Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1588 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-30
Data wydania:2004-06-18
Data wejscia w życie:2004-06-30
Data obowiązywania:2004-06-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1588 z 2004


1588

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 i Nr 91, poz. 877) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej (Dz. U. Nr 100, poz. 1019) wprowadza się następujące zmiany: ———————

1)

1) w § 20 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wnoszone na rachunek bankowy wskazany przez powiatowego lekarza weterynarii, z tym że w przypadku opłat: a) za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej — wskazany przez granicznego lekarza weterynarii, b) za usługowe badania laboratoryjne — wskazany przez wojewódzkiego lekarza weterynarii — jeżeli są wpłacane przelewem.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w poz. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

Dziennik Ustaw Nr 150                — 10619 —                Poz. 1588


Poz. 1 4

Rodzaj czynności 2 „5) środków żywienia zwierząt: a) zawierających materiały paszowe pochodzące z tkanek zwierząt za przesyłkę: — do 30 ton — powyżej 30 do 100 ton — powyżej 100 do 500 ton — powyżej 500 ton b) niezawierających materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt za przesyłkę: — do 60 ton — powyżej 60 do 1 200 ton — powyżej 1 200 do 5 000 ton — powyżej 5 000 ton

Opłata w zł 3

130,00 300,00 600,00 1 000,00

130,00 250,00 600,00 2 000,00”

§ 2.

1. Wysokość opłat określona w poz. 4 pkt 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do tych opłat należnych od dnia 1 maja 2004 r.

2. Organy Inspekcji Weterynaryjnej, które wystawiły rachunki za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej środków żywienia zwierząt, w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dokonają korekt tych rachunków, określając opłaty za te czynności zgodnie z wysokością określoną w poz. 4 pkt 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu określonym w niniejszym rozporządzeniu, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3. Ârodki pieniężne stanowiące różnicę pomiędzy wysokością opłaty pobranej za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej środków żywienia zwierząt przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia a wysokością opłaty określonej w rachunkach, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi na rzecz podmiotów, które je wniosły, w terminie 7 dni od dnia dokonania korekt rachunków. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1588 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1592 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1591 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach 2004-2005

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1590 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1589 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany siedziby Instytutu Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1587 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1586 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1585 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1584 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1583 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1582 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie dodatkowego umundurowania, ubioru, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1581 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie nabywania przez poborowych kwalifikacji przydatnych w wojsku

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1580 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1579 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1578 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za czynności związane z funkcjonowaniem systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1577 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1576 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1575 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1574 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1573 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1572 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-08 poz. 138

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-09 poz. 544

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-01 poz. 1483

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1019

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-05 poz. 1525

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności oraz za urzędowe badania laboratoryjne wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.