Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1609 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-02
Data wydania:2004-06-09
Data wejscia w życie:2004-07-17
Data obowiązywania:2004-07-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1609 z 2004


Strona 1 z 3
1609

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, ˚andarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje: §

1. Broń i amunicja są deponowane w jednostce organizacyjnej Policji, ˚andarmerii Wojskowej właściwej w sprawach wydawania pozwoleń na broń lub jednostce organizacyjnej urzędu celnego właściwej do przyjęcia broni do depozytu, zwanych dalej „jednostką deponującą”. § 2.

1. Z czynności przyjęcia do depozytu broni i amunicji jednostka deponująca sporządza protokół, do którego dołącza opinię dotyczącą stanu technicznego broni sporządzoną przez specjalistę z zakresu rusznikarstwa.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba składająca broń i amunicję do depozytu, drugi — jednostka deponująca.

3. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

3. Broń i amunicję przyjętą do depozytu jednostka deponująca przechowuje w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, na zasadach określonych w przepisach dotyczących szczegółowych zasad i warunków przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. §

4. Jednostka deponująca prowadzi Książkę ewidencji broni i amunicji, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. ———————

1)

§

5. Jednostka deponująca jest obowiązana do konserwacji broni i przechowywania jej w sposób zapobiegający pogorszeniu jej stanu technicznego. § 6.

1. Oceny stanu technicznego broni znajdującej się w depozycie dokonuje nie rzadziej niż raz na dwa lata komisja powołana przez kierownika jednostki deponującej, zwana dalej „komisją”.

2. W skład komisji wchodzi specjalista z zakresu rusznikarstwa.

3. Jednostka deponująca, na 14 dni przed terminem oceny stanu technicznego broni, informuje właściciela o terminie dokonania oceny stanu technicznego broni oraz jego prawie do:

1) osobistego udziału w dokonywaniu oceny stanu technicznego broni;

2) zgłoszenia udziału przy dokonywaniu oceny stanu technicznego broni osoby innej niż właściciel, posiadającej udokumentowane kwalifikacje z zakresu rusznikarstwa;

3) wnioskowania o inne niż zniszczenie przeznaczenie broni zakwalifikowanej przez komisję jako nienadającą się do dalszego użytkowania.

4. Niestawiennictwo właściciela broni lub osoby, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie wstrzymuje wydania opinii przez komisję. § 7.

1. Z oceny stanu technicznego broni komisja sporządza protokół, który w szczególności powinien zawierać:

1) oznaczenie jednostki deponującej oraz datę dokonania oceny;

2) dane indywidualne broni określone w protokole przyjęcia broni i amunicji do depozytu;

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

Dziennik Ustaw Nr 152                — 10769 —                Poz. 1609


3) oznaczenie osób dokonujących oceny stanu technicznego;

4) opis stanu technicznego;

5) uwagi właściciela lub osoby, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt

2. 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien ponadto zawierać wniosek, w którym stwierdza się, że dana broń kwalifikuje się do:

1) przekazania do zniszczenia;

2) wydania właścicielowi w celu naprawy;

3) wydania właścicielowi w celach kolekcjonerskich.

3. Przepisów ust. 2 pkt 2 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy zdeponowana broń i amunicja znajdują się w dyspozycji urzędu celnego.

4. Protokół komisji stanowi dla kierownika jednostki deponującej, który powołał komisję, podstawę do wydania decyzji o dalszym przeznaczeniu broni. § 8.

1. Osoba, która złożyła broń do depozytu, ma prawo dostępu do niej, w celu okazania osobom zainteresowanym jej nabyciem oraz w celu oceny stanu broni, po uzgodnieniu terminu z jednostką deponującą.

2. Fakt udostępnienia broni odnotowuje się w Książce ewidencji broni i amunicji. § 9.

1. W przypadku wniosku osoby, która złożyła broń do depozytu, o zniszczenie broni lub amunicji, lub wyrażenia przez nią zgody na tę czynność albo uprawomocnienia się decyzji, o której mowa w § 7 ust. 4, kwalifikującej broń do przekazania w celu zniszczenia, dokonuje się komisyjnego przekazania broni do jej zniszczenia.

2. Z czynności przekazania broni do właściwej jednostki deponującej w celu jej zniszczenia sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności dane jednoznacznie identyfikujące broń i amunicję.

3. Osoba, która złożyła broń do depozytu, którą zakwalifikowano na mocy decyzji do zniszczenia, lub wyrażająca zgodę na jej zniszczenie, jest powiadamiana przez jednostkę deponującą o komisyjnym zniszczeniu broni lub amunicji. § 10.

1. W przypadku przeniesienia własności broni oraz amunicji na rzecz Skarbu Państwa komisja dokonuje oceny stanu technicznego broni.

2. Broń, o której mowa w ust. 1, przekazana na rzecz Skarbu Państwa może być nieodpłatnie przekazana zainteresowanym placówkom muzealnym, które gromadzą zbiory na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568). § 11.

1. Za przechowywanie broni oraz amunicji w depozycie jest pobierana opłata w wysokości 1 % opłaty za wydanie pozwolenia na broń osobie fizycznej za każdą dobę przechowywania.

2. Opłata określona w ust. 1 jest pobierana od każdej sztuki broni lub broni wraz z amunicją przyjętej do depozytu na podstawie protokołu, o którym mowa w §

2. §

12. Opłatę, o której mowa w § 11, wpłaca się do kasy lub na rachunek bankowy jednostki deponującej, najpóźniej w dniu odbioru broni i amunicji z depozytu. §

13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: w z. A. Brachmański ———————

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania broni i amunicji oraz stawek odpłatności za przechowywanie broni i amunicji w depozycie Policji lub organu celnego (Dz. U. Nr 17, poz. 223).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1609 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1610 z 20042004-07-02

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2004 r. sygn. akt Sk 22/03

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1608 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw oraz przyznawania nagród z tych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1607 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie chorób zakaźnych zwierząt, dla których opracowuje się programy zwalczania

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1606 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie obszarów wchodzących w skład poszczególnych centrów interwencyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1605 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1604 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1603 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania izb morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1602 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie powiadamiania organu celnego o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym oraz ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1601 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1600 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1599 z 20042004-07-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1597 z 20042004-07-02

  Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

porady prawne online

Porady prawne

 • Broń palna w rozumieniu ustawy o broni i amunicji

  Jaką broń można uznać za broń palną w rozumieniu ustawy o broni i amunicji?

 • Utrata broni gazowej

  Znajomy zakupił broń gazową legalnie ponad 10 lat temu. Jednakże broń ta wraz z dokumentem kilka lat temu zaginęła. Co powinien zrobić i co mu za to grozi?

 • Odpłatność za zakład opiekuńczo-leczniczy

  Pacjentka, z którą ze względu na stan zdrowia nie ma żadnego kontaktu przebywa w zakładzie opiekuńczo leczniczym, za który ponosi częściową odpłatność (potrącaną (...)

 • Podstawy użycia broni palnej

  Jestem żołnierzem zawodowym i moje pytanie dotyczy służby pełnionej na terenie jednostki wojskowej z bronią. Ustawa ściśle precyzuje kto jest uznawany za organ porządkowy, (...)

 • Użytkowanie i przechowywanie broni pneumatycznej

  Chciałbym kupić broń pneumatyczną (np. wiatrówkę lub pistolet na śrut) do celów rekreacyjnych. Chodzi o taką broń, co do której nie jest wymagane pozwolenie na (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-08 poz. 453

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 832

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne

 • Monitor Polski 2012 poz. 294

  Zarządzenie Nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-25 poz. 1529

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2011 r. sygn. akt P 29/10

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-30 poz. 1771

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie depozytu urzędu celnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.