Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1550 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-29
Data wydania:2004-05-27
Data wejscia w życie:2004-06-29
Data obowiązywania:2004-06-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1550 z 2004


1550

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1149 oraz z 2003 r. Nr 222, poz. 2200) w art. 3 § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. Przepisy ustawy, o której mowa w art. 2 § 2 pkt 1, wymienione w art. 170 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)), ———————

1) Zmiany

stosuje się nadal w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2005 r.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1550 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1566 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie uzupełnienia opisu zasad prowadzenia dokumentacji związanej z polityką rachunkowości w spółkach radiofonii i telewizji publicznej oraz określenia sposobu sporządzenia sprawozdań kwartalnych i rocznych składanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przez spółki radiofonii i telewizji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1565 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1564 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1563 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1562 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1561 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1560 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1559 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa króliczego i z mięsa zwierząt łownych utrzymywanych na fermach umieszczanych na rynku

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1558 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1557 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie badań lekarskich żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa oraz powracających do kraju po zakończeniu tej służby

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1556 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1555 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1554 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1553 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych należności budżetowych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1552 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1551 z 20042004-06-29

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.