Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1589 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany siedziby Instytutu Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-30
Data wydania:2004-06-23
Data wejscia w życie:2004-06-30
Data obowiązywania:2004-06-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1589 z 2004


1589

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany siedziby Instytutu Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Z dniem 1 lipca 2004 r. siedzibą Instytutu Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie (numer identyfikacyjny REGON 000051517, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-82-58)3) jest Leszno w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak ———————

3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.

Instytut Przemysłu Cukrowniczego został utworzony uchwałą nr 532/54 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia Instytutu Przemysłu Cukrowniczego oraz nadania mu statutu.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1589 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1592 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1591 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach 2004-2005

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1590 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1588 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1587 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1586 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1585 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1584 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1583 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1582 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie dodatkowego umundurowania, ubioru, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1581 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie nabywania przez poborowych kwalifikacji przydatnych w wojsku

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1580 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1579 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1578 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za czynności związane z funkcjonowaniem systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1577 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1576 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1575 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1574 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1573 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1572 z 20042004-06-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie

porady prawne online

Porady prawne

 • Ujawnienie zmiany siedziby spółki z o.o. w KRS

  Spółka z o.o. zmienia adres siedziby - ulicę, na której znajduje się biuro firmy. Miasto działania pozostaje bez zmian. Na jakim formularzu to zgłosić?

 • Zmiana siedziby spółki

  Jakich warunków należy dopełnić do zmiany siedziby spółki?

 • Siedziba sp.z o.o.

  Jeśli sp. z o.o. wypowiada umowę najmu lokalu który to był jedyną siedziby firmy czy musi dołożyć starań i zawrzeć nową umowę wynajmu zachowując ciągłość (...)

 • Spółka bez siedziby

  Spółka z o.o. w likwidacji zajmująca się do tej pory handlem detalicznym ma siedzibę w wynajmowanym pomieszczeniu handlowym. W trakcie likwidacji nie zamierza prowadzić (...)

 • Zgłoszenie do PIP zmiany miejsca siedziby spółki

  Spółka zmieniła adres swojej siedziby. Czy jest koniczne zgłoszenie tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 36 poz. 512

  Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Ochrony Zdrowia Ukrainy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia, podpisaną w Warszawie dnia 14 marca 2008 r.

 • Monitor Polski 2010 nr 36 poz. 514

  Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o działalności Instytutu Polskiego w Bukareszcie i Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie, podpisaną w Warszawie dnia 5 marca 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1961

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z Centralnym Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych, Centralnym Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż oraz Zakładem Badawczym Przemysłu Piekarskiego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-14 poz. 482

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Elektroniki z Instytutem Technologii Próżniowej.

 • Komunikat UE z 2006-09-29 nr 234 poz. 9

  Komunikat Komisji w sprawie szacowanej dostępności środków finansowych na przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej na rok gospodarczy 2006/2007, w ramach (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.