Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1599 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-02
Data wydania:2004-06-15
Data wejscia w życie:2004-07-17
Data obowiązywania:2004-07-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1599 z 2004


Strona 1 z 8
1599

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb planowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa, zwanych dalej „zadaniami obronnymi”, przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego;

2) warunki i tryb finansowania zadań obronnych;

3) sposób nakładania zadań obronnych oraz właściwość organów w tych sprawach. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Siłach Zbrojnych — należy przez to rozumieć Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

3) celach Sił Zbrojnych — należy przez to rozumieć Cele Sił Zbrojnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Wymagania Długoterminowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, okresowo przyjmowane przez Radę Północnoatlantycką Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

4) zadaniach operacyjnych — należy przez to rozumieć tę część zadań obronnych, które są realizo———————

1)

wane w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

5) zestawie zadań operacyjnych — należy przez to rozumieć usystematyzowane zadania operacyjne przewidziane do realizacji przez określonego ministra kierującego działem administracji rządowej, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów albo ministra, albo też określoną grupę tych podmiotów, przy pomocy podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, a w przypadku wojewodów również przy pomocy marszałków województw, starostów, prezydentów miast, wójtów i burmistrzów oraz jednostek organizacyjnych utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

6) planowaniu obronnym — należy przez to rozumieć ustalanie sposobów wykonywania zadań obronnych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego oraz wykorzystania w tym celu niezbędnych sił i środków, obejmujące planowanie operacyjne i programowanie obronne;

7) planowaniu operacyjnym — należy przez to rozumieć ustalanie czynności dotyczących przygotowania i działania organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, ujętych w formie zestawów zadań operacyjnych, a także ustalanie sił i środków niezbędnych do ich wykonania;

8) programowaniu obronnym — należy przez to rozumieć ustalanie zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju, na sześcioletni okres planistyczny rozpoczynający się w roku nieparzystym, ujętych w formie przedsięwzięć rzeczowo-finansowych, w celu utrzymania i rozwoju potencjału obronne-

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

Dziennik Ustaw Nr 152                — 10744 —                Poz. 1599


go państwa oraz przygotowania Sił Zbrojnych, organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także projektowanie środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;

9) planach operacyjnych — należy przez to rozumieć dokumenty planistyczne wykonywane w ramach planowania operacyjnego;

10) karcie realizacji zadania operacyjnego — należy przez to rozumieć część składową planu operacyjnego, określającą szczegółową procedurę postępowania osoby lub komórki organizacyjnej bezpośrednio realizującej zadanie operacyjne oraz podmioty współuczestniczące w realizacji tego zadania i niezbędne do tego dokumenty;

11) programach obronnych — należy przez to rozumieć dokumenty planistyczne wykonywane w ramach programowania obronnego;

12) przeglądach obronnych — należy przez to rozumieć analizy, ankiety, raporty, sprawozdania i inne dokumenty wykonywane okresowo przez właściwe organy administracji rządowej, zawierające ocenę stanu przygotowań obronnych oraz kierunki doskonalenia systemu obronnego państwa i poszczególnych jego elementów;

13) zadaniach wynikających z obowiązków państwa-gospodarza — należy przez to rozumieć cywilną i wojskową pomoc udzielaną przez Rzeczpospolitą Polską w czasie pokoju, kryzysu i wojny sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom międzynarodowym, które są rozmieszczone, wykonują zadania lub przemieszczają się przez jej terytorium, realizowaną na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

14) organie sporządzającym — należy przez to rozumieć organ administracji rządowej, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów albo ministra, marszałka województwa, starostę, prezydenta miasta, wójta i burmistrza wykonującego, uzgadniającego i aktualizującego plan operacyjny, program obronny lub dokument sporządzany w ramach przeglądu obronnego. § 3.

1. Planowanie obronne obejmuje wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie planów operacyjnych, programów obronnych i dokumentów sporządzanych w ramach przeglądów obronnych.

2. W planowaniu obronnym uwzględnia się wszystkie podmioty działające w sferach należących do właściwości organu sporządzającego. § 4.

1. Planowanie operacyjne odbywa się na podstawie ustaleń przyjętych w:

1) strategii bezpieczeństwa narodowego, o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy;

2) Polityczno-Strategicznej Dyrektywie Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. W planowaniu operacyjnym uwzględnia się infrastrukturę państwa, możliwości organizacyjno-finansowe wykonawców zadań operacyjnych, regulacje prawne oraz zadania określone w programie mobilizacji gospodarki, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571), według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym plan operacyjny zostaje przedłożony do zatwierdzenia. § 5.

1. W ramach planowania operacyjnego sporządza się:

1) Plan Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, który sporządza Minister Obrony Narodowej w uzgodnieniu z: a) ministrami kierującymi działami administracji rządowej, b) Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, c) Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, d) Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, e) Szefem Agencji Wywiadu — stosownie do ich właściwości;

2) plany operacyjne funkcjonowania działów administracji rządowej, które sporządzają ministrowie kierujący działami administracji rządowej w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej;

3) plany operacyjne funkcjonowania centralnych organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych, podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów albo ministra, które sporządzają te organy i kierownicy tych jednostek w uzgodnieniu z: a) Ministrem Obrony Narodowej — w przypadku planów sporządzanych przez centralne organy administracji rządowej i kierowników jednostek organizacyjnych, podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, b) właściwym ministrem kierującym działem administracji rządowej — w przypadku planów sporządzanych przez centralne organy administracji rządowej i kierowników jednostek organizacyjnych, podległych lub nadzorowanych przez tego ministra;

4) plany operacyjne funkcjonowania województw, które sporządzają wojewodowie w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw administracji publicznej i spraw wewnętrznych;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1599 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1610 z 20042004-07-02

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2004 r. sygn. akt Sk 22/03

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1609 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1608 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw oraz przyznawania nagród z tych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1607 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie chorób zakaźnych zwierząt, dla których opracowuje się programy zwalczania

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1606 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie obszarów wchodzących w skład poszczególnych centrów interwencyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1605 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1604 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1603 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania izb morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1602 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie powiadamiania organu celnego o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym oraz ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1601 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1600 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1597 z 20042004-07-02

  Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.