Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1562 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-29
Data wydania:2004-06-23
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-06-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1562 z 2004


1562

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)) w § 1 w ust. 26 w pkt 8 wprowadza się następujące zmiany:

1) lit. b otrzymuje brzmienie: „b) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2—4 ustawy z obszaru części miasta w granicach ustalonych ———————

1)

tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto oraz gmin Murowana Goślina i Suchy Las,”;

2) lit. e otrzymuje brzmienie: „e) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 i 5 ustawy z obszaru części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto oraz gmin Murowana Goślina i Suchy Las,”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. Minister Sprawiedliwości: M. Sadowski

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304 i Nr 130, poz. 1376.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 761 i Nr 179, poz. 1496, z 2003 r. Nr 110, poz. 1053 i Nr 219, poz. 2165 oraz z 2004 r. Nr 127, poz. 1328.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1562 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1566 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie uzupełnienia opisu zasad prowadzenia dokumentacji związanej z polityką rachunkowości w spółkach radiofonii i telewizji publicznej oraz określenia sposobu sporządzenia sprawozdań kwartalnych i rocznych składanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przez spółki radiofonii i telewizji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1565 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1564 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1563 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1561 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1560 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1559 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa króliczego i z mięsa zwierząt łownych utrzymywanych na fermach umieszczanych na rynku

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1558 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1557 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie badań lekarskich żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa oraz powracających do kraju po zakończeniu tej służby

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1556 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1555 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1554 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1553 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych należności budżetowych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1552 z 20042004-06-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1551 z 20042004-06-29

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1550 z 20042004-06-29

  Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

porady prawne online

Porady prawne

 • Wniosek do sądu grodzkiego o ukaranie

  Proszę o wyjaśnienie, kiedy i na jakiej podstawie funkcjionariusz Policji może skierować wniosek do sądu grodzkiego, za wykroczenie drogowe. Czy może skorzystać wyłącznie (...)

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Pozwanie obywatela polskiego przez cudzoziemca

  Czy osoba zamieszkała na stałe za granicą i będąca obywatelem innego kraju może wystąpić z pozwem cywilnym w stosunku do obywatela polskiego na terenie Polski, jeżeli (...)

 • Struktura sądu administracyjnego

  Jaka jest struktura organizacyjna sądów administracyjnych oraz ich właściwość? Jaki jest tryb powoływania na stanowisko sędziego sądu administracyjnego?

 • Właściwość sądu w sprawach gospodarczych

  Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera we wzorze opublikowanej na Państwa stronie e-prawnik adres sądu (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.