Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 139 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie składu gatunkowego mieszanek materiału siewnego i typu użytkowania mieszanek

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-03
Data wydania:2003-12-22
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-02-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 139 z 2004


139

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie składu gatunkowego mieszanek materiału siewnego i typu użytkowania mieszanek Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Mieszanki materiału siewnego mogą być tworzone:

1) z odmian różnych gatunków roślin rolniczych:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Dziennik Ustaw Nr 15 a) zbożowych, b) pastewnych;

2) z różnych odmian jednego gatunku roślin:                — 679 —                Poz. 139


3) ochrony środowiska i jego zasobów genowych, sporządzane z udziałem innych gatunków roślin. §

3. W mieszankach materiału siewnego, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, udział każdego gatunku roślin powinien wynosić co najmniej 4 %, z wyjątkiem koniczyny białej i komonicy zwyczajnej oraz traw z rodzaju mietlic, których udział może wynosić co najmniej 2 %. § 4.

1. Mieszanki materiału siewnego przeznaczone na cele niepastewne, a wytwarzane jako mieszanki gazonowe, powinny składać się co najmniej z dwóch składników o udziale jednego składnika nie mniejszym niż 5 %.

2. W przypadku mieszanek materiału siewnego, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się niewielki dodatek nasion innych gatunków roślin, których udziału procentowego nie określa się. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

a) zbożowych, jeżeli są szczególnie przydatne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się niektórych organizmów szkodliwych i zostało to udowodnione w badaniach naukowych, b) warzywnych, jeżeli są szczególnie przydatne w pozyskiwaniu wysokich i dobrej jakości plonów warzyw i zostało to udowodnione w badaniach naukowych. §

2. Mieszanki sporządzane z materiału siewnego gatunków roślin pastewnych z udziałem innych gatunków roślin, w zależności od typu użytkowania tych mieszanek, dzieli się na:

1) pastewne, sporządzane z udziałem materiału siewnego roślin zbożowych oraz oleistych i włóknistych i gatunków roślin warzywnych, dla których wymagane jest badanie wartości gospodarczej odmiany;

2) niepastewne, sporządzane z udziałem materiału siewnego gatunków roślin niebędących roślinami pastewnymi;

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 139 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 143 z 20042004-02-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 2004 r. sygn. akt P 9/03

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 142 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 141 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny tożsamości odmianowej, sposobu oraz terminu ich uiszczania

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 140 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu informacji niezbędnych do sporządzenia opisu odmiany

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 138 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie terminów, po upływie których materiał siewny podlega ponownej ocenie laboratoryjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 137 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 136 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wielkości próbki materiału siewnego do badań kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 135 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie ilości materiału siewnego niezbędnej do przeprowadzenia badania odrębności, wyrównania i trwałości, badania wartości gospodarczej odmiany oraz terminów dostarczania materiału do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 134 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie mianowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 133 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do służby poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 132 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 131 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa kierowcy oraz wypisu ze świadectwa kierowcy

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 130 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 129 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 128 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-03 poz. 138

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie terminów, po upływie których materiał siewny podlega ponownej ocenie laboratoryjnej

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-29 poz. 616

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-31 poz. 1639

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-05 poz. 1021

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-16 poz. 1553

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie mieszanek materiału siewnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.