Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1618 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-05
Data wydania:2004-07-02
Data wejscia w życie:2004-07-05
Data obowiązywania:2004-07-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1618 z 2004


Strona 1 z 7

Dziennik Ustaw Nr 153                — 10815 —                Poz. 1618


1618

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Na podstawie art. 4 ust. 3a ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne (Dz. U. Nr 99, poz. 917) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. Limity, o których mowa w § 1, z podziałem na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe i zaoczne zawodowe, określają załączniki nr 1—4 do rozporządzenia.”;

2) załączniki nr 1—3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1—3 do niniejszego rozporządzenia;

3) dodaje się załącznik nr 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Zdrowia: M. Czakański

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206 i Nr 152, poz. 1598.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2004 r. (poz. 1618)

Załącznik nr 1

LIMITY PRZYJ¢å DO UCZELNI MEDYCZNYCH NA STUDIA DZIENNE 2004—2005 Uczelnia medyczna 1 lekarski stomatologia farmacja analityka medyczna — magisterskie analityka medyczna — licencjat Akademia Medyczna w Białymstoku analityka medyczna — magisterskie uzupełniające fizjoterapia — licencjat fizjoterapia — magisterskie uzupełniające położnictwo — licencjat pielęgniarstwo — licencjat położnictwo — magisterskie Kierunek 2 Limit 3 140 70 55 55 30 20 % limitu przyjęć na studia licencjackie — nie mniej niż 15 osób 60 20 % limitu przyjęć na studia licencjackie — nie mniej niż 15 osób 30 90 20 % limitu przyjęć na studia licencjackie — nie mniej niż 15 osób

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1618 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1617 z 20042004-07-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1616 z 20042004-07-05

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1615 z 20042004-07-05

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1614 z 20042004-07-05

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1613 z 20042004-07-05

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem i żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej przed upływem okresu, na który zgłosili się do tej służby

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1612 z 20042004-07-05

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1611 z 20042004-07-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących uczestników programów emerytalnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.