Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1608 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw oraz przyznawania nagród z tych środków

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-02
Data wydania:2004-05-28
Data wejscia w życie:2004-07-17
Data obowiązywania:2004-07-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1608 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 152                — 10767 —                Poz. 1608


1608

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw oraz przyznawania nagród z tych środków Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb gospodarowania przekazywanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych, zwanych dalej „przestępstwami”;

2) zasady przyznawania nagród policjantom, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia tych przestępstw. § 2.

1. Jednostkami organizacyjnymi Policji w rozumieniu przepisów niniejszego rozporządzenia są komendy wojewódzkie (stołeczna) Policji oraz Komenda Główna Policji.

2. Przestępstwa ujawnione przez komendy wojewódzkie Policji obejmują także przestępstwa ujawnione przez podległe im komendy powiatowe, miejskie, rejonowe Policji oraz komisariaty i komisariaty specjalistyczne Policji. § 3.

1. Ârodki finansowe w wysokości 20 % wpływów uzyskanych przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych przez Policję, w sposób udokumentowany w aktach procesowych, są przekazywane Policji przez urzędy skarbowe oraz przez inne podmioty wykonujące czynności egzekucyjne na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy jednostki organizacyjnej Policji prowadzącej w danej sprawie postępowanie przy———————

1)

gotowawcze lub wykonującej inne czynności procesowe, które spowodowały ujawnienie przestępstwa — w terminie odprowadzenia na dochody budżetowe pozostałej części wpływów pochodzących z przepadku rzeczy.

3. Podstawą ustalenia kwoty środków finansowych, która podlega przekazaniu na rzecz Policji, jest wartość przedmiotów ujętych w wykazie dołączonym do orzeczenia o ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

4. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 3, urzędy skarbowe oraz inne podmioty wykonujące czynności egzekucyjne przekazują właściwej jednostce organizacyjnej Policji w terminie, o którym mowa w ust.

2. § 4.

1. W przypadku udziału kilku jednostek organizacyjnych Policji w realizacji postępowania karnego, środki finansowe są przekazywane do jednostki wiodącej w postępowaniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podział kwoty wpływów na jednostki biorące udział w postępowaniu odbywa się w drodze porozumienia kierowników zainteresowanych jednostek. W razie braku porozumienia decyzję w sprawie podziału kwoty wpływów podejmuje Komendant Główny Policji. §

5. Uzyskane przez Policję środki finansowe przeznacza się w wysokości do 50 % na nagrody dla policjantów, w tym również byłych policjantów, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia danego przestępstwa, a pozostałą część na usprawnienie funkcjonowania Policji. § 6.

1. Nagrody za ujawnienie przestępstw przyznają kierownicy jednostek organizacyjnych Policji z własnej inicjatywy lub na wniosek przełożonych policjantów, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia przestępstwa.

2. Nagrody przyznaje się nie wcześniej niż po faktycznym uzyskaniu przez jednostkę organizacyjną Policji środków finansowych z tytułu przepadku rzeczy orzeczonego w konkretnej sprawie.

3. Wypłata nagród następuje po podjęciu decyzji o wyróżnieniu. §

7. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie trybu go-

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1608 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1610 z 20042004-07-02

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2004 r. sygn. akt Sk 22/03

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1609 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1607 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie chorób zakaźnych zwierząt, dla których opracowuje się programy zwalczania

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1606 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie obszarów wchodzących w skład poszczególnych centrów interwencyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1605 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1604 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1603 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania izb morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1602 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie powiadamiania organu celnego o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym oraz ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1601 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1600 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1599 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1597 z 20042004-07-02

  Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-15 poz. 120

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Straż Graniczną przestępstw.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-10 poz. 292

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych uzyskanych tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych lub pracowników kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 786

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych uzyskanych tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych lub Inspekcji Celnej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 401

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych wpływów uzyskiwanych w wyniku kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-01 poz. 855

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu gospodarowania oraz rozdysponowania środków i przyznawania nagród dla byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, którzy bezpośrednio przyczynili się do uzyskania dodatkowych wpływów należności budżetowych lub ujawnienia przestępstw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.