Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1593 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-01
Data wydania:2004-05-27
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-07-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1593 z 2004


1593

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z późn. zm.1)) w art. 9:

1) ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, dla których płatnikiem jest organ emerytalny lub rentowy, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem tego płatnika. Płatnik jest obowiązany przekazać zgłoszenie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika w terminie 7 dni od dnia złożenia przez podatnika tego zgłoszenia.”;

———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302 i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 894.

2) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „1b. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzący działalności gospodarczej, dla których obowiązek aktualizowania danych wynika z faktu otrzymania dowodu osobistego, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty. Organ ten obowiązany jest do poinformowania podatnika o obowiązku złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego oraz do przekazania zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika w terminie 7 dni od dnia złożenia przez podatnika tego zgłoszenia.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1593 z 2004 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1596 z 20042004-07-01

    Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu

  • Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1595 z 20042004-07-01

    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

  • Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1594 z 20042004-07-01

    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.