaniem i umarzaniem tytułów uczestnictwa;

3) fundusz nie zapewnia uczestnikom dostatecznie łatwego dostępu do informacji o funduszu.

7. O wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 6, Komisja informuje właściwe organy państwa macierzystego spółki zarządzającej.

8. W przypadku gdy za pośrednictwem oddziału spółka zarządzająca będzie zbywać tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które nie były przedmiotem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, do zbywania takich tytułów uczestnictwa stosuje się art. 253.

9. Do oddziału, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 38 i 39, art. 40 pkt 3 oraz art. 41 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej. Art. 271.

1. Spółka zarządzająca może prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie innej niż oddział, pod warunkiem otrzymania przez Komisję od właściwego organu państwa macierzystego tej spółki wszystkich dokumentów i informacji, o których mowa w art. 265 ust. 2, oraz informacji o obowiązującym na terytorium tego państwa systemie rekompensat.

2. Komisja informuje spółkę zarządzającą o dniu otrzymania informacji, o których mowa w ust.

1.

3. Komisja, w terminie miesiąca po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 1, może wskazać spółce zarządzającej warunki, w tym zasady postępowania, których należy przestrzegać w wypadku świadczenia usług zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie oraz usług w zakresie doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi lub przechowywania i administrowania tytułami uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 121/121

4. Spółka zarządzająca może rozpocząć działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po upływie miesiąca od otrzymania przez Komisję informacji, o których mowa w ust. 1, przy czym zbywanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uprzedniego spełnienia warunków, o których mowa w art. 253.

5. W przypadku otrzymania przez Komisję od właściwego organu państwa macierzystego spółki zarządzającej lub od spółki zarządzającej informacji o zmianie informacji, o których mowa w art. 265 ust. 2 pkt 2, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. Powierzenie osobie trzeciej zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zwalnia spółki zarządzającej z obowiązku zastosowania trybu, o którym mowa w ust.

1. Art. 272.

1. Spółki zarządzające, które utworzyły oddziały na terytorium Rzeczypospolitej, Polskiej są obowiązane dostarczać Komisji, w celach statystycznych, okresowe sprawozdania ze swojej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawiać inne informacje dotyczące ich działalności w takim samym zakresie jak towarzystwa.

2. Spółki zarządzające, prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie innej niż oddział, są obowiązane dostarczać Komisji informacje dotyczące ich działalności w takim samym zakresie jak towarzystwa, w celu umożliwienia jej sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 273.

1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że spółka zarządzająca narusza przepisy prawa w zakresie prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału lub w formie innej niż oddział, Komisja informuje tę spółkę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wyznacza termin do ich usunięcia. W razie nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, Komisja informuje o tym właściwe organy państwa macierzystego spółki zarządzającej.

2. Jeżeli pomimo środków podjętych przez państwo macierzyste albo z uwagi na to, że okazują się one niewystarczające lub nie mogą być zastosowane w Rzeczypospolitej Polskiej, spółka zarządzająca nadal narusza przepisy prawa w zakresie, o którym mowa w ust. 1, Komisja może, w drodze decyzji, po poinformowaniu właściwych organów państwa macierzystego spółki zarządzającej:

1) zakazać wykonywania działalności przez spółkę zarządzającą lub jej oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nałożyć na spółkę zarządzającą karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł;

3) zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) zakazać zawierania przez spółkę zarządzającą jakichkolwiek transakcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Jeżeli wymaga tego ochrona interesów inwestorów lub innych podmiotów na rzecz których spółka zarządzająca świadczy usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja może wydać decyzję, o której mowa w ust.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 122/122

litej Polskiej, Komisja może wydać decyzję, o której mowa w ust. 2, z pominięciem trybu, o którym mowa w ust. 1 i

2. O zastosowaniu takich środków Komisja niezwłocznie informuje właściwe organy państwa macierzystego oraz Komisję Europejską.

4. Komisja uchyla lub zmienia decyzję, o której mowa w ust. 3, w związku z otrzymaniem decyzji Komisji Europejskiej nakazującej zmianę lub zniesienie zastosowanych środków. Art. 274.

1. Jeżeli spółka zarządzająca prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, przedstawiciele właściwych organów państwa macierzystego tej spółki mają prawo wstępu, po uprzednim poinformowaniu Komisji, do pomieszczeń tych oddziałów w celu sprawdzenia, czy prowadzą one działalność zgodnie z przepisami prawa.

2. Na wniosek właściwych organów państwa macierzystego spółki zarządzającej Komisja może przeprowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 1.

Art. 275. Do zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa zgodnie z przepisami tego rozdziału stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 1 niniejszego działu. Art. 276.

1. Przepisy oddziału 1 niniejszego rozdziału stosuje się do tworzenia oddziałów i prowadzenia działalności przez towarzystwa w formie innej niż oddział na terytorium państw należących do EEA.

2. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się do tworzenia oddziałów i prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie innej niż oddział przez spółki, które zarządzają funduszami inwestycyjnymi działającymi zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, z siedzibą w państwach należących do EEA. Rozdział 3 Zbywanie tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA oraz zasady tworzenia oddziałów przez spółki zarządzające tymi funduszami z siedzibą w tych państwach Art. 277.

1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być zbywane tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA pod warunkiem, że:

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 123/123

1) fundusz inwestycyjny oferuje publicznie tytuły uczestnictwa i umarza je na żądanie uczestnika;

2) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tego funduszu jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności fundusz ten stosuje ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w rozdziale 1 działu V;

3) fundusz inwestycyjny jest obowiązany do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych;

4) fundusz podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym oraz jest zapewnione przekazywanie, na zasadzie wzajemności, informacji dotyczących sytuacji finansowej i działalności funduszu między Komisją a tym organem nadzoru;

5) państwo, w którym fundusz inwestycyjny ma siedzibę, zapewnia równy dostęp do swojego rynku funduszom inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez towarzystwo.

2. Przez siedzibę funduszu, o którym mowa w ust.1, rozumie się siedzibę spółki, która zarządza tym funduszem, jeżeli fundusz ten nie jest osobą prawną.

3. Do zbywania tytułów uczestnictwa funduszy, o których mowa w ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 1 niniejszego działu. Art. 278.

1. Komisja prowadzi rejestr funduszy, o których mowa w art. 277, które zbywają tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres funduszu oraz spółki zarządzającej tym funduszem;

2) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz adres w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu;

3) firmę oraz siedzibę i adres agenta płatności.

4) w przypadku, gdy fundusz prowadzi działalność jako fundusz składający się z subfunduszy -– nazwy wszystkich subfunduszy, z którymi są związane tytuły uczestnictwa, które mogą być zbywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 279.

1. Spółka zarządzająca funduszami inwestycyjnymi, o których mowa w art. 277, może utworzyć oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem, że:

1) spółka podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym oraz jest zapewnione przekazywanie na zasadzie wzajemności informacji dotyczących sytuacji finansowej i działalności spółki między Komisją a tym organem nadzoru;

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 124/124

2) państwo, w którym spółka ma siedzibę, umożliwia tworzenie na jego terytorium oddziałów przez towarzystwa.

2. Do oddziałów spółek, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2 niniejszego działu, z wyjątkiem art. 270 ust.

9. Dział XIII Tajemnica zawodowa oraz wymiana informacji między organami nadzoru Art. 280.

1. Do zachowania tajemnicy zawodowej obowiązani są:

1) osoby wchodzące w skład organów oraz pracownicy: a) towarzystwa, b) depozytariusza, c) podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszu, d) podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub e) podmiotów, którym towarzystwo zleciło wykonywanie czynności, o których mowa w art. 46 ust.1-3, f) innych podmiotów pozostających z towarzystwem lub funduszem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze;

2) osoby pozostające z funduszem inwestycyjnym lub podmiotami, o których mowa w pkt 1, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze;

3) (uchylony);

4) (uchylony);

5) członkowie rady inwestorów będący osobami fizycznymi, a w przypadku członków będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów;

6) osoby upoważnione przez Przewodniczącego Komisji w trybie art. 226.

2. Tajemnicą zawodową w rozumieniu ust. 1 jest tajemnica obejmująca informację uzyskaną przez osobę wymienioną w ust. 1 w związku z podejmowanymi czynnościami służbowymi w ramach zatrudnienia, stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, dotyczącą chronionych prawem interesów podmiotów dokonujących czynności związanych z działalnością funduszu inwestycyjnego lub zbiorczego portfela papierów wartościowych, w szczególności z lokatami oraz rejestrem uczestników funduszu lub zbiorczego portfela papierów wartościowych, lub innych czynności w ramach regulowanej ustawą działalności objętej nadzorem Komisji lub zagranicznego organu nadzoru, jak również dotyczącą czynności podejmowanych w ramach wykonywania tego nadzoru.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 125/125

3. Wykonywane przez towarzystwo usługi zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie lub doradztwa w zakresie obrotu papie rami wartościowymi są objęte tajemnicą zawodową w rozumieniu art. 149 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej istnieje również po ustaniu stosunków prawnych, o których mowa w ust.

1. Art. 281.

1. Z zastrzeżeniem art. 282 i 283, informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być ujawniane wyłącznie na żądanie:

1) sądu lub prokuratora, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu karnym, a w postępowaniu cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich niebędących stroną postępowania;

2) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącym się przed organem kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu;

3) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera w zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291);

4) naczelnika urzędu skarbowego w związku z toczącym się przed organem kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu;

5) dyrektora urzędu kontroli skarbowej w związku z toczącym się przed organem kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu;

6) inspektora kontroli skarbowej w związku z toczącym się przed organem kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu;

7) biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu obowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej, jeżeli jest to niezbędne do celów tego badania, na podstawie zawartej z nim umowy;

8) służb ochrony państwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;

9) Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.11));

11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 126/126

10) komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym, jeżeli są niezbędne w tym postępowaniu.

2. Fundusz sekurytyzacyjny może ujawniać informacje dotyczące nabytych wierzytelności lub puli wierzytelności podmiotom, z którymi zawiera lub zawarł umowy, o których mowa w art.

191. Art. 282.

1. W związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru, Komisja, jej upoważnieni przedstawiciele oraz pracownicy urzędu Komisji mają prawo dostępu do informacji poufnych oraz do informacji stanowiących tajemnicę zawodową będących w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do zachowania tej tajemnicy.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, oraz informacje uzyskane przez Komisję zgodnie z art. 283 mogą być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania ustawowo określonych zadań Komisji, w szczególności mogą stanowić dowód w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Komisję.

3. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji stanowiących taką tajemnicę:

1) za zgodą osoby, której ta informacja dotyczy;

2) w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu do zawiadomienia;

3) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej – w zakresie, trybie i na warunkach określonych w odrębnych ustawach; 3a) przez towarzystwo lub spółkę zarządzającą: a) podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719), zwanej dalej „ustawą o nadzorze uzupełniającym”, b) koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym, c) koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze uzupełniającym – w wykonaniu obowiązków określonych tą ustawą;

4) przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: a) do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym, z zastrzeżeniem lit. b, treści podjętych uchwał i decyzji, także w sprawach indywidualnych, na podstawie których wydawane są decyzje administracyjne -– jeżeli ze względu na interes uczestników funduszy inwestycyjnych lub

176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 127/127

zbiorczych portfeli papierów wartościowych Komisja uznała przekazanie takiej informacji za uzasadnione, b) do do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 3758 ustawy o ofercie publicznej, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pozostającego w związku z działalnością funduszu inwestycyjnego -– w przypadku gdy wymaga tego ochrona inwestorów przed poniesieniem uszczerbku majątkowego na rynku papierów wartościowych lub towarów giełdowych;

5) w wykonaniu obowiązków informacyjnych, publikacyjnych lub sprawozdawczych określonych w niniejszej ustawie lub przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, lub w przepisach wykonawczych do ustawy o rachunkowości. Art. 283. (uchylony). Art. 284.

1. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej rozciąga się również na osoby, którym informacje stanowiące taką tajemnicę zostały ujawnione na podstawie art. 281-283.

2. Osoby, o których mowa w art. 280, oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, ponoszą, z zastrzeżeniem ust. 3, odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia informacji stanowiącej tajemnicę zawodową i wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.

3. Osoby, o których mowa w art. 280, nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia i wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem informacji stanowiącej tajemnicę zawodową przez osoby, którym informacje takie zostały przekazane na podstawie art. 281-283. Art. 285.

1. Komisja, w terminie miesiąca od udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności towarzystwa, powiadamia Komisję Europejską oraz właściwe organy nadzoru państw członkowskich o:

1) udzieleniu zezwolenia na wykonywanie działalności towarzystwa spółce akcyjnej będącej bezpośrednio lub pośrednio zależną od podmiotu podlegającego prawu państwa niebędącego państwem członkowskim;

2) nabyciu pakietu akcji towarzystwa, jeżeli nabywcą był podmiot podlegający prawu państwa niebędącego państwem członkowskim i w wyniku tej transakcji stał się on podmiotem dominującym wobec podmiotu, którego akcje były przedmiotem transakcji.

2. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 1, Komisja dołącza opis struktury grupy kapitałowej, z tym że w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, opis powinien być sporządzony według stanu uwzględniającego nabycie akcji towarzystwa.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 128/128

Art. 286.

1. Komisja współpracuje z właściwymi organami państw goszczących w zakresie nadzoru nad towarzystwami i spółkami zarządzającymi, które utworzyły oddział lub prowadzą działalność w formie innej niż oddział na terytorium tych państw.

2. Komisja dostarcza właściwym organom państw goszczących informacje o towarzystwach, które utworzyły oddział lub prowadzą działalność na terytorium tych państw w formie innej niż oddział, oraz o strukturze ich grupy kapitałowej.

3. W zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru Komisja informuje właściwe organy państw członkowskich, w których spółka zarządzająca ma siedzibę, o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 273 ust.

3. Dział XIV Przepisy karne Art. 287. Kto bez wymaganego zezwolenia wykonuje działalność polegającą na lokowaniu, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, środków pieniężnych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zebranych w drodze propozycji zawarcia umowy, której przedmiotem jest udział w tym przedsięwzięciu, podlega grzywnie do 5 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat

5. Art. 288. Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego albo w warunkach emisji, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane wpływające w istotny sposób na treść informacji, podlega grzywnie do 5 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat

3. Art. 289.

1. Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 280 ust. 2 i 3, ujawnia ją lub wykorzystuje niezgodnie z jej przeznaczeniem, podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 5 albo obu tym karom łącznie.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 129/129

Art. 290. Kto bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 253-256, art. 258 lub art. 270, zbywa tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 5 albo obu tym karom łącznie. Art. 291. Kto bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 277, zbywa tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 5 albo obu tym karom łącznie. Art. 292. Kto bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 270, tworzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziały spółek zarządzających, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 5 albo obu tym karom łącznie. Art. 293. Kto bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 271, wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność spółek zarządzających, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 5 albo obu tym karom łącznie. Art. 294. Kto bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 279, tworzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziały spółek, które zarządzają funduszami inwestycyjnymi w państwach OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 5 albo obu tym karom łącznie. Art. 295. Kto bez wymaganego zezwolenia wykonuje działalność, o której mowa w art. 32 ust. 2, art. 45 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 209, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 5 albo obu tym karom łącznie.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 130/130

Art. 296. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa w firmie (nazwie), reklamie, informacji reklamowej lub do określenia wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej określeń, o których mowa w art. 14 ust. 4 i 6 lub art. 41 ust. 2, podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie. Art. 297. (uchylony). Art. 298. Kto, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 226 ust. 2 oraz art. 227 ust. 3, nie przekazuje niezwłocznie kopii dokumentów lub innych nośników informacji albo nie udziela informacji lub wyjaśnień, podlega grzywnie, karze aresztu albo karze ograniczenia wolności. Art. 299. Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 69 oraz art. 227 ust. 1, nie archiwizuje lub nie przechowuje dokumentów lub innych nośników informacji związanych z prowadzeniem działalności towarzystwa lub funduszu inwestycyjnego, podlega grzywnie, karze aresztu albo karze ograniczenia wolności. Dział XV Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 300. W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245, z późn. zm.12)) w art. 7 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Przepisów ustawy nie stosuje się do funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz.1546).”.

12)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 466

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 131/131

Art. 301. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.”;

2) w art. 6 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) przy nabyciu jednostek uczestnictwa określonych w art. 1 ust. 2 - z chwilą śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego,”;

3) w art. 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Wartość jednostek uczestnictwa przyjmuje się w wysokości ustalonej przez fundusz inwestycyjny, zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych.”;

4) w art. 19 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Zapłata spadkobiercy długu przez dłużnika spadkodawcy i wypłata należności przypadających z tytułu zapisu lub wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci może nastąpić tylko za pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego.

2. Nie wymaga zgody naczelnika urzędu skarbowego wypłata należności przypadających z tytułu wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci lub z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci - do wysokości kwot określonych w art. 9 ust. 1.”. Art. 302. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.13)) w art. 81 w ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) w jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz.1546.).”.

13)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 132/132

Art. 303. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.14)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546).”;

2) w art. 12: a) w ust. 4 w pkt 15 dodaje się lit. c w brzmieniu: „c) przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości niespłaconej części udzielonych kredytów (pożyczek),”, b) po ust. 4d dodaje się ust. 4e w brzmieniu: „4e. Zasady wymienione w ust. 4 pkt 15 lit. c nie mają zastosowania do przychodów ze zbycia wierzytelności w części dotyczącej odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych od kredytów (pożyczek).”, c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „9. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c nie stosuje się do otrzymanych kwot spłat kredytów (pożyczek), nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny – po upływie 5 dni roboczych od dnia wymagalności ich przekazania.”;

3) w art. 15: a) ust. 1h otrzymuje brzmienie: „1h. W bankach kosztem uzyskania przychodów są także:

1) rezerwa na ryzyko ogólne tworzona w roku podatkowym zgodnie z art. 130 ustawy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6,

2) strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek), stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a wartością wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości uprzednio utworzonej na tę część wierzytelności rezerwy zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z niniejszą ustawą,

3) przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny:

14)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391 i Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1203, Nr 121, poz. 1262 i Nr 123, poz. 1291.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 133/133

a) pożytki z sekurytyzowanych wierzytelności, b) kwoty główne z sekurytyzowanych wierzytelności, c) kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzytelności - objęte umową o subpartycypację.”, b) po ust. 1o dodaje się ust. 1p w brzmieniu: „1p. Przepisów ust. 1h pkt 2 i 3 nie stosuje się do otrzymanych kwot spłat kredytów (pożyczek), nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny - po upływie 5 dni roboczych od dnia wymagalności ich przekazania.”;

4) w art. 16 w ust. 1 w pkt 10 dodaje się lit. e w brzmieniu: „e) z tytułu przekazania przez bank funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny, środków pochodzących ze spłat kredytów (pożyczek), objętych sekurytyzacją wierzytelności,”. Art. 304. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.15)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,”;

2) w art. 45: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1, podlegające corocznemu badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych – zestawienie zmian w aktywach netto, oraz rachunek przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem ust. 3a.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego nie obejmuje rachunku przepływów pieniężnych.”;

3) w art. 64: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

15)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 145, poz. 1535.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 134/134

„2) jednostek działających na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Badaniu i ogłaszaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.”, c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Przeglądowi podlegają półroczne sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych, w tym półroczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.”;

4) w art. 70 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Zakres rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego funduszy inwestycyjnych, w tym połączonego sprawozdania finansowego funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy oraz termin złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego, w tym połączonego sprawozdania finansowego funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy określają odrębne przepisy.”;

5) w art. 81 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w tym: a) zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, połączonym sprawozdaniu finansowym funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz w sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy, b) zasady sporządzania sprawozdania finansowego, połączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy, c) terminy sporządzenia i złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego oraz rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy, d) terminy sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego oraz półrocznego połączonego sprawozdania finansowego oraz półrocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy, e) termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy.”.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 135/135

Art. 305. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192, z późn. zm.16)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 39b po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: „11a) inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546),”;

2) art. 39e otrzymuje brzmienie: „Art. 39e.

1. Okresowo wolne środki Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Bank Gospodarstwa Krajowego może lokować:

1) w innych bankach,

2) w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego.

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w jednym banku lub grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 25% okresowo wolnych środków Funduszu.

3. Wysokość środków Funduszu przeznaczonych na lokaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Bank Gospodarstwa Krajowego uzgadnia z ministrem właściwym do spraw transportu.”. Art. 306. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie: „f) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546),”;

2) w art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Fundusz może nabywać jedynie papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jak również jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.”;

3) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Banki są obowiązane:

1) lokować aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych w:

16)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 139, poz. 1325, Nr 162, poz. 1568 i Nr 217, poz. 2124.

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 217, poz. 2124, Nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 121, poz. 1262.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 136/136

a) skarbowych papierach wartościowych, b) bonach pieniężnych Narodowego Banku Polskiego i obligacjach emitowanych przez Narodowy Bank Polski - o ile mogą być one przedmiotem obrotu, c) jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego,

2) deponować określone w pkt 1 lit. a i b aktywa na wyodrębnionym dla każdego banku rachunku: a) w Narodowym Banku Polskim, b) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, c) w podmiocie prowadzącym rachunki papierów wartościowych i rachunki pieniężne służące do ich obsługi - a w przypadku braku takiej możliwości - lokować te aktywa na oprocentowanym rachunku bieżącym w Narodowym Banku Polskim.”. Art. 307. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.18)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5: a) w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) wpływy z inwestycji kasy w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546).”, b) w ust. 5 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) nabycie jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.”;

2) w art. 17 w ust. 1: a) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu: „3b) wpływy ze sprzedaży funduszowi sekurytyzacyjnemu wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych ze środków Funduszu,”, b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) wpływy z inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,”;

3) w art. 18: a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) nabywanie jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego,”,

18)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 137/137

b) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: „11a) dokonywanie dopłat do odsetek od kredytów, udzielonych ze środków Funduszu i nabytych przez fundusz sekurytyzacyjny,”;

4) w art. 21b w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) ze środków Funduszu na cele wskazane w art. 18 pkt 1 lub 3, a wierzytelność z tego tytułu została sprzedana przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi hipotecznemu lub funduszowi sekurytyzacyjnemu,”. Art. 308. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.19)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 30 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546).”;

2) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wartość wkładu, udziału, jednostek uczestnictwa lub nabytego papieru wartościowego jednego rodzaju nie może przekraczać 8% aktywów kasy. Ograniczenia tego nie stosuje się do papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, i lokat w Kasie Krajowej.”;

3) w art. 36 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Wolne środki pieniężne funduszu stabilizacyjnego mogą być inwestowane wyłącznie w obligacje i inne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego.”;

4) w art. 37 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w papiery wartościowe, lokaty w instytucjach finansowych oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,”. Art. 309. W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. Nr 149, poz. 703, z późn. zm.20)) w art. 1 w ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) funduszu sekurytyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546).”.

19)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 100, poz. 1081, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.

20) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 554 i Nr 60, poz. 700 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 138/138

Art. 310. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.21)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 40: a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności maklerskiej przez pierwsze 3 lata, z zastrzeżeniem ust. 4,”, b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Jeżeli spółka akcyjna zamierza rozpocząć działalność maklerską wyłącznie w zakresie zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie lub doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi, wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez pierwszy rok.”;

2) w art. 43a dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Jeżeli dom maklerski uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 4, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera ponadto analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności maklerskiej przez następne 2 lata, jednak przez okres nie krótszy niż 3 lata od uzyskania zezwolenia.”;

3) w art. 119 w pkt 2 lit. g otrzymuje brzmienie: „g) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546),”. Art. 311. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934, z późn. zm.22)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 141 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte,”;

2) w art. 142: a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

21)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151 i Nr 170, poz. 1651 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1205.

22) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 166, poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 139/139

„3) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7, nie więcej niż 2% wartości aktywów funduszu może być ulokowane w certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty, z zastrzeżeniem ust. 2a,”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Fundusz emerytalny może dokonywać lokat w certyfikaty inwestycyjne lub obligacje emitowane przez jeden fundusz sekurytyzacyjny do 5% wartości swoich aktywów.”. Art. 312. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.23)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 dodaje się pkt 25-27 w brzmieniu: „25) towarzystwo funduszy inwestycyjnych - towarzystwo funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546),

26) fundusz sekurytyzacyjny - fundusz sekurytyzacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych),

27) umowa o subpartycypację - umowę, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.”;

2) art. 92a otrzymuje brzmienie: „Art. 92a.

1. Bank może zawrzeć z towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny albo z funduszem sekurytyzacyjnym:

1) umowę przelewu wierzytelności,

2) umowę o subpartycypację.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie może zwiększać ryzyka niewypłacalności lub pogarszać płynności banku.

3. Bank może także przenieść jednolite rodzajowo wierzytelności na, niebędącą towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny albo funduszem sekurytyzacyjnym, spółkę kapitałową (podmiot emisyjny) w celu emisji przez ten podmiot papierów wartościowych, których zabezpieczenie stanowią sekurytyzowane wierzytelności.

4. Podmiot emisyjny, na rzecz którego nastąpiło przeniesienie wierzytelności, nie może być powiązany kapitałowo lub organizacyjnie z bankiem przenoszącym wierzytelności, a przedmiotem jego działalności może być wyłącznie nabywanie wierzytelności i emisja papierów wartościowych, o której mowa w ust. 3, a także wykonywanie czynności z tym związanych.

23)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1264.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 140/140

5. Bank nie może:

1) nabywać wierzytelności, które uprzednio przeniósł na towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny, na fundusz sekurytyzacyjny albo na podmiot emisyjny, z zastrzeżeniem ust. 6,

2) nabywać praw do świadczeń z określonej puli wierzytelności lub z określonych wierzytelności, które przekazał towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny albo funduszowi sekurytyzacyjnemu na podstawie umowy o subpartycypację,

3) nabywać certyfikatów inwestycyjnych funduszu sekurytyzacyjnego oraz obligacji emitowanych przez fundusz sekurytyzacyjny, który: a) lokuje swoje aktywa w nabyte od banku wierzytelności, b) nabywa prawa do świadczeń otrzymywanych przez bank z tytułu określonych wierzytelności, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2,

4) przyjmować na siebie odpowiedzialności wobec nabywców papierów wartościowych za wykonanie zobowiązań podmiotu emisyjnego, na rzecz którego nastąpiło przeniesienie wierzytelności, z tytułu realizacji świadczeń z papierów wartościowych,

5) nabywać papierów wartościowych wyemitowanych przez jakikolwiek podmiot emisyjny, zabezpieczonych wierzytelnościami, które uprzednio przeniósł na rzecz podmiotu emisyjnego.

6. Bank może odkupić część wierzytelności przeniesionych na podmiot, o którym mowa w ust. 1 i 3, przy zachowaniu następujących warunków:

1) nabycie może nastąpić po zaspokojeniu przez podmioty, o których mowa w ust. 1 i 3, wszystkich zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, których zabezpieczenie stanowią te wierzytelności,

2) nabywane wierzytelności muszą spełniać wymagania uprawniające do zaklasyfikowania ich do kategorii „normalne” w rozumieniu przepisów dotyczących zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków,

3) wartość wierzytelności nabywanych przez bank nie może przekraczać 10% wartości nominalnej wierzytelności stanowiących podstawę emisji przez podmioty, o których mowa w ust. 1 i 3.”;

3) po art. 92a dodaje się art. 92b i 92c w brzmieniu: „Art. 92b.

1. Bank prowadzi rejestr wierzytelności, wymienionych w umowie, o której mowa w art. 92a ust. 1 pkt 2.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 141/141

2. Wierzytelności, o których mowa w ust. 1, podlegają wpisowi do rejestru z chwilą, w której zobowiązanie wynikające z umowy, o której mowa w art. 92a ust. 1 pkt 2, stało się skuteczne.

3. Komisja Nadzoru Bankowego ustala, w drodze uchwały, warunki prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust.

1. Art. 92c.

1. Przelew wierzytelności banku na towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny albo na fundusz sekurytyzacyjny wymaga uzyskania przez bank zgody dłużnika banku, będącego stroną czynności dokonanej z bankiem, jak również zgody dłużnika z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z dokonanej czynności oraz złożenia przez dłużnika oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego, który nabędzie wierzytelność. Zgoda i oświadczenie powinny być wyrażone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Bank w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa w art. 92a ust. 1 pkt 1, jest obowiązany powiadomić pisemnie dłużnika o przelewie wierzytelności banku na towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny albo na fundusz sekurytyzacyjny.”;

4) art. 104 otrzymuje brzmienie: „Art. 104.

1. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadków, w których:

1) bez ujawnienia informacji objętej tajemnicą bankową - ze względu na istotę i charakter czynności bankowej lub obowiązujące przepisy - nie jest możliwe należyte wykonanie umowy, na podstawie której jest wykonywana ta czynność bankowa, lub należyte wykonanie czynności pozostających w związku z zawarciem i wykonaniem tej umowy,

2) następuje ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową przedsiębiorcom lub przedsiębiorcom zagranicznym, którym bank, zgodnie z art. 6a-6d, powierzył wykonywanie, stale lub okresowo, czynności związanych z wykonywaniem działalności bankowej, w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności,

3) następuje udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową adwokatom lub radcom prawnym w związku ze świadczeniem przez nich pomocy prawnej na rzecz banku,

4) udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umów sprzedaży wierzytelności zaklasyfikowanych zgodnie z odrębnymi przepisami do kategorii straconych,

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 142/142

5) udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i wykonania umów, o których mowa w art. 92a ust. 1, oraz związanych z nimi umów: a) o nadanie oceny inwestycyjnej (rating) sekurytyzowanym wierzytelnościom, b) ubezpieczenia od ryzyka niewypłacalności dłużników sekurytyzowanych wierzytelności,

6) udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z podmiotem, o którym mowa w art. 92a ust. 3, a podmiot ten zawarł z bankiem, od którego nabył wierzytelności, umowę o obsługę tych sekurytyzowanych wierzytelności.

3. Banku nie obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4, zachowanie tajemnicy bankowej wobec osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą. Osobom trzecim informacje te mogą być ujawnione, z zastrzeżeniem art. 105, 106a i 106b, wyłącznie gdy osoba, której informacje te dotyczą, na piśmie upoważni bank do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej.

4. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować w tajemnicy informacje dotyczące udzielania Policji informacji na zasadach określonych w art. 20 ust. 4-10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.24)) oraz dotyczące zawiadomienia, o którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy. Zachowanie tajemnicy obowiązuje wobec stron umowy, innych osób, których dotyczą informacje, oraz osób trzecich.

5. Podmioty oraz osoby w nich zatrudnione którym, zgodnie z przepisem ust. 2 pkt 1, 2 oraz pkt 4-6, udzielono lub ujawniono informacje objęte tajemnicą bankową, mogą wykorzystać te informacje wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 oraz 4-6.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do adwokatów i radców prawnych, którym udzielono informacji objętych tajemnicą bankową w związku ze świadczeniem przez nich pomocy prawnej na rzecz banku.”;

5) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 lit. g otrzymuje brzmienie: „g) Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru, w tym postępowania wyjaśniającego, na podstawie ustawy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8, oraz ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,”;

6) w art. 138 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

24)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 143/143

„7. Środki podejmowane w ramach nadzoru nie mogą naruszać umów zawartych przez bank, z wyłączeniem umów:

1) o których mowa w art. 92a ust. 1, oraz umów, na podstawie których następuje przeniesienie wierzytelności, o których mowa w art. 92a ust. 3,

2) zawartych przez bank krajowy z podmiotami działającymi w tym samym holdingu oraz umów zawartych przez bank krajowy z podmiotami, z którymi posiada bliskie powiązania.”. Art. 313. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.25)) w art. 36 § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli przedmiot hipoteki przymusowej ustanowionej dla zabezpieczenia należności, o których mowa w art. 34 § 1, jest obciążony hipoteką ustanowioną dla zabezpieczenia należności z tytułu kredytu bankowego, a także w sytuacji, gdy wierzytelność z takiego kredytu została zbyta na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych. W tym przypadku o pierwszeństwie zaspokojenia decyduje kolejność wniosków o dokonanie wpisów.”. Art. 314. W ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. Nr 108, poz. 685 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546).”;

2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Suma środków zaangażowanych w jednostki uczestnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w jednym funduszu inwestycyjnym lub w kilku funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez to samo towarzystwo, nie może przekroczyć 15% środków Funduszu nie zaangażowanych w pożyczki.”. Art. 315. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.26)) wprowadza się następujące zmiany:

25)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1205, Nr 122, poz. 1288 i Nr 123, poz. 1291.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 144/144

1) w art. 52 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) z lokat dokonywanych w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546,”; 2) w art. 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Środki funduszy rezerwowych mogą być lokowane jedynie na lokatach bankowych, w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz w jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, chyba że Rada Ministrów, na wniosek Prezesa Zakładu, zezwoli na ulokowanie środków w inny sposób.”. Art. 316. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121, z późn. zm.27)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe określające świadczenia pieniężne, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546),”;

2) w art. 11 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) inwestowane w papiery wartościowe lub jednostki uczestnictwa, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.”. Art. 317. W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz.U. Nr 230, poz. 1922 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) w art. 5 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) dochody z tytułu inwestowania przejściowo wolnych środków Funduszu w lokaty bankowe i papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bądź poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, w listy zastawne oraz w jednostki uczestnictwa funduszy rynku

26)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz.1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz.

2074. z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 121, poz. 1264.

27) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 145/145

pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546);”. Art. 318. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.28)) w art. 133 wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1;

2) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Fundusz może lokować swoje środki w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546).”. Art. 319. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.29)) dodaje się art. 65a w brzmieniu: „Art. 65a.

1. W skład masy upadłości upadłego będącego stroną umowy o subpartycypację, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546), nie wchodzą wierzytelności będące przedmiotem tej umowy.

2. Fundusz sekurytyzacyjny wstępuje w prawa upadłego z tytułu wierzytelności podlegających wyłączeniu zgodnie z ust. 1 oraz zabezpieczeń tych wierzytelności.

3. Syndyk lub zarządca przekazuje funduszowi sekurytyzacyjnemu świadczenia otrzymane od dłużników z tytułu wierzytelności, o których mowa w ust. 1, oraz dłużników z tytułu zabezpieczeń tych wierzytelności.”. Dział XVI Przepisy przejściowe i końcowe Art. 320.

1. Zezwolenia i zgody udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych pozostają w mocy.

28)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660 , Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i 896, Nr 96, poz. 559, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 121, poz. 1254.

29) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1264.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 146/146

2. Towarzystwa posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przed wejściem w życie ustawy mogą także wykonywać działalność, o której mowa w rozdziale 2 działu XII.

3. Zezwolenie Komisji na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy uprawnia do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Art. 321.

1. Fundusze inwestycyjne mieszane oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte są obowiązane w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy przekształcić się w fundusz inwestycyjny zamknięty.

2. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty oraz fundusz inwestycyjny mieszany, których certyfikaty zostały wprowadzone do publicznego obrotu, mogą się przekształcić wyłącznie w fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący publiczne certyfikaty inwestycyjne.

3. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty nie podlegają wprowadzeniu do publicznego obrotu, może zostać przekształcony w fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący publiczne certyfikaty inwestycyjne, pod warunkiem zatwierdzenia przez Komisję prospektu emisyjnego obejmującego wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne funduszu.

4. Przekształcenia dokonuje towarzystwo przez zmianę statutu funduszu.

5. Do chwili przekształcenia fundusze, o których mowa w ust. 1, prowadzą działalność na dotychczasowych zasadach. Art. 322.

1. Fundusze inwestycyjne utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy są obowiązane, z zastrzeżeniem art. 321, w terminie roku od dnia jej wejścia w życie, do dostosowania treści statutów do przepisów tej ustawy.

2. Zmiana statutu wyłącznie w zakresie określonym w ust. 1 nie podlega opłacie, o której mowa w art. 236 ust.

1.

3. Towarzystwa utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy są obowiązane, w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, do dostosowania zasad wykonywania działalności do przepisów tej ustawy. Art. 323. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, towarzystwo jest obowiązane dostarczyć Komisji:

1) listę podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych ze

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 147/147

wskazaniem firmy (nazwy), adresu i siedziby tych podmiotów oraz nazwy funduszu inwestycyjnego, którego pośrednictwo dotyczy,

2) strukturę grupy kapitałowej towarzystwa ze wskazaniem firmy (nazwy), adresu i siedziby podmiotów wchodzących w skład grupy, procentowego udziału tych podmiotów w kapitale innych podmiotów należących do grupy oraz procentu ogólnej liczby posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników tych podmiotów. Art. 324. W przypadku gdy towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią depozytariuszowi funduszu, fundusz inwestycyjny dokonuje zmiany depozytariusza w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, chyba że towarzystwo w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy zleci zarządzanie innemu podmiotowi. Art. 325. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy podmiot posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest obowiązany dostarczyć Komisji:

1) dokumenty, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 5, 6 i 11 – w przypadku gdy jest bankiem krajowym lub instytucją kredytową;

2) dokumenty, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 5, 6, 11, 13 i 14 – w przypadku gdy nie jest bankiem krajowym lub instytucją kredytową. Art. 326.

1. Do przelewu wierzytelności banku na fundusz sekurytyzacyjny, z tytułu umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy art. 92a 92c ustawy, o której mowa w art. 312, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Bank nie jest obowiązany do uzyskania zgody dłużnika banku na przelew wierzytelności banku z tytułu umów kredytu, w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu, określonych w umowie.

3. Bank przed zawarciem z funduszem sekurytyzacyjnym umowy przelewu wierzytelności banku z tytułu umów kredytu, spełniających przesłankę, o której mowa w ust. 2, jest obowiązany wezwać do zapłaty dłużnika banku z takich umów, wyznaczając mu jednocześnie 30 dniowy termin do uregulowania należności wobec banku, do wysokości kwoty określonej w wezwaniu.

4. Do wezwania bank obowiązany jest dołączyć informację, że w przypadku niewywiązania się kredytobiorcy z obowiązków określonych w wezwaniu, jak również po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu, wierzytelność banku zostanie przelana na fundusz sekurytyzacyjny, któremu będzie przysługiwać uprawnienie do prowadzenia egzekucji na podstawie sekurytyzacyjnego tytułu egzekucyjnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 148/148

Art. 327. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień zawartych w ustawie i zmienionych ustawą zachowują moc przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Art. 328. Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy ustawy uchylonej przepisem art. 330, albo odsyłają ogólnie do przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych, stosuje się w tym zakresie właściwe przepisy ustawy. Art. 329.

1. Fundusze zagraniczne, które rozpoczęły działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 144a ust. 5 ustawy uchylonej przepisem art. 330, podlegają wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 263.

2. Fundusze zagraniczne, o których mowa w ust. 1, oraz fundusze zagraniczne, w stosunku do których w dniu wejścia w życie ustawy nie upłynął termin, o którym mowa w art. 144a ust. 5 ustawy uchylonej przepisem art. 330, obowiązane są dostarczyć Komisji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, informacje, o których mowa w art. 253 ust. 2 pkt 3, 6 i 7.

3. Fundusze zagraniczne, które złożyły zawiadomienie o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem ogłoszenia ustawy, mogą rozpocząć zbywanie tytułów uczestnictwa w terminie określonym w art. 144a ust. 5 ustawy uchylonej przepisem art.

330. Art. 330. Traci moc ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1151). Art. 331. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r., z wyjątkiem przepisów art. 32 ust. 2, art. 33, art. 34, art. 54 ust. 5, art. 61 ust. 2 i 3, art. 71 pkt 2, art. 89 ust. 6 i 7, art. 226 ust. 1 pkt 6, art. 228 ust. 7, art. 236 ust. 2 oraz działu XII, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

2006-09-27

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 1546 z 2004 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.